Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 008 (The fullness of God in Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
A - ANG PAGPAKATAWO SA DIOS INGON NGA PULONG DIHA KANG HESUS (Juan 1:1-18)

3. Ang kapuno sa Dios gipakita sa iyang pagkatawo (Juan 1:14-18)


JUAN 1:14
14 Ang Pulong nahimong unod, ug nagpuyo taliwala kanatong tanan. Atong nakita iyang himaya, ang maong himaya sama sa usa lamang nga Anak sa Amahan, puno sa graysa ug kamatuoran.

Kinsa si Hesu Kristo? Siya ang tinuod nga Dios ug tinuod nga tawo. Si Juan nga ebanghelista mipakita kanato sa iyang dakong sekreto ingon nga sumada sa iyang ebanghelyo. Sa dihang iyang nahisgotan ang pagpakatawo sa pulong sa Dios, iyang gipakita kanato ang haligi sa iyang mensahe. Bersekolo 14 maoy yawi sa tanang mosunod nga balita. Kung imong nabati kining espirituhanong perlas sa iyang tanang gipasabot, ikaw maka-angkon ug lawom nga panglantaw ngadto sa kaalam sa mga mosunod nga bahin niining atong pagtuon.

Ang pagpakatao ni Kristo lahi nga patukuranan gikan sa atong espirituhanong kabag-ohan. Kitang tanan anaay lawas ug kita natawo gikan sa amahan ug inahan. Unya, ang pulong sa Ebanghelyo miabot kanato ug mihatag sa walay katapusang kinabuhi. Apan si Kristo wala natawo sa pinaagi sa tawhanong amahan, kondili sa pulong sa Dios miabot kang Maria pinaagi sa anghel, kinsa misulti kaniya, “Ang Balaang Espiritu moanha kanimo, ug ang gahum sa Labaw nga Taas moputos kanimo; busa, ang usa ka balaan kinsa matawo pagatawagon nga Anak sa Dios.” (Lukas 1:35). Sa dihang gidawat sa birhen kining maanindot nga mensahe pinaagi sa pagtuo, iyang nakita ang lahi nga binhi sa iyang tiyan, diin ang Balaang Espiritu nakighi-usa sa tawhanong dugo. Mao kana ang hinungdan nga nahimong tawo ang Dios.

Atong panghunahuna di makasabot ning kamatuoran. Ang kinaadman sa kinabuhi dili maka tugkad niining sekretoha. Ang tawhanong kasinatian dili makapasabot niini. Ang ubang batid sa teyolohiya misaysay nga imposible ang pagpanganak ni Kristo sa siyantipiko nga hunahuna. Sila misulti nga siya gipakitawo nga walay material nga lawas nga sarang makabati sa kasakit ug kaguol. Apan kita mikumpisal nga si Kristo nahimong bug-os nga Dios ug bug-os nga tawo sa maong higayon.

Ang pagpakatawo ni Kristo maoy pinakamaayong pagsabot niining nindot nga pagpanganak. Ang walay katapusang Anak sa Dios, kinsa nagsugod gikan sa Amahan sa tanang panahon, mi-angkon sa atong pisikal nga kinaiyahan nga walay sala, kay ang Balaang Espiritu diha niya maoy mipildi sa gahom sa sala. Busa si Hesus lamang ang tawo nga inosente ug putli nga walay sala.

Ang Anak sa Dios misagol sa mga masupakon, mga dili maluloy-on ug mga daotang tawo, kinsa ang tanan mamatay. Apan siya walay katapusan, ug dili mamatay pinaagi sa iyang pagkadios. Bisan niini sa iyang kalabaw sa tanan, siya naghigugma kanato ug mibiya sa iyang orihinal nga himaya ug mipuyo taliwala kanato sa pagkamaubsanon. Siya nahimong sama kanato ug nakasabot sa atong sitwasyon. Sa iyang kasakit siya nakakat-un sa kumpletong pagsunod. Sa niining paagi siya nahimong maloloy-on. Wala siya misalikway kanato nga mga daotan. Si Kristo nahimong tawo aron kita mapaduol sa Dios.

