Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 054 (Legalists bring an adulteress to Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

c) Fii no sariyanko’en addirnoo debbo nangidaadho e jinaa on ka Iisaa no bhe ndarndoroo mo (Yuuhanna 8:1-11)


YUUHANNA 8:1-6
1 Iisaa kanyun yaari ka fello Zaytuuuni. 2 Kono no weetirnooo, o arti kadi ka juulirde mawnde. Jamaa on fow kadi ari e makko, o joodhii, o woni e jannugol bhe. 3 Onsay jannoobhe fii sariya on bhen e Fariisiyankeebhe bhen addi debbo mo bhe nangi no wadha jinaa, bhe joddhini mo hakkunde mabbhe, 4 Bhe wi’I Iisaa: Karamoko, oo debbo manga no wadha jinaa. 5 Ko fii ka sariya, Muusaa no yamiri fidhugol sifa oo kaayhe. An non, ko hondhun wi’udhaa? 6 Tawi ko bhe wonnoo wi’irde dhun, ko fii ndarndagol mo fii no bhe hebhira feere no bhe toonyira mo. Kono Iisaa ugginii, o nangi windirgol hondu makko ndun ka leydi.

Bhee ka Dental fewjoobhe bhen hooti ka mabbhe, hibhe wondi e kibhu, sabu ko Iisaa fuutii bhe kon. Jamaa on hari no sikka fewjoobhe bhen accanii mo hettaare no o yewtira ka juulirde mawnde. Dental fewjoobhe bhen jokki tefugol mo, hibhe wadhana mo pilci. Kiikiidhe, Iisaa yalti ka saare, o tayhiti aynde Sedruuna nden.

Bimbi mun, o arti ka saare, o yaltiti ka juulirde mawnde. Hari o alaa iwude ka saare mawnde ka juldeere wi’eteende juldeere Togooji, kono himo jokki haylagol tumbo aybhe makko bhen. Fariisiyaabhe bhen no huutorde ko sariya on jonni bhe kon fii aynugol leydi ndin, tentinii si tawii ko fewndo juldeeje dhen ka yimbhe woni dhon e weltaade, ka bhe yarata njaram wiinyu dhan. Bhe nangi debbo no wadha jinaa, bhe yhetti feere no bhe ndarndora mo rewrude e ndun muraadu. Welsidaare nde o welsidii woo yhettirte yeeso Alla e yeeso yimbhe bhen wa bonnudho aadaaji leydi ndin. Kono si o catike e ittugol wonkii kin no windorii non ka sariya, dhun hollay ko o nyaadhudho, ko jamaa on yidhi mo kon bonira mo. Nyaawoore makko nden wontay nyaawore yhettanaande kala aaden hersiniraadho donkinande hersiniinde. Ko non bhe habbornoo hawjere nyaawoore nde o nyaawirta nden.

YUUHANNA 8:7-9a
7 Nde tawnoo hibhe watii e landagol mo tun, o bhantii, o wi’i bhe: On mo aldaa e junuubu hakkunde mon yo ado fidhude mo hayre. 8 O ugginii kadi, o woni e windugol ka leydi. 9 Bhay wonii bhe nanii dhun, bhe sortori gooto gooto, gila e bhurbhe mawnude bhen,

Bhay Fariisiyaabhe bhen toonyiii debbo nangaadho no wadha jinaa on yeeso Iisaa, o ugginii, o fuddhii windirde hondu makko ndun ka leydi. En andaa ko hondhun o windi, no gasa ko sariya wi’udho on: yidhugol.

Hooreebhe bhen faamaali ko fii hondhun o «dartanii», bhe faamaali wonde aduna on ko munyal nyaawirtee, ko o faalanoo ko meemugol fondo mabbhe ngon. Hibhe sikka bhe naadii mo e pilcol.

Iisaa immii o ndariri bhe no yurmiri; ko ndardhe Alla dhen e daalol makko goongingol ngol. O wi’i «On mo aldaa e junuubu hakkunde mon yo ado fidhude mo hayre.» Hari Iisaa waylaali ko bhuri e fandhude e ko windii kon ka sariya, kono himo timminde mo. Hari wadhugol jinaa ko mayde donkinirtee; Iisaa no tawtunoo dhun.

Rewrude e kongol makko ngol, Iisaa no nyaawidude «huloobhe Alla bhen» e jinoowo on. Wano non, o landii bhe yo bhe hollu laabhal mabbhe ngal rewrude e bugagol hayre nden. O libhi ka leydi ko dewal mabbhe ngal suudhi kon ka yeeso mabbhe. Neddho mo wadhaali junuubu alaa. En fow ko en lo’ubhe, ndarndeteebhe e faljoobhe. Yeeso Alla, sendondiral alaa hakkunde junuubankeejo e dewo nafiqiijo. Ko fii fow ko huccubhe Alla, awa kadi fow ko bhoyliibhe. On mo bonnii yamiroore wootere, haray o wonii bonnudho Sariya on fow, ko donkinirteedho donkinande poomayankeere nden.

