Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 021 (Cleansing of the Temple)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?

1. Ang paglimpyo sa Templo (Juan 2:13-22)


JUAN 2:13-17
13 Ug nagkahiduol na ang Pasko sa mga Judio, busa si Hesus mitungas ngadto sa Jerusalem. 14 Ug sa sulod sa templo iyang nakita ang mga nanagbaligyag mga baka ug mga karnero ug mga salampati, ug ang mga tigpangilis ug salapi nga diha sa ilang pamatigayon. 15 Ug nagbuhat siyag latigo nga pisi ug iyang giabog silang tanan, uban ang mga karnero ug mga baka, ngadto sa gawas sa templo; ug iyang giyabo ang mga salapi sa mga tigpangilis ug iyang gipanglintuwad ang ilang mga lamisa. 16 Ug siya miingon sa mga nanagbaligyag mga salampati, "Kuhaa ninyo dinhi kining mga butanga; ang balay sa akong Amahan ayaw ninyo paghimoang merkado." 17 Ug ang iyang mga tinun-an nahinumdom nga ang kasulatan nagaingon man, "Ang kamaampingon alang sa imong balay magaut-ot kanako."

Si Hesus miadto sa Jerusalem sa okasyon sa dakong pista sa Pasko (O pista sa paglabay sa Angel), diin gatos ka liboan nga Judio ang magtapok sa tibuok kalibotan alang sa pagsakripisyo sa karnero, para paghinumdum sa nakapungot sa Dios apan giluwas ang mga tawo tungod sa Pasko sa Karnero. Kung walay pagpa-agas sa dugo walay kapasayloan sa sala. Kung walay pasig-uli, ang pagsimba walay tumong. Busa, si Hesus mipas-an sa mga sala sa kalibotan isip simbolo sa pagbunyag niya didto sa suba sa Jordan. Sanglit manunubos siya modawat sa pagbunyag sa kamatayon, simbolo nga siya mupas-an sa kapungot sa Dios. Siya nasayod nga siya mao ang gipili nga Karnero sa Dios.

Sa dihang siya misulod sa siyudad ug naglakaw padulong sa sulod sa templo, siya wala nahimuot sa kasiga sa gambalay, apan naghinuktok alang sa kaluwasan sa tibook katawhan pinaagi sa iyang sakripisyo. Makapatingala, nakita niya nga walay kahilom sa templo alang sa pag-ampo. Unsa iyang nakita mao ang abog ug singgit, ang tingog sa mga baka ug ang panaglantugi sa mga namaligya ug ang nagadugong mga mananap. Iya pod nadungog ang mga singgit sa mga mamayloay ug kwarta nga kinsa mag baylo sa salapi sa laing nasod ngadto salapi sa mga Judio, alang sa magduduaw sa balaang dapit nga nibayad sa ilang balayronon.

Ang kabanha sa templo nagpamatuod nga ang pagkamatarong mapalit pinaagi sa kwarta ug sa talagsaon nga kakugi. Ang mga magduduaw nagdahom nga ang grasya ug pagkamatarong mapalit pinaagi sa mga tulomanon ug paghatag sa kwarta, pero wala sila nahibalo nga ang kaluwasan dili makuha sa mga maayo nga mga bulohaton.

Tungod niini gipakita ni Hesus ang iyang pagkamatarong nga kalagot. Ang kadasig sa matinod-anong pagsimba nagtukmod kaniya aron abogon ang mga negosyante ug mga hayop aron ilabay ang ilang salapi ngadto sa abog. Wala nato nabasa nga naa siyay nadagmalan nga tawo, pero iyang tingog mi estorya sa mga tayhop sa Dios nga makaigo ngadto sa mga dili motugyan batok sa iyang kagamhanan. Dili ang kareliheyoso sa kalibotan makapahimuot sa Dios, gawas lamang sa buak nga dughan nga motugyan sa Usang Balaan.

Nasubo si Hesus ang sobra nga walay pagtagad sa mga tawo ngadto sa pagkabalaan sa Dios. Ang maong wala pagtagad makita sa ka ignorante sa taphawng tinuohan migawas ang kangitngit nga motabon sa kasingkasing ug hunahuna, bisan tuod ang balaod gihatag sa bilabayng 1,300 na katuig. Ug kini, gipakita ni Hesus ang diyosnong kapungot ug balaang kadasig aron molimpyo sa sentro sa pagsimba. Ang nahitabo sa templo nagpakita sa kinatibuk-ang kondisyon. Busa siya nagsugo sa kabag-ohan alang sa kina-uyokan sa relihiyon, alang sa tinubdan nga kabag-ohan sa batasan sa tawo alang sa Dios.

