Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 108 (The charge against Christ's royal claims)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)
3. Ang husay sa hukmanan nga Sibil atubangan sa Romanhong gobernador (Juan 18:28 - 19:16)

a) Ang sumbong batok sa mga harianong pag-angkon ni Kristo (Juan 18:28-38)


JUAN 18:28-32
28 Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala sa Hesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Judio wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot molapas sa balaod sa ilang tinuohan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa Kasaulugan sa Pagsaylo. 29 Busa migula si Pilato ug nangutana kanila; “Unsa may inyong sumbong batok niining tawhana?” 30 Sila mitubag, “Dili unta namo siya dad-on dinhi kon wala pa siya makasala.” 31 Ug si Pilato miingon kanila, “Dad-a ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod.” Ang mga Judio mitubag, “Wala itugot kanamo ang pagpatayg tawo”. 32 Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Hesus sa iyang paghisgot unsang paagiha siya mamatay.

Ang ubang mga Judio naglaraw sa pagpatay ni Hesus sayo pa niadtong iyang giayo ang paralitiko sa Betesda (5:18), sa laing bahin ang kadaghanan sa mga punoan sa mga Judio sekretong nagdesisyon nga siya patyon human si Lazaro nabanhaw (11:46).

Sa Huwebes sa gabii, duha ka mahinungdanon panagtigum sa Konseho ang nahitabo, wala kini mahisgoti ni Juan (Mateo 26:57-67 ug 27:1). Kining mga detalye sa mga Judio gamay ra ug pagpakabana ang mga magbabasa nga Greko, apan si Juan nagpadayag sa dili makataronganon nga silot ang gipahamtang kang Hesus, gipasa sa tinugyanan sa Romanhong hustisya, Si Pilato, diha sa militar ang dapit nga gitiguman sa mga sundalo nga nagdungaw sa templo. Siya lamang ang adunay katungod sa pagbitay o pagbuhi kaniya.

Kadtong mga Judio, kinsa nag-ila sa ilang Dios, miatras tungod sa kahadlok nga mahugawan, angay ba silang mosulod sa panimalay sa tawong dili Judio. Sila nangandoy sa pagtipig sa ilang ritwal sa pagkabalaan, aron makaapil sa Kasaulogan sa Pagsaylo uban sa ilang paryente. Bisan pa niana sila mipatay sa tinuod nga Nating Karnero sa Dios.

Atol niining malisod nga yugto sa panahon sa dihang si Hesus gidakop, ang dagkong kausaban miabot sa kinabuhi ni Pilato. Usa sa iyang kauban (ni Pilato) sa trabaho, usa ka Romanhong Heneral, gipapahawa ni Caesar tungod sa plano sa rebelyon. Kining heneral batok sa mga Judio ug ang laraw gipadayag sa mga Judio. Ang sangpotanan, ang awtoridad ni Pilato nakapahuyang dili sama kanhing pagtamay ug iyang bangis nga pagdumala kanila.

Human ang mga Judio midala kang Hesus ngadto ni Pilato, ang gobernador migawas ngadto kanila ug nangutana sa ilang mga gipangayo. Siya wala maghatag ug daghang higayon sa paghisgotay, apan nakasabot sa kinatibuk-an sa ilang mga reklamo. Ang kina-iya ni Pilato ngadto ni Hesus iyang gipakita sa pinahiwi nga pahiyom- usa ka hari nga walay mga armas o mga kasundalohan, misulod sa Jerusalem nga nagsakay ug asno kini dili dilikado sa Roma. Apan siya miuyon sa mga gipangayo sa mga Judio, gihatagan ug pamaagi ang ilang mapadayonong pagpangayo. Siya naghatag na ug opisyal uban ang kompaniya aron molihok ug motabang sa pagdakop ni Hesus. Kining operasyon namuhat. Ang piniriso anaa sa ilang kamot ilalom sa ilang kaluoy. Apan si Pilato nangutana, “Unsa may iyang nahimo nga sala?”

Ang mga kadagkoan sa mga Judio sa walay pagduhaduha nagpahayag: Nasayod kamo kon unsa ang among giingon mahitungod kaniya kaganina. Kining tawhana politikong kriminal uban sa iyang masukolon nga mga katuyoan. Dili na nato dugangan. Wala kami mianhi aron opisyal nga pagbisita aron pagpakita sa katawhan sa mga Judio. Mianhi kami aron pagpangayo sa iyang kamatayon, aron ang mga tawo dili na magkagubot.

Si Pilato nasayod mahitungod sa mga hunahuna ug kasilag sa mga Judio ug nasayod sa sumbong nga kinahanglan ang ilang balaod ug ang ilang pagdahom sa gamhanan nga Mesiyas. Si Hesus walay gisulti ug gibuhat nga kriminal sa balaod sa Roma. Siya mihatag kang Hesus kanila pag-usab og nangutana kanila nga hukman siya sumala sa ilang kaugalingong balaod.

Sa maong panahon, ang mga Judio walay katungod sa pagbato niadtong nakalapas sa Balaod. Ang ilang tumong mao ang pagpakaulaw kang Hesus pinaagi sa paghusay sa hukmanan diha sa publiko sa Romanhong mga kamot kinsa giila ingon nga mahugaw. Ang mapintas nga silot nga ipahamtang sa mga ulipon ug sa mga kriminal moabot kaniya - aron ituboy ngadto ingon nga “tinunglong kahoy”. Kini nagpaila nga si Hesus dili Anak sa Dios, ang Kusgan ug Usa ka Matarong, apan sa laing bahin siya mahuyang ug usa ka nagpasipala. Si Caifas gusto nga siya mamatay sa krus diha sa Romanhong mga kamot sa pagpamatuod nga dili siya ang Mesiyas, apan mangingilog og katungod ug mangingilad.

