Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 079 (The Father glorified amid the tumult)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
A - SA WALA MUABOT ANG MAHAL NGA ADLAW (Juan 11:55 - 12:50)

4. Ang Amahan gihimaya taliwala sa kagubot (Juan 12:27-36)


JUAN 12:27-28
27 "Ug karon naguol ang akong kalag. Ug unsa may akong igaingon? Moingon ba ako, `Amahan, luwasa ako gikan niining taknaa"? Dili, kay alang niining maong tuyo nahiabot ako niining taknaa. 28 Amahan, pasidunggi ang imong kaugalingong ngalan." Unya miabut gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Gipasidunggan ko na kini, ug pagapasidunggan ko kini pag-usab."

Si Hesus nag-antos bisan sa iyang kinahiladman.Siya ang prinsepi sa kinabuhi apan nagpaubos bisan ngani ang kamatayon milamoy kaniya.Siya ang Ginoo sa tanang Ginoo, apan gitugtan ang panuway, ang pangulo sa kamatayon nga musolay kaniya. Gipas-an ni Hesus ang atong sala sa iyang pagbuot. Siya napasu sa kalayo sa kasuko sa Dios inay kita unta ang mag-antos niini. Siya ang Anak, uban kanunay sa Amahan sa walay sinugdanan. Kay alang sa ang atung kaluwasan,Siya gitalikdan sa Amahan, aron kita mahiusa kaniya diha sa gracia. Walay usa nga makatugkad sa kasakit ug pag-antos sa Anak ug Amahan. Ang Trinidad nagkahiusang nagsakit alang sa atung pagtubos.

Ang lawas ni Kristo dili maka agwanta niining nga kalisud. Busa siya mityabaw, “Amahan ko tubosa ako niini nga takna” Unya iyang nadungog ang tubag sa Espiritu diha sa iyang kasingkasing, “Ikaw gipakatawo alang niini nga takna. Kini maoy tumong sa kahangturan kay tanan linalang naghuwat niini nga takna diin ang katawhan makig-uli ngadto sa Dios, ang linalang ngadto sa ilang Naglalang. Niining panahona ang katuyoan sa kaluwasan matuman.”

Dihadiha si Hesus misingit, “Amahan himayaon imong ngalan!” Ang anak di maminaw sa tingog sa unod. Siya nag-ampo duyog sa Balaan Espiritu, “Simbahon ang imong ngalan aron ang tibuok kalibutan masayod nga dili ikaw kahadlokan nga Dios, sama sa ilang pagtuo nga layo ka ug walay pagpakabana. Apan ikaw mahigugmaon nga Amahan kinsa mihatag sa iyang kaugalingon diha sa Anak aron luwason ang daotan ug mga hapit na malaglag.

Ang Dios wala maglangan pagtubag sa iyang Anak. Siya mitubag gikan sa langit. “Ako nang gihimaya akong pangalan diha kanimo. Kay ikaw masulondon ug mapaubsanon nga Anak. Kinsa ang nakakita kanimo nakakita nako. Ikaw akong pinangga ug kanimo ako nahimuot. Dako akong kalipay sa imong pagpas-an sa krus. Sa imong pagtubos nga kamatayon, akong ipadayag ang centro sa akong himaya taliwa sa trahedya sa kinabuhi.Didto sa krus imong gisangyaw ang kahulogan sa himaya ug kabalaan. Imong gitugyan ang gugma ug paghalad sa imong kaugalingon alang sa mga dili angayan ug mga tig-ag mga kasingkasing.

Ang tingog sa langit tin-aw nga nagkanayon, “ako usab nga himayaon ang akong pangalan, sa dihang ikaw mabanhaw gikan sa lubong ug mosaka aron mulingkod uban kanako diha sa himaya ug pagbubo sa Espiritu sa mga gihigugma. Busa ang pangalan sa Amahan mahimaya sa pagkatawo ug usab sa di maihap nga mga kaanakan diha sa Balaang Espiritu. Ang ilang pagkabuhi nagdayig kanako; ang ilang maayong batasan nagbalaan nako. Ang imong kamatayon sa krus maoy rason sa pagkatawo sa mga anak sa Dios. Ang imong pag-pataliwala diha sa himaya maoy garantiya sa kalamposan sa Iglesia. Kanimo lamang ang Amahan nahimaya.”

