Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 090 (Abiding in Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)

1. Ang magpabilin kang Kristo mamungag daghan (Juan 15:1-8)


JUAN 15:1-2
1 “Ako ang matuod nga punoan sa paras ug ang akong Amahan mao ang tig-atiman. 2 Putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pul-ongan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan.

Si Hesus nanaog uban sa iyang mga tinun-an human sa panihapon gikan sa Balaang Bukid milabay sila pinaagi sa mga ganghaan sa mga bongbong sa siyudad didto sa walog sa Kidron ug mikatkat sila paingon sa Bukid sa Olivo pinaagi sa mga parasan. Samtang sila nagpanaw, si Hesus nagpadayon pagklaro sa kahulogan sa ilang pagtuo sa iyang mga tinun-an ug ang katuyoan sa ilang gugma, ang punoan gigamit ingon nga hulagway samtang sila miagi subay sa agianan.

Si Hesus naghulagway sa Dios ingon nga tig-atiman og Siya nagtanom sa mga punoan sa tanang bahin sa kalibotan. Usa niini kanila mga tawo sa Daang Tugon, samtang atong pagabasahon sa Salmo 80:8-16 ug Isaias 5:1-7. Ang Dios wala mahimuot niining punoan sa paras kay wala man kini maghatag og maayo og tam-is nga bunga.Mao nga ang Dios nagtanom ug bag-o nga udlot sa yuta, ang Iyang Anak, natawo diha sa Espiritu, aron siya mahimong tinuod nga Punoan sa paras, ug magdala siya ug bag-ong matang sa kinabuhi ug bag-ong kaliwatan nga matarong, aron makaangkon ug espirituhanong bunga nga madagayaon. Ang gihisgutan ni Hesus nga iyang gitudlo sa iyang mga tinun-an mao ang prutas o bunga sa Balaang Espiritu diha sa tawo, bililhong bunga sa espirituhanong hiyas sa kabuotan o kaligdong. Siya nasayod nga ang tawhanong pagtuloan malinglahon- ang mananap nagpuyo sa tawo ug nagpaabot sa usa ka tawo nga mopukaw kaniya aron pagyatak sa uban ug paglamon kanila. Si Hesus miingon niini sa Iyang unang pagpanudlo, nga Siya lamang ang makahatag ug mga bunga nga madawat atubangan sa Dios, ug Siya ang tinubdan sa pakigdait sa katawhan ug magtutukod sa Iglesia o Simbahan.

Una nagpakita si Hesus sa dili positibo nga mga bahin sa alegoriya, siya nga dili makadawat o makasabot sa kusgan nga mga tinguha sa gugma, o pagdala ngadto padulong sa espirituhanong bunga ug magdumili pagtugot sa pagdagayday sa matam-is nga duga sa prutas gikan sa punoan sa paras ngadto kaniya- Ang Dios magaputol kaniya gikan sa punoan ingon nga walay gamit nga sanga. Kung ang Dios dili makakita sa bunga sa Ebanghelyo diha kanimo, o wala makakita sa kamatayon ni Kristo ug ang iyang pagbanhaw kanimo ingon nga impluwensiya ug resulta, Siya magaputol kanimo gikan sa punoan sa Iyang Anak.

Bisan pa niana, sa dihang Siya makakita sa katam-is sa bunga sa Balaang Espiritu, Siya magtukod sa mga ilhanan sa pagtubo diha kanimo, ingon nga sanga sa punoan. Kini manalingsing ug mamunga. Putlon ang mga bahin sa sanga nga wala mamunga sa tig-atiman aron kini makahatag ug daghang bunga. Kini nga bunga dili imo, apan tungod ni Kristo nga anaa kanimo. Kita dili mapuslanon nga mga sulugoon, Siya ang tanan. Nasayod ba kamo nga ang punoan gikinahanglan nga pagapul-ongan sa panahon sa tinglaglag sa dahon aron mamungag daghan sa sunod nga tuig? Ang Ginoo usab, mopul-ong sa tanan natong mga kapakyasan, aron ang atong pagkasukihan mahuman, ug kita ilhon nga patay na sa sala. Ug ang kinabuhi ni Kristo diha kanimo mag-umol ngadto sa pagkahamtong. Ang Dios dunay daghang mga pamaagi sa pagluwas kanimo gikan sa imong kaugalingon. Mga panghitabo, mga kapaksayan ug mga kasakitan nga moataki kanimo aron ka maluya ug mabuak. Ayaw na pagkinabuhi alang sa imong kaugalingon apan pagkinabuhi hinoon alang sa Ginoo ug ikaw mahimong mahigugmaon nga tawo pinaagi sa iyang gahom.

