Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":

Home -- Peul -- John

This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book

YUUHANNA – Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe

Jandeeji ka Linjiila Almasiihu on no Yuuhanna fillorii mo non

Lumbugol Simoore: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Lumbugol Simoore: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21


DAMAL 1 - JALBEENDI NDAYGU IWUNGU NGUN KA ALLA (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
A - FII KO DAALUYEE ON WONTI KON BHANDU E FEE IISAA (Yuuhanna 1:1-18)
1. No Daaluyee on woniri e golle makko dhen adii o wontude bhandu (Yuuhanna 1:1-5)

2. Lootoowo maande tuubuubuyee on no fertanaade Almasiihu on laawol ngol (Yuuhanna 1:6-13)

3. Heeweendi Alla ndin ko e wontugol Almasiihu on neddhanke feenyi (Yuuhanna 1:14-18)

B - ALMASIIHU ON ARDIKE TAALIBAABHE MUN BHEN IWI KA TUUBUUBUYEE HAA KA WELTAARE PEERA (Yuuhanna 1:19 - 2:12)
1. Bhe dental fewjoobhe bhen immini bhen no landaade Lootoowo maande tuubuubuyee on (Yuuhanna 1:19-28)
2. Seeditooje meemooje bherdhe dhe Yaayaa Lootoowo on maande tuubuubyee seeditanii dhen Almasiihu on (Yuuhanna 1:29-34)

3. Taalibaabhe arambhe bhen njeegoo (Yuuhanna 1:35-51)


4. Kaawake arano mo annabi Iisaa adii wadhude on Kanaa ka peera (Yuuhanna 2:1–12)

C - FII KO ALMASIIHU ON YHENTII KON SAARE YERUSALAAM NDEN ARANUN (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- KO WONI DEWAL LAABHUGAL?

1. Fii ko juulirde nden labbhinaa kon (Yuuhanna 2:13-22)

2. Iisaa no yewtidude e Nikodiyuusu (Yuuhanna 2:23 – 3:21)

a) Yimbhe bhen no fewtude e Iisaa (Yuuhanna 2:23-25)

b) Hidhen hatonjini e jibintinegol kesun (Yuuhanna 3:1-13)
c) Ko leggal altidiraangal ngal woni keri jibintinegol ngol kesun (Yuuhanna 3:14–16)
ɗ) Kala bugitiidho Almasiihu ko nyaaweteedho (Yuuhanna 3:17-21)
3. Fii ko Lootoowo maande tuubuubuyee on seeditanii kon Iisaa jom jomba on (Yuuhanna 3:22–36)

4. Fii ko Iisaa yahi kon Samariiya (Yuuhanna 4:1–42)

a) Iisaa no addude jinoowo on e tuubuubuyee (Yuuhanna 4:1-26)
b) Iisaa no addude taalibaabhe mun bhen no bhe yi’ira ko baagol ngol fewndii kon (Yuuhanna 4:27-38)
c) Fii ko Kibaaru Moyyho on fennyinaa kon Samariiya (Yuuhanna 4:39–42)

5. Fii ko bhiddho yeesoojo laaateeri ndin on sellinaa kon (Yuuhanna 4:43-54)


DAMAL 2 - NDAYGU NGUN NO JALBUDE KA NIBHE (Yuuhanna 5:1 - 11:54)

A - FII KO ALMASIIHU ON YAHI KON YERUSALAAM DHIMMUN (Yuuhanna 5:1-47) -- FII YEDDODIRAL IMMIINGAL NGAL HAKKUNDE IISAA E YAHUUDIYANKEEBHE BHEN
1. Fii no maaya-bhanduujo on selliniraa non ka wi’etee dhon Betesada (Yuuhanna 5:1-16)

2. Alla no gollidude e Bhiddho makko on (Yuuhanna 5:17-20)

3. Almasiihu on no immintinde maybhe e himo nyaawude aduna on (Yuuhanna 5:20-30)
4. Fii seeditooje nay seeditiidhe dhen fii allankaaku Almasiihu on ngun (Yuuhanna 5:31-40)

5. Sabu angal gomdhinal ngal (Yuuhanna 5:41-47)


B - FII NO IISAA WONIRI NON BIREEDI WURNOOWO ON (Yuuhanna 6:1-71)
1. Fii no Iisaa nyamminiri yimbhe guluuje njowo (Yuuhanna 6:1-13)

