Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 089 (Christ's farewell peace)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
C - ANG PAGPANAMILIT DIDTO SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 14:1-31)

3. Ang paghatag sa kalinaw ni Kristo isip panamilit (Juan 14:26-31)


JUAN 14:26
26 Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.

Kinsa ang manganti nga nga nakasabot sa gipamulong ni Kristo? Kinsa ang nakasag-ulo sa mga gipamulong niya ug makatuman niini? Ang mga nahasol nga tinun-an sa kataposang panihapon naghunahuna kinsa ang muluib ni Hesus ug unsay kahay musonod nga mahitabo niini. Nakalimot sila sa mga gisulti ni Hesus niining mga panamilit nga gipamulong niya. Si Juan lamang ang nakadumdom niini.

Si Hesus wala mabalaka sa ilang pagkalimot kay ang Espiritu sa kamatuoran muabot man ug mupahinumdom man kanila sa tanan niyang gipamulong. Kini nga Espiritu magpadayon sa tumong ug katuyoan ni Hesus. Siya mag-amping sa mga walay gahum. Wala manawag si Hesus sa mga maalam, mga hait ug panabot, mga batid sa pilosopia ug mga batid nga mamumolong; apan kadto hinoong mga yanong mangingisda, tigkolekta sa buhis, ug mga makasasala aron pakaulawan ang mga maalamon niining kalibotan. Ang maloloy-on nga Amahan mipadala sa iyang Espiritu niadtong walay mga alamag aron mahimong iyang mga anak, nga may kinaiyang mapaubsanon, dili akoakohon, ug nagmatarong.

Si Hesus wala magsulat ug libro nga murag nagbalak, wala pud niya gidiktar ang iyang ebanghelyo niadtong mga limtanon ug dili kaantigo mutago sa mga kopia sa gisulat. Siya naniguro nga ang Espiritu sa Matuod maoy magtutudlo sa iyang mga tinun-an aron sila lamdagan ug pahinumduman sa tanan niyang gipanulti ug gipanudlo. Ang ebanghelyo usa sa mga minugna sa Espiritu hangtod karong panahona. Iyang giandam ang kaluwasan gamit ang mga pinulongan sa tawo, gamit ang gisag-ulo sa mga tinun-an, apan ang Espiritu maoy nagpahinumdom ug nagtudlo niining tanan. Pinaagi sa Espiritu nasulat ang mga pulong ni Hesus aron Siya ang maghimaya sa Anak pinaagi sa gitestigo sa mga Apostol. Walay nay lain pang mga libro apan kini lamang sinulat sa mga apostol ni Kristo kinsa mapaubsanong mipresenta sa kalibotan sa kahibalo ug pagtuo nga ilang nadawat. Walay gidugang nga mga pulong nga wala gisulti sa Ginoo. Kini nga pagmantala dili mada-an bisan sa katuigan nga manlabay kayang Espiritu kanunay mag bag-o niini nga mga estorya hangtud karong panahona. Kon basahon ta ang ebanghelyo mura kitag nagbasa sa mga panghitabo sa atong palibot karong adlawa.kon paminawon ta ang pulong ni Kristo sama da nga siya ang nag estoryag makatandog sa atong igdulongog. Kinsa kadtong manumangil nga tumotumo lamang ug gituis ang ebanghelyo, siya nagsalikway sa Espiritu nga matuod kay diha sa Santo Espiritu walay bakak kon dili gugma ug kamatuoran.

JUAN 14:27
27 Kaninyo ibilin ko ang kalinaw; kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.

Gitanyag ni Hesus ang kalinaw sa iyang panamilit. Kini nga kalinaw labaw sa tanang panabot sa tawo. Bisan siya mawala na apan kini nga kalinaw mutabon sa tanang magpundok niyang mga tinun-an. Dili kini tinumotumo nga kalinaw sama sa kalinaw nga gipangtaho diha sa mantalaan. Ang mga tawo makasulay ug mga temtasyon kay tanan tawo nahilayo man sa Dios u gang kasuko sa Dios mahulog sa tanang makasasala. Apan kining kalinaw nga gisulti ni Hesus sahi kay kini magpuyo sa konsyensya sa tawo resulta sa kapasayloan nga iyang nadawat gikan sa pakig-uli ngadto sa Dios ug kini nagpuyo sulod sa Iglesia. Ang kalinaw ni Kristo maong ang Santo Espiritu, ang walay kanutubang gahom nga gikan sa Dios ug mubalik ngadto kaniya.

Ang pagbakak, kasilag, pagkig-away, pagpatay, kasina, kahakog ug kahugaw ania mikuyanap sa yuta. Apan wala gitugot ni Hesus nga kining yawan-ong batasan mutabon kanato. Kining Dautan (ang Yawa) mao ang prinsipe sa kalibotan apan kadtong Pinang-ga ni Hesus kalinaw ang maghari kanila ug dili kaguol ug kabalaka. Sila gawasnon sa kahadlok bisan ang kahadlok sa kamatayon. Ang magtutuo gipuy-an ni Kristo ug-ang Dios nagpuyo usab kaniya. Ikaw nalakip ba niini? Sa dihang si Hesus nakasinati ug bagyo natulog lamang kini. Tanan sila nangataranta sa dihang nisulod na ang tubig.Apan gipahunong ni Hesus ang bagyo ug iyang gisultihan ang mga tinun-an, “Nganong nahadlok kamo kagamay ba gayud sa inyong pagtuo?”

