Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 012 (The Sanhedrin questions the Baptist)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

1. Bhe dental fewjoobhe bhen immini bhen no landaade Lootoowo maande tuubuubuyee on (Yuuhanna 1:19-28)


YUUHANNA 1:22-24
22 Onsay bhe wi’i mo: E hara ko a hombo non fii yo men jaabitoyo nulbhe men bhen ? Ko hondhun wi’itidhaa an tigi? 23 O jaaborii bhe wano annabi Iisaaya wiirunoo non, o wi’i: Ko min woni hawa ewnotoodho ka wulaa on, wi’a : fewnee laawol Joomiraadho on ! 24 Tawi bhen imminanoobhe ko ka Fariisiyaabhe bhen iwri.

Yimbhe imminanoobhe bhen addi lande wa'udhe wa laanyal. Dhen lande ko fewtuhe jandeeji fenaadeeji dhi bhe faalanoo dhin fudhinde adii ardu Almasiihu on. kono bhay Yaaya yeddi wonde hinaa kanko woni Almasiihu on maa Iiliiya maa kadi annabaajo mo annabi Muusaa haalunoo on fii mun, tawi o hitaa han kadi e mabbhe, bone woo bhe huliraa mo. Bhay non hibhe catii e faale mabbhe on, hibhe faalanoo andude ko hombo neli mo. Bhe faalanooka yiltitaade ka dental fewjoobhe bhen si tawii bhe lannaali fes faamude muraadu ndun.

Lande dhe bhe landii dhen yaadaa nokku e ko annabi Isaaya hiitii kon (Isaaya 40:3), kono Ruuhu on wahayini ngol bindol dhon e Lootoowo maande tuubuubuyee on. o siforii hoore makko wa hawa ewnotooka kan ka wulaa, fewnugol laawol Joomiraadho on. Si tawno o jonnaali dhen tindinooje windiidhe ka Bindhi Laabhudhi dhin, bhe toonyayno mo, bhe wi'a himo jonnitii doole e himo moyyhinani hoore makko ko iwi ka Alla. Bhe happanayno mo himo tiwi Alla. Annabi Yaayaa no yankinii e himo yhetti darnde bhurde nden fandhude ka Ahadi Hindi, hinaa o huunde si wonaa hawa ewnotooka kan ka wulaa.

En fow hidhen wuuri e nder wulaa oo aduna. Binde men ko jiibholdu e jiibhaare. kono Alla accitaali en, himo waalitaade en. ko o arani ko fii hisingol yimbhe bombhe bhen. Ngol iwugol ka kammu ara ka leydi ko sulfu moolanaadho non. Laabhudho on muncataa en wano handirdhen non e mun, kono himo dhabbhitude en, himo dhabbhita majjubhe bhen. Giggol makko ngol no feyyhiti miijooji men dhin. Kisiyee makko bhurdho mawnude on ko lontingol few wulaa on, watta mo naakooji heccidhudhi.

E tindinoore Ruuhu Seniidho on, Lootoowo maande tuubuubuyee on faamii wonde Alla arii ka men e yubbhodiral e Almasiihu on. Ko non o fuddhorii noddirde yimbhe bhen yo bhe jaabo, bhe hebulanoo jabbhagol aroyoowo on. Wakkilaare makko nden fii fertanagol Almasiihu on laawol ngol, watti mo hawa ka wulaa e oo aduna mo wondhen. O hollitoraaki wa annabaajo, maa wa nelaadho, kono ko wa hawa tun. Kono kan hawa no heewi hoolaare immorde ka Alla, ka accaali fondo yimbhe bhen dhaanoo dhoyngol luggungol e nder junuubaaji mabbhe dhin.

Ko hondhun kan hawa wowli? Ko bhuri kon hittude ko dhun dhoo: jaabee, andon wondema Laamateeri Alla ndin no hakkunde mon! Labbhinee ngurndan mon dhan! Alla ko laabhudo, o nyaawoyay on. Alla landoto on, yo on huno mo fii kala fenaade maa nguyka maa bhoylaare maa ellaaji, on donkiniray on yiite ngen ka jahannama. Alla no humpitii fii junuubaaji mon dhin. Aaden moyyho on nandoyay e bondho yeeso makko. On aaden kadi yhettiraadho wa moyyho bhuroytaa bondho on bonki. Ko fii yimbhe bhen fow no jogii ella yeeso Alla.

Kon ko Lootoowo maande tuubuubuyee on landii no wadhude yo bhe ndartito, jabhen wonde ko en jiibhiibhe, bonniten mawnintinaare men nden, waylen miijo men ngon. Musibbhe, hara hidon yhettiri hoore mon wa moyyhubhe maa jabhanaabhe? Nundhee, qirritodhon bonnere mon nden! Si hawrii on wujjii goddho, hay si ko ko fandhi, jonnitee mo hara on saataaki. Waree mawnintinaare mon nden, wuuranon Alla. Selee kuudhe bondhe ka nder ngurndan mon. Jippinee hoore mon ko fii on huuwii ko boni.

Buy e nulanoobhe bhen ko Farisiyaabhe dhun. Cuucal Lootoowo maande tuubuubuyee on monini bhe ko fii hibhe wi'itii feewuubhe, huloobhe Alla e moyyhubhe, huutoroobhe sariya on fow e bhaawo feloore no feyyhitiri keerol. Kono bhe dhaynitoto dhun woni. Hari hibhe faamini ko bhe huloobhe Alla, kono tigi tigi ko bhe jiibhiibhe ka nder nder, ko yimbhe bhe yejjitataa ko bhe wadhaa, wano iwdi kuura.

Haalaaji mabbhe nyaadhudhi dhin hulbhinaali few annabi Yaayaa, on andintindho bhe wondema aaden kala no haani yiltitaade ka Alla ko yaawi, ootigi fewna laawol ngol no Joomiraadho on arira ka makko ko neebhaa.

TORAARE: Joomiraadho, hidha andi bhernde an nden, ko mi feyyhini kon e junuubaaji an dhin. Midho hersiri ellaaji an dhin, yaltitudhi e dhi yaltitaa. Midho qirritanaade ma hunyendeeji an dhin, mi toroo yaafuyee. Hita mi woddhito ma. Wallan no mi jonnitira ko mi wujji kon, e no mi torora yaafuyee bhen bhe mi barmini. Muncu mawnintinaare an nden, labbhinanan junuubaaji an dhin fow tippude e yurmeende maa nden, yaa an Joomiraadho, an on yurmeteedho yurmeteebhe bhen!

LANDAL:

  1. Ko honno Lootoowo maande tuubuubuyee on noddiri yimbhe bhen yo bhe fewnu laawol Joomiraadho on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:30 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)