2. Fii no Iisaa pottitori faalaabhe bhen yhettugol mo lammina (Yuuhanna 6:14-15)

3. Fii no Iisaa faabornoo non taalibaabhe mun bhen (Yuuhanna 6:16-21)

4. Fii no Iisaa subhiniri yimbhe bhen: «Bhe jabha maa bhe saloo!» (Yuuhanna 6:22-59)

5. Fii no taalibaabhe bhen pottiniriraa non (Yuuhanna 6:59-71)


C - FII YAADU IISAA SAKKITIINDU NDUN YERUSALAAM (Yuuhanna 7:1 - 11:54) FII KO SENDINDIRI KON NIBHE DHEN E NDAYGU NGUN

1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

a) Fii Iisaa e musibbhe mun bhen (Yuuhanna 7:1-13)
b) Fii ko jamaa on e dental fewjoobhe bhen yeddondiri kon fii Iisaa (Yuuhanna 7:14-53)

c) Fii no sariyanko’en addirnoo debbo nangidaadho e jinaa on ka Iisaa no bhe ndarndoroo mo (Yuuhanna 8:1-11)
ɗ) Fii no Iisaa woniri ndaygu aduna on (Yuuhanna 8:12-29)
e) Fii ko junuubu woni kon maccangaaku (Yuuhanna 8:30-36)
f) Fii ko Ibuliisa woni kon waroowo on e fenoowo on (Yuuhanna 8:37-47)
g) Fii ko Almasiihu on woodaa kon adii Ibraahiima (Yuuhanna 8:48-59)

2. Fii no heɓidaaɗo e mbunɗan on selliniraa non (Yuuhanna 9:1-41)

a) Fii no neɗɗo on selliniraa non e ɲalaande fowteteende nden(Yuuhanna 9:1-12)
b) Fii no Yahuudiyankeeɓe ɓen landornoo non aaden sellinaaɗo on (Yuuhanna 9:13–34)
c) Fii no Iisaa feeɲiri non e aaden sellinaaɗo on wa Ɓiɗɗo Alla on (Yuuhanna 9:35–41)

3. Fii Ngaynaako Moƴƴo on (Yuuhanna 10:1–39)

a) Fii ko baalil ngil nanata kon hawa Ngaynaako tigi-tigiijo on (Yuuhanna 10:1-6)
b) Fii ko Iisaa woni kon dambugal tigi-tigiwal ngal (Yuuhanna 10:7-10)
c) Fii ko Iisaa woni kon Ngaynaako Moƴƴo on (Yuuhanna 10:11–21)
ɗ) Fii ko hiwete ɗen e nder humondiral men e Baabaajo on e Ɓiɗɗo on kon (Yuuhanna 10:22-30)
e) Fii ko Ɓiɗɗo Alla on woni kon e Baabaajo on e ko Baabaajo on woni kon e Ɓiɗɗo on (Yuuhanna 10:31-36)

4. Fii no Laazaru wurnintiniraa non e battane mun ɗen (Yuuhanna 10:40 – 11:54)

a) Fii no Iisaa lumbiri non Yurdayniwol ngol (Yuuhanna 10:40 – 11:16)
b) Fii no Iisaa fottiri non e Mariyama e Mariyatu (Yuuhanna 11:17-33)
c) Fii no Laazaru immintiniraa non (Yuuhanna 11:34-44)
ɗ) Fii ko dental fewjooɓe ɓen happani kon Iisaa yo o ware (Yuuhanna 11:45-54)

DAMAL 3 - NDAYGU NGUN NO JALBUDE KA KURUNWOL SAHAABAAƁE ƁEN (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
A - FII KO FEYYHI KON ADO YONTERE LAAƁUNDE NDEN (Yuuhanna 11:55 - 12:50)
1. Fii ko Iisaa maandiniraa kon nebban ka wi’etee ɗon Betanii (Yuuhanna 11:55 – 12:8)

2. Fii naatugol Iisaa Yerusalaam (Yuuhanna 12:9–19)

3. Fii ko Gereekiyankeeɓe ɓen wonunoo kon ɗaɓɓude no ɓe yiidira e Iisaa (Yuuhanna 12:20-26)
4. Fii ko Baabaajo on mawninaa kon e saa’i ka jiiɓoldu woni ka nder leydi (Yuuhanna 12:27-36)

5. Fii sattere ɓernde yimɓe ɓen yeeso ɲaawoore nden (Yuuhanna 12:37-50)


B - FII KO FEƳƳUNOO KON ƁAWTO NAFAKKA JOOMIRAAƊO ON (Yuuhanna 13:1-38)
1. Fii no Iisaa sembiri taalibaaɓe mun Ɓen (Yuuhanna 13:1–17)

2. Fii ko janfotooɗo on sappaa kon e ko o jiɓii kon (Yuuhanna 13:18-32)

3. Fii yamiroore heyre nde Moftal ngal yamiraa nden (Yuuhanna 13:33-35)


4. Fii no Almasiihu on hiitori fii ko Petruusu yeddoyta koy fii makko (Yuuhanna 13:36-38)
C - FII WAYNODIRO WAƊUNGO NGON KA SUUDU DOW-DOWRU (Yuuhanna 14:1-31)
1. Fii no Alla wondiri e Almasiihu on non (Yuuhanna 14:1–11)

2. Fii ko Laaɓuɓe tatooɓe e nder gooto on tippotoo kon e hoore gomɗinɓe ɓen rewrude e Ballo on (Yuuhanna 14:12–25)

3. Fii Ɓuttu ngu Almasiihu on okkata ngun (Yuuhanna 14:26-31)


D - FII NO BHE WAYNODIRIRI NON KA LAAWOL JATSAYMAANI (Yuuhanna 15:1 - 16:33)
1. En rimii woo si en humike e Almasiihu on (Yuuhanna 15:1–8)

