Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 108 (The charge against Christ's royal claims)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
A - Fii piiji feyyhunoodhi dhin gila ko annabi Iisaa nangaa haa belneede makko (Yuuhanna 18:1 - 19:42)
3. Nyaawoore wadhaande nden yeeso landho diiwal mo Roomu on (Yuuhanna 18:28 – 19:16)

a) Toonye wadhaadhe dhen sabu ko Almasiihu on woni kon landho (Yuuhanna 18:28-38)


YUUHANNA 18:28-32
28 Bhay bhe iwii ka Qayaafa, bhe nabhi Iisaa ka suudu laamu. Tawi ko ka subaka, laatii kambhe tigi bhe naataali ka suudu laamu fii wota bhe tuunintino, fii no bhe nyaamira ka Juldeere Yawtaneede. 29 Onsay Pilaatu landho on yalti, tawoyi bhe, o wi’i bhe: Ko feloore honde wondhon fawude oo neddho? 30 Bhe jaabii, bhe wi’i: Si tawno o wadhaano bone, men addantaano ma mo. 31 Ko e hoore dhun Pilaatu wi’i bhe: Yhettee mo onon tigi, nyaawiron mo sariya mon on. Kono Yahuudiyankeebhe bhen wi’i mo: Yhettee mo, onon tigi, nyaawiron mo sariya mon on. Kono Yahuudiyankeebhe bhen wi’i mo: Men newnanaaka warugol goddho. 32 Tawi ko nii kongol ngol Iisaa wi’unoo ngol laatorta fii bhangingol ko mayde honde o maayata.

Wobbhe e Yahuudiyankeebhe bhen hari ebbhaniino warugol annabi Iisaa bhawto ko on sellinnoo maaya-bhanduujo wonunoodho on ka beelun wi’eteekun Betesada (5:18), ka tawi dhon yogaabhe e hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen yhettiino feere no bhe warira mo bhawto ko o immintini Laazaru hakkunde maybhe bhen (11:46).

Alkamisa kiikiidhe, hooreebhe diina bhen mottodiri laabi dhidhi mottodire moolanaadhe. Yuuhanna fillitaaki fii majje (Matta 26:57-67 et 27:1), bhayru dhin piiji feyyhudhi ton ko Yahuudiyankeebhe bhen fewti, kono hittanaa Gireekiyankeebhe jangaybhe bhen. Yuuhanna tentini fii nyaawoore bhoyliinde wadhaande nden e hoore annabi Iisaa, nden nde suudu nyaawirdu Roomu ndun yhetti, e maanaa oo wi’eteedho Pilaatu, ka suudu makko wonudu dow Juulirde mawde nden. Ko kanko tun waawi haalude si o warete maa si o waretaake.

Yahuudiyankeebhe bhen anditi Dandoowo bhe on, bhe pottitii fii wota bhe tuunintino si bhe naatii e nder suudu oo mo wonaa Yahuudiyanke. Hari hibhe faalaa hiwude laabhal mabbhe ngal ka hella diina no bhe juulira Juldeere Yawtaneede nden wondude e musibbhe mabbhe bhen, ka tawi dhon hibhe warude Baalun Alla kun.

E on saa’i hittudho, fewndo ko annabi Iisaa nangetee, hari piiji hittudhi fota no laataade ka nder ngurndan Pilaatu. Goddho e bhe gollidaynoo bhen, hooreejo seneraljo Roomiyankoojo follano e yamiroore Landho mawdho on. Hari on generaljo yidhaano Yahuudiyankeebhe bhen, Yahuudiyankeebhe humpitii janfa makko kan. Doole Pilaatu dhen dhuytii sabu hari kanko kadi o yidhaaka ka Yahuudiyankeebhe bhen. Pilaatu no yawii bhe, himo letta bhe.

Bhay bhe arii yeeso annabi Iisaa, landho on yalti fii andugol ko hondhun Yahuudiyankeebhe bhen faalaa. O neebhaali yeddodirde e mabbhe, o faamii fii sobbhundu wullitande mabbhe nden. Jikku Pilaatu on e fee annabi Iisaa yaltiti e jaldhori ko o wadhi kon fewndo ko o haali fii landho mo alaa jogaaji maa suufaabhe no naatude ka saare Yerusalaam hara ko mbabun o waddhii, dhun hulbhintaa Roomu ko bhuri e fandhude. Kono o newnani Yahuudiyankeebhe bhen wadhugol faale makko on bhayru hibhe cattii e dhun. Hari o wattidiino bhe e hooreejo suufaabhe fii nangugol annabi Iisaa. Yaltugol mabbhe ngol wondii e nafa: kasoojo on no e sago mabbhe. E hin-le non, Pilaatu landho diiwal ngal no landaade, wi’a: «Ko feloore honde wondhon fawude oo neddho?»