JUAN 15:3-4
3 Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. 4 Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako, sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punoan.

Ato diha sa Punoan nga mao si Kristo tungod sa atong mga kahugawan ug daghang mga kasal-anan. Si Hesus naghalad sa matag usa kanato sa sakit nga paghinlo sa sinugdanan, gikargahan kita niini sa dihang kita mituo. Ayaw pagsulti nga, “Mahinlo kita sa umaabot pinaagi sa atong tulomanon ug nagkadaiyang pamaagi sa pag-ampo.” Siya naghinlo kanato niini nga bahin; Siya ang bugtong Anak sa Dios nga nagapasaylo kanato kausa alang sa tanan ug naglukat kanato didto sa krus. Ang ebanghelyo nagpadayag sa gahom sa paghinlo. Dili sa atong mga pagpaningkamot o atong pag-antos o atong pagkahamtong nga naghinlo kanato apan ang pulong sa Dios lamang. Ingon nga ang Magbubuhat nagporma sa kalibotan sa sinugdanan pinaagi sa pulong, mao usab si Kristo naghimo sa pagputli kanato, kung kita madinawaton sa iyang pulong. Dili ang sakramento sa bawtismo o ang panihapon sa Ginoo nga maoy makahinlo kanato, apan ang pagtuo sa pulong ni Hesus ug ang pagpamalandong nga mainiton. Pagbasa ug labing diyotay o pipila ka bahin sa Bibliya matag-adlaw, mas maayo sa oras nga regular, kon ugaling dili makahimo pagbasa kanunay walay espirituhanong pagkaon pagpabaskog, ang mahitabo ikaw mahulog sa sala.

Nag-isip og maayo si Hesus sa usa ka termino diin ang atong pagtubo ug pagkamabungahon nagsalig. Kana mao ang MAGPABILIN. Kini nga pulong mitunga ka napulo sa Kapitulo 15. Daghang mga kahulogan nga atong matagna gikan sa maong termino- kita magpabilin kaniya ug siya magpabilin kanato; kita nahimong balaan diha sa pagpabilin; ang iyang gahom ug ang iyang duga nagadagayday pinaagi kanato. Ang tanan nag-gikan kaniya og kita kinahanglan magpabilin diha kaniya.Kon kita mahimulag kaniya, ang pagdagayday sa iyang mahigugmaong gahom mahunong diha kanato. Kung ang sanga maputol, bisan sa daklit nga higayon, kini malaya. Unsa ka ngil-ad nga hulagway ang pagkalaya ug ang pagkamatay sa simbahan. Ang pinaka-importanteng gikinahanglan nga pag-ampo alang sa mga magtutuo mao nga mangayo aron kita makapabilin diha kaniya, ug ang Dios makapamuhat kanunay alang sa atong pagtubo, bunga ug kalihokan ug pag-amuma kanato diha sa iyang ngalan sa adlaw ug sa gabii. Ang pagpabilin dili gikan kanato, kini grasya sa Balaang Espiritu. Walay usa nga magpabilin sa iyang kaugalingon uban kang Kristo, apan kita magpasalamat kaniya sa maong gasa ug mangayo kaniya nga magpadayon kita pagpabilin aron ang uban usab makapabilin.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, ikaw ang balaang Punoan sa Dios sa yuta sa among kalibotan. Gikan kanimo among nakuha ang tanang maayong hiyas sa kabuotan. Ang among mga kasingkasing maoy tinubdan sa tanang mga kangil-aran. Nagpasalamat kami kanimo sa imong paghinlo kanamo pinaagi sa Ebanghelyo. Bantayi kami diha sa imong ngalan, aron ang kusog sa imong Balaang Espiritu maghatag ug bunga sa gugma nga makanunayon. Kung wala ikaw wala kami mahimo. Lig-ona ang among mga kaigsoonan aron pag-uyon nga magkinabuhi dili lamang sa kaugalingon kahuyang, apan magpabilin diha kanimo.

PANGUTANA:

  1. Gi-unsa ni Hesus pagkahimong tinuod nga Punoan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)