JUAN 2:18-22
18 Busa ang mga Judio miingon kaniya, "Unsa man ang ilhanan nga imong ikapakita kanamo nga ikaw may pagbulot-an sa pagbuhat niini?" 19 Ug si Hesus mitubag kanila, "Gubaa ninyo kining templo, ug patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw." 20 Ug ang mga Judio nanagpanubag, "Kining temploha gitukod sulod sa kap-atan ug unom ka tuig, ug imong patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw?" 21 Apan ang templo nga iyang gipasabut mao ang iyang kaugalingong lawas. 22 Mao man gani nga sa pagkabanhaw na niya gikan sa mga patay, ang iyang mga tinun-an nahinumdom sa iyang pagsulti niini; ug sila nanagpanoo sa kasulatan ug sa pulong nga gisulti ni Hesus.

Ang pari nasayod sa paglimyo sa templo ug sa mga dangoy-ngoy sa mga gabaligya, busa sila midalidali ngadto kang Hesus ug nangutana, “Kinsay naghatag nimo ug katungod sa pagbuhat niini? Kinsay nagpadala nimo? Hatagi kami ug bug-at nga ebidensiya sa imong katungod”. Wala sila misupak sa paglimpyo; ilang gibati nga si Hesus wala naglihok sa pagkatawong kasuko, apan sa balaang kadasig alang sa dungog sa balay sa Dios, aron madala ug balik ang Espiritu sa pagsimba sa kamatuoran sa kadaghanan; apan buot usab nila matino ang rason ug katuyoan kon unsay nagtukmod kaniya nga buhaton kini. Busa si Hesus nahimong kaaway sa ilang mata, tungod kay iyang gipangita ang kabag-ohan sa templo nga walay pagkonsulta sa ilang pari-anong kahugpongan.

Si Hesus mibadlong nila sa ilang kamaot nga pagsimba, tungod kay sila mipili sa kasaba sa kadaghanan sa magtutuo, ug ang gahom sa bahandi aron mopakalma sa presensiya sa Dios. Uban sa pagtag-an, nakita ni Hesus ang kadaotan sa templo isip resulta sa ilang dili mao nga pagsimba ug ilang pagka-ignorante. Mga han-ay nga ritwal sa relihiyon ug paghan-ay sa kalihokan dili makaluwas sa tawo, apan ang kabag-ohan sa kasingkasing pinaagi sa Diosnong kaluwasan ug kamatuoran ang maka-usab sa tawo.

Kining presensiya sa kaluwasan mao ang pagpakatawo nga mibarog sa ilang taliwala. Si Hesus mao ang tinuod nga Templo ug ang Dios nga anaa sa presensiya ni Kristo. Murag si Hesus miingon, “Daota ang templo sa akong lawas tungod kay ikaw dili makabarog sa kadasig alang sa Dios. Imong buhaton ang imposible ug gub-on kining Templo, apan akong banhawon ang lawas sa tulo ka adlaw; Ako mobangon gikan sa lubnganan. Imo akong patyon, apan ako mabuhi, tungod kay Ako ang Kinabuhi mismo, ang Dios sa unod. Dili ako ninyo mapatay.” Busa gipadayag ni Hesus iyang pagkabanhaw. Ang iyang pagkabanhaw mao ang dakong kahibulongan karong panahona.

Ang mga delegado gikan sa kataasan nga pari wala makasabot sa pasumbingay bahin sa templo. Gitan-aw nila ang haligi nga marmol ug pasinaw sa simburyo, ug kunohay si Hesus mibiay- biay sa balaang lugar, nga gibuhat ni Herod sulod sa 46 katuig. Naghisgot sila sa bato; iyang gipasabot mao iyang lawas. Kini ang kinahanglan istoryahon sa sugod sa iyang pag alagad ug sa makausa pa sa dihang siya gitaral atubang sa Sanhedrin nga ila kining gilubag pinaagi sa tabang sa tigbutangbutang nga mga saksi.

Klaro kaayo sa Karaang Kasulatan nga mga tawo nasipyat sa pagkab-ot sa panabot sa bag-ong pagtuo nga maoy gisugdan ni Kristo. Bisan gani ang mga disipolo wala makasabot sa lalum nga hinungdan niining bag-o nga relihiyon hangtud sa human sa pagkamatay ug pagkabanhaw ni Hesus. Dayon ilang nahinuklogan giunsa sa Anak panghimayad sa mga sala ug nabanhaw.

Karon anaa siya kanato sa espirituwal nga Templo diin kita ang buhing bato. Ang balaang Espiritu midan-ag sa mga disipolo sa pagdiskobre sa gipasabot sa karaang Kasulatan nga midan-ag sa gisulti ni Hesus. Sila nagpabelin lig-on sa pagtuo ug nahimong Balaang Templo sa Dios.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, ikaw ang balay nga puluy-anan sa Dios, ug ang tagboanan ponto sa Dios ug makasasala.Tabangi kami sa pangatungdanan sa paghinulsol ug pagsimba ug aron mapuno sa imong kabug-os, aron kami mahimong makig-uban sa Templo sa Balaang espirito,ug mohimaya sa Amahan sa tanang panahon.

PANGUTANA:

  1. Ngano mibisita si Hesus sa templo ug miabog paggawas sa mga namaligya?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:20 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)