Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 109 (The choice; The flogging of Jesus; Pilate awed by Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)
3. Ang husay sa hukmanan nga Sibil atubangan sa Romanhong gobernador (Juan 18:28 - 19:16)

b) Ang pagpili nila ni Hesus ug Barabas (Juan 18:39-40)


JUAN 18:39-40
39 Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka bilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa Kasaulogan sa Pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Judio?” 40 Sila misinggit pagtubag, “Dili siya! Si Barabas usa ka tulisan.

Si Pilato kombensido nga si Hesus matinud-anon ug walay kakuyaw diha kaniya. Siya migawas ngadto sa mga Judio kinsa naghulat didto sa hawanan, ug saksi ang publiko sa kawalay sala sa gisumbong. Ang tanang upat ka ebanghelyo nagpamatuod nga si Hesus walay sala sumala sa balaod sa relihiyon ingon man usab sa Sibil nga mga balaod. Ingon nga gobernador dili siya makaduot sa bisan unsa aron pakasad-on si Hesus. Mao nga ang ahente sa awtoridad sa Sibil midawat nga si Hesus walay sala.

Si Pilato nangandoy sa paglikay sa iyang kaugalingon niining kahibudngang tawo, apan usab matinguhaon sa pagpahimuot sa mga Judio. Siya misugyot sa pagpagula sa piniriso sumala sa batasan nga gitugot nga usa ka sinilotan pasayloon sa adlaw sa kapistahan. Siya misulay sa pagbugnaw sa pangulong pari pinaagi sa pagtawag kang Hesus nga hari sa mga Judio ingon nga biaybiay. Kon si Pilato mipagula kaniya, si Hesus mawad-an sa iyang kabantogang pag-awhag (mao nga si Pilato milantugi), tungod kay siya dili makapagawas sa iyang katawhan gikan sa yugo sa Roma.

Bisan unsaon, ang mga pari ug ang mga tawo napungot sa titulo “Hari sa mga Judio”. Sila nagdahom sa usa ka militar nga bayani, usa ka tawo nga maharion ug bangis. Mao nga sila mipili kang Barabas ang criminal; gipalabi ang tawo nga makasasala kay sa Usa ka balaan sa Dios.

Dili lang ang mga Konseho misupak kang Hesus, apan ang katilingban usab kinsa mitamay kaniya. Ikaw ba unya mobarog nga managlumbay sa kamatuoran, maaghop ug walay armas, o sama ba ikaw sa mga estriktong tawo nga nagsunod sa balaod kinsa nagsalig sa kaguliyang ug limbong, pagbiya sa kaluoy ug kamatuoran?


c) Ang pagdagmal kang Hesus atubangan sa iyang mga tagasumbong (Juan 19:1-5)


JUAN 19:1-3
1 Unya gikuha ni Pilato si Hesus ug iyang gipalatos. 2 Ang mga sundalo naghimo ug purongpurong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Hesus. Gisul-oban usab nila ug bisti nga dagtom-pula. 3 ug nanuol sila kaniya ug miingon, “Mabuhi ang Hari s mga Judio!” Ug gisagpa nila siya.

Kini maobligahon ni Pilato ang pagbuhi kang Hesus ug pagdakop sa iyang mga tagasumbong, Kini wala mahitabo, apan iyang gituis ang mga kamatuoran ug nangita ug kumboya; og siya nagsugo nga ipalatos si Hesus. Kana nga silot nagpakuyaw ug naghatag ug kaluya. Ang mga latos nagdala ug diyotay kaayong bahin sa bukog ug migiya sa mga labod nga nasamad ngadto sa panit. Sa dihang ang mga sundalo bayolente nga nagdagmal ni Hesus sila migapos kaniya sa tukod uban sa hubo nga likod ug mibuhos ang ulan sa iyang lawas. Ang iyang panit ug unod magisi nga maoy hinungdan sa dili malitok ngakasakit. Daghan sa ingon niini ang gipaantos og namatay sa maong paagi. Ang atong walay sala nga Dios nag-antos sa hilabihan sa lawas ug kalag.

