Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 026 (The Baptist testifies to Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?

3. Fii ko Lootoowo maande tuubuubuyee on seeditanii kon Iisaa jom jomba on (Yuuhanna 3:22–36)


YUUHANNA 3:22-30
22 Bhawto dhun Iisaa e taalibaabhe mun bhen yahi e ngal diiwal Yahuuuda; o nyallidi e mabbhe dhon, tawi himo loota maande kisiyee. 23 Tawi Yaayaa kadi no lootude maande tuubuubuyee ka wi'etee dhon Enuuna, dhun ko takko Saliima, bhay tawi ndiyan buy no dhon; yimbhe no yahaynoo dhon fii yo o lootu bhen. 24 Ko fii tahi Yaayaa wadhaaka taho e kaso. 25 Kono yeddodiral immii hakkunde taalibaabhe Yaayaa bhen e Yahuusiyankeejo goo e telen-ma labbhinegol ngol. 26 Bhen landii Yaayaa, bhe wi'i mo: Karamoko'en, mo wondunodhaa on gaddha Yurdayniwol, dhun ko on mo seeditidhaa fii mun, himo lootude yimbhe bhen, awa kadi fow no yaarude e makkodha. 27 Onsay Yaayaa jaabii bhe, wi'i: Neddho ko ko okkaa ka kammu kon tun waawi hendaade. 28 Onon tigi ko on seedeebhe an wonde mi wi'ii hinaa min woni Almasiihu on, kono ko mi imminaadho yeeso makko. 29 Ko hombo jeyi jomba? Ko jombudho mo on; ko wonani njaatigi jom-jomba ko daragol takko makko, hedhoo mo, nana hiti makko, heewa weltaare, nden weltaare an-le timmii. 30 Bee on bheydoo, min mi dhuytoo.

Ko juldeere Yawtaneede nden feyyhi, annabi Iisaa yalti ka saare Yerusalaam, o woni e lootugol yimbhe bhen maande kisiyeere nden. Taalibaabhe bhen no andunoo ko hatonjindhen kon munceede ado yo en jibintine kesun, e hibhe andunoo kadi si en qirritaaki junuuubaaji men dhin, kisiyee on gasataa. Lootande fii yaafuyee junuubaaji dhin ko maandini ko ko muncetedhen kon, ko rewrude e dhun on aaden ninsudho hollirta faale makko on no o naatira ka ahadi heyri hakkunde makko e Alla.

Hari Lootoowo maande tuubuubuyee on eggiino, jooni ko ka wi’etee dhon Enuuna sengo nano ayde nden Yurdayniwol o wonnoo lootirde maande tuubuubuyee. Yimbhe bhen no yaade e makko, hibhe udditude bherdhe mabbhe dhen; himo lootude bhe maande tuubuubuyee, himo hebulinde bhe no bhe fottira e Iisaa.

Annabi Iisaa yiltaaki Jaliilu kisan, kono o fuddhike lootude maande tuubuubuyeere nden tuuboobhe bhen e nokkuure goo ka leydi. Bhay hari himo bhuri Yaayaa jogaade hoolaare, himo addaynoo yimbhe e makko bhuri ko on kon. Battane dhun, yeddodiral wadhi hakkunde mojobe dhidhi. E hino ko feyyhunoo kon: Ko hombo e bhen hooreebhe dhidho haani wadhugol dhen golle fii labbhingol junuubaaji dhin? Ko hombo e mabbhe bhuri bhattaade Alla? Hari ko landal hittungal non, ko fii hari hibhe faalaa wattude ngurndan mabbhe dhan e juudhe jannoowo bhurdho on moyyhude. Musiddho, hara miijitike fii ko dewal maa ngal firi kon?

