Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 091 (Abiding in Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)

1. Ang magpabilin kang Kristo mamungag daghan (Juan 15:1-8)


JUAN 15:5
5 Ako ang punoan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kon wala ako, wala kamoy mahimo.

Unsa kataas ang dungog nga gihatag kanato ni Hesus, nga kita gipakasama sa mga sanga nga nag-gikan sa iyang kasingkasing. Siya nagmugna sa espirituhanong kinabuhi kanato. Ingon nga diha sa punoan motunga ang gamay nga sanga og kini modako aron mahimong usa ka tanom nga nagalambo og ingon nga sanga nga baskog ug lig-on. Sa mao gihapon nga paagi, ang magtutuo motubo sa maong mga kinaiya ug ang Kristohanong hiyas sa pagkabuotan kita makapasalamat kang Hesus. Dili lang pinaagi sa atong pagtuo, apan grasya ngadto sa grasya. Kita adunay resposibilidad nga magpabilin diha ni Hesus.

Unya atong makaplagan ang talagsaong sinultihan nga makit-an sa 175 ka higayon diha sa ebanghelyo, “DIHA KANIYA” ug ang “DINHI KANATO” gamay lang sa ebanghelyo. Ang matag magtutuo dunay katungod nga mahiusa uban ni Hesus ilalom sa Bag-ong Kasabutan. Kining panaghiusa lig-on nga atong makita ang atong kaugalingon nga nahiusa kang Hesus.

Ang atong Ginoo nagsiguro kanato nga ang atong matag usa kalahian dili mawala pinaagi sa atong pagtuo, wala kita misalom sa mga misteryosong pangtulon-an nga bakak. Siya midasig sa atong pagbulot-an ang nagapuno sa atong kinabuhi uban sa iyang Espiritu. Si Kristo nangandoy nga mogiya kanato sa pagkamatarong ug mag-umol kanato sa panagway nga iyang gituyo kanimo gikan pa sa sinugdanan. Ang iyang mga posibilidad ug mga kalidad misulod sa mga kasingkasing sa mga magtutuo. Asa diay ang atong pagtuo ug ang atong gugma?

Unsay tumong sa panaghiusa sa katawhan diha sa Anak sa Dios? Nganong si Hesus nagpakamatay sa krus, ug nganong ang Espiritu gibubo sa kasingkasing sa mga magtutuo? Unsay gikinahanglan sa Dios kanimo? Ang espirituhanong bunga nga gihatag kanato gikan sa Dios. Mao kini ang mga gasa sa Espiritu: Gugma, kalipay, pailob, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon.

Kinahanglan nga makakat-on kita nga dili nato makab-ot ang usa ka butang nga ingon niiini ang kalidad sa atong kaugalingong paningkamot. Maglisod kita pagkab-ot sa atong mga gikinahanglan, sama sa pag-ginhawa, paglakaw ug pagsulti, tugoti nga ang pag-ampo, pagtuo ug gugma madayag sa atong kinabuhi. Aduna kitay prebilihiyo ingon nga magtutuo nga malipay sa espirituhanong kinabuhi nga nag-gikan ni Hesus lamang. Angayan nga kita magpasalamat kaniya sa atong espirituhanong pagkatawo ug sa langitnong gahom nga gihatag kanato. Ang tanang kusog ug mga bulohaton mga gasa kini gikan sa Dios. Kung wala siya wala kitay mahimo.

JUAN 15:6
6 Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog.

Ikaw responsable sa pagpabilin diha kang Kristo. Sa laing bahin ang atong timaan mao nga ang kinabuhi sa Espiritu ug ang atong pagpabilin ni Kristo kini mga gasa. Sa laing bahin atong makaplagan nga siya nga mobiya kauban ni Kristo sama sa usa ka tawo nga maghimog hikog. Kining tawong motalikod nahimong nagpagahi ug nagkinahanglan nga itambog ngadto sa kalayo tungod sa kapungot sa Dios. Ang mga angel gumikan sa maong dalan tigumon kadtong misalikway kang Kristo ug itambog sila didto sa dapit nga mangitngit. Ang badlong sa ilang mga konsensiya dili mutugot kanila nga magpahulay. Hangtod sa walay kinutoban sila makakita sa Dios diha sa iyang kaluoy nga nahimulag kanila. Makamatngon unta sila kung unsa diay ang kinabuhi sa wala pa sila makasinati sa Iyang Gugma. Kon sila mobiya Kaniya, sila nagtamay sa ilang Manluluwas ug sila nadestino nga sunugon sa walay kataposan nga perdisyon.