Unya ang mga sundalo, aron sa pagpadayon sa pagyubit, gikuha ang lawas ni Hesus nga puno sa samad. Kining mga sundalo nagpuyo sa kahadlok sa mga teroristang Judio, dili isog nga molakaw sa gabii. Mao lamang kini ang ilang higayon sa panimalos sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsakit sa usa ka tawo nga gitawag nga hari sa mga Judio. Diha kaniya ilang gibubo ang tanang daotang tuyo nga ilang gibati ngadto sa mga tawong dili kapahulay. Usa kanila midagan ug mikuha sa sanga gikan sa tunokon nga kasagbotan, og gihimo kini nga korona aron ibutang sa agtang ni Kristo. Ang kakusog sa pagbutang sa tunokon nga korona nakapaagas sa iyang dugo. Ang uban miabot uban sa gisi nga mga sapot nga gipanag-iya sa sundalo ug gibugkos kini libot kaniya. Ang dugo sinagolan sa pula nga tina hangtod si Jesus natabunan sa nagbanaw nga dugo. Dugang pa niini, siya gisipa ug gisuntok sa walay kaluoy. Ang uban miyukbo atubangan niya, murag giandam siya sa koranasyon. Ang malagmit nga mahitabo nga kining mga panon sa kasundalohan sa imperial nagpakita sa nagkadaiyang mga nasod sa Europa nagpasabot nga daghang nga tribo sa kalibotan miambit niining pagyubit ug pagpasipala nga gipunting sa Nating Karnero sa Dios.

JUAN 19:4-5
4 Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo, “Karon dad-on ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala akoy nakaplagang katarongan aron silotan siya.” 5 Busa migula si Hesus nga nagsul-ob sa purongpurong nga tunokon ug sa bisti nga dagtom pula. Unya miingon si Pilato kanila, “Ania siya!”

Si Pilato mitutok sa papeles ni Hesus ug nakaplagan nga siya walay sala. Sa ika tulong higayon siya miadto sa mga punoan sa mga Judio ug misaksi pag-usab, “Wala ako makakaplag ug sala kaniya.” Sa kataposan, siya misulay pagdala kanila nga hiniusa aron mag-atubang mawong sa mawong aron pagbukas sa limbong ug magpasundayag sa kamatuoran.

Siya nagpagawas kang Hesus uban ang mga ilhanan sa mga paglatos ug mga luha diha kaniya ug ang naghingapin g dugo nga midagayday ug ang mga tunokon nga korona sa iyang agtang. Sa iyang mga abaga ang sapot nga dagtom pula, natuhop sa dugo.

Imo bang gisamkon ang hulagway sa Karnero sa Dios nga nagpas-an sa sala sa kalibotan? Ang iyang pagpaubos maoy pagpataas, kay ang iyang dili ikatanding gugma nagpakita sa iyang pasensiya. Siya mibarog atubangan niadtong mga tawo kinsa magpakita sa Sidlakan ug Kasadpan, gitamay siya, gidagmalan, ug gikoronhan ug mga tunok. Ang tanang mga korona sa kalibotan uban sa ilang nagkidlap nga mga mutya giisip nga walay bili itandi sa tunokon nga korona uban sa dugo nga nagluwas sa tanang sala.

Bisan pa si Pilato ang pinaka-bayolente nga tawo sa wala pa kini, siya natandog niini nga hulagway. Walay ilhanan sa kasilag sa nawong ni Hesus, o tunglo nga migula sa iyang mga ngabil. Siya nag-ampo sa hilom sa iyang Amahan, bulahan ang iyang mga kaaway ug ang pagpas-an sa mga sala niadtong mga tawo nga nagbugalbugal kaniya. Ang gobernador misulti sa masakit ng mga pulong, “Tan-awa, kini nga tawo!” Iyang nabati ang kahirianon ug dignidad niining tawo. Ang iyang ipasabot sa pagsulti kang Kristo, “Mao kini ang talagsaong tawo kinsa nagdala sa imahen sa Dios.” Ang iyang kaluoy midan-ag, bisan sa takna sa kakuyaw sa kamatayon, Wala siya mag-antos tungod sa iyang kaugalingong mga sala, apan tungod sa ako ug imong sala, ug ang sala sa tanang katawhan.