JUAN 12:29-33
29 Ang mga tawo nga nanag-alirong nakadungog sa tingog, ug sila miingon nga kadto dalogdog. Ang uban nanag-ingon, "Dihay manolunda nga misulti kaniya." 30 Ug si Hesus mitubag nga nag-ingon, "Kining tingoga miabut tungod kaninyo, dili tungod kanako. 31 Ug karon mao na ang paghukom niining kalibutana, karon palagputon na ang punoan niining kalibutana. 32 Ug ako, sa ikaisa na ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tawo nganhi kanako. 33 Kini gisulti niya aron sa pagpasabut sa paagi sa kamatayon nga iyang pagakamatyan.

Ang mga tawo palibot kang Hesus wala makabantay nga siya nakig estorya sa Dios, sila nagtuo nga kini tingod lamang sa kilat. Wala sila makabati sa iyang hinayng tingog, ni sa iyang gugma, ni makahinuklog nga pinaagi sa pagpadayag sa himaya nga anaa sa Anak ang paghukom sa kalibotan nagsugod.

Si Satanas napakyas pagapos sa iyang mga ulipon kay si Kristo gibayaw sa krus ug nahatag sa kinabuhi pinaagi sa kamatayon. Ang panuway gitangtangan na sa iyang gahom pinaagi sa pagtugyan sa Anak ngadto sa pagtugot sa iyang Amahan. Si Hesus mitawag sa Panuway nga Prisipe niining kalibutan tungod kay-ang tibuok kalibutan na-ana-a man sa iyang gahom.Kini ang sakit ug pait nga kamatuoran, apan si Hesus wala magmakuli, iyang gitigbas si Satanas sa espada nga mao ang iyang pagkamatarong hinongdan sa pagkasamad niini. Kita gawasnon na nga mga anak sa ngalan ni Hesus.

Kita na nahigop sa iyang krus. Si Satanas nasuko pag-ayo nga dili niya buot nga si Hesus mamatay nga maghigda apan iya gyud kini gibitay sa krus aron pakaulawan. Apan ingon nga ang bitin gituboy didto sa kamingawan sa panahon ni Moises kini nagsaksi sa kataposan sa kastigo sa mga magtutuo, maingon usab ang krus maoy puli sa tanang paghukom sa tawo ngadto sa abaga ni Hesus. Ang Dios dili mohukom niadtong milangtaw sa gilangsang sa krus. Ang atong pagtuo diha sa gilansang nga kristo naghiusa kanato kaniya diha sa iyang pag-atos ug kamatayon.Kita namatay sa sala ug nabuhi sa pagkamatarong.

Sa atong paghiusa kaniya kabahin kita sa iyang gahum ug himaya. Ingon nga iyang gilupig ang sala ug kamatayon diha sa iyang pagkabalaan, busa kita nahigop ngadto kaniya ug ningduol ngadto sa iyang himaya.Tanang misalig ngadto kaniya dili mawala apan makabaton sa kinabuhing walang kataposan.

JUAN 12:34
34 Ug ang panon sa katawhan mitubag kaniya, "Nakadungog kami gikan sa kasugoan nga ang Kristo molungtad hangtud sa kahangturan. Busa unsaon mo man sa pagpakaingon nga kinahanglan igaisa ang Anak sa Tawo? Kinsa man kining Anak sa Tawo?"

Ang Judio misulay pagpugong kang Hesus, sila nangayo ug tukma nga proyba aron ilang masayran kon tinuod ba ang iyang pagka mesias.Sila sayod sa theolohikanhong paghubad sa Libro ni Daniel, kapitulo 7, diin ang Mesias tawgon ug Anak sa Tawo ug mahimong maghuhukom sa kalibotan. Buot nila nga madungog kaniya ang pag-angkon nga siya Anak sa Dios. Tuyo nila dili aron mutuo apan aron makakitag rason aron sila makapanumangil batok kaniya. Kadaghanan kanila mga kaaway ni Hesus nga maolamang ang tuyo nga ilang siyang pasanginlan nga nagbiaybiay kon musulti kini nga siya ang Anak sa Tawo. Si Hesus wala mipadayag sa iyang kaugalingon sa ilang gihimong pagsusi apan siya nagpadayag niadtong mga yanong magtutuo nga mitubag sa hikap sa Balaang Espiritu ug mikonpisal nga ang anak sa Tawo mao ang Anak sa Dios, bisan walay igong proyba gamit ang hustong pangrason.

