Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 031 (Jesus leads his disciples to see the ready harvest; Evangelism in Samaria)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?
4. Fii ko Iisaa yahi kon Samariiya (Yuuhanna 4:1–42)

b) Iisaa no addude taalibaabhe mun bhen no bhe yi’ira ko baagol ngol fewndii kon (Yuuhanna 4:27-38)


YUUHANNA 4:31-38
31 Wa fewndo onsay, tawi taalibaabhe bhen no jeejude mo, wi'a: Karamoko'en, nafee. 32 Kono o jaabi bhe, o wi'i: midho mari nyaametee ko mi nyaama ko on andaa. 33 Onsay taalibaabhe bhen wi'indiri: E hara ko goddho addani mo ko o nyaama? 34 Iisaa wi'i bhe kadi: Neema an on ko wadhugol faale Nuludho lan on e timmingol golle makko dhen. 35 E on wi'aali kadi: Dhoo e baagol ngol no heddii lebbi nay? Hey, mi wi'ii on, bhantee gite dhen, ndaaron gese dhen, dhe wojjanii baagol ngol. 36 Jooni wa'oowo on hebhay njoddi, o moobah neema fii ngurndan poomayankejan dhan, fii yo sankoowo on e wa'oowo on weltodu. 37 Ko fii ngal misal dhoo ko goonga wonde: ko goddho aawata, oya on sonyita. 38 Mi nulii on sonyitoygol ko on remaano; wobbhe remiino, ko e nder yangi bhe nkin naatudhon.

Bhay o jattinii wonkii debbo junuubankeejo on o ardike mo e ngurndan poomayankeja dhan, o fewti non e taalibaabhe makko bhen no o wadhirana bhe wa mun. Hari ko piiji adunayankooji dhin miijo mabbhe ngon sutii. Bhe weltanooki fii ko Ruuhu Alla on huuwi kon ka nder bhernde debbo on. Hino e kene wondema nyaametee e ndiyan no danda mayde, kono nyametee bhurno bireedi hittude no woodi, ko yonanoowo aaden bhuri ko ndiyan okkorta mo kon. Hibhe haanunoo andude dhun kadi. Hay e huunde bhe bhuraano on debbo, dhun e tawde hibhe teddini Alla e nder jokkugol mabbhe Iisaa.

Annabi Iisaa sifanii bhe firo nyaametee iwudho ka kammu on maa ruuhuyankeejo on. On nyaametee no weltina wonkii men kin bhuri nyaameteeji dhin fow. Hari annabi Iisaa no weltii fota fii ko o barkini kon goddho e nder huuwugol makko faale Ben makko on.

Ko annabi Iisa woni nulaadho Alla on. Hari ko o Bhiddho, gooto karhaa-mo, himo dhoftii Ben makko, himo huuwirde weltaare faale makko on, ko fii Alla ko giggol. Kala tabitudho e giggol ngol tabitay kadi e Alla. Ko Almasiihu on dhoftii kon wi’aali wondema Ben makko no bhuri mo, kono dhun no holli ittiiri ko giggol makko ngol yaaji kon. Bhiddho on wi’i wonde kisiyee aduna on ko kuugal Ben makko ngal non, hay si tawii ko kanko tigi woni e huuwude ngal. O darjini Ben makko, wano Ben makko halfiniri mo non huunde kala gila ko neebhi. Baabaajo on okkii mantoore nden fow Bhiddho on, o joddhinii mo ka sengo makko nyaamo, o wattii e juudhe makko bawgal kala ka kammu e ka hoore leydi.

Ka binde woyndu, faale Alla on hari ko hisingol on debbo anyanoodho. Hinaa Yahuudiyankeebhe bhen tun noddanoo e kisiyee on, ko yimbhe bhen fow. Yimbhe bhen fow ko bhoyliibhe e dhondhaabhe Alla. Annabi Iisaa yi’i faamu debbo on ngun e ko o faalaa kon yaafaneede. Ko o hawji kon hendagol yaafuyee Alla on no yaltitunoo e makko bhuri Yahuudiyankeebhe bhen. Nde wootere, bhay Ruuhu on yhettii mo, o yi’iri aduna on fow wa ngesa moolanaamba heewumba gabbe gawri bhendande fii sonyugol ngol.

