Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Vietnamese":
Home -- Vietnamese -- John
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula -- English -- Farsi -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- VIETNAMESE -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book? -- Next Book?

GIĂNG - SỰ SÁNG SOI TRONG TỐI TĂM

Nghiên Cứu Tin Lành của Đấng Christ theo Giăng

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Jump to Chapter: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21

PHẦN I - SỰ TỎA SOI ÁNH SÁNG THÁNH (Giăng 1:1 - 4:54)
A - SỰ NHẬP THỂ CỦA NGÔI LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚA GIÊ-XU (Giăng 1:1-18)
1. Bản chất và công việc của Ngôi Lời trước khi nhập thể (Giăng 1:1-5)
2. Giăng Báp-tít dọn đường cho Đấng Christ (Giăng 1:6-13)
3. Sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời hiện ra qua sự nhập thể của Đấng Christ (Giăng 1:14-18)
B - ĐẤNG CHRIST DẪN DẮT CÁC MÔN ĐỒ TỪ LÒNG ĂN NĂN ĐẾN SỰ VUI MỪNG CỦA TIỆC CƯỚI (Giăng 1:19 - 2:12)
1. Phái đoàn từ Tòa Công luận chất vấn Giăng Báp-tít (Giăng 1:19-28)
2. Thêm lời chứng khuấy động về Đấng Christ của Giăng Báp-tít (Giăng 1:29-34)
3. Sáu môn đồ đầu tiên (Giăng 1:35-51)

4. Phép lạ đầu nhứt của Chúa Giê-xu tại đám cưới Ca-na (Giăng 2:1-12)
C - ĐẤNG CHRIST THĂM GIÊ-RU-SA-LEM LẦN ĐẦU TIÊN (Giăng 2:13 - 4:54) -- THẾ NÀO LÀ SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT?
1. Dọn sạch Đền Thờ (Giăng 2:13-22)
2. Chúa Giê-xu trò chuyện với Ni-cô-đem (Giăng 2:23 - 3:21)
a) Dân sự hướng về Chúa Giê-xu (Giăng 2:23-25)

b) Họ cần được tái sanh (Giăng 3:1-13)
c) Thập tự giá, tác nhân của sự sanh lại (Giăng 3:14-16)
d) Khước từ Đấng Christ dẫn đến sự Phán xét (Giăng 3:17-21)
3. Giăng Báp-tít làm chứng về Chúa Giê-xu là Chàng rể (Giăng 3:22-36)

4. Chúa Giê-xu tại Sa-ma-ri (Giăng 4:1-42)
a) Chúa Giê-xu dẫn dắt người đàn bà tà dâm ăn năn (Giăng 4:1-26)
b) Chúa Giê-xu hướng dẫn các môn đồ nhìn thấy mùa gặt đã sẵn sàng (Giăng 4:27-38)
c) Sự giảng đạo tại Sa-ma-ri (Giăng 4:39-42)
5. Sự chữa lành con trai quan thị vệ (Giăng 4:43-54)

PART 2 - SỰ SÁNG SOI TRONG TỐI TĂM (Giăng 5:1 - 11:54)
A - HÀNH TRÌNH THỨ HAI ĐẾN GIÊ-RU-SA-LEM (Giăng 5:1-47) -- KHỞI PHÁT SỰ THÙ ĐỊCH GIỮA CHÚA GIÊ-XU VÀ NGƯỜI GIU-ĐA
1. Chữa lành người bại tại Bết-sai-đa (Giăng 5:1-16)
2. Đức Chúa Trời đồng công với Con Ngài (Giăng 5:17-20)
3. Đấng Christ khiến kẻ chết sống lại và xét đoán thế gian (Giăng 5:20-30)
4. Bốn lời chứng về thần tánh của Đấng Christ (Giăng 5:31-40)
5. Lý do cho sự vô tín (Giăng 5:41-47)

B - CHÚA GIÊ-XU LÀ BÁNH SỰ SỐNG (Giăng 6:1-71)
1. Cho năm nghìn người ăn (Giăng 6:1-13)
2. Chúa Giê-xu lánh khỏi đám đông nhiệt thành muốn tôn Ngài làm vua (Giăng 6:14-15)
3. Chúa Giê-xu đến với các môn đồ giữa hoạn nạn (Giăng 6:16-21)
4. Chúa Giê-xu cho dân chúng chọn lựa: “Tiếp nhận hay Từ chối!” (Giăng 6:22-59)
5. Sự sàng lọc các môn đồ (Giăng 6:59-71)

C - HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG CỦA CHÚA GIÊ-XU ĐẾN GIÊ-RU-SA-LEM (Giăng 7:1 - 11:54) PHÂN RẼ SỰ SÁNG VỚI SỰ TỐI TĂM
1. Những lời của Chúa Giê-xu trong dịp lễ Lều Tạm (Giăng 7:1 - 8:59)
a) Chúa Giê-xu và các em Ngài (Giăng 7:1-13)
b) Những quan điểm khác nhau về Chúa Giê-xu giữa vòng dân chúng và Tòa Công Luận (Giăng 7:14-53)

c) Những người duy luật đem đến một người phạm tội tà dâm cho Chúa Giê-xu xét xử (Giăng 8:1-11)
d) Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian (Giăng 8:12-29)
e) Tội lỗi là một ách (Giăng 8:30-36)
f) Ma quỷ, kẻ giết người và kẻ nói dối (Giăng 8:37-47)
g) Đấng Christ có trước Áp-ra-ham (Giăng 8:48-59)

2. Chữa lành người mù bẩm sinh (Giăng 9:1-41)
a) Chữa lành trong ngày Sa-bát (Giăng 9:1-12)
b) Người Giu-đa chất vấn người được chữa lành (Giăng 9:13-34)
c) Chúa Giê-xu bày tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời cho người được chữa lành (Giăng 9:35-41)

3. Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành (Giăng 10:1-39)
a) Bầy chiên nghe tiếng của người chăn thật (Giăng 10:1-6)
b) Chúa Giê-xu là cửa thật (Giăng 10:7-10)
c) Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành (Giăng 10:11-21)
d) Sự an ninh của chúng ta trong sự hiệp nhất của Cha và Con (Giăng 10:22-30)
e) Con Đức Chúa Trời ở trong Cha và Cha ở trong Ngài (Giăng 10:31-39)

4. Khiến La-xa-rơ sống lại và kết quả (Giăng 10:40 - 11:54)
a) Chúa Giê-xu băng qua sông Giô-đanh (Giăng 10:40 - 11:16)
b) Chúa Giê-xu gặp Ma-thê và Ma-ri (Giăng 11:17-33)
c) Khiến La-xa-rơ sống lại (Giăng 11:34-44)
d) Tòa Công Luận Giu-đa tuyên án tử Chúa Giê-xu (Giăng 11:45-54)

PHẦN 3 - SỰ SÁNG SOI GIỮA VÒNG CÁC SỨ ĐỒ (Giăng 11:55 - 17:26)
A - TRƯỚC TUẦN THÁNH (Giăng 11:55 - 12:50)
1. Chúa Giê-xu được xức dầu tại Bê-tha-ni (Giăng 11:55 - 12:8)
2. Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem (Giăng 12:9-19)
3. Người Hy Lạp muốn ra mắt Chúa Giê-xu (Giăng 12:20-26)
4. Cha được vinh hiển giữa sự hỗn độn (Giăng 12:27-36)
5. Con người cứng lòng trước sự phán xét (Giăng 12:37-50)

B - NHỮNG SỰ KIỆN SAU LỄ TIỆC THÁNH (Giăng 13:1-38)
1. Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-17)
2. Kẻ phản bội lộ diện và lúng túng (Giăng 13:18-32)
3. Điều răn mới cho hội thánh (Giăng 13:33-35)

4. Đấng Christ báo trước Phi-e-rơ chối Ngài (Giăng 13:36-38)
C - BÀI GIẢNG CHIA TAY TẠI PHÒNG CAO (Giăng 14:1-31)
1. Đức Chúa Trời hiện diện trong Đấng Christ (Giăng 14:1-11)
2. Ba Ngôi Thánh giáng ngự trên tín hữu qua Đấng Yên Ủi (Giăng 14:12-25)
3. Sự bình an để lại của Đấng Christ (Giăng 14:26-31)

