Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 106 (Jesus arrested in the garden)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)

1. Si Hesus gidakop diha sa tanuman (Juan 18:1-11)


JUAN 18:1-3
1 Human si Hesus nakapamulong niini, mitabok siya sa sapa sa Kidron kuyog sa iyang mga tinun-an. Niadtong dapita may usa ka tanaman ug misulod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an. 2 Si Hudas, ang nagbudhi kaniya, nakatultol niing dapita kay si Hesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtoan man didto. 3 Busa miadto si Hudas sa tanaman kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo kuyog usab ang pipila ka guwardiya sa Templo ug kadagkoan sa mga pari ug sa mga Pariseo sangkap sa hinagiban, mga parol ug mga sulo.

Si Hesus misulti sa iyang Amahan sa pag-ampo, naghalad sa iyang kinabuhi ngadto sa mga kamot sa Dios, ingon man usab sa iyang mga apostoles ug sa iyang mga sumusunod. Uban niining panamilit nga pag-ampo iyang gitapos ang iyang mga pulong, mga bulohaton ug mga pag-ampo. Unya siya misulod sa bag-ong ang-ang sa pag-antos ug kasakitan aron matuman ang iyang papel ingon nga Nating Karnero nga nagapas-an sa mga sala sa kalibotan.

Siya misulod sa tanaman nga adunay bongbong sa Bungtod sa Olivo sa atbang sa suba sa Kidron diin gipahimutang ang pigsanan sa ubas. Mao kini ang dalangpanang dapit ug pagsibog diin siya ug ang iyang nga disipulo midangop didto, ug diin siya kasagaran matulog.

Si Hudas nasayod niining sekretong tagoanang dapit, ug siya mitaho sa mga kadagkoan sa mga Judio sa lugar kon asa nahimutang. Sila nalipay ug gitigom ang mga guwardiya sa templo ug mga pinadala sa mga Pariseo. Sila walay katungod sa pagdakop ni bisan kinsa sa gabii o magdala og mga hinagiban, gawas sa pag-uyon sa mga Romanhong magmamando. Ang gobernador gipahibalo. Ang mga kadagkoan sa Judio wala makontento sa kasayoran nga gihatag ni Hudas, apan gitulod siya sa pagiya sa katipunan sa pagdakop ni Kristo. Sa ingon niini, si Judas dili lang mabudhion apan usab mitugyan kang Hesus sa iyang mga kaaway. Ang Ginoo nagdumili pag tugot sa Iyang Anak aron mahisama sa hulagway sa mabudhion. Ang Dios ibabaw nianang daotang kinaiya.

JUAN 18:4-6
4 Si Hesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kaniya ug miingon, “Kinsay inyong gipangita?” 5 Sila mitubag, “Si Hesus nga taga –Nazareth” “Ako” siya miingon. Si Hudas, ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. 6 Sa pag-ingon ni Hesus kanila, “Ako,” miatras sila ug nangatumba.

Sila walay huna-huna kon unsaon sa mga mananakop paglihok nga pino ngadto sa tanaman. Sila possible nga daghan ug mga parole aron makaplagan siya kon makahigayon siya sa paghunahuna sa pag-eskapo. Si Hesus anaa sa lalom nga pag-ampo ug ang iyang mga disipulo nangatulog. Diha sa pag-ampo siya nakamatngon nga ang kompaniya nagpaduol uban sa mabudhion. Siya wala molihok aron sa pag-eskapo bisan siya nasayod sa naghulat kaniya sa haras-haras nga hukom ug dagmal. Siya nasayod sa tanan ug masinugtanon sa Amahan. Siya mibarog ug mitugyan sa iyang kaugalingon sa nag-unang kompaniya, ang iyang pagkaharianon ug dungog nga walay kulang. Sa tinuod, dili si Hudas ang nagtugyan kang Hesus, apan ang Dios nga naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato.

