Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 080 (Men harden themselves)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
A - SA WALA MUABOT ANG MAHAL NGA ADLAW (Juan 11:55 - 12:50)

5. Katawhan nagmagahi sa ilang kaugalingon aron mahukman (Juan 12:37-50)


JUAN 12:37-41
37 Bisan tuod daghan ang mga milagro nga iyang nahimo sa ilang atubangan, ngani wala sila mosalig kaniya; 38 aron matuman ang pulong nga gisulti ni Isaias nga profeta, nga nag-ingon: Ginoo, kinsa ba ang nakatoo sa ilang nadungog gikan kanamo, ug kang kinsa ba gikapadayag ang bukton sa Ginoo?" 39 Busa wala sila makatoo, kay si Isaias miusab man sa pagsulti nga nag-ingon, 40 "Iyang gibutaan ang ilang mga mata ug gipagahi ang ilang kasingkasing, aron dili sila makakita pinaagi sa ilang mga mata, ni makasabut pinaagi sa ilang kasingkasing, ni managpamalik kanako aron pagaayohon ko sila." 41 Kini gipamulong ni Isaias tungod kay nakita man niya ang himaya ni Kristo ug misulti siya mahitungod kaniya.

Si Hesus mihimog daghang mga milagro pagpakita sa iyang gugma sa Jerusalem.Kadtong mga naka-andam naka ila kon kinsa siya apan kadtong pig-ot ug pangisip nagpabiling pakyas pag-ila kang Hesus.Kay sila misukod kaniya sa ilang hiwi nga pangatarungan ug pabor-pabor nga kina-iya.

Daghang mga tawo nga puno sa ilang opinion ug dili maminaw sa pulong sa Dios. Ang Balaang Espiritu makigsulti sa kasingkasing diha sa hilum ug kalmado mao nga gikinahanglan ang pagpaminaw.

Kadto mga masupilon, nga nakigbatok Ebanghelyo sa Balaan Espiritu, wala lamang nagmagahi sa ilang kalag busa ang Dios sa iyang hustisya ug kasuko nagpugong sa ilang kakayahan aron makadungog ug makakita sa kamatuoran. Hinungdan nga dili na nila makita ang ilang panginahanglan sa kamatuoran. Ang Dios maoy ahenti sa kaluwasan ug paghukom.

Daghang pamilya, tribu, ug kanasuran atong nabantayan nga nailaum sa kasuko sa Dios. Ang Dios nagsalikway usab niadtong misalikway kaniya human sa iyang mga paningkamot nga dalhon unta sila balik sa hustong dalan.Ang Dios mupagahi niadtong dili mutoman sa tingog sa Espiritu. Tanang buot mutunob sa iyang gugma ug kabubot-ong magdumili kaniya mahulog gayod sa paghukom. Ang Dios alang sa iyang kabalaan maghimo nga tig-a niadtong mga masupilon ngadto sa pagkadautan.

Ang konsepto nga ang Dios humimong tig-a niadtong musupak kaniya dili kini talagsahon nga kaalam kondili subay kini sa iyang himaya.Si propeta Isaias nakasabot niini sa dihang siya gipadala sa Dios dili aron luwason ang iyang katawhan apan aron pagahion ilang mga kasingkasing (Isaias 6:1-13). Ang pagwali sa gugma sayon kay sa pagpahimangno kalabot sa umaabot nga kasuko ug hukom sa Dios.Ang gugma sa Dios mikuyog sa iyang pagkabalaan, kamatuoran, ug hustisya. Walay dautan nga makabarog sa iyang presensya apan kini mukalagiw sa sidlak sa iyang himaya. Kay si Hesus balaan nga gugmang nagpakatawo, maingon nga siya sahi sa mga tawo.Si Juan maisugong misulti nga ang Usa nga naglingkod sa truno, ingon nga nakita ni Isaias, mao si Hesus ka yang Dios ug ang iyang Anak usa diha sa pagkabalaan ug himaya.

JUAN 12:42-43
42 Walay sapayan niini, bisan gani sa mga punoan, daghan kanila ang misalig kaniya, apan tungod sa mga Fariseo kini wala nila itug-an, sa kahadlok nga tingali unyag palagputon sila gikan sa sinagoga. 43 Kay labi pa man ugod nilang gihigugma ang pagdalayeg gikan sa mga tawo kay sa pagdalayeg gikan sa Dios.