Mawbhe Yahuudiyankeebhe bhen no jaaaborde nii: Hidha andi ko yewtaa kon e hoore makko. Oo neddho ko lancoowo laamu hulbhiniidho murtudho. Haaju amen alaa e sugu oo neddho. Hinaa salmingo landho on e innde jamaa on woni ko addi men dhoo. Ko fii yo o ware no bhuttu hebhora addi men ka maa.

Pilaatu no andunoo maagaraaji e miijooji aaliidhi ko Yahuudiyankeebhe bhen wondi kon e mun, himo andi wonde toonye dhen ko fewtudhe diina mabbhe kan e habbagol ardu Almasiihu jogiidho doole dhen on. Annabi Iisaa haalaali huunde ko boni, o huuwaali men huunde ko hulbhinii tippude e sariya roomiyankeebhe bhe. O jonniti bhe annabi Iisaa, o wi’i yo bhe nyaawir mo sariya mabbhe on.

Fewndo ontuma hari Yahuudiyankeebhe bhen newnananooka bugagol kaayhe bonnudho sariya on. Hibhe faalanoo hersinde annabi Iisaa rewrude e nyaawoore nde Roomiyankeebhe yhettiraabhe bhen wa tuunubhe nyaawata mo nden. Ko wano non, o rondorii lette bhurdhe muusude dhen, lette dhe maccubhe hunyubhe bhen lettetee dhen, o fempete e «leggal wondungal e kuddi». Dhun no firi wondema ko annabi Iisaa woni Bhiddho Alla on e jom bawgaljo on e feewudho on, kono hino wi’eede ko o lo’udho e tiwoowo Alla. Hari Qayaafa no faalaa mo warude ka hoore leggal altindiraangal e juudhe Roomiyankeebhe bhen fii hollugol wondema hinaa kanko woni Almasiihu on, kono ko o kansoowo e dhaynoowo.

YUUHANNA 18:33-36
33 Onsay Pilaatu naati ka suudu laamu, o noddi Iisaa, o landii mo, o wi’i: Hara ko an woni landho Yahuudiyanke’en? 34 Iisaa jaabii mo, wi’i: E ko an wowlani dhun hoore maa, kaa ko wobbhe wowlan-maa dhun fii ani? 35 Pilaatu kadi jaabii mo, wi’i: E hara ko mi Yahuudiyankeejo? Ko jamaa maa on e hooreebhe yottinoobhe sadaka bhen wattu-maa e juudhe an. Ko hodhun wadhudhaa? 36 Iisaa jaabii mo fahin, wi’i: Laamateeri an ndin hinaa jeyaandi e oo aduna, kurkaadhi an dhin habhanayno lan fii wota mi watte nun e juudhe Yahuudiyankeebhe bhen. Kono Laamateeri an ndin hinaa jeyaandi ley gaa.

Suufaabhe bhen naadi annabi Iisaa ka nder suudu. Bhay o lannii hedhaade toonye Yahuudiyankeebhe bhen, kanko Pilaatu himo faalaa nanande hoore makko ko honno annabi Iisaa jaaborta kon ko fawaa e makko. Pilaatu hoolanooki yewtereeji Yahuudiyankeebhe bhen. Ko dhun addi yo o lando Almasiihu on, o wi’a: «Hara ko an woni landho Yahuudiyanke’en? Mi yi’ii Almasiihuubhe goo marubhe jogaaji dhi ko goddho andaa no fotata wondude e ba’e bhaleeje e gite hunnyudhe. Hinaa a wadhoowo hare maa hippotoodho. Hidha nandita e baaso e yankiniidho e newiidho, ko honno tanyhinorta wonugol landho? Landho ko aaden wondudho e hoolaare dolnudho mo yaafotaako.»