Siya nangutana kanila, “Kinsa ang inyong gipangita?” Sa dihang sila naglitok sa iyang ngalan, siya mitubag sa langitnong mga termino, “Ako”. Si bisan kinsa ang adunay espirituhanong pagsabot masabot sa makausa nga diha ni Hesus, ang Dios nagbarog taliwala sa mga katawhan nga nag-ingon kanila kung unsa ang gisulti sa Dios kang Moises, “Ako”. Ikaw ba tinuod nga nangandoy sa pagpatay sa imong Manluluwas? Ako, pagmatngon sa imong buhaton. Ako ang Magbubuhat ug ang Manluluwas, nagbarog sa imong atubangan.

Sa tanang higayon, si Hudas anaa nagkuyog kaniya, ug kining mga pulong mitusok sa iyang kasingkasing. Mao kini ang kataposang okasyon nga siya nagsulti sa ebanghelyo ni Juan. Si Juan wala magsulti sa halok ni Hudas o giunsa niya paghimo ang paghikog. Ang unang tuyo ni Juan mao si Hesus, og iyang gihulagway nga halangdon sa paghusay sa kagubot sa iyang mga kaaway. Kining kinaugalingong pagtugyan uban sa iyang kaaghop midunggab sa kasingkasing ni Hudas kay si Hesus andam nang mamatay. Tungod niana, si Hudas ug ang iyang mga kaubanan miatras sa kakugang sa harianong presensiya. Sila nasangkap sa pakiggubat aron dakpon ang gibutang-butangan. Dinhi siya nagpadulong kanila uban sa kaligdong sa Labawng Pari sa adlaw sa Pinetensiya, nga nag-ingon, “Ako lang Usa ang inyong Gikinahanglan”. Sila mihapa sa yuta, ug si Hesus pwedeng makalikay kanila, apan siya nagpadayon pagbarog atubangan nila.

JUAN 18:7-9
7 Ug gipangutana sila pag-usab ni Hesus, “Kinsay inyong gipangita?” “Si Hesus nga taga-Nazaret,” sila mitubag. 8 Giingnan ko na kamo nga ako si Hesus. Kon ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban.” miingon siya. 9 Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, “Amahan, walay usa kanila nga mawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako.”

Giliso ni Kristo ang pagtagad sa iyang mga mananakop ngadto sa iyang kaugalingon. Ang uban migawas aron pagdakop sa iyang mga disipulo, apan si Hesus misulay sa pagpanalipod kanila, giatubang ang iyang mga kaaway, ug gihukas niya ang sapot sa iyang dughan. Siya mao ang Maayong Magbalantay kinsa naghalad sa iyang kaugalingon alang sa mga karnero ug siya miuban sa mga sundalo og gibiyaan ang iyang kaugalingong mga sumusunod nga nag-inusara. Ang iyang kaligdong nakapatay-og kanila, ug sila mituman sa iyang sugo. Siya miingon pag-usab “Ako kini”, gusto niya isulti, “Ako ang Tinapay sa Kinabuhi, Ako ang Kahayag sa kalibotan, Ako mao Pultahan, ang Maayong Magbalantay, ang Dalan, ang Kamatuoran ug ang Kinabuhi. Ako ang gitudlo nga Manluluwas. Sa tawhanong porma ang Dios nagbarog atubangan nimo.” Ang ngalan nga “Hesus” nagpasabot, ang Dios motabang ug moluwas. Kining langitnong tabang gisalikway sa mga Judio. Dili sila gusto sa mapaubsanon nga taga Na.

JUAN 18:10-11
10 Unya si Simon Pedro nga adunay espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang tuong dalunggan niini. Malco ang ngalan sa ulipon.11 Miingon si Hesus kang Pedro, “Isakob ang imong espada! Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong Amahan?”

Si Pedro wala makasabot sa iyang Ginoo, o namati sa iyang mga pulong. Siya natulog ug sa iyang pagmata, apan duna pay pagbati nga katulgon. Iyang nakita ang mga sundalo ug siya nasuko, gikuha niya ang iyang espada, nga gitugot ni Hesus nga iyang dalhon. Kini iyang giisa ug gi-igo sa ulipon sa pangulong pari nga walay pagtugot gikan sa iyang Ginoo. Ang dalunggan sa ulipon naputol. Si Juan lang ang nagsulti kanato niini human si Pedro dugay nang namatay.