d) Si Pilato nahadlok tungod sa langitnong kinaiya ni Kristo (Juan 19:6-11)


JUAN 19:6-7
6 Sa pagkakita sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga guwardiya , naninggit sila!, “Ilansang siya sa krus! Ilansang siya!” Si Pilato niingon kanila, “Kon mao kana, kuhaa ninyo siya ug ilansang sa krus. Wala akoy nakaplagang katarongan nga silotan siya.”

Taas ang oras sa pagpaantos, ug daghang mga tawo nanaog sa ganghaan sa gobernador. Ang punoan sa mga Judio dili gusto nga kalmado ang ilang mga kinaiya o maluoy kaniya, apan nag-uyon sila sa pagpanghangyo sa kamatayon ni Hesus sa makausa uban sa mga singgit ug makusganong hugyaw. Kadtong mga tawong midapig naluoy og nahadlok ingon nga walay paglaom ug nagdahom nga ang Dios mibiya kang Hesus. Siya wala maghatag kanila uban sa milagro sa pagluwas, mao ang mga gipangayo alang sa kamatayon milanog og kusog, ug nagdahom nga si Pilato mohatag sa hukon nga walay kaluoy. Sa ingon niini, sila misalikway kaniya ug gitugyan siya ngadto sa kaulawan.

Sa maong panahon, si Pilato espesyal nga mabinantayon sa mga ilhanan sa kasamok, apan dili gusto nga mopatay ug tawo nga supak sa balaod, og siya miingon sa mga Judio, “Kuhaa ninyo siya ug ilansang sa krus, bisan pa ako nasayod sa iyang kainosente" sa ikatulo nga okasyon sa iyang pag-angkon nga si Hesus walay sala. Tungod niini, si Pilato mihukom sa iyang kaugalingon nga sad-an tungod sa dili husto ang paglatigo sa inosenteng dinakpan.

Ang mga Judio nakahibalo sa Balaod sa Roma og ginadili ang pagpatay ni bisan kinsa, may posibilidad nga si Pilato masuko kanila kong ila kining buhaton, bisan sa pagmatuod pag-usab sa mga pulong. Ang balaod sa Judio wala magtugot sa paglansang sa krus, apan ang pagbato lamang. Si Hesus “nagpasipala mao nga siya angayan nga batoon."

Ang mga punoan sa mga Judio nasayod, nga kon ang pag-angkon sa langitnong Pagka-Anak ni Kristo tinuod, kinahanglan sila moyugbo kaniya. Ang paglansang sa krus “nagpamatuod" nga siya dili langitnon uban sa pagpasakit nga iyang giantos. Sa ingon niini sila namatarong pinaagi sa iyang kamatayon, dili sa pagtabon sa dugo, apan pinaagi sa paglansang sa krus lamang matagbo ang katugotan sa Dios.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, nagpasalamat kami sa imong pagpasakit ug mga pag-antos, imong gipas-an ang among mga labod. Nagpasalamat kami sa imong pasensiya, gugma ug kaharianon. Ikaw among Hari. Tabangi kami sa pagtuman kanimo; tudloi kami sa pagpanalangin sa among mga kaaway ug magpadayag og kaluoy sa madumtanon. Amo kang gidayeg tungod kay ang imong dugo nagahinlo sa among kasal-anan. O Anak sa Dios, kami imo, Lig-ona kami sa imong pagkabalaan, sa paglakaw diha sa kaluoy, mapasalamaton sa imong mga kagol-anan.

PANGUTANA:

  1. Unsay atong nakat-onan gikan sa hulagway sa paglatos kang Hesus,samtang nagasul-ob siya sa dagtom pula ug tunokon nga korona?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)