Annabi Iisaa sogitii wondema Pilaatu hoolaaki ko o wi’i kon ko o landho, o landii mo dhun dhoo, o wi’i: «Hara konu maa ngun wi’ii ma wonde taalibaabhe an bhen cippirdirdho e bhe maa bhen ka nder tutateeri? Hara humpitubhe ma bhen yottinanii on wonde bhe yewtii yewtereeji dhabbhoowo laamu? Kaa hara landal ngal landidhaa ngal ko tippungal e penaale Yahuudiyankeebhe bhen? Hooreejo diiwal hedhotaako toonye wadhiraadhe penaale.»

Pilaatu tikki, wi’i: «E hara ko mi Yahuudiyankeejo?» E maanaa: «Mi jaasintaa hoore an haa e bhee rewoobhe satta hooreebhe, yendodiraybhe fii diina jemma e nyalorma.»

Wano non, Pilaatu jabhi wonde hinaa kanko nangi annabi Iisaa, kono ko jamaa Yahuudiyankeebhe bhen e hooreebhe mabbhe bhen e yidhubhe bhen leydi mun ndin. Onsay o landii mo, o wi’i: «Ko hondhun wadhudhaa? Midho faalaa jaabawol no mi tiidondirira e toonyubhe ma bhen. Haalu, si wonaa dhun men piyete. Haalu goonga.»

Annabi Iisaa jaabori mo jaabawol fewtungol goonga on no nhaldhiniri: «Hinaa kanko tun jeyi Laamateeri Alla ndin, hinaa sagalle maa jogaaji maa golleeji woni ko o darnirta ndi fii hippagol bheya yimbhe.» Laamateeri Almasiihu on ndin hinaa feyyhayndi wano dhiya heddiidhi feyyhirta non. Annabi Iisaa janni taalibaabhe makko bhen hita bhe tippira e goddho e fee huutorgol kaafaaje maa bombuuje. Laamateeri makko ndin no serti few e laamateeriiji wondhi dhin ka aduna.

YUUHANNA 18:37-38
37 Onsay Pilaatu wi’i mo: Ko a landho-le? Iisaa jaabii mo, wi’i: Ko ko wowludhon kon onon tigi, ko mi landho. Ko sabu dhun mi hebhiraa e ko fii dhun mi arani ka aduna: ko fii seeditanagol goonga on. Kala jeyaadho e goonga hedhoto kongol an ngol. 38 Pilaatu wi’i mo fahin: Ko hondhun woni goonga? Bhay wonii o wi’ii dhun, o yalti kadi, o tawi Yahuudiyankeebhe bhen, o wi’i bhe: Min mi yi’aali hujja woo fawudho mo donkineede.

Pilaatu faamaali firo maaku annabi Iisaa on, kono o faami wonde toonyaadho on no qirritaade ko o landho hara o sifaaki ko ngun laamu makko firi kon. Annabi Iisaa jaabii wonde: «A sutike gundoo amen on e a faamii kongudhi an dhin. Ko landho woni jeydho e karamoko laamateeri mun ndin. Laamateeri makko ndin hinaa jeyaandi e oo aduna, heewundi penaale e dhayne, bhayru ko o Landho Goonga on.» Ko netti, annabi Iisaa tentini wonde jibineede makko nden rewrude e yumma Mariyama mo andaa gorko on hinaa dhun woni fuddhoode ngurndan makko dhan, kono o arii ka nder aduna men hara ko iwrude bhaawo oo aduna. Ko Baabaajo on woni ko woondini mo gila poomaa. Himo gelii goongaaji iwudhi dhin ka Alla. Annabi Iisaa no seeditaade fii Goonga iwudho on ka Alla. Ko kanko woni seedeejo sella-findeejo on. Kono Pilaatu jali, landii: «Ko hondhun woni goonga?» Hakkee hari ko landho diiwal ngal yi’i naafigiyaagal e dhayne, o hoolanooki jooni ko goddho haalanta mo goonga. Ko annabi Iisaa woni seedeejo sella-findeejo on fii piiji kammuyankeeji dhin e himo fennyinande en innde Ben makko nden.

TORAARE: Iisaa Joomi, ko an woni Landho an on. Ko an jeyin-mi. wattan maccudho moyyhere maa nden. Maraa-mi ka goonga maa.

LANDAL:

  1. Ko honno e wano honno annabi Iisaa woniri Landho?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)