Yottinoobhe sadaka on e sariyanko’en no ittaynoo mummunteeji sadaka ka juulirde mawnde fii ittugol junuubaaji mabbhe dhin, ko non bhe woniri qirritorde junuubankeyaagal mabbhe ngal. Kongol Almasiihu on ngol meemi fondo mabbhe ngon. Hibhe faalanoo nangude oo neddho mo Naasirata, kono ko kanko fennyini bonki mabbhe kin e ko kanko nyaawi bhe. E nder dhun, hari hibhe teddinde sariya on. Toonyoobhe bhen hersi, bhe andi ko yeeso Bhiddho Alla on bhe woni, bhe heewi kulol yeeso laabhal makko ngal.

Fewjoobhe bhen e wondibbhe mabbhe bhen yahi, nokkuure nden hentii. Luttti dhon Iisaa tun e debbo on.

YUUHANNA 8:9b-11
9b lutti dhon Iisaa tun e debbo wonnoodho on ka hakkunde. 10 Bhawto dhun Iisaa bhantii, wi’i mo: Debbo, honto toonyubhe ma bhen woni? 11 Debbo on jaabii wi’i: Kohoojo, hay gooto. Iisaa kadi wi’i mo: Min kadi men, mi fawaali ma nyaawoore. Yahu, wota a wadhitu junuubu hande kadi.

Iisaa dariri on debbo yurmeende, on no diwna, o landii mo: «Ko honto toonyubhe ma bhen woni? Hay gooto heddaaki fii nyaawugol ma happane?» O andi wonde Iisaa, Seniidho on, donkintaa mo, kono le ko kanko tun joginoo feere donkingol mo.

Iisaa no yidhi junuubankeebhe bhen; ko addi mo ko fii dhabbhitugol majjubhe bhen. O waawataano donkinde debbo junuubankeejo on, ko yedhugol moyyhere o waawunoo. E nder ko o maayi kon ka leggal altidiraangal, o ronditike junuubu mon on, e junuubu debbo on. Himo yedhude on onon kadi yaafuyee timmudho, sabu ko fii mon onon kadi o maayani. Gomdhinee giggol makko ngol no o jattinira on nyaawoore nden. Jabhee Ruuhu makko yaafotoodho on, wota on nyaawa hedditiibhe bhen. Hita on yejjitu few ko on junuubankeebhe, on bhuraa bheya yimbhe moyyhunde. Si goddho wadhii jinaa, hara on kadi tuuninaali hoore mun? Si goddho wujjii, hara on ko gomdhindho? «Wota on nyaawu fii wota on nyaawe. Ko fii, ko wano nyaawirdhon non nyaawirtedhon, e ko sariyaare nde etirdhon nden etirantedhon. Ko honno yiirataa lojol wongol ka yiitere musiddho maa on, hara a yi’aali falimawal wongal ka yiitere maa ngal?» (Matta 7:1-4)

Iisaa yamiri mo wota o wadhitu junuubu hande kadi. Yamiroore Alla nden fii wonugol ngol laabhudho no dagii haa hande, nde haanaaka dhuyteede. Iisaa addi on debbo dhondhaadho on giggol ngol no o artira ka Alla, o qirritoo junuubu makko on. O hendoto ontuma Ruuhu-Seniidho iwudho on e juudhe yhiiyhan Baalun kun. O yamiri debbo on yo on wuuru e nder laabhal. Hinaa ko waawaynoo gasude non, kono o okki mo doole maranaadhe dhen bherdhe wondudhe dhen e ninse. Himo yamirde on onon kadi wota on wadhitu junuubu hande kadi; himo hebulii hedhagol qirritande iwaynde nden ka bhernde mon.

TORAARE: Iisaa Joomiraadhon, midho hersi yeeso maa sabu mi bhuraa oo debbo wadhudho jinaa. Yaafano lan fii ko mi nyaawi e ko mi barni kon yimbhe goo. Labbhinan kala bone. Mi jarnii ma fii yaafuyee mo yedhudhaa-mi on. Midhoe jarnu maa fii munyal maa ngal e yurmeende maa nden. Wallan fii wota mi wadhitu junuubu hande kadi. Tiidhin anniye an on, tabintinaa lan ka laabhal. Ardo lan e nder ngurndan laabhudhan dhan.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun toonyubhe bhen debbo jinoowo on sortorani gooto gooto yeeso Iisaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)