Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 032 (Healing of the court official's son)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?

5. Fii ko bhiddho yeesoojo laaateeri ndin on sellinaa kon (Yuuhanna 4:43-54)


YUUHANNA 4:43-46a
43 Bhay dhen baldhe dhidhi feyyhii, Iisaa iwi dhon fii yahugol Jaliilu, fii kala o seeditike kanko tigi wonde annabaajo alaa teddungal ka leydi mun; 44 bhay wonii o hewtii Jaliilu, bhe Jaliilu bhen jabbhii mo, sabu tawde hari bhe yi'ii ko wadhi Yerusalaam kon fow ka fewndo juldeere, bhay kambhe kadi bhe yahuno juldeere nden. 46 O yiltitii kadi Kanaa, dhun ko e nder Jaliilu, ka o waylunoo ndiyan dhan njaram wiinyu dhon.

Annabi Iisaa e taalibaabhe mun bhen waajii ka wi’etee dhon Samariiya. Bhe fennyiniri Kibaaru Moyyho on bawgal ngurndan poomayankejan dhan wondude e weltaare. Hari saa’i meemugol leyyhi dhin hewtaali taho; hari annabi Iisaa no haani foolude ruuhuuji bondhi wondhi dhin ka leydi makko. O yahi kisan ka wi’etee dhon Jaliilu, fii kala bhe Naasirata bhen no yawitaade mo, himo fotta kadi e aybhe hunyubhe. Weldibbhe makko bhen e mawbhe makko bhen hari gomdhiniraa mo wa Alla, sabu ko e nder bheynguure nde andaaka o yalti. Hari ko fii jawle e nantugol innde bhe hittini fii mun, hibhe yawitii baasal annabi Iisaa ngal. O waawataano huuwude kaawake hawniidho gooto ka mabbhe sabu ko bhe hutitii mo kon.

Ko Almasiihu on sellini kon yimbhe bhen andike hen fow haa ka woddhi. Sabu dhii kaawakeeji hawniidhi dhi o wadhunoo Yerusalaam e Jaliilu no jokki mo tun. Hari bhe Jaliilu buy no Yerusalaam ka Juldeere Yawtaneede. Bhe nanuno bhe yi’i kadi kala ko annabi yewti e ko o wadhi, hibhe waajora bawgal tiidhungal. Bhe kellani mo ko o hewti ka mabbhe, hoore hibhe tanyininoo yi’ugol nafa kaawakeeji makko dhin. Annabi Iisaa yiltitii Kanaa ka jombidirbhe kesun bhen hodhi ton. Himo ebbhunoo timminde golle makko dhen hakkunde bhen fuddhinoobhe teddingol mo sabu kaawake hawniidho makko feyyhunoodho ton on.

YUUHANNA 4:46b-54
46b tawi bhiddho yeesoojo laamateeri ndin, wondho Kafernahuum, no mawni. 47 Bhay o nanii wonde Iisaa iwtii ka diiwal Yahuuda arii Jaliilu, on ari tawi mo, o torii mo yahugol ndikkinoya on bhiddho makko wondho e daande mayde. 48 Iisaa wi'i mo: Onon si on yi'aali maandeeji e kaawakeeji, on gomdhinta few. 49 Kono on yeesoojo laamateeri ndin wi'i mo: Koohoojo, seenee ado paykun an kun maayude. 50 Iisaa wi'i mo: Yahu, bhiddho maa on ndikkii. On neddho hoolii kongol ngol Iisaa wi'i mo ngol, o yahi. 51 E nder ko o yiltitotoo kon, o fotti e kuurkaadhi makko dhin, bhen wi'i mo wonde bhiddho makko on ndikkii. 52 O landii bhe ko e saa'i hombo hayfani paykun kun. Bhen jaabii mo: Ko hanki ka tumbere nyalorma nguli bhandu kin yalti e makko. 53 Onsay kanko baabaajo on o anditi ko e on saa'i tigi Iisaa wi'i mo: Bhiddho maa on ndikkii. Onsay o gomdhini, kanko e yimbhe suudu makko ndun fow. 54 Ko ndee maande hawniinde dhoo woni dhimmere nde o wadhi bhay o iwii ka diiwal Yahuuda, o arii Jaliilu.

Yeesoojo laamateeri ndin teddinanoodho ka tata Landho on ari e Iisaa, hari o naniino fii makko e fii bawgal makko ngal. Yimbhe hodho ngon hari no sikka ko hollidirgol Iisaa e landho on o dhabbhitiraynoo Sellinoowo on.