JUAN 14:28-31
28 Nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, `Ako moadto, apan mobalik ra ako kaninyo.` Kon kamo nahigugma pa kanako, igakalipay unta ninyo nga ako moadto sa Amahan, kay ang Amahan labaw pa man kanako. 29 Ug karon gisultihan ko kamo sa wala pa kini mahitabo, aron nga kon kini mahitabo na, managpanoo kamo. 30 Dili na ako magdaghan pa ug sulti kaninyo, kay moabut na ang punoan niining kalibutana. Siya wala hinooy labut kanako, 31 apan magabuhat ako sumala sa gisugo kanako sa Amahan, aron masayud ang kalibutan nga ako nahigugma sa Amahan. Panindog kamo, manglakaw na kita.

Nahasol ang mga tinun-an sa dihang gisubli sa Ginoo pagpahibalo nga siya mubiya. Duol na ang pagbiya niya ug gisubli na usab niya pag-ingon nga siya mubalik. Matod niya, “Pagkalipay nga ako mubiya kay ako muadto sa Amahan. Paglipay sa akong pag-uli sa akong puloy-an, dili ko kamo pasagdan nga mag-antos sama akong antoson, ako kamong hatagan sa kagawasan gikan sa kahadlok sa kamatayon. Ang akong mensahe mao nga kamo mahiusa ngadto sa Amahan.Kon ikaw nahigugma kanako, malipay ka nga ako mubalik sa langit. Ako gilangtaw nga masdako ang Amahan kay kanako. Ako siyang gihigugma, apan dili usab muhunong akong pagmahal kanimo. Ako mubalik nga Santo Espiritu.”

Si Hesus mihulagway sa Amahan ngadto kanila aron ilang ma-amgohan ang iyang himaya ug sila muduol ngadto Kaniya ug sila maandam sa pagbiya niya labina nga siya patyon. Buot ni Hesus nga ilang masabtan nga dili niya kaaway ang kamatayon. Ang kalinaw tali sa Amahan ug Anak magpadayon ka yang Amahan mudawat sa Anak human sa iyang kamatayon.

Ang pagsigig estorya iyang gitapos busa siya milakaw aron matuman ang kaluwasan sa kalibotan. Human niini ang mga tinun-an mapuno sa Espiritu. Ug kini nga kaluwasan abri ngadto sa tanang tawo. Kay buot niyang masayran sa tanang tawo ang gugma sa Dios.

Sa kataposang nilang panihapon didto niya gitukod ang bag-ong kasabotan. Dayon milakaw si Hesus kuyog ang mga tinun-an gikan niadtong dapita ug sakangitngit sa kagabihon siya milabay sa bakilid sa Kidron, latas sa bukid sa mga Olibo padulong sa harden sa Gethsemane ug diin didto ang maluibon naghulat.

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami kanimo Ginoo sa imong kalinaw. Imong gihugasan ang among kasingkasing ug gihatagan ug kapahulayan. Pasayloa kami sa among mga pagkabalaka, pagkahadlok, pagkaguol gumikan sa kasilag, kagubot ug kangil-ad. Salamat sa Espiritu nga nag-amping kanamo diha sa kalinaw. Pahinumdumi kami sa takna sa among mga pagsulay aron dili kami makasala pinaagi sa walay pagtuo o kaguol. Kami mulantaw kanimo diha sa paglaum, ug kalipay. Salamat kay kami muadto sa Amahan. Nagsimba kami kanimo Karnero sa Dios kay ikaw nag-andam ug puloy-an kanamo diha sa langit.

PANGUTANA:

 1. Unsa man ang Kalinaw sa Dios?

PAG-USISA – 5

Minahal kung magbabasa, ipadala kanamo ang sakto nga mga tubag sa 12 niining 14 ka mga pangutana. Kami magpadala kanimo sa kasunod niining sumpay-sumpay nga mga pagtulon-an.

 1. Nganong gidawat man ni Hesus ang pagpahid salana ni Maria?
 2. unsay ipasabot sa madaugong pagsulod ni Hesus sa Jerusalem?
 3. Ngano man nga ang kamatayon ni Kristo gi-ilang paghimaya sa kamatuoran?
 4. Unsay gipasabot sa atong pagkahimong mga anak sa kahayag?
 5. Unsa sugo sa Dios diha kang Kristo nga ipatuman sa tanan?
 6. Unsay ipasabot sa paghugas ni Hesus sa tiil sa mga tinun-an?
 7. unsay atong makutlong ehemplo diha sa gihimo ni Hesus?
 8. Unsay ipasabot sa himaya nga gipakita ni Hesus sa dihang si Judas mibiya na?
 9. Nganong ang gugma maoy bugtong ilhanan sa mga kristiano?
 10. Unsa ang kadugtungan tali ni Kristo ug Dios nga Amahan?
 11. Isulti ang usa sa gikinahanglan aron tubagon ang pagampo?
 12. Unsay mga batasan sa Santo Espiritu nga gihisgotan ni Hesus?
 13. Unsaon pagtubo sa atong gugma kang Kristo ug unsaon sa Trinidad nga mokanaug dinhi kanato?
 14. unsa kining kalinaw sa Dios?

Hinumdomi ang pagsulat sa ngalan ug completo nga adres o lokasyon sa pinuy-anan diha sa panid sa pag-usisa sa mga tubag, dili lang sa sobre. Ipadala kini sa maong adres:

Waters of Life,
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart,
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:53 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)