Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 062 (Healing on the Sabbath)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
2. Fii no heɓidaaɗo e mbunɗan on selliniraa non (Yuuhanna 9:1-41)

a) Fii no neɗɗo on selliniraa non e ɲalaande fowteteende nden(Yuuhanna 9:1-12)


YUUHANNA 9:1-5
1 E nder ko Iisaa feƴƴata kon, o yi’i neɗɗo heɓidaaɗo e mbunɗan. 2 Taalibaaɓe makko ɓen lanɗii mo, wi’i: Karamoko’en, e hara oo e mawɓe mun ɓen, ko hombo e maɓɓe waɗi junuubu haa si o heɓidaa e mbunɗan? 3 Iisaa jaabii ɓe, wi’i: Hinaa kanko, hinaa mawɓe makko ɓen waɗi junuubu, kono ko fii no kuuɗe Alla ɗen feeɲira e makko. 4 Ko ɲalorma haanuɗen gollirde golle Nuluɗo lan on. ko fii jemma no ara mo tawata hay gooto waawataa gollude e mun. 5 Fannii miɗo ka aduna, ko min woni Ndaygu aduna on.

Iisaa dogaali kisan ayɓe makko wonunooɓe ɓen fiɗugol mo kaaƴe, o tawoyi aaden wonduɗo e tampere. Ko kanko woni giggol yaafotoongol ngol, laaɓungol ngol e barkinayngol ngol. Taalibaaɓe ɓen kadi yi’i on bunɗo, kono ɗun aaninaali ɓe ko feƴƴiti. Ɓe landii ko junuubu hombo oo neɗɗo waɗi si sugu oo bone heɓi mo, sabu ko neeɓunoo hari yimɓe ɓen no miijoo wondema ko sabu junuubu maa goɗɗun goo maa donkinande, Alla addanta yimɓe ɓen nawnaaje. Iisaa haalaali fii ko addi kon on ella e on aaden; o ɓanginaali wonde suka on maa mawɓe on ɓen ko laaɓuɓe, kono o yi’i e nder tampere on suka no Alla heɓira feere no o huuwira. O newnaali yo taalibaaɓe ɓen ɲaawu on tampuɗo, maa ɓe waɗa haalaaji juutuɗi fii ko honɗun addi yo on wontu bunɗo. O wakkilini ɓe no ɓe yi’ira ka woɗɗi, o holli ɓe wonde ko Alla faala ko: kisiyee on e cellal ngal.

Iisaa wi’i «Miɗo haani huuwude». Ko giggol ngol huuwinta mo, o faalanooka few ɲaawude ɓen, o mula ɓe, kono ko sellinirgol yurmeende o faalanoo. O holliri non giggol makko rinɗinayngol ngol e eɓɓoore makko nden e faale makko lugguɗo on. Ko kanko woni Dandoowo on aduna on, faalaaɗo on moƴƴintinde yimɓe ɓen rewrude e ngurndan iwuɗan ɗan ka Alla.

Hiɗen jentaade konguɗi Iisaa ɗin: «Mi alaa huuwirde e innde an nden maa doole an ɗen; miɗo huuwude kuugal Ben an ngal, e nder nanodiral e makko. » E gite makko, kuuɗe makko ɗen ko ɗe Alla.

Iisaa no andi wondema saa’i on no faaɗi, awa mayde nden no ɓadaade. Ɗun e tawde, o ƴettii saa’i fii sellingol on bunɗo. Ko kanko woni ndaygu aduna on, faalaaɗo on hebbinirde bunɗo on ndaygu ngurndan ɗan. Saa’i on aroyay ka laaɓuɗo woo waawataa huuwude hay huunde. Seeditoɗen fewndo ka woni ɗon ɲalorma, huutoren saa’iiji ɗi heɓuɗen ɗin no waajoren. Niɓe ɗen no ɓeydaade, aduna men on jogaaki tama’u woo si wonaa artugol Almasiihu on. Ko hombo moƴƴinta laawol ngol?

YUUHANNA 9:6-7
6 Ɓay o gaynii wi’ude ɗun, onsay o tutti ka leydi, o waɗiri tuutaaɗe ɗen loopun, o ƴetti kun loopun, o wuji ka gite bunɗo on. 7 O wi’i mo: Yahu sulmoyoɗaa ka beelun Siluwaama, Siluwaama no firi nulaaɗo. O yahi, o sulmoyii ɗon, tawi ko o artata ko o wuntuɗo.