JUAN 15:7
7 Kon magpabilin kamo kanako ug ang akong pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa ug madawat ninyo kini.

Siya nga magapabilin diha kang Kristo nagpuyo uban kaniya sa mahunahunaon nga pakigrelasyon. Ingon nga ang magtiayon nga naminyo sa dugayng panahon nakahibalo na sa ilang mga hunahuna ug mga tuyo. Mao nga kadtong nahigugma kang Kristo nasayod sa iyang kabubut-on ug magpabilin nga adunay panagduyog uban ang iyang Ginoo. Ang lalom nga pagkalot sa Bibliya matag adlaw magapuno kanato uban sa maayong mga pagdasig aron kita mangandoy sa iyang gihimo, tungod kay ang atong mga pagbati sa ilalom puno sa iyang mga pulong.

Unya dili kita mag-ampo sumala sa atong kaugalingong pangandoy, apan kita mamati nga matinguhaon alang sa mga kaugmaran sa iyang gingharian. Kita mahimong mga tawo nga mag-ampo alang sa uban og adunay hunahuna nga maalagaron diha sa espirituhanong pakigsumpaki. Unya ang atong mga kasingkasing mapuno sa pagdayeg ug pagpasalamat, ug atong ihalad sa Usa ka Balaan ang tanang butang nga aduna kitay pagpakabana, sama sa mga timawa ug mga tawo nga may balatian nga ipahibalo sa Balaan Espiritu. Si Hesus namuhat sa atong kalibotan pinaagi sa mga pag-ampo nga adunay pagtuo. Siya nagatugot kanato nga magpaambit sa iyang buhat sa pagluwas. Nag-ampo ka ba? Ug giunsa? Nag-ampo ka ba sa Balaang Espiritu? Ang kabubut-on sa Ginoo adunay lahi-lahi nga mga tuyoan. Usa niana mao ang pagkabalaan; ang laing gipangandoy sa Ginoo nga luwason ang tanan ug dad-on sila sa kahibalo sa kamatuoran. Kung kita maglakaw sa mapaubsanong kinaiya, tungod niini ang ngalan sa Dios mabalaan. Atong pangayoon sa Dios nga ibubo ang Espiritu sa pag-ampo sa inyong kasingkasing, aron kamo makabuhat og daghang bunga ug himayaon ang inyong langitnong Amahan ug si Kristo nga mao ang inyong giya.

JUAN 15:8
8 Sa inyong pagpamungag daghan kapasidungan ang akong Amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an.

Si Hesus nangandoy kanimo nga kamo mag mabungahon. Dili siya matagbaw sa gamay nga pagkabalaan sa inyong kinabuhi, dili bisan sa pagpangabig og pipila ka mga sinsero nga katawhan, o ang imong daotan nga pagpasalamat. Dili! Siya nangandoy sa imong pagkabalaan, aron kini mahingpit ingon nga ang Amahan hingpit, ug tungod niini ang tanan maluwas. Ayaw pagkatagbaw sa imong kaugalingon lamang.

PAG-AMPO: Ginoon Hesus, gihigugma ka namo, tungod kay wala mo ikaulaw ang pagdawat kanamo ingon nga mga sakop. Among gipangayo ang kabaghoan sa tanan nimong tinawag nga moduol diha Kanimo. Among i-tagsa tagsa pagsulti ang ilang mga ngalan. Nagatuo kami nga ikaw nagaluwas kanila pinaagi sa imong krus. Ang ilang kaluwasan nagmatuod pinaagi sa gigikanan sa Balaang Espiritu diha kanila. Hinaut nga ang ngalan sa Amahan mahimaya ug ang imong ngalan diha sa Balaang Espiritu. Kay kung wala Ikaw wala kami mahimo.

PANGUTANA:

  1. Nganong kita anaa kang Hesus ug Siya ania kanato?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)