Si Juan nga ebanghilista nailhang sakop sa pari-anong pamilya(Juan 18:15).Siya miasoy nga bisan daghang mipalayo na kang Hesus, daghang mga tawo nga tag-as nga hut-ong sa katilingban mituo kaniya. Kay sila naka amgo nga ang Dios anaa kaniya ug iyang mga pulong puno sa gahum ug kamatuoran, apan sila wala nagpakita sa kadaghanan.

Apan nganong kining mga tawhana miuyon sa hukom nga patyon si Hesus nga kontra man unta kini sa ilang konsyensya? Kay sila nahadlok sa mga paresio, mas mipili nga luwas ug niuban sa kadaghanan kay sa kamatuoran. Busa kini sila nga mga opisyal nahadlok nga mawad-an sa ilang garbo, pagalutoson ug isalikway.Si bisan kinsa nga isalikway sa ilang nasud did-an nga magnegosyo, maminyo, mag-ampo kauban sa katawhan. Siya mahimong sinalikway sama sa tawo nga anaay sakit nga makatakod.

Nganong kini nga mga opisyal nagtago man bisan sila mingtuo kang Hesus? Mas gusto nila ang dayeg sa tawo kay sa pagdawat sa Dios. Ang pagpahimoot sa Dios dili maoy ilang tumong; mas gihigugma nila ilang kaugalingon kaysa Dios.

Alaut siya nga ningtuo apan satago lamang ug nagpakita sa uban nga murag wala sila makaila kang Hesus. Kining mga tawhana mulimod kang Hesus panahon sa kalisod. Mas pili-on pa nila ang kasigurohan ug dungog sa tawo kay sa paglaban ug dungog nga gikan sa Dios. Busa isugid ang imong Ginoo ug Manluluwas, salig kaniya nga siya maoy muagak kanimo sumala sa iyang maayong katuyoan.

JUAN 12:44-45
44 Ug si Hesus misinggit ug miingon, "Siya nga mosalig kanako magasalig dili kanako kondili kaniya nga mao ang nagpadala kanako. 45 Ug siya nga makakita kanako makakita kaniya nga mao ang nagpadala kanako.

Si Hesus mitawag sa iyang katawhan sa paghinulsol,iyang gisumada kini sa malisod nga mga panultihon apan sa maong higayon gihimong sayon pinaagi sa espirituhanon nga pagpasabot. Sama niiining murag nagsumpaki “Siya nga mituo kanako, wala lamang mingtuo kanako! Apan kaniya nga nagpadala kanako” Buot ipasabot nga wala lamang si kristo nagtumong sa iyang kaugalingon apan ang Anak nagdala sa tanang sumusunod ngadto sa iyang Amahan. Siya naglimod sa iyang kaugalingon ug dili tumong nga kaniya ra ang tawo musalig. Ang Anak wala magdumili sa mga tawo ngadto sa pagtuo alang sa Dios; hinuon iyang gipadayag kanunay ang himaya sa Dios kay dili niya gusto nga kawaton kini.

Busa ang sukwahi usab matuod: walay makaduol sa Amahan gawas lamang sa Anak; walay matuod nga pagtuo ngadto sa Dios gawas kon dili pinaagi sa pagtuo sa Anak. Ang Amahan migasa kaniya sa mga magtutuo isip mga especial nga mga katawhan ug midayandayan kaniya sa tanang diosnong hiyas. Busa kining maupahiubsanong Anak makasulti “Siya nga nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako” Si Hesus ang tinuod nga Apostol gikan sa Dios nga nagdala sa gahum ug himaya sa Dios uban sa matinud-anong pagsunod. Gipresenta gayud ni Hesus ang pagkadios, kahayag, ug himaya. Kita wala makailag Dios gawas sa ehemplo nga gipakita ni Hesus sa iyang kinabuhi ug pagpakabanhaw. Ang iyang pagkamaubsanon nagbayaw kaniya ngadto tupong sa Amahan. Matuod gayud nga ang nakita ni Isaias mao si Hesus kay walay kalainan sa Amahan ug sa Anak.

JUAN 12:46-48
46 Ingon nga kahayag mianhi ako sa kalibutan aron ang tanang mosalig kanako dili na magpabilin sa kangitngit. 47 Kon kinsa ang magapatalinghug sa akong mga sulti ug dili magatuman niini, ako dili magahukom kaniya; kay ako wala man moanhi aron sa paghukom sa kalibutan, kondili aron sa pagluwas sa kalibutan. 48 Ang magasalikway kanako ug dili modawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti mao unya ang magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw.