JUAN 18:33-36
33 Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Hesus ug gipangutana, “Ikaw ba ang hari sa mga Judio?” 34 Si Hesus mitubag, “Imo ba kining kauglingong pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako?” 35 Si Pilato mitubag, “Judio ba gud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang kadagkoan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong gibuhat? 36 Si Hesus mitubag, “Ang akong gingharian dili iya niing kalibotan . Kon ang akong gingharian iya pa niining kalibotana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako itugyan ngadto sa mga Judio. Apan ang akong gingharian dili iya niining kalibotana!”

Si Hesus gisulod sa mga sundalo sa ilang temporaryong puloyanan. Sa dihang si Pilato nakadungog sa mga sumbong sa mga Judio, siya usab gusto nga makadungog sa depensa ni Hesus gikan gayod sa iyang baba. Si Pilato wala mosalig sa mga gisulti sa mga Judio, apan subay sa balaod siya nagpadayon sa pagpangutana ni Kristo, “Ikaw ba ang Hari sa mga Judio? Ako nakakita sa ubang mga Mesiyas armado kutob sa ngipon, uban sa itom nga bangas ug masulaw nga mga mata. Ikaw dili ka mangugubat o terorista. Usa ka sa makaluluoy nga tawo, maaghop ug mapaubsanon, unsaon nimo pagtinguha sa Pagkahari? Ang hari nagkinahanglan ug awtoridad, gahom ug kabangis.”

Nabati ni Hesus nga si Pilato nagduda sa iyang pag-angkon sa pagkahari ug nangutana, “Ang imo bang mga tropa nagsulti kanimo nga ang akong mga disipulo nakig-away kanila nianang gabii, o ang imo bang mga mananayod nakadungog kanako nga naghimo ug mga politikong mga pagpanulti, o ang imong pangutana pinasikad sa mga bakak sa mga Judio? Ang gobernador dili mamati sa bakak nga mga sumbong.”

Si Pilato nasuko nga mitubag, “Judio ba ako?” Sama ra nga miingon, “Dili ako moyuko tupong sa mga sukihan nga nagsunod sa balaod nga walay pasikaranan, naglantugi mahitungod sa relihiyon adlaw ug gabii.”

Si Pilato miangkon nga dili siya ang nagpadakop ni Hesus, apan ang mga tawong Judio, ang ilang mga punoan ug ang lungsuranon. Unya siya nangutana ug mubo, “Unsay imong gihimo? Nagkinahanglan akog tubag gikan kanimo aron pagkompronta niadtong nagsumbong kanimo. Sulti, o ikaw latoson, isulti ang tibuok kamatuoran.” Niini, si Hesus misulti sa tibuok kamatuoran sa paagi nga talagsaon niyang gihimo uban sa iyang mga disipulo. Siya miingon, “Ang Gingharian sa Dios anaa lamang kaniya, wala gitukod sa buhis o sa mga hinagiban o mga trabaho aron pagpahimulos sa uban.” Ang gingharian ni Kristo dili mahanaw sama sa uban. Si Hesus nagtudlo sa iyang mga sumusunod nga dili mohapak sa ilang mga espada, o kalayo sa mga bala o maglabay sa mga bomba. Ang iyang Gingharian lahi sa tanan gikan sa tanang Gingharian sa kalibotan.

JUAN 18:37-38
37 Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, “Hari ka ba diay?” Si Hesus mitubag,“Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini ako natawo ug mianhi sa kalibotan alang sa usa lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako.” 38 “Kay unsa bay kamatuoran?” nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik paggula si Pilato ug giingnan ang mga Judio, “Wala akoy nakaplagang katarongan aron silotan siya.

Si Pilato wala makasabot sa hinungdan sa pag-angkon ni Hesus, apan siya nasayod nga ang gisumbong nagsulti nga siya ang Hari sa walay pagklaro sa kahulogan nianang pagkaharianon. Si Hesus mitubag kaniya, “Imong nahibaloan ang akong sekreto ug nasabtan ang akong mga pulong. Ang hari maoy tag-iya ug agalon sa iyang gingharian; ang akong gingharian dili niining kalibotan nga puno sa mga bakak ug mga limbong, tungod kay ako ang Hari sa Kamatuoran.”

Unya si Hesus nagpamatuod nga ang iyang pagkatawo diha ni Maria nga birhen dili maoy sinugdanan sa iyang kabuthoan, apan siya mianhi sa atong kalibotan gikan sa Halayo pa. Siya maoy gimugna sa Amahan saw ala pa ang kapanahonan. Siya nasayod sa langitnong mga kamatuoran. Si Hesus maoy saksi ngadto sa Kamatuoran sa Dios, ingon nga sa walay kataposan nga liwat, siya matinud-anon nga saksi. Apan si Pilato mikatawa ug nangutana, “Unsa ang kamatuoran?” Ang Gobernador nakakita sa daghang pagpakaaron-ingnon ug pagbudhi aron siya mawala sa iyang pagtuo diha sa kamatuoran, Apan si Hesus ang matinud-anon nga saksi ngadto sa langitnong mga kamatuoran mibarod nga lig-on ug nagpadayag kanato sa ngalan sa iyang Amahan.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, ikaw ang akong Hari, Nahisakop na ako kanimo. Himoa ako nga ulipon sa imong kaligdong; kupti ako nga makanunayon diha sa imong kamatuoran.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ug asa nga bahin si Hesus usa ka Hari?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:44 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)