2. Ko tabital men e humondiral e Baabaajo on seeditorten fii ko yidhidirdhen kon (Yuuhanna 15:9-17)
3. Fii ko Aduna on anyi kon Almasiihu on e taalibaabhe makko bhen (Yuuhanna 15:18 – 16:3)

4. Fii ko Ruuhu-Seniidho on fennyini kon fii piiji bhurdhi dhin hittunde ka taariika (Yuuhanna 16:4-15)
5. Almasiihu on no hiitaade fii ko taalibaabhe bhen weltoytoo kon nyande ummutal ngal (Yuuhanna 16:16-24)
6. Fii ko bhuttu Almasiihu wongu e men ngun foolata kon andeeji dhin ka aduna (Yuuhanna 16:25-33)

E - FII TORAARE NDE ANNABI IISAA FATTORANI EN NDEN (Yuuhanna 17:1-26)
1. Hunorde nden fii ko annabi Iisaa fattanii en kon
2. Fii toraare mawninayde nden Baabaajo on (Yuuhanna 17:1-5)

3. Fii no annabi Iisaa fattorani non sahaabaabhe mun bhen (Yuuhanna 17:6-19)
4. Fii no annabi Iisaa tororii Alla fii yubbhondiral Mofte dhen (Yuuhanna 17:20-26)

DAMAL 4 - FII NO NDAYGU NGUN FOOLIRI NON NIBHE DHEN (Yuuhanna 18:1 – 21:25)

A - FII PIIJI FEYYHUNOODHI DHIN GILA KO ANNABI IISAA NANGAA HAA BELNEEDE MAKKO (Yuuhanna 18:1 - 19:42)
1. Fii no annabi Iisaa nangiraa non ka tutateeri ndin woni dhon (Yuuhanna 18:1-14)
2. Fii no Hannaana wadhirani annabi Iisaa lande e fii no Petruusu yeddiri fii Iisaa non laabiiji tati (Yuuhanna 18:15–21)

3. Nyaawoore wadhaande nden yeeso landho diiwal mo Roomu on (Yuuhanna 18:28 – 19:16)

a) Toonye wadhaadhe dhen sabu ko Almasiihu on woni kon landho (Yuuhanna 18:28-38)
b) Fii no Subhodiral ngal wadhiraa hakkunde annabi Iisaa e Barabaasi (Yuuhanna 18:39-40)

c) Fii no annabi Iisaa focciraa yeeso toonyubhe mo bhen (Yuuhanna 19:1-5)
d) Fii no mbaadi Almasiihu iwundi ndin ka Alla nhaldhiri Piilaatu (Yuuhanna 19:6-12)
e) Nyaawoore Pilaatu aaliinde nden e fee annabi Iisaa (Jesus 19:12-16)

4. Fii leggal altindiraangal ngal e mayde annabi Iisaa nden (Yuuhanna 19:16b-42)

a) Fii fempegol ngol ka leggal altindiraangal e ko windaa kon ka dow maggal (Yuuhanna 19:16b-22)
b) Fii no bhe sendiri non conci annabi Iisaa dhin e ko bhe wadhi kon fokiya makko on urbha (Yuuhanna 19:23-24)
c) Fii Kongudhi dhi annabi Iisaa maakani dhin yumma makko (Yuuhanna 19:25-27)
d) Fii lannoode nden (Yuuhanna 19:28-30)
e) Fii ko beccal annabi Iisaa ngal tufaa kon (Yuuhanna 19:31-37)
f) Fii no annabi Iisaa wattiniraa (Yuuhanna 19:38-42)

B - FII IMMUTAL IISAA-ALMASIIHU ON E FEENYANNDE MAKKO NDEN (Yuuhanna 20:1 - 21:25)

1. Piiji feyyhunodhi dhin binde Juldeere Yawtaneede nden (Yuuhanna 20:1-10)

a) Mariyama Magaduuna no darii ka binde yenaande (Yuuhanna 20:1-2)
b) Fii no Petruusu e Yuuhanna yahiri ka yenaande (Yuuhanna 20:3-10)
c) Fii no annabi Iisaa feenyirani Mariyama Magaduuna (Yuuhanna 20:11-18)
2. Fii no annabi Iisaa feenyirani taalibaabhe bhen ka suudu dow-dowru (Yuuhanna 20:19-23)

3. Fii no annabi Iisaa feenyirani taalibaabhe bhen wondude e Tooma (Yuuhanna 20:24-29)

4. Fii Rawnoode Linjiila Yuuhanna on (Yuuhanna 20:30-31)


5. Fii feenyande annabi Iisaa nden ka Daande Weendu (Yuuhanna 21:1-25)

a) Fii yungande liyyhi hawniinde nden (Yuuhanna 21:1-14)
b) Fii no Petruusu tabintiniraa ka golle makko aynugol wuru ngon (Yuuhanna 21:15-19)
c) Fii ko annabi Iisaa hiiti kon (Yuuhanna 21:20-23)
d) Fii seeditoore nde Yuuhanna e Linjiila on seeditii nden (Yuuhanna 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 03, 2020, at 05:39 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)