Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 027 (The Baptist testifies to Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?

3. Fii ko Lootoowo maande tuubuubuyee on seeditanii kon Iisaa jom jomba on (Yuuhanna 3:22–36)


Bhay o lannii seeditorde yankinaare o yaltintini weltaare makko nden fii ko o yi’i kon gomdhinbhe Iisaa bhen no bheydoo tun, Lootoowo maande tuubuubuyee on seeditii fii mangu Almasiihu on ngun e waaju makko ngu alaa sifa ngun. O wi’i:

YUUHANNA 3:31
31 Ko fii on Iwrudho dow no e hoore fow; on mo ka leydi ko mo ka leydi, o wowliray kadi wa mo ka leydi. Kono Iwrudho ka kammu on no e hoore fow.

Yimbhe bhen ko bhe ka aduna, hibhe hatonjini e jibintinegol kesun. Ko Annabi Iisaa tun iwi ka Kammu, o wonti aaden fii no o bhattora en e no o sottira en. Iisaa mo Naasirata on no feyyhitii annabaabhe bhen fow e lugga gande’en fow e lambhe bhen fow, ko fii kammuuli dhin no e hoore leydi ndin. Piiji dhi yimbhe bhen moyyhini dhin fow no keldhi hawnii, kono ko humiidhi e ko Alla tagi kon. Ko Bhiddho on woni ngurndan dhan e ndaygu ngun e mo tagira dhen sabu mun on. Ebbhodiral woo alaa ka wadha hakkunde makko e bheya. Ko Baabaajo on woodini Bhiddho on ado duubhi dhin fow. Ko o timmudho, wondho on e hoore tagoore nden fow.

YUUHANNA 3:32-35
32 On non no seeditaade ko yi'i kon e ko nani kon, kono gooto jabhataa nden seeditoore makko. 33 Kala on jabhudho nden seeditoore makko, haray bhanginii wonde Alla ko goonga; 34 ko fii on mo Allaahu on neli, ko daaluyeeji Alla dhin o wowlata. Ko fii Allaahu on yedhay mo Ruuhu mun on no heewiri. 35 Baabaajo on no yidhi Bhiddho on, awa kadi o wattii fow e juudhe makko.

Ko Iisaa woni seedeejo seeditordho on gite mun dhen fii on goonga kammuyankeejo. O yi’ii tigi Baabaajo on, o nanii kongudhi makko dhin. Himo andi miijooji makko dhin e ebbhooje makko dhen. Ko kanko woni Daaluyee Alla on, yaltudho on ka wonunde Baabaajo on. Fennyinande makko nden ko timmude. Ko annabaabhe bhen fennyini kon hinaa ko timmi. Ko annabi Iisaa fennyini faale timmudho e sakkitoro Alla on. Ka kanko woni Seedeejo Sella-Findeejo on, o tampi sabu seeditoore makko nden. O mawnini mangu Baabaajo on. Kono non, bhurbhe bhen jabhaali haa-jooni seeditoore makko nden. Bhe faalaaka yo Alla bhado bhe, ko fii dhun wadhay haa bhe wattita ngurndan mabbhe dhan. Hibhe bugitiii iwdi makko ndin e ko Alla woni kon Baaba makko.

Yo Alla mawnine, sabu yimbhe bhen fow anyidaali Alla e Ruuhu makko on. Hino woodi yimbhe subhaabhe wombhe e dhabbhude Baabaajo on rewrude e Bhiddho on, jabhubhe bhen sadaka makko timmudho on. On gomdhindho ko o fennyini kon e ko o sotti en kon teddinay Alla. Alla fenataa; ko Bhiddho on woni goonga on. Baabaajo on fennyinaali miijoojo makko bhurdhi dhin hittunde e nder sariya mawdho maa e nder deftere, kono ko rewrude e neddhankaaku Iisaa ngun. Kala udditiidho e Ruuhu kongudhi makko dhin, ootigi heydhintinte. Almasiihu on noddii on fii fennyingol goonga on, awa kadi wuuriden e on goonga on, huutora mo. Onsay Linjiila makko on yaltitoyay e mon.

Iisaa yewtaali piiji dhi haqqile moyyhini maa piiji wondudhi e sikkitaare maa faaleeji; kongudhi makko dhin ko tagaydhi, tiidhudhi dhi aldaa e jibhi libhi. Alla tigi yewtii fii Bhiddho makko on. Ruuhu wondho e makko on alaa kattudi. Baabaajo on hebbinirii mo kala peewal e hoolaare.

