Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 022 (People lean towards Jesus; Need for a new birth)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?
2. Si Hesus nakig- estorya kang Nicodemus (Juan 2:23 – 3:21)

a) Ang katawhan misandig ngadto kang Hesus (Juan 2:23-25)


JUAN 2:23-25
23 Ug sa didto siya sa Jerusalem sa panahon sa Pista sa Pasko, daghan ang misalig sa iyang ngalan sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat; 24 apan sa iyang bahin wala ni Hesus isalig ang iyang kaugalingon ngadto kanila, 25 kay siya nasayud man sa tanang tawo ug wala siya magkinahanglan nga adunay magpanghimatuod ngadto kaniya mahitungod sa tawo, kay siya gayud nasayud man kon unsa ang anaa sa sulod sa tawo.

Sa Pista sa mga Pasko ang kadaghanan miabot sa Herusalem ang sentro sa pagsimba.Sila nag hunahuna sa Karnero nga nag sagang sa ilang kagikanan gikan sa paghukom sa Dios ngadto sa wala pa ilang pagpanghawa gikan sa Ehipto, mao sila nag bahin sa unod sa sakripisyo sa ilang pagkaon.

Si Hesus, ang gitudlong karnero sa Dios, miabot sa Herusalem ug nagbuhat ug daghan nga ilhanan, nga nagpakita sa iyang gugma ug gahom.Tungod ani, siya nailhan sa mga tipok ug iyang ngalan ang anaa sa daghang ngabil; sila naghonghong, “siya ba ang propeta,o si Elias nga mag una, o diba ang Mesias?” Daghan ang natandog kanila ug mituo nga siya gikan sa Dios.

Nakita ni Hesus ang ilang kasingkasing, apan wala mipili kanila isip disipolo.Wala nila nadiskubre ang iyang pagka diyos, apan naghunahuna sila sa kalibutanhon nga panglantaw. Sa ilang mga hunahuna, mao ang kagawasan gikan sa Roma, igsaktong trabaho ug hayahay nga kaugmaon. Nakaila si Hesus sa tanang tawo; walay kasingkasing nga matago sa iyang mga mata. Ni usa walay nangita nga sinsero sa Dios. Kung sila unta sinserong nangita sa Dios, sila unta nabunyagan sa Jordan, naghinulsol ug nagkumpisal sa ilang sala.

Kabalo si Hesus sa imong kasingkasing, imong handuraw, imong pag-ampo ug sala. Kabalo pod siya sa imong hunahuna ug ang tinubdan niini. Iyang gipamatuod nga ang imong gihandum nga matinahuron ug matarong nga kinabuhi. Kanus-a kaha imong garbo matandog? Ug kanus-a nimo talikdan imong pagkama-akoakohon, aron nga mapuno sa Balaang Espiritu?


b) Gikinahanglan ang bag-ong pagpakatawo (Juan 3:1-13)


JUAN 3:1-13
1 Ug dihay usa ka tawo sa mga Pariseo, nga ginganlan si Nicodemus, nga punoan sa mga Judio. 2 Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabhion ug miingon kaniya, "Rabi, kami nasayod nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios, kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kon ang Dios anaa uban kaniya." 3 Ug si Hesus mitubag kaniya, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios."

Gikan sa kadaghanan migawas ang gitawag ug Nicodemus, kinsa lawom ang pagkadiosnon ug ilado, usa sa syetenta kasakop sa Sanhedrin. Naila niya ang gahom sa Dios nga aktibo kang Kristo. Siguro siya gahandum nga magbuhat ug tulay tali sa bag-ong propeta ug ang asembleya sa mga Judio. Sa maong higayon siya nahadlok sa pinakataas nga pari ug sa kadaghanan. Dili pod siya sigurado bahin sa pagkatawo ni Hesus, mao nga sikreto siyang miadto kang Hesus sa kangitngit, naglaum nga sulayan una niya si Hesus ayha siya moapil sa maong pundok.

Pinaagi sa paghatag sa titulo nga “magtutudlo”, si Nicodemus mipahayag sa kadaghanan nga panlantaw, kinsa nakita niya Kang Kristo, kinsa nagtudlo sa Kasulatan nga daghan ug sumusunod. Miuyon siya nga si Hesus gipadala gikan sa Dios, “Kami mituo nga ang Dios anaa kanimo ug nagtuboy kanimo. Ikaw siguro ang Mesias?” Kini murag di prangkang pag-admitar.

Mitubag si Hesus sa iyang mga pangutana, kay wala misalig sa kinatibuk-an nga nag pataliwala sa mga nangulo sa mga tawo ngadto kaniya. Nakita niya sa kasingkasing ni Nicodemus, iyang mga sala ug paghandum sa pagkamatarong. Si Hesus nakatabang niya human sa iyang pagpakita sa iyang espirituhanong pagkabuta. Bisan pa sa pagkadiosnon ni Nicodemus, wala gayod niya maila pag-ayo ang Dios. Miprangka si Hesus niya ug miingon, “Tin-aw kaayo nga walay tawo makaila sa Dios sa iyang kaugalingong paningkamot; kinahanglan niya ang pagkabuhi sa langitnon nga espiritu.”

Kini nga pahibalo mao ang paghukom ni Kristo bahin sa Teyolohiya nga magtuon ug magtuo base sa tawhanong katarungan lamang. Ang kahibalo sa Dios mogawas dili pinaagi sa batid nga paghisgot, apan pinaagi sa bag-ong pagkatawo. Ang radyo, dili pareha sa TV, makapamili kag liso kung asa nimo gusto, apan dili ka makakitag hulagway. Ang hulagway nagkinahanglan ug matang nga lahi sa kinatibok-ang han-ay gikan sa radyo. Mao usab ang kinaiyang tawo, bisan pa sa iyang kadiosnon ug mga kalihokan dili makakita sa Dios pinaagi sa hunahuna ug pagbati. Kining espirituhanong pag-ila nagkinahanglan ug kabag-ohan, langitnong pagkatawo ug bag-ong binuhat.