Lootoowo maande tuubuubuyee on dartike dhon ndardande tiidhunde. O nawlaali polgal tiidhungal ngal annabi Iisaa hebhi ngal, kono o tawi wonde golle dhe o gollata dhen no mari keerol. O jabhiri yankinaare wondema: «Aaden niinaaniijo waawataa rondaade sugu dhen golle kanko tun. O waawii huuwude dhe woo si tawii Alla okkii mo bawgal e baraaji e dimdhe.» Kono enen, hidhen mantori hoore men, e gandal ruuhuyankewal men ngal e juldeeje men dhen maa haalaaji men labaadhi dhin. Si tawii hidhen haani hendaade dokkal ruuhuyankewal, haray ko ka Alla ngal iwi. En luttay wonde jiyaabhe bhe alaa dimankaaku hay si hidhen dhoftaade ko Alla faalaa kon. Lootoowo maande tuubuubuyee on luttidi e yankinaare mun nden, o hittinaali fii bawgal feyyhitungal mo ngal, ko Alla tun o woni e mawninde.

Yaayaa-Lootoowo maande tuubuubuyee on no seeditaade kadi yeeso taalibaabhe makko bhen. Hari hinaa kanko woni Almasiihu on. No gasa hara himo tanyininoo naatande tiidhude ka saare Yerusalaam, kono wonaa non dhun wadhirnoo. Annabi Iisaa no jokki lootugol maande tuubuubuyeere nden, dhun jibhi Lootoowo maande tuubuubuyee on, on-le no jokki tun dhoftaare mun nden. Hari ko o wonoowo yeeso fii andingol fii Almasiihu on fii fertanagol mo laawol ngol.

Annabi Yaayaa selluno-finde e kon ko o fennyinanaa. O haali o tentini wondema ko annabi Iisaa woni jom jomba on, nyawdoowo tuuboobhe bhen on, bhen lootirteebhe di’e maande kisiyeeje dhen wano jombaajo on lootirtee non. Hande, ko Ruuhu on woni moyyhinde ngal humodiral ruuhuyankewal, wano Puulusa wi’iri no: «Ko en tere bhandu makko ndun, ko kanko Almasiihu on woni hoore bhandu ndun; ko en bhandu wooturu e nder humodiral e Almasiihu on.» Hinaa kanko Almasiihu on woni han kadi nyaawoowo en on kono ko o Dandoowo en on, jom jomba on. Ndii mbaadi labaandi wondi ka dewgal no holli en tama’u men on ka Almasiihu on.

Hari Lootoowo maande tuubuubuyee on non no woni ka woddhi, himo weltii fii ko moftal ngal woni kon e bheydaade. Hari himo takko annabi Iisaa kono o alaa ukkitaade e mottodiral makko ngal. Himo qirritii ko kanko woni giddho sella-findeejo on. Fewndo ko o wonnoo ka wulaa, Iisaa no naatude ka nder saare Yerusalam ka o huuwi dhon kaawekeeji hawniidhi dhin e ka o waajii dhon. Lootoowo maande tuubuubuyee on no ndaarude no Laamateeri ndin woniri non bhantorde, dhun weltini mo. Hawa kan e teddungal jom jomba ngal no weltinde mo. Ko o wonunoo kon humpitaade fii polgal Almasiihu on ngal no nanorde wa foolifenji kammuyankeeji e makko. Wanon non, bhuttu Almasiihu on ngun okkori Lootoowo maande tuubuubuyee on bhuttu, golliroowo doole on, ka golle makko dhen lannaynoo dhon. O weltii fii ko o tawdaa kon e weltaare wadhude nden ka peera.

Hari Yaayaa no jebbilii maayugol, o habbhitaaki kadi e jandhingol kurunwol taalibaabhe makko bhen. Ko bhurannoo mo ko no o dhuytora no Moftal ngal hebhira no bheydora.

Jangoowo teddudho, ko hombo woni hoore mottodire mon dhen? E hara hidhon cippirde hakkunde mon no hendoron hoore nden, kaa hidhon accande goddho jullere mon nden? Wonee bhurdho on e fandhude fii no Almasiihu on mawnira e mon. Tawtee annabi Yaayaa e dhun dhoo: «Bee o bheydoo, min mi dhuytoo.»

LANDAL:

  1. Ko honno Almasiihu on woniri jom jomba on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:58 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)