Usa ka katalagman sa sakit ang nihapak sa kabarriohan sa Africa. Ang mga tawong naigo ning sakit musuksok pag-ayo sa ilang payag sa bukid gumikan sa hilanat. Ang doktor nga mirespondi sa maong dapit naka amgo nga ang kagaw niining katalagman mamatay kon ang nagsakit mugawas sa hayag nga adlaw. Busa siya misyagit, “Gawas kamo sa inyong ngitngit nga payag aron kamu mama-ayo ug maulian. Kay kini nga kagaw mamatay kon ikaw magpa-init sa adlaw”. Busa daghang migawas ug nanga-ayo. Apan ang uban wala mituman sa doktor kay nadala sa ilang gibati nga sakit busa nagpabilin lang sa payag ug namatay. Ang mananambal kauban sa mga nanga-ayo niduol niadtong nagsakit ug nangutana, “nganong wala man mo mugawas ug nagpa-init sa adlaw?” Sila nitubag, “pagka-alaot namo nga wala mituo kanimo, sayon raman unta. Kami mangud nagpa-uyon sa among gibating sakit ug kakapoy.” Ang mananambal mitubag, “Busa kamo namatay dili tungod sa katalagman apan wala kamo mituo sa akong mando.”

Kini nagpadayag sa gahum ni Kristo. Siya mao ang Adlaw sa pagkamatarong nga misubang sa kangitngit sa sala, Siya ang mananaug batok sa daotan. Siya nga mudawat ngadto sa talagsahon nga kahayag maluwas. Wala Siyay laing tuyo kondili luwason ang katawhan gikan sa sala ug kamatayon. Ang iyang mga pulong maoy magluwas nato gikan sa tanang daotan. Kinsa kadtong nakabati sa iyang pulong ug mutuo, muduol ug mutuman nan siya mabuhi sa walay kataposan. Ug ang kamatayon walay gahom batok kaniya.

Si bisan kinsa nga nakabati sa iyang pulong ug dili mutipig niini sa iyang kasingkasing muhulog sa sala ug dalhon sa paghukom dayon ngadto sa kangitngit. Busa ang ebanghelyo mahimong hukom ug makadaot niadtong dili mutuo. Imo nabang gidawat isip manunubos si Hesus? Imo bang gidawat iyang pulong ug misulay pagtuman niini?

JUAN 12:49-50
49 Kay ako wala magsulti sa kaugalingon kong pagbulot-an, hinonoa ang Amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayud mao ang naghatag kanakog sugo kon unsa ang akong igaingon ug unsa ang akong igasulti. 50 Ug ako nahibalo nga ang kahulogan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Busa, bisan unsay igasulti ko, ginasulti ko kini sumala sa gisugo kanako sa Amahan."

Si Hesus mao ang pulong sa Dios. Kadto lamang hunahuna ug kagustohan sa Dios ang atong madungog sa dihang si Kristo musulti.Si Kristo ang direktang mensahe sa Dios kanimo. Ang anak masulondon nga naminaw sa Amahan ug dayon iya kining hubaron sa sinultihan sa mga tawo. Ang Dios pinaagi kaniya nakigsulti kanato nga mga sad-an, “Ako ang waykataposang Dios imong Amahan;pinaagi sa gracia hatagan tikag kinabuhing dayon. Angayan unta ikaw sa kasuko ug kalaglagan, apan bisanpa gihigugma taka.Akong gihalad akong balaang Anak alang kanimo aron ikaw mahimong matarong ug makadawat sa Balaang Espiritu. Dili kana mamatay. Gimanduan ko ikaw nga makadawat sa kinabuhing dayon diha sa kamot sa Mesias.Kinsa kadtong wala niini dili makakita sa Paraiso o kinabuhi.” Niini nga pulong ang Dios nagdapit sa tanan sa iyang libreng kaluwasan. Kadtong musalikway ni Kristo mahulog sa laum nga dapit kay gisalikway niya ang pagdapit sa Dios.

PAG-AMPO: Amahan salamat sa imong paghatag sa kinabuhing walay kataposan kanamo. Amo kang gisimba ug gidayeg uban sa kalipay. Kami imong gidala gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa sala ngadto sa gahum sa gugma. Ipabilin kanamo ang pulong sa imong anak aron kini magbunga. Pukawa ang uban diha sa imong ebanghelyo. Tudlu-e kami aron dalhon ang imong mesahe ngadto sa tanan. Aron sila mabuhi ug dili mamatay.

PANGATANA:

  1. Unsa man ang kasuguan ni Kristo alang sa tanang tawo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:27 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)