Baabaajo on yidhii Bhiddho on, o wattii piiji dhin fow e juudhe makko. Giggol Alla ngol ko dokkal, Bhiddho on no teddini Baabaajo makko on. ko landaadhon hinaa andugol ko hombo bhuri mawnude, hakkunde Baabaajo e Bhiddho on? Sugu dhen lande ko ka Ibuliisa iwi. Kala aaden e Tatoobhe Laabhubhe bhen no mantude mawnina oya. Mo faamaali dhun, haray faamaali Joomiraadho on. Baabaajo on hulaa ka Bhiddho on jattata mo laamu makko ngun, sabu Alla no andi newaare e dhoftaare e yankinaare Bhiddho on ko timmi kon. Annabi Iisa no ardii huunde kala wano o maakir non dhoo: «Mi yedhaama kala bawgal ka kammu e ka hoore leydi.»

YUUHANNA 3:36
36 Kala gomdhindho Bhiddho on, haray no mari ngurndan poomayankejan, kono on mo halfinaaki e Bhiddho on yi'ataa ngurndan, ko fii tikkere Alla nden wonay e hoore makko.

Yaayaa windoowo Linjiila on no jannude en no kisiyee on hebhorta dhoo: Kala wadhudho hoolaare mun nden e Bhiddho on, ootigi no mari ngurndan poomayankejan dhan. Nden yewtere nyoggaade ko tawaade e Linjiila on. kala bhadiidho ngol giggol hibbhiingol ebbhanaangol ngol hakkunde Baabaajo on e Bhiddho on, haray ko giggol Alla fennyinaangol ngol ka leggal altidiraangal o bhadii. Ko o tippudho e Baalun kun, hoore himo andi kun ittanii en tuundi men ndin. E nder ngal humodiral, hidhen yi’ude no yurmeende makko nden yaarata non e nder giggol ngol lannataa ngol. Ko gomdhingol Biddho fempaadho ka leggal altidiraangal on hewtinanta en ngurndan makko tigi-tigiijan dhan. Ngurndan poomayankejan dhan hinaa nde maayudhen fuddhotoo, ko jooni. Ruuhu-Seniidho on jippike e bhen gomdhinbhe Iisaa. On bugitiidho kongudhi Almasiihu on, yeddidii Iwdi makko ndin e leggal altidiraangal ngal, haray ko Ruuhu Seniidho on o tikkini. Fondo makko ngon hebhata fowtaare. On mo dhoftaaki Iisaa, haray ko Alla tigi yeddi, ootigi duumoto e nder mayde ruuhuyankeere nden. Diinaaji yeddudhi dhin fow jande fewtude nden fii Bhiddho on e leggal makko altidiraangal ngal, ko goonga Alla on dhi foygintini. Kala bugitiidho giggol makko ngol, ko tikkere nden subhii.

Puulusa e Yuuhanna ko miijo gooto mari: tikkere Alla nden no feenyude e hoore kala angal peewal e hunyeendi. Ko fii fow wadhii junuubi, bhe yeddirii goonga on bonki mabbhe kin. Faamen wonde tikkere Alla re’oore nden no hibbaa e hoore yimbhe bhen fow.

Ko wano mboddi ndin imminiraa non ka wulaa, ko wano non Fempaadho ka leggal altidiraangal on wontirani en maande kisiyee on e yeeso tikkere Alla nden. Bhiddho on udditii dokkal moyyhere nden. Kala on huccirdho tewaare Nden moyyhere iwude ka leggal altidiraangal, haray nyaawoore nden yanii e makko. Ibuliisa hebhii yolde e makko. Yimbhe bhe wondaa e Almasiihu on bhen ko waasidhubhe. Ko honde tuma fuddhotodhon toranaade yimbhe bhen, no bhe gomdhinira Bhiddho on bhe hisinee? Ko honde tuma yewtidoton e weldibbhe mon bhen no bhe hendora goonga Alla on rewrude e seeditoore mon nden?

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, medhen mantu-maa fii giggol maa ngol e fii goonga maa on. Wallu men no men dhoftore e fee gomdhinal ngal, men teddina Baabaajo on. Medhen bhanginirde hoolaare wondema an e Baabaajo on ko on gooto. Yurme bhe, hita a bugitor bhe sabu majjere mabbhe nden. Yedhu bhe seeditoore wonde nden ka Daaluyee maa. Wallito men no men yi’ira bhe halfidhaa men bhen e no men yewtira bhe fii maa e golle dhe wadhandhaa men dhen.

LANDAL:

  1. Ko honno hendorten ngurndan poomayankejan dhan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:59 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)