Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 011 (The Sanhedrin questions the Baptist)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

1. Bhe dental fewjoobhe bhen immini bhen no landaade Lootoowo maande tuubuubuyee on (Yuuhanna 1:19-28)


YUUHANNA 1:19-21
19 E hino seeditoore Yaaya nden, fewndo ko hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen Yerusalaam immini yottinoobhe sadaka bhen e Lewiyankeehbe bhen fii landagol mo, bhe wi’i: An, ko a hombo nii? 20 O qirritii e hoore o yeddaali, o wi’i wonaa min woni Almasiihu on. 21 Bhe landii mo kadi bhe wi’i: E hara ko a hombo non? Kaa ko an woni Iiliiya? O jaabi bhe o wi’i: Hinaa mi on. Bhe landii mo kadi bhe wi’i : E hara ko an woni Annabaajo on? Dhun kadi o jaabii: Oo’o.

Findinande wadhuno e ndee ayde ka Yurdayniwol takko annabi Yaayaa Lootoowo maande tuubuubuyee on. Guluuje yimbhe iwuno e dhate hulbhiniidhe bhe jippii gila ka dow pelle fii arugol hedhitoo hawa oo annabaajo keso, bhe lootee maande tuubuubuyeere nden e juudhe makko fii yaafuyee junuubaaji mabbhe dhin. Yogaabhe e mabbhe ko jom faamu, fii kala mawnintiniibhe bhen no yeddunoo dhun; ko yimbhe dhondhaabhe e faalanoobhe yo Alla ardo bhe. Ko bhe jom faamu, yaawubhe andugol no bawgal e hoolaare lambhe mabbhe bhen sifori. Ko bhe faalanoo hedhagol on saa'i ko fii no bhe fottirta e Alla, hinaa fii dewe e sariyaaji.

Tawanoobhe bhen e dental fewjoobhe bhen, ko bhen woni hooreebhe bhen teri-teri ka diinaa Yahuudiyankeebhe bhen, hibhe faamunoo fii nden findinande. Bhe immini julnoobhe e Lewiyankeebhe halfinaabhe bhen fii warugol mummunteeji itteteedhi dhin sadaka. Hibhe haanunoo wadhande Lootoowo maande tuubuubuye on lande, no bhe radhoroo mo si o hoynii Alla.

Kon ko Lootoowo maande tuubuubuyee on e imminanoobhe bhen fotti kon ko huunde ebbhanaande hulbhiniinde. Windoowo Linjiila on holli wondema bhen ko Yahuudiyankeebhe. Immorde nden innde, himo fennyinde tobbhe wondhe dhen ka deftere nde o windi. Ko fii e on saa’i miijo Yahuudiyanko'en dhun ko miijo sattungo e hibbhiingo e bindol sari’a on, wondude e diina sattuka e himme, Yerusalaam no saatinoo wonugol nokkuure liddotoonde nden Ruuhu Almasiihu on. Hinaa jamaa Ahadi Hindi ndin fow dartii Almasiihu on, kono ko julnoobhe bhen, tentinii bhee Fariisiyaabhe, bhen wonunoobhe aybhe saliibhe saltii no diina kan yaara yeeso, si hinaa no bhe faaliraa non e no bhe hebhira jonde. Ko dhun si bhe fibhani anniye wadhangol annabi Yaayaa Lootoowo maande tuubuubuyee on pilci e nder lande mabbhe dhen.

E tumbo jamaa wattanoodho yili, bhe landii Yuuhanna: «An ko a hombo? Ko hombo yamirmaa haalugol? E hara a jangii sariya on e gande jannooje dhen fii Alla?Ko honno yhettirdhaa hoore maa: ko a nelaadho Alla kaa ko a Almasiihu on?»

Annabi Yaayaa woddhitii pilcol mabbhe ngol hoore o fenanaali bhe. Si o wi’uno «Ko min woni Almasiihu on», bhe happanayno mo fidhugol mo kaayhe; si o wi’uno «Hinaa min woni on», yimbhe bhen pottitotono mo bhe teddintaa mo hande kadi. E on saa'i tawi zurriya annabi Ibraahiima on no tampi fota sabu njaggu roomiyanko'en ngun e hoore mabbhe. Hibhe habbii fota Dandoowo jattinoowo bhe on e ley laamu roomiyanko'en ngun.

Lootoowo maande tuubuubuyee on qirritii yeeso jamaa on wondema hinaa kanko woni Almasiihu on e Bhiddho Alla on. O jabhaali jonneede darde liddodirde e ko Ruuhu Seniidho on yamiri kon. O subhii luttugol wonude yankiniidho e sellafindeejo e noddandu ndu o noddaa ndun, himo felliti Alla tentinay nelal mun ngal e saa’i happaadho on.

Imminaabhe bhen hattaano dhon, bhe landii kadi: «E ko an woni Iiliiya?» Nden innde no yaadi e fodaari wondi ndin ka deftere annabi Malaaki 4 : 5 ka fennyinanoo ado ardu Almasiihu on, annabaajo feenyay wondudho e ruuuhu e bawgal wano annabi Iiliiya nantudho innde on non. On annabaajo jippinno yiite immorde ka kammu e hoore aybhe makko bhen o immintini maydho e dunhayee Alla. Fow no yhettirnoo mo wa aaden keldhudho mo sugu mun welaa yiide e ardagol jamaa mabbhe on. Kono kanko annabi Yuuhanna himo yankinii, hay si tawii wondema ko kanko wonunoo on annabaajo fodaanoodho, wano Almasiihu on tentinirnoo dhun non ko goonga ko netti (Matta 11:14).

Julnoobhe bhen landii onsaa’i si tawii ko kanko woni annabaajo fodanoodho on, on mo annabi Muusaa hiitinoo on nanday e makko, o sinca ahadi heyri mawnudi (Sari’a Dhimmo on 18:15). Ko bhe faalanoo tigi humpitaade ko andugol ko hombo neli mo yewtirgol wa annabaajo, ko honto hoolaare makko nden iwi, si tawii ko kanko longini hoore makko maa si ko Alla longini mo kongudhi dhi o haalata dhin.

Lootoowo maande tuubuubuyee on salii jabhudhe dhen golle e nden darnde annabi Muusaa. O faalanooka sincude ahadi heyri ahodeteendi e Alla ndin si hinaa hara o nula, maa ardagol jamaa on e polgal hareeji cippiro. E nder nden jarribande, o lutti wonugol sella findeejo o wontaali mawnintiniidho e townintiniidho. O jaabori faamu o haalaali ko feyyhiti. Etodhen huutorgol sugu dhen pehe ka nder ngurndan men.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, medhen weltani maa fii ko neludhaa kon ka aduna annabi Yaaya-Lootoowo maande tuubuubuyeede on, on neddho luttudho yankinaade. Yaafano men mawnintinaare amen nden, ko men miijotoo, men mawnintinoo kon, men hittina fii hoore amen dow bheya yimbhe hedditiibhe. Wallu men no men faamira wonde ko men jiyaabhe, mangu ko an woodani.

LANDAL:

  1. Ko hondhun dhee lande dhe bhee yimbhe bhe ngal dental fewjoobhe israa’iilaabhe imminoo bhen faalaanoo humpitaade?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:29 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)