Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 109 (The choice; The flogging of Jesus; Pilate awed by Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
A - Fii piiji feyyhunoodhi dhin gila ko annabi Iisaa nangaa haa belneede makko (Yuuhanna 18:1 - 19:42)
3. Nyaawoore wadhaande nden yeeso landho diiwal mo Roomu on (Yuuhanna 18:28 – 19:16)

b) Fii no Subhodiral ngal wadhiraa hakkunde annabi Iisaa e Barabaasi (Yuuhanna 18:39-40)


YUUHANNA 18:39-40
39 Kono Juldeere Yawtaneede kala, no woowi ka mi accitana on kasoojo gooto. Hara hidhon yidhi yo mi accitan on landho Yahuudiyanke’en? 40 Onsay bhe ewnii, bhe wi’i: Kono hinaa non oo dhoo, ko Barabaasi. Tawi-le Barabaasi ko murtunoodho.

Pilaatu felliti wonde ko goonga annabi Iisaa woni e haalude, bone woo o wondanaa bhe. O yalti fii fottugol e Yahuudiyankeebhe bhen, hari bhen no habbii mo ka nder tata, o seeditii yeeso mabbhe wondema mo bhe toonyi on ko laabhudho poy. Seeditiibhe bhen nayoo kala non ka Linjiila no tentini wondema annabi Iisaa aldaa e junuubu si ko ka sengo sariya diina kan ndaarirdhen maa si ko ka sengo sariya joddhinaadho on e hoore leydi ndin. Tippude e ko o woni kon landho diiwal ngal, o waawataa rondude annabi Iisaa ko feyyhi kon. Awa gollanoowo laamu leydi ndin on jabhi wondema huunde annabi Iisaa bonnaa.

Pilaaatu no faalanoo seedude e oo aaden hawniidho, kono himo faalaa kadi weltinde Yahuudiyankeebhe bhen. O ebbhi accitugol nangaadho on tippude e aada newnunoodho yo bhe accitu aaden wadhaadho e kaso nyande juldeere nden. O etii no o deyyhintinira yottinoowo mawdho sadaka on e fee ko o woni kon jalude annabi Iisaa, o noddira mo landhoYahuudiyanke’en. Si hawrii Pilaatu accituno, darja annabi Iisaa on dhuytotono yeeso jamaa on sabu haray o waawataa jattinde jamaa on njaggu Roomu ngun.

Kono dhun metti julnoobhe bhen e jamaa on fewndo ko bhe nani himo noddiree «Landho Yahuudiyankeebhe». Ko landho wadhoowo hare bhe tanyininoo, aaden dolnudho e tiidhudho. Bhe subhii Barabaasi ittudho hoore on. Junuubankeejo no bhurani bhe Seniidho mo Alla on.

Hinaa non dental fewjoobhe bhen tun dartinoo annabi Iisaa, kono jamaa on men no anyunoo mo. Ko sengo honto wontirdhon? Ko ka sengo goonga on, ka sengo bhuttu ngun, hara hinaa sengo jogaaji dhin? Kaa hidhon nandita e sariyankoobhe tippoobhe bhen e hunyeendi ndin e dhayne dhen hara yurmeende e goonga tawaaka?


c) Fii no annabi Iisaa focciraa yeeso toonyubhe mo bhen (Yuuhanna 19:1-5)


YUUHANNA 19:1-3
1 Onsay Pilaatu yamiri yo bhe nabhu Iisaa, bhe focca. 2 Suufaabhe bhen kadi sacci katanwol bulle, bhe wadhi ngol ka hoore Iisaa, bhe bhorni mo kadi dolokke bodheejo. 3 Bhe bhadii mo kadi kanko Iisaa, bhe wi’i: Salminaango e maa, yaa an landho Yahuudiyankeebhe. Bhe helloo mo bante kadi.

Ko kanko Pilaatu marunoo feere accitugol annabi Iisaa nanga toonyubhe mo bhen. Hinaa dhun o wadhi. O bhoyli goonga on, o dhabbhi no o weltinira mo kala. O yamiri yo bhe foccu annabi Iisaa. Suga nden donkinande ko donkinande hulbhiniinde e lo’inaynde non. Haria yhi’e no warkaa e dhin cabbi, dhun seekay teewu ngun. Suufaabhe bhen no piyirde mo doole, bhe habbhi mo e leggal dariingal, bhe itti dolokke makko on, bhe luubii mo ka bhaawo. Bhandu makko ndun e teewu makko ngun seekii e nder muuseendi ndi sifotaako. Yogaabhe e piyiranoobhe bhen sugu ngal piggal immitanooki. Joomi men mo bonnaali on hay huunde no tampande heewubhe ka bhandu e ka wonkii makko.

