Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 013 (The Sanhedrin questions the Baptist)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

1. Bhe dental fewjoobhe bhen immini bhen no landaade Lootoowo maande tuubuubuyee on (Yuuhanna 1:19-28)


YUUHANNA 1:25-28
25 Onsay bhe landii mo, bhe wi’i: ko fii hondhun non lootantaa maande tuubuubuyee, si tawii wonaa an woni Almasiihu on maa Iiliiya maa Annabaajo on? 26 Kanko Yaayaa o jaabii bhe, o wi’i: Min ko ndiyan mi woni lootirde maande tuubuubuyee, kono goddho no e hakkunde mon mo on andaa, 27 wondho arude bhaawo an, mo mi hewtaa hay firtugol bhoggi padhe mun! 28 Dhun ko Betanii funnaange Yurdayniwol wadhi, ka Yaayaa lootaynoo maande tuubuubuyee dhon.

Yahuudiyankoobhe bhen no ekkitii fii laabhal, e salligii e noone goo lootegol maande tuubuubuyee ko iwi ka Tawreeta. Hari saligiiji dhin ko ko labbhintina miijooji bondhi dhin, kono lootande maande tuubuubuyere tigi-tigiire nden hari kanyun ko fii labbhingol bhe wonaa bhen Yahuudiyankeebhe, ko fii hibhe yhettirnoo dhiya leyyhi wa tuudhubhe. Jabhugol ngol looteede maande tuubuubuyee ko seedee yankinaare e baafal naatirgal ka nder bheynguure Alla.

Dhun no holli jiibhaare nde nelanoobhe Yersusalaam bhen wondunoo nden. «Ko fii hondhun noddirta gomdhinbhe bhen tuubugol, sunninaabhe tabitubhe bhen ka ahadi? E hara hidha yhettiri men wa yimbhe nhakkiraabhe laabhal e hara hidha miijoo wonde ko men majjubhe sabu tikkere Alla nden, menen bhee fewjoobhe ardiibhe bhen jamaa on?»

Lootande maande tuubuubuyeere annabi Yaayaa nden no wonannoo «huloobhe bhen Alla» hayre fegginaynde. O woni sabu yo jamaa on sendo mojobe dhidhi. Aranere nden no mottidiri bhee labbhiniranoobhe lootande maande tuubuubuyeere nden. Hibhe haanunoo jabbhaade Almasiihu on, ko hebulii bhe subhaabhe. Mojobere dhimmere nden no bugitii lootande maande tuubuubuyeere nden, hibhe sikki hibhe hebulii jabbhagol Almasiihu on. Hibhe miijo wonde ardu makko ndun ko fii joddhingol laamu ka aduna gaa maa sincugol sariyaaji.

No gasa Yuuhanna oo windoowo Linjiila on no tawanoo ko dhen lande wadhetee e nder ebbhoore. Yewtere nden meemuno mo, tentinii dhe lande dhen bhen imminanoobhe landii, ko fii jaabaaji dhin wallitino bhe andugol wondema hinaa kanko woni Almasiihu on e Iiliiya e annabaajo hiitanoodho on. Lootoowo maande tuubuubuyee on hulaano rondagol hersa fii ko o wi'i kon hinaa o bhen fow.

Lootoowo maande tuubuubuyee on no andi golle makko dhen, o jaabori yankinaare: «Ko goonga mon, hinaa mi aaden hittudho. Ko ndiyan tun mi lootirta, hara mi huutoraali mbileyaagal e doole. Ko mi huuwata kon fow ko maande, ko fertanagol Aroowo on laawol ngol.»

Tawi dolokke Yaaya lootoowo maande tuubuubuyee on ko leebhi ngelooba, o immii, himo fewti e bhen immininanoobhe e jamaa tawanoodho on e hawa tiidhuka, o wi'i: «On fow ko on bumbhe. On wattaa yili e ko woni e feyyhude kon ka taariika mo sutidhon tumbo mon. Hidhon tefude lan, min oo aaden fandhudho. Kono ndaaree! Almasiihu on no arude! Himo hakkunde oo jamaa wondo e tuubude dhoo. Min Yaayaa Lootoowo maande tuubuubuyee on, mi jogaaki doole woo doole ko mi huuwira goddhun. Ko mi halfinaadho golle dhe mi huuwata. Min ko mi hawa, Ruuhu Seniidho on fennyinanii lan ardu Joomiraadho on. Himo dhoo. Ko hannde woni nyalaande kisiyee on. Tuubee ko fii saa'i on no feyyhude.»

