Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 107 (Jesus questioned before Annas and Peter's threefold denial)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)

2. Si Hesus gipangutana atubangan ni Annas ug ang paglimod ni Pedro sa tulo ka higayon (Juan 18:12-27)


JUAN 18:12-14
12 Unya gidakop si Hesus ug gigapos sa mga Romanhong sundalo ug sa ilang kapitan ug sa mga guwardiyang Judio. 13 Gidala nila si Hesus una kang Annas, ang ugangang lalaki ni Caifas. Si Caifas mao ang pangulong pari niadtong tuiga. 14 Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Judio nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo.

Dili lang ang mga Judio kinsa nagdakop kang Hesus, apan ang Romanhong opisyal nga miabot uban sa mga sundalo sa mao rang tumong. Si Kristo, kinsa mao ang Dios ibabaw sa kamatayon ug mga demonyo, kinsa mipahunong sa bagyo, nag-ayo sa mga masakiton, ug nagpasaylo sa mga sala, nag-agwanta sa mga gapos nga adunay kaaghop. Ang Usa kinsa maoy gawasnon nahimong usa ka dinakpan. And Dios nahimong naposasan ug nagapos. Kita maoy hinungdan tungod sa atong mga ngil-ad nga mga sala. Ang iyang gapos nagpakita sa usa ka padayon nga tikang padulong sa ubos ngadto sa iyang kaulawan sa pinaka-ubos nga bahin didto sa krus.

Si Annas mao ang labawng pari gikan sa 6 BC (Sa wala pa si Kristo) ngadto sa 15 BC. Matod sa banaban nga gituhoan, siya maoy maglingod sa katungdanan sa tibuok niyang kinabuhi, apan gipalagpot siya sa Roma sa iyang gilingkoran. Sa kataposan, sila mikuha kang Caifas, ang milo, ang iyang umagad, usa malimbongon nga abogado. Siya makahimo sa pagtagbo sa gipangayo sa Balaod ingon man usab ang mga gikinahanglan sa Roma. Siya inila nga dili maayo ang binuhatan, limbongan ug malinglahon, ang propeta ni Satanas kinsa naghatag og panlimbong nga propesiya mahitungod sa kamatayon ni Hesus aron adunay kasigurohan ang mga nasod nga mabuhi. Ang husay sa hukmanan nga nahitabo usa ka trahedya, gihulagway ang pagkondena sa akusado, uban sa paglakaw nga bug-at nga mga pasangil, sa paghatag panagway sa hustisya. Kadtong mga nadisturbo sa ilang mga konsensiya gihatagan ug panabot nga ang husay patas pinasikad sa mga klaro nga ebedensiya.

Si Juan wala magsulat sa mga panghitabo nga nagpalibot sa duha ka sesyon sa Husay, ingon nga gibalik sa laing mga ebanghelyo, apan siya naghatag og kabantog sa maong pag-imbestiga ug ang pangutana nga gikan sa Husay atubangan ni Annas, labaw nga pamilya sa kaparian. Siya sa gihapon ang una nga magpalihok sa mga kaugmaran sa yuta. Si Caifas nagsugo nga ang pasiunang pangutana sa pagbalhin kang Annas ingon sa pag-ila og respeto.

JUAN 18:15-18
15 Si Simon Pedro ug laing usa ka tinun-an misunod kang Hesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari busa mikuyog siya kang Hesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. 16 Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa gangha-an. Mibalik paggula ang laing tinun-an nga nakaila sa Pangulong Pari ug misulti sa babaye nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. 17 Ang babaye nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, “Dili ba usa ka man sa mga tinun-an nianang tawhana?” “Dili, oy!” mitubag si Pedro. 18 Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga guwardiya naghaling ug kalayo ginamit ang oling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya.

Si Juan ug si Pedro misunod kang Hesus nianang gabii apan halayo lang. Tungod si Juan kaila sa Pangulong Pari, siya nakasulod sa hawanan sa mga pari nga gawasnon. Si Pedro wala makahimo pagsulod tungod kay ang pultahan gibantayan sa mga sulogoon.

Gibati ni Juan ang kaguol sa kasingkasing ni Pedro, nagbarog sa ngitngit duol sa pultahan. Si Juan misulti alang kaniya didto sa babaye nga nagbantay sa pultahan, kay gusto siyang tabangan. Ang babaye wala motuo ug nangutana siya kang Pedro, “Dili ba usa ikaw sa tinun-an nianang tawhana?” Siya miingon. “Dili” ug siya nagpakaaron-ingnon nga walay nasayran ug walay labot niining butanga, human siya nagpainit sa iyang kaugalingon sa kalayo, tungod sa katugnaw.

JUAN 18:19-24
19 Unya gipangutana si Hesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulon-an. 20 Si Hesus mitubag, “Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinagoga ug sa Templo. Wala akoy gisulti sa tago. 21 Busa nganong nangutana ka pa man kanako? Maoy pangutan-a ang mga tawong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti.” 22 Sa pagsulti ni Hesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga guwardiya ug giingnan, “Nganong nakaako ka pagsultig ingon niini sa Pangulong Pari?” 23 si Hesus mitubag kaniya, “Kon may sayop man ang akong gisulti, ipahayag sa tanan nga ania dinhi. Apan kon husto ako, nganong gisagpa mo man ako?” 24 Unya ginapos gihapon, gipadala siya ni Annas ngadto kang Caifas nga Panglong Pari.

Ang pasiuna nga imbestigasyon dili tungod sa sayop ni Hesus, ang iyang personalidad ug ang iyang gihimo nga mga pag-angkon. Kini mahitungod sa iyang mga disipulo ug ang pamaagi sa iyang pagtudlo. Nianang panahona, dunay daghang nga mga sekretong kapunongan. Ang mga imbestigador gusto nga dali makakita kong adunay bay kakuyaw sa kaguliyang sa bahin sa iyang mga tinun-an aron ilang mapug-ngan ang bisan unsang kagubot.