Kono taalibaabhe bhen non waawano yi’ude mban ngesa womba maande fii aduna hebulaniidho on baagol ngol. Hari annabi Iisaa hewtii ka wi’etee dhon Samariiya fewndo ndungu hari sonyugol ngol no woddhi taho. Annabi Iisaa no wi’iraynoo bhe nii: «Hidhon watti yili e piiji wondhi e kene dhi fow sutii dhin. Wattanee yili e goongaaji hittandhi ruuhu banii-aadama en dhin; accee landitagol lande, dhabbhon Alla. Hande, ko saa’i sonyugol ngol. Yimbhe heewubhe hebulantono jabhirgol Bhiddho Alla on wa Dandoowo bhe on, si tawno nelal fii kisiyee on no hollireede bhe faamu e giggol.»

No gasa hara hinaa non wonirani on; satta bhernde en fow e mbumbhe bhen fow e feyyhintinoobhe bhen keerol fow ka diina tun en wonunoo takko makko. No gasa ko dhen gite taalibaabhe bhen joginoo, sabu ko ka yaasi bhe nyaawirta. Kono annabi Iisaa linyay bherdhe dhen. O happanaali debbo jinoowo on, on yhettirnoodho mo wa janano. O wadhaali e dhidhi si o yewtiday e on debbo, fii kala yewtereeji ruuhuyankeeji dhin no yawtunoo mo, o yewtiri mo doy e no o faamira mo. Ruuhu makko on wallitike mo faamude, o findini e makko no dewal ngal jogortee wondude e mangu mawgu Almasiihu on ngun, o wadhi no on wontira fennyinoowo kibaaru moyyho on. Emba o wontii aaden keso nee! Himo bhurnoo Nikodiyuusu bhattaade kuudhe dhe Ruuhu on huuwata dhen. Si hidhon kurkanaade Iisaa, haray hidhon hatonjini e giggol makko ngol no ndaariron takko mon weelaabhe dhondhaa peewal bhen. Hita on aanu fii sattere e welsidaare mabbhe nden, Alla no yidhi bhe; annabi Iisaa no noddude bhe. Ko seedha seedha ruuhu mabbhe on ndaygirta sabu moyyhere makko nden. Hita on fanku e nder oo aduna hatonjindho Alla ko feyyhiti keerol.

Nde neddho ari e Almasiihu on, o hebhay ngurndan poomayankejan dhan. Bherdhe dhen heeway weltaare. Malaa’ikaabhe bhen weltoto ka kammu tuma junuubankeejo gooto tuubi. Tigi tigi ko Alla faalaa ko yo yimbhe fow dande, bhe ara e andugol goonga on. Bhen jokkaybhe ko Alla faalaa kon dhoftiibhe mo bhen hara hibhe waajaade yimbhe bhen ko weltinoyte, bhe wewloyay weltaare. Wano annabi Iisaa tigi maakiri non kanko tigi: «Neema an on ko wadhugol faale Nuludho lan on e timmingol golle makko dhen.»