Onsay suufaabhe bhen jali mo fii ko bhandu makko ndun seekii kon. Hibhe wuuridunoo e kulol Yahuudiyankeebhe hunnyubhe bhen, ko jemma tun bhe yaltiraynoo. Bhe hebhii non feere no bhe yottora e fee lettugol aaden noddirteedho on «landho Yahuudiyanke‘en». Annabi Iisaa ronditii hunnyeendiiji dhi bhe joganinoo dhin fow jamaa murtudho on. Goddho e mabbhe yahi tetti salndu bulle, o sacci katanwol bulle, bhe wadhi ngol ka hoore annabi Iisaa. Ko ngol katanwol wadhaa kon ka hoore makko sittini yhiiyhan makko dhan haa dhan dhuytii. Wobbhe buumiri mo linsere nde hooreejo suufaabhe bhen jeyunoo. Hari bhandu annabi Iisaa ndun fow no wadhi yhiiyhan. Ko fawtii e dhun, bhe piyi mo piggal hulbhiniingal. Wobbhe no sujja yeeso makko, wa si tawii hibhe taweede e ko o wattantee kon meetelol. Ko tawata kon dhin konuuji laamu ngun ko noottordhi leyyhi heewudhi iwudhi dhin ka leydhe porto no holli wonde bolondaaji buy tawano e on jalnori e nden tiwande nde Baalun Alla kun tiwaa nden.

YUUHANNA 19:4-5
4 Pilaatu yaltiti fahin, wi’i hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen: Awa midho yaltinande on mo fii no andiron wonde mi yi’aali hujja woo fawudho oo donkineede. 5 Onsay Iisaa yalti, tawi katanwol bulle ngol no ka hoore makko, himo bhornii kadi dolokke bodheejo. Pilaatu wi’i bhe: E hino aaden on.

Pilaatu sakkitori faamude wonde annabi Iisaa bonnaa hay huunde. O yaltiti tatabhun, o holli yeeso fewjoobhe Yahuudiyankeebhe bhen, o wi’i: «Mi yi’aali hujja fawudho mo donkineede.» O addi mo yeeso mabbhe fii no o labbhinira dhayne mabbhe dhen, o wallinaa goonga on e kene.

O yaltini annabi Iisaa hara on no yurmi ka o woni dhon wondude e katanwol bulle ngol o rondinaa ngol. Himo wattii dolokke makko buluujo on, o fow himo wadhi yhiiyhan.

Hidhon waawi yi’ande hoore mon onon tigi nee ko Baalun Alla kun rondii kon junuubi aduna on? Ko ko o yankinii kon bhanti mo, sabu giggol makko ngol alaa sifa ngol no feenyi e nder munyal makko ngal. Himo darii yeeso bhen nootorbhe Funnaange e Hirnaange, himo yenneede, lettee, hippee katanwol bulle ka hoore. Kala meetelol woodungol e nder oo aduna wondude e kaayhe hittudhe jalbaydhe mun ebbhodirtaa e hittiindi e meetelol wondungol e yhiiyhan mottaydhan dhan junuubaaji dhin fow.

Fii kala Pilaatu no bhuri yimbhe bhen bonude, kon ko o renti meemuno mo. Hari ngayngu woo alaa ka yeeso annabi Iisaa maa kuddi woo ka toni makko. Himo toraade Baabaajo on e hawa joltuka, du’anoo wonbhe bhen e aybinde mo. Landho diiwal ngal no ewnaade wi’a: «E hino aaden on!» Himo andude mangural e dimankaaku ko on neddho wondi kon e mun. No gasa ngon miijo tayhitii ruuhu makko on: «Ko on aaden woni batte mbaadi Allaahu on ndin.» Yurmeende makko nden no yaltitude hay saa’i ka o maayata dhon. Laabhal makko ngal no yaltitude ka lo’ere makko e ka bhandu makko wondugu ngu fow e maggu e yhiiyhan. Hinaa fii bonnereeji makko dhin o woni e tampirde, kono ko fii junuubu an on e junuubu mon on e fii bonki Banii-Aadama kin.