D - LỜI CHIA TAY TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN GHẾT-SÊ-MA-NÊ (Giăng 15:1 - 16:33)
1. Ở trong Đấng Christ sanh ra lắm trái (Giăng 15:1-8)
2. Yêu thương lẫn nhau tỏ ra chúng ta ở trong mối tương giao với Đức Chúa Cha (Giăng 15:9-17)
3. Thế gian ghét Đấng Christ và môn đồ của Ngài (Giăng 15:18 - 16:3)

4. Đức Thánh Linh bày tỏ những diễn biến quan trọng nhất trong lịch sử (Giăng 16:4-15)
5. Đấng Christ báo trước sự vui mừng của các môn đồ trong ngày sống lại (Giăng 16:16-24)
6. Sự bình an của Đấng Christ trong chúng ta thắng hơn sự đau khổ của thế gian (Giăng 16:25-33)

E - LỜI CẦU THAY CỦA CHÚA GIÊ-XU (Giăng 17:1-26)
1. Giới thiệu về lời cầu thay
2. Lời cầu nguyện về sự vinh hiển Cha (Giăng 17:1-5)
3. Chúa Giê-xu cầu thay cho các sứ đồ (Giăng 17:6-19)
4. Chúa Giê-xu cầu thay cho sự hiệp một của hội thánh (Giăng 17:20-26)

PHẦN 4 - SỰ SÁNG ĐẮC THẮNG TỐI TĂM (Giăng 18:1 - 21:25)
A - NHỮNG SỰ KIỆN TỪ LÚC BỊ BẮT CHO ĐẾN KHI BỊ CHÔN (Giăng 18:1 - 19:42)
1. Chúa Giê-xu bị bắt trong vườn (Giăng 18:1-11)
2. Chúa Giê-xu bị xét hỏi trước An-ne, Phi-e-rơ chối Chúa ba lần (Giăng 18:12-27)
3. Phiên tòa dân sự trước chính quyền La-mã (Giăng 18:28 - 19:16)
a) Cáo buộc về lời tuyên bố làm vua của Đấng Christ (Giăng 18:28-38)
b) Lựa chọn giữa Chúa Giê-xu và Ba-ra-ba (Giăng 18:39-40)

c) Đánh đòn Chúa Giê-xu trước những kẻ buộc tội (Giăng 19:1-5)
d) Phi-lát kinh ngạc trước bản tánh thánh của Đấng Christ (Giăng 19:6-11)
e) Lời tuyên án bất công Phi-lát dành cho Chúa Giê-xu (Giăng 19:12-16)
4. Thập tự giá và sự chết của Chúa Giê-xu (Giăng 19:16b-42)
a) Sự đóng đinh và liệm xác Chúa (Giăng 19:16b-22)
b) Chia áo xống và bắt thăm (Giăng 19:23-24)
c) Christ's word to his mother (Giăng 19:25-27)
d) Sự hoàn tất (Giăng 19:28-30)
e) Sự đâm hông Chúa Giê-xu (Giăng 19:31-37)
f) Sự chôn Chúa Giê-xu (Giăng 19:38-42)

B - SỰ SỐNG LẠI VÀ SỰ HIỆN RA CỦA ĐẤNG CHRIST (Giăng 20:1 - 21:25)
1. Những sự kiện vào bình minh Lễ Vượt Qua (Phục Sinh) (Giăng 20:1-10)
a) Ma-ri Ma-đơ-len tại khu mộ (Giăng 20:1-2)
b) Phi-e-rơ và Giăng chạy đến mộ (Giăng 20:3-10)
c) Chúa Giê-xu hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len (Giăng 20:11-18)
2. Chúa Giê-xu hiện ra cho các môn đồ trên phòng cao (Giăng 20:19-23)
3. Chúa Giê-xu hiện ra cho các môn đồ có Thô-ma (Giăng 20:24-29)
4. Kết luận Tin Lành theo Giăng (Giăng 20:30-31)

5. Chúa Giê-xu hiện ra bên bờ hồ (Giăng 21:1-25)
a) Phép lạ về sự đánh cá (Giăng 21:1-14)
b) Phi-e-rơ xác quyết chức vụ chăn bầy (Giăng 21:15-19)
c) Chúa Giê-xu nói trước về tương lai (Giăng 21:20-23)
d) Lời chứng của Giăng và Tin Lành theo ông (Giăng 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 12, 2018, at 11:12 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)