Iisaa huuwi kaawake makko hawniiɗo on e fee huutorgol kongol gootol. Kono e nder muraadu bunɗo on, o tutu ka leydi, o waɗi loopun, o wuji ka gite bunɗo on. Iisaa no faalanoo yo o andu wonde o hendike goɗɗun e juuɗe ɓandu Almasiihu on ndun. Iisaa yurmaa bunɗo on, o dankii mo, o ardii mo no o sellinira mo. Himo nhalɗi ko tawi kon gite makko ɗen udditaaki nde wootere. O cippino ka ley aynde, o lootii e kun beelun Siluwaana, Siluwaana no firi «nulaaɗo», maande ko o woni kon Nulaaɗo fii jamaa Makko on. Yahuudiyankeeɓe ɓen tigi hari ko heɓidaaɓe e mbunɗan junuubu e njaggitereeji, hiɓe hatonjini e cellal e kisiyee ko Iisaa yeɗata kon.

Bunɗo on jaɓi fodaari Almasiihu on ndin, o gomɗini giggol makko ngol. O ɗoftii ɗon e ɗon. O waɗi ko o yamiraa kon, hara o wonaali e tefu tefunagol. Ko non o hettiri giiɗe ɗen. Nde wootere tun, o waawi yi’ude yimɓe ɓen e ndiyan ɗan e ndaygu ngun e juuɗe makko ɗen e kammu ngun. O yi’i ɗun fow hoore himo nhalɗi fota. O sonki weltaare, o immini Alleluyaaji, o manti Alla.

YUUHANNA 9:8-12
8 Onsay kawtalɓe makko ɓen e woowunooɓe yi’ude himo toroo ɓen nangi e wi’ugol: E hara hinaa oo jooɗinoo no toroo? 9 Woɓɓe e mabɓe wi’i: Ko kanko. Ɓeya kadi wi’i: Wonaa, ɓe nandu tun. Onsay kanko tigi o wi’i: Ko min tigi. 10 Ɓe wi’i mo: ko honno wuntirɗaa? 11 O jaabii ɓe, o wi’i: Ko goɗɗo no wi’ee Iisaa waɗi loopun, wuji ka gite an, wi’immi: yahu, sulmoyoɗaa Siluwaama. Min kadi mi yahi, mi sulmoyi. Awa e hino mi wuntii. 12 Ɓe wi’i mo: Ko honto on neɗɗo woni? O jaabii ɓe: Mi andaa.

Nden maande hawniinde wattanano yili fii mun, sabu kawtalɓe makko ɓen yi’uno neɗɗo sellinaaɗo on, ɓe nhalɗi ko labaa foti. Woɓɓe goo hoolanooki wonde oo neɗɗo wonuɗo e yahude yeeso maɓɓe no feewi ko on woni memaynooɗo on, hara ko karahan o yaarata, hara soono-kala aaden feyƴoowo no ɗowa mo. O seeditii wonde ko kanko woni on.

Yimɓe ɓen landii seedeeji fii no o selliniraa non, kono ɓe landanooki fii sellinoowo on. Neɗɗo sellinaaɗo on no andi innde sellinɗo mo on, kono o andaano tigi huunde fii makko. O andaano allankaaku Almasiihu on ngun, himo ƴettiri on wa neɗɗo ƴettuɗo loopun, wuji kun ka gite makko. On neɗɗo yamiri mo non ontuma yo o yahu o sulmoyoo. O waaway ontuma yi’ude.

Ɓee tefooɓe ɓe dental fewjooɓe ɓen immini ɓen landii mo non, wi’i: «Ko honto Iisaa on woni?» Suka on jaabii ɓe, wi’i: «Mi andaa; hari ko mi bunɗo, jooni mi wuntii. O landaaki lan kaalisi maa yo mi weltano mo ko ɓuri e fanɗude. Mi yahii mi sulmoyike, jooni mi wuntii. Mi andaa mo, mi andaa ko honto o hammiri.»

TORAARE: Meɗen weltani maa yo Iisaa Joomiraaɗo, a diwaali bunɗo on, saliɗaa nɗaarugol mo. A udditii mo gite ɗen, o wontanii heɓidaaɓe e junuubu ɓen fow maande. Laɓɓin gite amen ɗen rewrude e Ruuhu maa Seniiɗo on, no men yi’ira ndaygu maa ngun, men qirritoo innɗe maa nden e nder weltaare.

LANƊAL:

  1. Ko fii honɗun Iisaa sellinani aaden heɓidaaɗo e mbunɗan on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)