JUAN 3:4-5
4 Si Nicodemus miingon ngadto kaniya, “Unsaon sa tawo pagpakatawo pag-usab kung siya tigulang na? Makasulod ba siya pag usab sa tiyan sa iyang inahan?” 5 Si Hesus mitubag, “Labaw nga tinuod ako gasulti kanimo, gawas ang usa natawo sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios!

Ang tubag ni Kristo nagpakita sa ka ignorante ni Nicodemus sabutang sa Dios, kini nakalibog niya. Wala siya nakadungog ug ika-duha nga pagkatawo. Sa pagkadungog niini, siya naglibog pinaagi sa gisugyot nga ang tigulang nga tawo makabalik sa tiyan sa inahan. Iyang pagsabot tawhanong kasinatian nga nagpahayag sa ubos nga panglantaw. Wala siya nakasabot nga ang Dios Amahan makapaanak sa iyang liwat pinaagi sa Iyang Espiritu.

Gihigugma ni Hesus si Nicodemus; human niya gidala sa pagkumpisal nga siya wala kabalo sa dalan sa gingharian sa Dios, iyang giklaro nga pinaagi sa pagmatuod nga siya ang Kamatuoran. Kita motuo nga dili kita makasulod sa Gingharian kung walay ikaduha nga pagkatawo, mao ra na ang kondisyon.

Unsa ang ikaduhang pagkatawo? Mao na ang pagkatawo, dili lang na hunahuna, dili pod gikan sa pagpaningkamot sa tawo, sukad walay bisan kinsa makapatawo sa iyang kaugalingon; ang Dios nahimong ginikanan ug tighatag sa kinabuhi. Kining espirituhanong pagkatawo pinaagi sa grasya, dili lang kabag-ohan sa batasan, dili lang pagdisiplina sa pagkatawo. Tanan tawo gipakatawo nga naay sala ug walay paglaom nga mausab. Ang espirituhanong pagkatawo mao ang agianan sa kinabuhi sa dios ngadto sa katawhan.

Giunsa nga miabot niini nga bahin? Si Hesus miingon kang Nicodemus, nakuha pinaagi sa tubig ug ang Espiritu. Ang tubig gasulti sa pagbunyag ni Juan ug ang paglimpyo sa mga banga sa kasal. Ang mga miyembro sa Daan nga Kasulatan nasayod nga ang tubig gikinahanglan sa paghugas kini simbolo sa paglimpyo gikan sa mga sala. Morag si Hesus ang miingon, “Nganong dili ka manaog ngadto sa Magbubunyag, pangumpisal sa imong mga sala ug pagpabunyag?” Sa laing dapit, si Hesus mi-ingon, “Kung bisan kinsa sa inyo ang mosunod kanako, ipanghimakak iyang kaugalingon, lukduhon niya iyang krus ug mouban kanako.” Igsoon pangumpisal sa imong mga sala, dawata ang paghukom sa Dios sa imong mga sala. Ikaw dautan ug gakalaglag.

Si Hesus wala nakontento lamang gawas sa pagbunyag sa tubig sa paghinulsol ug pagpasaylo, apan siya mibunyag sa mabasulon uban sa Balaang Espiritu, nagbuhat sa bag-ong kinabuhi sa mga tawong buak ang kasingkasing. Human siya gilansang sa krus, atong nahibal-an nga ang paglimpyo sa atong konsensya pinaagi sa hamili nga dugo. Kining paglimpyo mahitabo sa naghinulsol gipatuman pinaagi sa Balaang Espiritu. Kung ang tawo motuman sa buhat sa Balaang Espiritu, siya mapuno sa kinabuhing walay katapusan lakip iyang bunga ug kinaiya, ug mahimong maayong tawo pinaagi sa giya ni Kristo. Kini nga pagpalambo wala mahitabo ug kalit, apan nagkinahanglan ug dakung panahon; sama sa bata sa tiyan nagkinahanglan ug insaktong panahon aron molambo sulod sa tiyan sa dili pa siya ikatawo. Mao kini ang mahitabo sa ika-duhang pagpanganak ug nahimong kamatuoran sa mga magtutuo, kinsa tinuod nakabalo nga siya natawo pag-usab ug ang Dios mao iyang amahan ug siya adunay kinabuhi nga walay katapusan gikan kang Kristo.

Gibuhat kini ni Hesus nga adunay tumong sa iyang pagsangyaw, ang tema sa Gingharian sa Dios. Sa ingon niana, unsa kining Gingharian? Dili kini siya kalihokan sa politika, o unsa nga teoriya sa ekonomiya, apan ang panagtigom sa mga natawo pag-usab uban ang Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu. Kining Balaang Espiritu mianha nila, samtang namunga ilang mga kaugalingon kang Kristo, ug siya giila isip ilang Ginoo ug Hari nga pagasundon.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, salamat sa akong kabag-ohan pinaagi sa grasya lamang. Imong giabrehan akong espirituhanong mata. Tugoti ako sa pagsunod sa imong gugma. Abrehe ang mata sa matino-uron nga gapangita nimo, aron makabalo sa ilang sala ug maghinulsol, aron magbag-o pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu, mipahulay sa imong nagatulo nga dugo, aron sila makasulod sa imong walay katapusan nga panagkuyog.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kalainan tali sa pagka relihiyoso ni Nicodemus ug ang mga tumong ni Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:23 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)