Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 025 (Rejecting Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?
2. Iisaa no yewtidude e Nikodiyuusu (Yuuhanna 2:23 – 3:21)

ɗ) Kala bugitiidho Almasiihu ko nyaaweteedho (Yuuhanna 3:17-21)


YUUHANNA 3:17-21
17 Ko fii Allaahu on addaali Bhiddho makko on e oo aduna fii nyaawugol aduna on, kono ko fii yo aduna on dandire sabu makko. 18 On gomdhindho mo nyaawetaake, kono on mo gomdhinaali mo nyaawaama wuren, bhayru o gomdhinaali innde Bhiddho bajjo Alla on. 19 Awa e hino nyaawoore nden: ndaygu ngun arii ka aduna, kono yimbhe bhen yidhii niwre nden bhuri ndaygu ngun, bhay kuudhe mabbhe dhen ko bondhe. 20 Ko fii kala wadhoowo bone haray no anyi ndaygu ngun, ontigi arataa ka ndaygu fii wota kuudhe makko dhen feenyu; 21 kono on huutoroowo goonga on aray ka ndaygu fii yo weebhite wonde kuudhe makko dhen ko e Alla huuwiraa.

Lootoowo maande tuubuubuyee on no fennyinde fii Almasiihu nyaawoowo yimbhe bhen on e soppoowo on leddhe jamaa makko nyawsudhe dhen. Iisaa yewti Nikodiyuusu wonde o sunnoytaake ka yiite, kono himo haani jabhude kisiyee on. Dandoowo en on ko yurmeteedho. Fewndo ko Lootoowo maande tuubuubuyee on faami fii on gundoo nden sottande nde on sotti ko o wonani en lonto, o noddiri Iisaa Baalun Alla kun.

Ka nder giggol makko, Alla neli Bhiddho makko on, hara wonaa fii Yahuudiyankeebhe bhen tun, kono ko fii yimbhe bhen fow. Ndee halfere «aduna on» no yaltiti laabi tati e nder aaya 17. Dhun juhuno Yahuudiyankeebhe bhen, bhen no jogitornoo heeferbhe bhen wa rawaadhi. Alla no yidhi leyyhi dhin fow wano o yidhiri non zurriya annabi Ibraahiima on. Bhe fow hibhe foddi e nyawoore nden. Ko Iisaa ariri le hinaa fii happangol en, kono ko fii no hisiren. Gila ka fuddhoode, o timminii misal wongal ngal e mboddi bhantaandi ndin ka leggal, no o rondorana Banii-Aadama’en nyaawoore Alla nden. Giggol Alla ngol hinaa leyyhi-leyyhiwol, ko humbitugol leyyhi dhin fow.

Almasiihu on no huutorde yeeso dhon kongol hawniingol ko o maaki: «On gomdhindo Bhiddho on nyaawetaake.» Wanon non, kulol woo fii nyaawoore nden pottinaama. Si en gomdhinii Almasiihu on, en jattinte mayde hawrande en nden. On jattinaama nyaawoore nden, si tawii on gomdhinii Iisaa.

On mo bugitike kisiyee Almasiihu on, hara himo miijii, o hatonjinaa e dhun, ko o bundho, faadha haqqiljo sendaadho e moyyhere makko nden. Kala saliidho saatinde bawgal Almasiihu on ngal, haray meerinii hoore makko jalbeendi iwayndi ndin ka Ruuhu Seniidho on. On mo yawitike mayde Almasiihu on nden maa on mo yeddii nde, haray ko Alla o murtani, o subhike feewnude hoore makko. Dhen kuudhe fow hinaa jabhanteedhe, ootigi jaasinii hoore mun mangu Alla ngun.

Iisaa no sifaade ko fii hondhun wobbhe goo bugitorii kisiyee on: hibhe yidhi junuubu on bhurdhi peewal Alla ngal, hibhe pottitaade Almasihu on, kanko ndaygu aduna on ngun. Hibhe catii e junuuubaaji mabbhe dhin. Almasiihu on no andi bherdhe men dhen e bhundu miijooji men bondhi dhin. Hay e gooto wonirta moyyho fii tun himo anniyii wontugol moyyho. Miijooji men dhin e kongudhi men dhin e kuudhe men dhen no aalii gila ko neebhi. Dhin kongudhi meemuno Nikodiyuusu tentinii ko Almasiihu on fuddhori kon yewtereeji wondudhi dhin e giggol no o muncira mawnintinaare Nikodiyuusu nden, o adda on e tuubuubuyee.

Annabi Iisaa bheyditi wonde kala on mo fawaaki e makko, ko yidhudho bonki, anyi ko moyyhi, humiidho e junuubaaji mun dhin. Yimbhe bhurbhe bhen ko naafigiibhe, suumiroobhe junuubaaji mun dhin jaleedhe nanditooje e aaden huloowo Alla. Ko faljere maa tewaare bhe anyiri Almasiihu on. Hara on qirritanike Iisaa junuubaaji mon dhin? Si tawii on qirritanaaki mo junuubaaji mon dhin, on waawataa jibintineede kesun. Udditanee bhernde mon nden ndaygu Alla ngun, on wontoyay laabhubhe; kala gomdhindho Baalun kun, kun labbhinay mo. Jippinee hoore mon, qirritodhon bonki mon kin e fee hoolagol mo, onsay on wuuroyay ko lannataa.

Gomdhinal men ngal nafii woo si en huutorii ngal fii wadhugol ko moyyhi. Ko hawjugol jabha goonga Alla on landadhen fii yo en heydhintine. Kala on naatudho e nder on goonga Almasiihu on hara hinaa ka haqqile tun, kono hara ko o fow e makko, on dhon moyyhitay. Fenoobhe bhen no wonta feewubhe, bhoyliibhe bhen no wonta feewubhe, janfotoobhe bhen no wonta laabhubhe. Jibintinaabhe kesun bhen hara hinaa moyyhubhe, ko qirritiibhe ellaaji mun dhin, hendii yaafuyee Alla sellafindeejo on. Laabhal ngal fuddhii non fudhude e mabbhebbhe; o yedhi bhe bawgal giggol makko ngol no bhe huuwira kuudhe Ruuhu makko on dhen. Alla no huuwande gomdhinbhe bhen rewrude e Almasiihu on no bhe huuwira kuudhe wondudhe e bhuttu dhen.

Men hawkaa kuudhe moyyhe dhen, kono hinaa enen fudhinta dhe, ko Alla fudhinta dhe. Men alaa mantorde dhe, ko moyyhere men wadhanaa. Dhun no firi wonde hidhen selude yidhitidhen kon e ko anyandhen kon, weebhitanodhen peewal humiingal ngal e yhiiyhan Almasiihu on. Dendaangal bhen jibintinaabhe kesun humiibhe bhe e Almasiihu on, ko weltinoobhe bhernde Alla nden non. Bhe dullanaa mo fii ko o moyyhii kon e mabbhe. Jibintinegol ngol kesun e ngurndan laabhudhan dhan ko dewal welayngal Alla non.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, medhen weltani maa fii ko o rondidhaa kon nyaawoore amen nden, men fawetaake nde hande kadi bhayru medhen humii e maa rewrude e gomdhinal ngal. A jattinii men e juudhe tikkere Alla nden. Medhen qirritani-maa junuuubaaji amen dhin; sendu men e jokkodirgol e junuuubu. Wadhu e amen ko Ruuhu maa on rimata on no ngurndan amen dhan wontirane dewal, an yo Baaba kammuyankeejo.

LANDAL:

  1. Ko honno gomdhinbhe bhen Almasiihu laawanto nyande nyaawoore nden?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:58 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)