Annabi Iisaa lannitori ko o waajii kon taalibaabhe makko bhen e nder wi’ugol bhe: «Mi nulii on sonyitoygol ko on remaano.» Lootoowo maande tuubuubuyee on remuno e ngese yoorudhe e nder ko o waaji kon fii tuubuubuyee on – ko Iisaa tigi woni abbere gawri nde Alla awii nden ka leydi moyyhinaandi. Hande hidhen sonyude ko mayde makko nden rimi kon ka leggal altidiraangal ngal. Si annabi Iisaa noddii on fii sonyugol, anditee wonde hinaa onon jeyi baagol ngol. Ko golle Joomiraadho on non. Bawgal Almasiihu on ngal bhendinii ko Ruuhu on rimata kon. En fow ko en jiyaabhe bhe dhuudhaa nafa, e hin-le non himo noddude en yo en sendodu golle makko iwudhe dhen ka Alla, wonde hara hidhen aawa, wonde hara hidhen rema, wonde hara hidhen sonya. Hino moyyhi ka anditen wondema golle Alla dhen hinaa e men fuddhii. Dhuudhubhe adike en gollude golle sattudhe e nder gondhi; torndeeji mabbhe dhin no windaa ka kammu. On bhura bheya jiyaabhe Alla jogaade aalaaji gollitirteedhi, on bhuraabhe men faamu. Ko moyyhere makko nden wuurirdhon saa’i kala. Ekkitee dhoftagol Ruuhu makko on e nder anniye mon dhen. Kurkoranee mo hara hidhon jarna mo fewndo baagol ngol manton mawninon Baaba mon wondho on ka kammu wondude e bheya sankoobhe ewnotoobhe wi’a: «Yo laamu maa ngun feenyu; ko kanko laamu e bawgal e mangural wonani haa poomaa. Aamiina.»


c) Fii ko Kibaaru Moyyho on fennyinaa kon Samariiya (Yuuhanna 4:39–42)


YUUHANNA 4:39-42
39 Samariyankeebhe dhuudhubhe e nden saare gomdhini Iisaa sabu ngol kongol ngol oo debbo seeditanii mo, o wi'i: O wowlanii lan kala ko mi wadhi. Bhay Samariyankeebhe bhen arii e makko, bher torii mo wonugol takko mabbhe, laatii o woni dhon baldhe dhidhi. 41 Gomdhinbhe bhen bhurti dhuudhude kadi sabu kongol makko ngol; 42 tawi hibhe wi'a debbo on: hinaa sabu kongol maa ngol hannde kadi men gomdhiniri, kont ko bhay menen tigi men hedhike mo. Medhen andi wonde ko kanko tigi woni Dandoowo aduna on.

Jamaa dhuudhudho yalti ka saare bhe ari e annabi Iisaa, ruttande debbo on meemi bhe. O yi’i e mabbhe ngese bhendudhe, saatiidhe sonyegol. O yewti bhe fii gomdhinal ngal e fii ngurndan poomayankejan dhan ko timmata baldhe dhidhi. Taalibaabhe makko bhen yahi ndaaroyi bheynguureeji dhin wano sonyoobhe wonkiiji dhin huuwirta non. Maakuuji Almasiihu on dhin no accude battane tiidhudhe e yimbhe hodhubhe ton bhen. Bhe tawi wonde Alla arii e Almasiihu on e nder oo aduna wondudho e ande no o hisinira junuubankeebhe bhen. Ko bhen Samariyankeebhe fuddhii jonnugol mo ndee innde «Dandoowo aduna on» ko fii bhe faami wonde Iisaa ariraali fii hisingol jamaa makko on tun, kono ko fii rondagol junuubaaji yimbhe bhen fow. Bawgal giggol makko ngol jogaaki keerol. Haa-hande, himo waawi hisinde, o jattina bhen maccingantoobhe junuubu bhe Ibuliisa laamii bhen, o mara bhe o hisina. Ko kanko tigi woni nyaawoowo aduna on. Oo landho wi’eteedho Seezar iwudho Roomu jonnano ndee innde «Dandoowo e Maroowo on aduna on». Bhen Samariyankeebhe faamii wonde Iisaa no bhuri Seezar mawnude; o okkii jamaa makko on bhuttu ngu lannataa.

TORAARE: Medhen weltanii Iisaa; a moyyyhintinii ngurndan debbo junuubankeejo on, a jannii men wondema dhoftagol Ruuhu maa on no hitti bhuri dewal ngal. Jattin men e juudhe kala ko hadhata men huuwugol faale maa on e nder weltaare e bhuttu, men holla kisiyee maa on wombhe e aagude bhen; bhe hebhay ngurndan poomayankejan dhan rewrude e ko men gomdhin-maa kon.

LANDAL:

  1. Ko honno wontiranten annabi Iisaa sonyoobhe hittubhe?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:02 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)