Jamaa on nhaldhi fota fii kon ko bhe andinaa. Ko mottidirnoo bhe ko fii jabbhagol Almasiihu on. Hari o ariino, kono gooto wattaali yili, maa yi'aali mo. Hari hibhe nhaldhi hibhe ndaaridira.

Ontuma, Lootoowo maande tuubuubuyee on sifii fii Almasiihu e nder seeditoore bhurde kadi laabhude edii ndee nde windoowo Linjiila on haalunoo nden ka aayaa 15: «Araynoodho bhaawo an on himo woodaa ko adii lan.» Ko non o fennyiniri poomayankeyaagal Almasiihu on e ko o wondata kon e yimbhe bhen. O holli wondema Almasiihu on no nandita ka yaasii e neddhanke wondho hakkunde mabbhe, aaden mo andaaka, mo wondaa e jalbeedi, bhorniidho conci dhi labaaka, gite makko dhen kadi hinaa jalbooje. Himo nandi e heddiibhe bhen, huunde sendaamo e goddho. Kono ka mbaadi makko tigi-tigiiri, hari himo sertuno few e hedditiibhe bhen: aaden wurudho gila poomaa, kammuyankeejo allankaakuujo, wondho hakkunde mabbhe e nder yankinaare.

Lootoowo maande tuubuubuyee on no qirritaade wonde o rindhanaa wonugol jiyaadho Almasiihu on. Aadaa jogitanoodho on on saa'i no faalanoo yo jiyaadho sembu hobbhe hewtubhe bhen ka makko. Lootoowo maande tuubuubuyee on no yhettirnoo hoore makko wa mo rindhanaadho hay firtugol bhoggi padhe annabi Iisaa dhen no o sembira mo.

Dhin kongudhi jibhi jamaa on. Bhe landitii: «Ko honto on kodho wondho tumbo amen wontiri? Ko honno Joomiraadho on waawirta wonirde aaden yankiniidho? E ko fii hondhun Lootoowo maande tuubuubuyee on yhettirannoo oh wa mo o rindhanaa firtugol bhoggi padhe mun dhen on?» Onsay imminaabhe bhen yiltitii Yerusalaam, bhe jali Yaayaa Lootoowo maande tuubuubuyee on. No waawi wonde hara taalibaabhe makko kanko Lootoowo maande tuubuubuyee on goo iwtirno bhaawo mabbhe. Hibhe miijotonoo wondema Almasiihu on feenyiday e jalbeendi wondude e mangu mawngu makko ngun fow, hara o nandaa e mo andaaka, aaden niinaaniijo, aaden yawniidho wondho ka wulaa. Ko non bhe woopiri fotugol e Almasiihu mo Alla on.

Dhun ko hella funnaange Yurdayniwol wadhi, nokkuure woddhitiide jonde dental fewjanoobhe bhen jamaa on, ka Heroodu Antipaasi laminoo dhon. Bhen imminanoobhe waawataano nangugol Lootoowo maande tuubuubuyee on, o nabhee Yerusalaam fii nyaawegol.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, mi jarnii ma fii ko arudhaa kon ka amen, timmudho aaden e Alla poomayankeejo. Medhen rewude ma, medhen mantude ma mawnina. A yankinike ka bhandu fii no aaden kala, yawti Lootoowo maande tuubuubuyee on, wota waawu anditude ma. Ko a yankiniidho aaden newiidho. Wallu men no men nandira e maa, men jokke, newnan men no Ruuhu Seniidho on ardoroo men.

LANDAL:

  1. Ko seeditoore Lootoowo maande tuubuubuyee on honde bhuri hittunde e nder ko o seeditii kon yeeso bhee bhe dental fewjoobhe bhen imminnoo bhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:30 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)