Ang lawas ni Kristo sama sa Tabernakolo sa Karaang Testamento diin ang Dios nakigtabo sa mga tawo. Ang Dios anaa kang Kristo ug mipadayag sa iyang kaugalingon sa mga tawo sa dagway nga tawo, diin ang tanang diosnon anaa. Sumala sa Greyego nga sulat, si Juan miingon nga “Siya tabernakolo taliwala kanato”. Kini gapasabot nga siya wala nagtukod ug lig-on nga kastilyo aron magpabilin kanunay kanato sa kalibutan, apan siya nagpuyong pabalhin-balhin gamit sa tulda alang sa mobu nga panahon. Human niana iyang gihipos ang tolda ug mibalhin sa laing dapit. Sa maong paagi, si Kristo anaa taliwala kanato sa dali nga panahon una mibalik sa pagbalik sa langit.

Ang mga apostol mitestigo nga sila nakakita sa himaya ni Kristo. Ilang testimonya pagpasidungog ug paghimaya. Sila ang mga testigo sa presensiya sa Anak sa Dios sa unod. Ilang pagtuo nag-abre sa ilang mata sa pagsabot sa gugma, mapailubon, mapaubsanon, matinud-anon sa balaang Hesus. Sa iyang kaputli ilang nakita ang Dios mismo. Ang panultion, “iyang himaya” sa Karaang Testamento nagkahulogan sa tanang diosnong hiyas. Si Juan nga apostol madasigong mibutang sa iyang testimonya sa tanang hiyas ni Hesus. Iyang nasabot ang gitagong kaharianon ug iyang kaanyag ug kagamhanan.

Giniyahan pinaagi sa Balang Espiritu, si Juan mitawag sa Dios nga Amahan ug ni Hesus nga Anak. Walay kaikyasan niining termino. Ang Espiritu nagiya sa pagisi sa bilo nga nakatago ang ngalan sa Dios, gipasalig kanato nga ang walay katapusang Usa ka Balaan, ang labaw nga Mangbubuhat atong Amahan ug ana-ay Anak nga balaan, mahimayaon ug walay katapusan, puno sa gugma. Ang Dios dili lamang nabantog nga manghuhukom nga modaot ug manimalos sa iyang kusog. Siya maluloy-on, maaghop ug pasensyoso, ingon ini usab iyang Anak. Pinaagi sa pagsabot sa Amahan ug sa Anak atoang naabot ang sentro sa Bag-ong Testamento. Siya kinsa nakakita sa Anak nakakita sa Amahan. Kini nga pagpadayag nakausab sa imahe sa Dios ngagipakita sa ubang relihiyon ug miabre sa atoang mga mata sa panahon sa gugma.

Gusto ka ba makaila sa Dios? Tun-e ang kinabuhi ni Kristo! Unsay nakita sa mga disipolo kang Hesus? Unsay kinatibuk-an sa ilang testemonio? Sila nakakita sa gugma sa Dios nga nagkuyog sa grasya ug kamatuoran. Hinuklogi kining tulo ka gipasabot sa dihang ikaw mag-ampo ug ikaw makabati sa kabug-os sa himaya sa Dios nga anaa kang Kristo. Siya mianhi kanato diha sa grasya nga nagtambal kanato bisan kita dili angayan. Kitang tanan sad-an; walay usa kanato nga maayo. Sa iyang pag-abot, bisan kita daotan, gihatagan tag grasya. Wala naulaw nga motawag kanato nga igsoon, siya naglimpyo kanato, misantos kanato ug miutro kanato, ug nipuno kanato sa espiritu. Dili ba kini maluwasong buhat “grasya uban sa grasya”? Ug labaw pa niana: kita naka’angkon ug bag’ong katungod, kay si Kristo mitanom kanato sa iyang grasya aron aduna kitay katungod aron mahimong anak sa Dios. Ang mensahe sa grasya wala naglimbong o imahinasyon apan bag-ong katungod. Ang pagpakatawo usa ka kamatuoran aron sa pagmatuod sa buhat sa Dios, diin hingpit kanato ang iyang kaluwasan. Ang grasya ang basihan sa atong pagtuo.

PAG-AMPO: Kami gayukbo kanimo Bata sa pasungan, sama sa mga pastor sa Betlehem. Ikaw ang Dios sa unod nga mianhi kanamo, wala maulaw sa pagtawag kanamo nga igsoon. Ikaw ang kahayag nga midan-ag sa kangitngit. Milimpyo sa akong kasingkasing, aron kami angayan nga mahimo nga balaan alang kanimo. Uban sa tanang magtotuo, ako mipadako kanimo, tungod imong himaya nahimong mapaubsanon. Kami nangaliyupo kanimo aron daghan sa mga alaot nga tawo sa among dapit nakabati sa ilang bag-ong katungod ug midawat kanimo.

PANGUTANA:

  1. Unsay gipasabot sa pagpakatawo ni Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 09:51 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)