JUAN 12:35
35 Si Hesus miingon kanila, "Ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit dili mahibalo kon asa siya padulong.

Si Hesus ang kahayag sa kalibotan ang pagkat-on kon unsa ang kahayag wala magkinahanglan ug detalye nga pangatarungan. Ang kahayag dali maila sa tanang tawo kay makumpara kini sa kangitngit. Basta hayag tanang tawo makalakaw kon gabi-e ang tanan dili na magtrabaho. Samtang hayag pwede magtrabaho. Si Hesus misulti sa mga Judio nga gamay nalang ang panahon kon gusto nila nga muoban sa kahayag. Kini nga panahon nagkinahanglan ug desisyon, pagtugyan ug pagtino.

Apan si kinsa ang musalikway sa kahayag magpabilin sa kangitngit ug wala masayod kon hain siya. Kay gitag-an na ni Hesus nga ang mga Judio gusto magsuroysuroy sa kangitngit nga wala tumong ug paglaum. Kini nga kangitngit dili angay sabton nga sama sa kangitngit nga pisikal diha sa kalibutan. Ang kangitngit gimugna sa panuway nga anaa sa tawo. Siya ra ang himo sa iyang kaugalingon nga ngitngit. Tanang dili mutugyan kang kristo pildihon gayod sa ngitngit. Tan-awa gani, nganong daghang kristohanon kunuhay nga nasud nahimo mang tinubdan sa kangitngit? Kay dili tanan nga natawo nga kristohanon mitugyan kang kristo. Sa kanilang nangatawong kristiano gamay raman gayud ang tinuod nga kristiano. Ang kangitngit mulupig sa bisan kinsa nga dili musulod ngadto sa kahayag. Dili ka mahimong kristohanon tungod kay kristohanon imong ginikanan. Kinahanglan imong dawaton, itugyan ug tubagon ang tawag ni kristo.

JUAN 12:36
36 Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kahayag, aron mahimo kamong mga tawo nga may kahayag."

Ang imong pakigdugtong kang kristo diha sa pagtuo maoy muhatag ug dakong kausaban kanimo. Ang himaya sa Ebanghelyo musilaw nga mas gamhanan pa sa atomic nuklear hinoon ang nuklear makadaot man, apan ang silaw ni kristo magdalag kinabuhing dayon busa ang magtutuo mahimong anak sa kahayag ug mahimong suga sa kadaghanan. Naka sulod kanaba sa kalapad sa gakos ni kristo nga puno sa kamatuoran, balaan ug gugma? Si Hesus mitawag kanimo gikan sa kangitngit aron musulod sa iyang mahimayaong kahayag aron mabalaan.

Human siya nagwali sa wala pa misulod sa Jerusalem, wala siya mangilog ug gahum pinaagi sa armadong pakigbisug ug pag-ataki sa mga Romanhon o kang herodis. Ang kahayag midan-ag sa kangitngit; ang mga magtutuo maluwas ug ang mga dili mutuo malaglag.Ang panagtigi sa langit batok sa yuta miabot na sa iyang kinatumyan. Ang Dios dili mamugos aron ang tawo mutuo. Ikaw ba nahimong anak sa kahayag o nagpabilin pang ulipon sa kangitngit?

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami nimo Ginoong Hesus kay imong gipadayag ang kahayag sa kalibotan. Higupa kami sa imong kaluoy, himoa kaming maluluyon. Itipas among panglangtaw sa kwarta, gahum, ug kalibutanon kadaugan aron kami musunod kanimo ug magpabilin nga anak sa kahayag.

Pangutana:

  1. Unsay ipasabot sa atong pagkahimong mga anak sa kahayag?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)