d) Fii no mbaadi Almasiihu iwundi ndin ka Alla nhaldhiri Piilaatu (Yuuhanna 19:6-12)


YUUHANNA 19:6-7
6 Bhay hooreebhe yottinoobhe sadaka bhen e suufaabhe bhe yi’ii mo, bhe ewnii, bhe wi’i: Fempee mo! Fempee mo! Pilaatu kadi wi’i bhe: Yhettee mo onon tigi, fempon. Ko fii min mi yi’aali hujja fawudho mo donkineede. 7 Yahuudiyankeebhe jaabii fahin, wi’i: Medhen mari Sariya, tippude e on Sariya himo haani wareede, ko fii himo wadhitii Bhiddho Alla.

Lette dhen juutii. Jamaa on no mottondiri ka baafal landho diiwal ngal. Hooreebhe yahuudiyankeebhe bhen hari jebbilaaki waylude jikku mabbhe on maa bhe deyyhintinoo, kono hibhe fottani fii landagol yo annabi Iisaa ware, hibhe ewnoo e nder murtaldu moolanaandu. Wakkilaare bhen wadhunoobhe e dhidhi dhuytii, hibhe sikka wonde haray Alla tertike annabi Iisaa. O huuwaali kaawake woo fii no hettira hoore makko. Bhe tawti jamaa on fii landagol yo annabi Iisaa ware. Pilaatu no haanunoo yhettude feere nde sugu mun e sattude yi’aaka haa hande. Wano non, bhe tayhidi e annabi Iisaa endhan dhan, bhe watti mo e juudhe nibhe dhen.

Fewndo on saa’i hari Pilaatu no sikkitii kala ko imminta murtaldu, kono o anniyanooki kadi warugol goddho hara hinaa ka sariya o rewi. Ko dhun si o wi’ani Yahuudiyankeebhe bhen: «Yhettee mo onon tigi, fempon, hay si min mi yi’aali hujja fawudho mo donkineede.» Ko tammun dhun nii himo fillitaade nden yewtere. Wanon non, ko Pilaatu fawi hoore mun nyaawoore bhayru sariya on newnanaa mo piyude mo bonnaa goddhun.

Yahuudiyankeebhe bhen no andunoo wondema sariya mabbhe on no tonhi warugol goddho, kanko Pilaatu himo waawi yiltitanaade bhe si bhe wadhii dhun, dhun e tawde o yewtii kongudhi deyyhintinaydhi. Sariya Yahuudiyankeebhe bhen yamiraa fempugol goddho e hoore leggal altindiraangal, kono ko yo o buge kaayhe. Hari annabi Iisaa ko «tiwudho Alla» awa ko haanaadho bugeede kaayhe. Dental fewjoobhe Yahuudiyankeebhe bhen no andi wonde si tawii dhin yewtereeji fii humondiral woodungal ngal hakkunde Almasiihu on e Alla ko haqiiqa, haray hibhe haanunoo sujjande mo. Fempugol mo ngol ka leggal altidiraangal no «seedii» wonde hinaa o Alla. Haray bhe fewniraama mayde makko nden, hara hinaa yhiiyhan makko montaydhan dhan, kono ko e fee fempeede makko nden tun ka leggal altindiraangal o hendorta kuluujaa Alla on.

TORAARE: Iisaa Joomi amen, men jarnii ma fii tampereeji dhin e lette ko ronditidhaa kon lonto amen. Men jarmii ma fii munyal maa ngal e giggol maa ngol e mangu maa mawgu ngun. Ko an woni Landho amen on. Wallito men no men dhoftora maa. Jannu men ko honno men barkinirta aybhe amen bhen e no men hollira yurmeende bhee yimbhe heewuubhe ngayngu. Men jarnii ma fii yhiiyhan labbhinaydhan junuubaaji amen dhin fow. Yaa an Bhiddho Alla, ko an jeyi men. Tutu men ka laabhal maa, wallitodhaa men no men wonira jokkiniihe e yurmeende e anditoobhe fii ko huuwandhaa men kon fow.

LANDAL:

  1. Ko hondhun faameten e fee ko sutidhen kon annabi Iisaa no piyeede, himo bhornaa dolokke bodheejo, katanwol bulle no wadhaa ka hoore makko?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)