Si Hesus naglimod sa kabuthoan nianang kapunongan apan labing maayo nga sila masayod nga siya nagtudlo nga dayag sa sulod sa mga sinagoga ug sa templo mismo diin daghan ang miduol ug namati. Kon ang mga punoan matinud-anon nga nangadoy sa pag-ila kaniya, sila pwede nga moadto sa iyang mga dapit nga gitudloan ug maminaw sa mga detalye sa iyang mga panultihon ug sa iyang tawag. Sa maong paagi si Hesus mitubag sa pangulong pari nga tigulang sa walay kahadlok. Og diha-diha dayon, usa sa mga ulipon matinguhaon nga magpasipsip mi pabor sa pangulong pari, ug misagpa kang Hesus. Si Hesus wala mibalos o nagpakita ug kasuko. Sa maong panahon siya wala magbaliwala sa kagrabe sa krimen, apan gihagit ang ulipon muhatag ug rason nganong managpa siya. Tungod si Hesus walay sala, ang ulipon nagkinhanglan nag mangayo og pasaylo ug magpakita sa paghinulsol.

Kini nga hagit dili diretso gi-adres kang Annas, kay siya ang responsible sa pamatasan sa ulipon; siya mitugot sa mao nga salaod. Kining matang sa sumbong gihimo karon batok kang bisan kinsa nga mosagpa sa uban nga walay igong hinungdan, o motugot sa iyang mga sumusunod aron paghulga sa walay sala. Ang atong Ginoo nahigugma niadtong gagmay og bili nga katawhan ug miingon, “Sa dihang inyo kining gibuhat sa pinakaubos nga tawo, kamo nagahimo niini kanako.”

Human nakamatikod si Annas nga si Hesus wala mahadlok sa iyang mga hulga, apan labing maayo nga siya mibarog sa iyang pagkasiya ingon nga maghuhukom ug nangutanan kaniya mahitungod sa kamatuoran ug hustisya, iyang gipadala si Hesus sa iyang umagad nga lalaki si Caifas, ang malimbongon nga milo, aron paglikay sa problema.

JUAN 18:25-27
25 Sa laing bahin nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban nagingon kaniya, “Dili ba usa ka man sa mga tinun-an nianang tawhana?” Apan milimod si Pedro, “Dili oy!” 26 Unya usa ka ulipon sa Pangulong Pari nga paryenti sa tawo nga giputlan ni Pedro sa dalunggan nangutana, “Dili ba ikaw man kadtong akong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman?” 27 Ug si Pedro niingon na usab, “Dili!” Ug diha diha may mituktugaok nga manok.

Si Caifas nangutana kang Hesus mahitungod sa iyang mga disipulo. Duha kanila nagbarog sa hawanan, apan wala magsugid nga mga sumusunod sila sa Dios. Si Pedro nahayagan sa kalayo ug nakit-an nga siya dili taga diha ug wala siya mailhi, ug ang mga ulipon dunay pagduhaduha sa iyang kalambigitan kang Hesus. Si Pedro mitubag pag-usab, “Dili, Dili.”

Usa niadtong nagduda kaniya mihimo sa pag-akusar. Mao nga ang tanan mitan-aw kaniya ug siya nasuko, labi na nga usa sa mga ulipon miingon, “Nakaila ako kanimo; Ako kang nakit-an sa tanaman.”. Ang kakuyaw miabot sa iyang kasingkasing tungod kay ang tigpamaba mao man ang paryente sa tawo nga giputlan ni Pedro sa dalunggan. Si Juan wala magdetalye sa mga tunglo nga gilitok ni Pedro o sa iyang paglimod ni Hesus, apan iyang gipamatud-an ang kinaiya sa pagkatalawan ni Pedro, dili takos nga mahimong dako sa mga apostoles.

Ang tuktugaok sa manok sama tingog sa turotot sa paghukom sa mga dalunggan ni Pedro. Si Hesus wala makakita bisan usa ka disipulo nga pursegido nga musunod kaniya bisan pa sa kamatayon. Bisan hain kanilang tanan ang uban midagan palayo kaniya, nakasala, namakak, o milimod kaniya. Wala gayud si Juan nagsulti kanato sa mga luha ni Pedro o sa paghinulsol, apan ang sento sa kakuyaw mao ang paglimod sa atong Ginoo. Ang pagtuktugaok sa manok sa tulo ka higayon mao ang senyal sa pagpukaw ni Pedro. Ang Ginoo mitugot kanato sa tuktugagok sa matag panahon nga kita mamakak o mahadlok nga mosugid sa atong Ginoo. Ang Espiritu sa Kamatuoran nangandoy nga mokanaog dinhi kanato. Pangayoa kang Hesus ang dili bakakon nga dila ug matarong nga kasingkasing ug ang maayong panghunahuna.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, nagpasalamat kami kanimo, tungod kay ikaw ang Kamatuoran, Pasensiya ug Kabantog. Pasayloa kami sa tanang matang sa mga bakak ug sa pagpakapin niini. Imong gi-antos ang mga kasakitan sa katawhan, bugkosa kami sa imong Espiritu, aron ang among mga dila dili na mosulti ug mga bakak. Ipagamot kami diha sa imong pulong, ug tudloi kami sa pagsaksi sa imong ngalan, nga mapaubsanon, maalamon ug maandamon.

PANGUTANA:

  1. Unsa man ang relasyon taliwala ni Hesus ug ni Pedro atol sa pagpangutana atubangan ni Annas?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:42 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)