Si Juan nagpakita sa pinakaimportanteng sugo ni Hesus sa iyang dako-dakong disipulo nga isulod pagbalik ang espada sa sakuban, aron malikayan ang padayon nga pag-agas sa dugo, ug malikayan ang pagdakop sa mga disipulo.

Ug si Hesus miingon sa iyang mga disipulo mahitungod sa kopa sa langitnong kapungot nga iyang gidawat samtang siya nag-ampo. Sa ingon niini, atong mabasa kining walay pag duhaduha nga nahisulat nga pahayag sa espirituhanong pakigbisog nga nasinati sa kalag sa Ginoo sa wala pa ang iyang pagdakop. Kita nagpamatuod nga siya andam sa pag-antos nianang kapungot, iyang gipas-an ang tanan hukom diha sa iyang pagkatawo alang kanato. Ang kopa moabot diretso gikan sa kamot sa iyang Amahan. Sa ingon niini siya mikuha sa pinakapait gikan Kaniya kinsa iyang pinangga. Dili kini niya mapas-an kondili sa gugma lamang, tungod sa Amahan ug sa Anak sila nausa alang sa kaluwasan sa katawhan. Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan nga Iyang gihatag ang iyang bugtong Anak.

PAG-AMPO: Amahan amo kang gisimba, tungod sa imong gugma nga dili namo matugkad. Imong gihatag ang imong Anak alang kanamo. Amo kang gisimba, o Anak, tungod sa imong kaluoy ug kaharianon ug pag-andam pagpakamatay. Wala ka mokalagiw didto sa tanaman apan imong gipanalipdan ang imong mga disipulo, ug mitugyan ka sa imong mga kaaway. Salamat sa imong paglimod sa imong kaugalingon, sa imong pagkamaayo ug sa imong kaligdong.

PANGUTANA:

 1. Unsay kahulogan sa pinadayag ni Hesus sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga kaaway didto sa agianan sa tanaman?

PAG-USISA - 6

Minahal kong magbabasa, ipadala kanamo ang saktong mga tubag niining napulog-lima gikan sa napulog-pito ka mga pangutana. Kami magpadala kaninyo sa sunod-sunod niining sumpay-sumpay nga mga tutun-anan.

 1. Giunsa ni Hesus sa pagkahimo nga tinuod nga punoan sa paras?
 2. Nganong kita anaa kang Hesus ug siya ania kanato?
 3. Giunsa paghimo ni Hesus nga kadtong mga gi-ulipon sa sala Mahimong iyang mga pinangga?
 4. Nganong ang kalibotan nasilag kang Kristo ug sa iyang mga hinigugma?
 5. Giunsa pagkompronta sa Dios ang kalibotan nianang gilansang nga Kristo?
 6. Nganong ang kalibotan nasilag niadtong mituo ni Kristo?
 7. Unsa ang bulohaton sa Balaang Espiritu diha sa kalibotan?
 8. Giunsa pagbuhat sa Balaang Espiritu ang kaugmaran sa kalibotan?
 9. Giunsa sa Dios Amahan pagtubag ang atong mga pag-ampo sa ngalan ni Hesus?
 10. Ngano ug giunsa sa Amahan paghigugma kanato?
 11. Unsa man ang pinakamahinungdanon huna-huna sa unang bahin sa pag-ampo ni Hesus?
 12. Unsa man ang kahulogan sa pagpadayag sa ngalan sa Amahan pinaagi ni Hesus?
 13. Unsay nagtimaan sa atong proteksiyon sa ngalan sa Amahan?
 14. Giunsa ni Hesus pagpangayo sa iyang Amahan aron kita panalipdan gikan sa daotan?
 15. Unsa ang gihangyo ni Hesus gikan sa iyang Amahan alang sa atong benepisyo?
 16. Unsa ang katibuk-an sa pag-ampo sa Labawng Pari nga gilitok ni Hesus?
 17. Unsa ang kahulogan sa pagpadayag ni Hesus sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga kaaway didto sa agianan sa tanaman?

Ayaw kalimot sa pagsulat sa imong Pangalan ug kompletong address diha sa papel sa pa-usisa, dili lang sa sobre. Ipadala kini sa maong adress.

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:38 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)