Hari bhiddho on yeesoojo laamateeri ndin no nawni e ndee nokkuure wi’eteende kafernahuum, ka binde weendu. Hari ben makko nabhii mo ka nyawdoobhe bhen, o huutorii kaalisi dhuudhudhi, kono on sellaaali. O sakkitori noddugol annabi Iisaa; hara on wallayno-mo kaa wallataa? Hari baabaajo on ko faalanoo ko yo annabi Iisaa iwu Kanaa o yaha Kafernahuum, himo tanyininoo si on hewtii ton tun, bhiddho makko on sellay.

Annabi Iisaa sattinaali salminaangu yeesoojo laamateeri ndin. O aani fii ko on lelliraa kon gomdhinal. Annabi Iisaa waawataa wallitaade goddho si ootigi gomdhinaa tigi ko o ebbhodirtaa kon e goddho. Dhuudhubhe no toroo gomdhina hara hibhe jilli e sikkitaare, ko wallireede jawle bhe faalaa. Aaden gomdhindho tigi Alla ko tippudho e ko on daalani mo kon tun, hara o landaaki goddhun, o fellintidha wondema Alla hedhoto mo.

Yeesoojo laamateeri ndin hersiraali ko annabi Iisaa feli mo kon, kono o yankinii, o noddiri mo «Joomiraadho on», o yhettiri hoore makko wa jiyaadho. Giggol ngol o joganii ngol bhiddho makko on e ko o teddini kon Iisaa addi yo o landito on dhimmun yo o hewtu Kafernahuum.

Annabi Iisaa yi’i e faale makko gomdhingol ko o woni kon Joomiraadho, o wi’i mo: «Yahu, bhiddho maa on ndikkii.» Annabi Iisaa salii yahugol Kafernahuum, kono o ndarndii giggol baabaajo on, o tiidhini gomdhinal on ngal. E hara o gomdhindho wonde Iisaa no waawi sellinde bhiddho makko on fii kala hibhe woddhodiri?

E nder yewtere mabbhe nden, yeesoojo laamateeeri ndin faami no jikku e giggol annabi Iisaa ngol siforii. O felliti wondema ko goonga Iisaa haalani mo, hinaa yawagol mo o woni. O gomdhini, dhun e tawde o yi’aali taho tigi-tigi ko bhiddho makko on ndikki kon. O dhoftii annabi Iisaa, o hooti ka makko. Dhoftaare makko nden teddini annabi Iisaa, nde haqinqini cellal ngal. Si tawii annabi Iisaa no waawi sellinde bhiddho makko wondho e daande mayde on, haray himo bhuri fow mawnude. Ko o waawi sellinde kon no seeditii fii ko o jogii kon bawgal e ko o iwi kon ka Alla. Ko yiltitii kon ka makko no bhangini fii ko o ndarndaa kon, hoolaare makko nden tiidhiri sabu dhun.

Hari annabi Iisaa no hollude gollanoobhe bhen on yeesoojo laamateeri ndin, yo bhe aru bhe fotta e bhiddho makko lannudho ndikkude on. Ande makko nden iwi, o manti Joomiraadho on. Himo faalanoo andude saa’i nde bhiddho makko on ndikki, o yeetaa wonde ko ka tumbere nyalorma, fewndo ka annabi Iisaa hollitunoo mo dhon tigi o fodii ndikkingol mo.

Oo yeesoojo laamateeri ndin seeditii yeeso bheynguure mun nden hoore himo anditani Almasiihu on fii giggol makko mawngol ngol.

Ko on kaawake hawniidho woni kaawake dhimmo mo Yuuhanna holliti en fii mun on. Hari darja makko on hewtii haa ka tata landho on. Hari yimbhe bhen no hawjani kadi piiji goo. Hoolee wonde ko gomdhingol Almasiihu on woni dewal ngal Alla jabhi ngal, maandeeji e kuudhe tiidhudhe no dartanii dhun.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, medhen weltani maa fii ko arudhaa kon. A sellinii suka wondhoodho mayde on ka wi’etee dhon Kafernahuum fii kala hari hidhon woddhodiri. A wadhii no baaba paykun kun gomdhiree gomdhinal tiidhungal. Hollu men no men hoolorta giggol maa ngol e bawgal maa ngal. Medhen toraade yo a hisin bhen fokkitanbhe mayde nden e nder junuubaaji mun, medhen gomdhini a hedhoto torotoobhe ma bhen.

LANDAL:

  1. Ko laawi jelu yeesoojo laamateeri ndin rewunoo e mun e nder ko o gomdhinta kon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:03 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)