Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 057 (Jesus the light of the world)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

ɗ) Fii no Iisaa woniri ndaygu aduna on (Yuuhanna 8:12-29)


YUUHANNA 8:25-27
25 Onsay bhen landii mo : Ko hombo wonu-maa an ? Iisaa kadi jaabii bhe, wi’i: Ko ko mi wi’i on kon gila ka fuddhoode. 26 E telen-ma mon, midho mari buy ko mi wowla e ko mi nyaawa. Kono Nuludho lan on ko o goonga, awa kadi ko mi naniri mo kon, mi hollay dhun aduna on. 27 Laatii bhe faamaali ko fii Baabaajo on o yewti bhe.

Dhun e tawde Iisaa tentinii fii allankaaku makko ngun, Yahuudiyankeebhe bhen no jokki tun landagol mo «Ko o hombo? Hollu men laawol; labbhinan men muraadu ndun no men faamira!» Ko jooni-le o lanni fennyinde fii makko no bhuriri laabhude.

Iisaa yhettiti haala kan: «Gila ka fuddhoode, ko min woni Alla tigi-tigiijo on; e hin-le on andaa kongudhi an dhin. Ruuhu an on hebhaali werde ka bherdhe mon. On hittinaa fii ko mi fennyinta kon ka bannhe inndhe an e galu an. Ko min woni daaluyee Alla wontudho on neddho. Kono on alaa jentaade lan, on alaa kadi faamude lan, sabu ko on bhe oo aduna, hinaa on bhe Alla. Wano non, on alaa newnude Ruuhu an on wattita on. Kon ko mi fillitanii on laabiiji dhuudhudhi nafaali on huunde, sabu bherdhe mon dhen no sattinii. Ko sabu dhun kongudhi an dhin nyaawiroyta on hay si midho yidhi on e midho feenyande on. No gasa ka wobbhe e mon fuddhoyoo andude fii mangu an mawgu ngun. Midho faalaa hisinde on, mi yedha on kadi ngurndan kesan. Ko Alla woni goonga on, wano mi woniri non goonga on. Kono on goonga bonnoyay fii mon, sabu on bugitike dokkal Ruuhu on ka nder bherdhe mon.» Yahuudiyankeebhe bhen faamaali bhuri dhun fii ko dhin piiji fennyinaadhi firi kon, bhe sendindiraali ko humondiral makko ngal e Alla hitti kon. Bhe nani dhin kongudhi makko, kono bhe ronki faamude dhi, sabu bhe gomdhinaadho mo. Gomdhingol mo tun fennyinanay ruuhu men on goongaaji makko waaliidhi dhin e kene.

YUUHANNA 8:28-29
28 Iisaa wi’i bhe fahin: Nde yowudhon Bhii-Aaden on, onsay on anday ko min woni Wondho on, awa kadi mi alaa wadhude hay huunde immorde e an min, kono ko wano Baabaajo on jannirimmi non mi woni yewtirde. 29 Nuludho lan on no wondi e an, o accitaali lan min tun, ko fii min midho wadhude soono woo ko welata mo kon.

Iisaa no andunoo wonde aybhe makko bhen, taalibaabhe makko bhen men yi’aali goonga fewtudho mo on. Hari Ruuhu-Seniidho on addanooka taho fewndo ontuma. Kono hibhe fellintunoo wonde fempegol makko ngol ka leggal altidiraangal ittay junuubu aduna on, e ko o yhentata kon ka Baabaajo on jokkodiray e ko Ruuhu-Seniidho on juuretee kon. Fewndo ontuma, andugol Wondho on nhaldhinay ruuhu Yahuudiyankeebhe e heeferbhe bhen. Allankaaku Almasiihu on ngun haaletaake fii mun si golle Ruuhu-Seniidho on tawaaka. Huutorgol haqqile dhen nafataa dhon huunde. Ko jibinegol kesun ngol tun tagata gomdhinal haqiiqawal ngal, wano gomdhinal tiidhungal ngal e moyyhere Almasiihu on nden tagirta non jibinande dhimmere nden.

Almasiihu on wi’aali ko o allaaru wondu feere, kono o fennyinii fii humodiral makko wuurungal ngal hakkunde makko e Baabaajo on, o bheyditi kadi o waawanaa hoore makko huunde. Ko bheydii e dhun o huuwirtaa huunde hoore makko. Ko Baabaajo on huuwata e makko. Ittiri yankinaare makko nden no yaltiti e ko o jabhi kon noddireede «Nulaadho Alla» (Yuuhanna 13:16). Fii kala e nder ngol kongol gooto, himo feenyirde wa Karamokoojo e Joomiraadho.

Ben men welaa faamude, kono Ruuhu-Seniidho on wallitoto en. Rewrude e kon ko Yuuhanna sifii, Iisaa no sendodeede goonga hittudho fii humodiral tatoobhe bhen e nder gooto on. Ontuma, o jokkitii: «Baabaajo on no wondi e an soono kala, hay e oo saa’i. Haa-hande o pottaaki lan ko bhuri e fandhude. Bhiddho on, kanyun kadi, pottaaki Ben makko wondho ka kammu on, o murtanaali mo kadi, kono himo dhoftii mo e dhi fow. O cippike immorde ka kammu, o wonti neddho, o dhoftii faale Ben makko on.» O watti yewtere labaande: «Soono woo, ko ko welata Baabaajo on kon tun mi wadhata.» Gooto waawataa yewtude dhin kongudhi, si wonaa Bhiddho Alla wuuroowo on soono kala e nder nanodiral e Ben makko e nder hebbinegol Ruuhu on. Iisaa timminii sariya on. Ko bhuri dhun, ko kanko tigi woni sariya timmudho on ka Ahadi Heyri. E hin-le, Yahuudiyankeebhe bhen no wi’ude o yennii Alla o yeddii sariya on, o majjinii jamaa on, hara-le ko kanko tun woni teddindho sariya on.

Hara hidhon hedhitaade hawa Ruuhu on e nder kongudhi Almasiihu on dhin? Hara hidhon faamude fii mangu mawgu ngu o wondi ngun e ko o yankinii kon e ko o hettii kon e ko o dhoftii kon Baabaajo on? Himo faalaa yo on aru e humodirdal wondugal e giggol e nder dhoftaare e hettaare. E nder wondigal makko ngal, o adday on e nder hettaare nden e golle dhen. O wontay karamoko mon, o huuwataa huunde hara o tawnaali mo, dhabbhon no weldiron e makko e nder jikku mon on fow.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, midho hersi sabu yoorere an nden e bhoylaare an nden e bonnere an nden. Yaafono lan ellaaji an dhin. Labbhinan, wallitodhaa lan no mi jokkira ko Ruuhu maa Seniidho on tindintan lan kon. Wonanan ardotoodho e karamokoojo; udditu bhernde an nden e ruuhu an on e fee giggol maa poomayankewol ngol.

LANDAL:

  1. Ko honno Iisaa bhanginiri fii tabital makko ngal ka Tatoobhe e gooto Laabhubhe bhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:29 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)