Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 110 (Pilate awed by Christ; Pilate's unjust sentence)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
A - Fii piiji feyyhunoodhi dhin gila ko annabi Iisaa nangaa haa belneede makko (Yuuhanna 18:1 - 19:42)
3. Nyaawoore wadhaande nden yeeso landho diiwal mo Roomu on (Yuuhanna 18:28 – 19:16)

d) Fii no mbaadi Almasiihu iwundi ndin ka Alla nhaldhiri Piilaatu (Yuuhanna 19:6-12)


YUUHANNA 19:8-11
8 Bhay Pilaatu nanii ngol kongol, o bhurti hulude. 9 Onsay o naati ka nder suudu laamu, o wi’i Iisaa: Ko honto iwudhaa? Kono laatii Iisaa jaabaaki mo. 10 Pilaatu wi’i mo kadi fahin: A wowlantaa lan? E a andaa midho mari feere accitugol ma, maa fempugol ma? 11 Onsay Iisaa jaabii mo, wi’i: A hebhataa feere woo e hoore an si hinaa taw hara a yedha immorde ka dow. Ko dhun wadhi, on wattudho lan e juudhe maa fawtike junuubu bhurdho mawnude.

Jikku annabi Iisaa on luttu tun wirnanaade Pilaatu. Laabhal makko ngal e peewal makko ngal e giggol makko ngol ronkaano accude batte e makko. Awa bhay o nanii wonde annabi Iisaa yhettiraaka tun wa landho Yahuudiyankeebhe bhen, kono kadi ko o Bhiddho Alla on, dhun hulbhini mo. Roomiyankoobhe bhen e Gireekiyankeebhe bhen no miijotonoo wonde kammuuli dhin no heewi ruuhuuji e allaaji waawudhi wontude neddho dhi jinda hakkunde yimbhe bhen. Himo miijotonoo wonde: «Hara hino waawi wonde ka o wona alla yhettudho mbaadi neddhanke?»Ko dhun si o landanii, o wi’i: «Ko honto iwudhaa?»

Annabi Iisaa huutoraali nden feere no o fuutora donkineede nden, kono o fanki. Kon ko o fanki no holli goddhun. Alla jaabotaako lande nanditaydhe e lande iwudhe e hakkile neddhanke maa iwudhe e kumpa tun, kono o feenyanay gomdhindho halfiniidho on e makko. Kanko Alla o nandaa few e faamuuji allaaji gireekiyankeebhe bhen e roomiyankoobhe bhen, gooto nandaa e makko.

Nden deyyhere makko monini Pilaatu, o landii mo, o wi’i: «A wowlantaa lan? Midho mari feere accitugol ma, maa fempugol ma, hidha e juudhe an? Aybhe maa bhen no wi’i yo a fempe. Ko min tun waawata hisinde ma maa wenga maa.»

Hari annabi Iisaa no jaabaade wi’a: «Ko haqiiqa, hidha jogii ngal bawgal. Ko Ben an yedhu maa ngal. Tigi tigi a hittaa. Ko a hittaa kon neebhataa yaltita e fee nyaawoore aaliinde nde nyaawirtaa nden. Ben an wondho ka kammu on no mari bawgal ngal fow, min kadi men. Laamu woo alaa ka hoore leydi si wonaa kanko newnani ndi.» Nden yamiroore ko hasii kon ko mayde nden lannitorta wano Pilaatu non, on hendinanaadho bawgal Alla ngal. Allaahu on no ardaade taariika kan, kono himo accidi mo kala e dongal ngal ootigi rondotoo ngal. Ko kuudhe dhe huuwudhon dhen telenma bheya yimbhe nodditirtedhon.

Annabi Iisaa wi’i Pilaatu: «A wadhii junuubu, kono hinaa an tun bonni. Bhe fow bhe nangike e gantanwol junuubu ngol. A yidhaa fempude lan ka leggal altidiraangal, kono naafigiyaagal maa ngal e kulol ngol huludhaa ngol Qayaafa no wadhude haa happanaa-lan.» ko yottinoowo mawdho sadaka on bonni kon no yawti junuubu, bhayru himo faalaa fempude annabi Iisaa ka leggal altidiraangal hoore nawliingu e ngayngu. Bhayru Pilaatu no mari ndarnde toowunde, himo haanunoo yurmeende hunyubhe bhen no bhe moyyhintinira hakkunde mabbhe e Alla. Kono bhay himo dhoftii ruuhuuji bondhi dhin, o happani annabi Iisaa wano a happiranta non ittoobhe ko’e bhen.


e) Nyaawoore Pilaatu aaliinde nden e fee annabi Iisaa (Jesus 19:12-16)


YUUHANNAN 19:12
12 Gila e on saa’i dhon, tawi Pilaatu no dhabbhude no accitira mo, kono Yahuudiyankeebhe bhen woni e ewnagol wi’a: Si a accitii mo, haray hinaa a gidho landho mawdho Roomu on. Ko fii kala wadhitiidho landho, haray hollitike ko o ganyo landho mawdho Roomu on.

Pilaatu no faalanoo accitude annabi Iisaa bhayru kasoojo on jabhii laamu makko ngun. Dewal annabi Iisaa ngal non no wadhani laamu ngun keerol. Annabi Iisaa kambanaali Pilaatu, kono ko newaare o feliri mo. O wadhi sendondiral hakkunde junuubu mo Pilaatu wadhi on e hunyeendi ndi Qaayaafa holli ndin. Ko annabi Iisaa nyaawata wondho e nyaawude mo on, himo etaade no o poodhira mo e piiji haqiiqaaqi iwudhi dhin ka Alla.

Bhay julnoobhe yahuudiyankeebhe bhen fuddhike andude wondema Pilaatu no waylude miijo mun ngon, bhe nawri yewtere nden ka sengo dhabbhere laamu. Fii ko annabi Iisaa bhangini kon ko o Bhiddho Alla ko toonye dhe hittaa non yeewo nyaawirdu roomu ndun. Bhe fuddhii non sapporde mo wa aaden janfiidho landho mawdho roomu on si hawri o salike warude annabi Iisaa.

Wonugol «giddho landho mawdho roomu on» no fota e hendagol nafa e juudhe makko. Ko bhen bhe landho on immini bhen e musibbhe makko bhen jonnetee nden innde. No gasa hara sonnaajo Pilaatu on no siddhidi e makko. Bhayru Tibariiyu landho on hoolanooki hay gooto e himo nibbhitiri nii tun, hari o hoolanooki yimbhe bhe o immini bhen. Himo habbinoo soono kala ka murtaldu wadhata immorde cendhe dhen fow. Kala toonyunoodho weldibbhe landho mawdho on si ootigi yaltintinii bonnere nden o libhayno toonyaadho on haa on sakkitora dogude.

Si tawii hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen windanii laamu ngun Roomu wondema Pilaatu landho diiwal ngal accitii «landho Yahuudiyankeebhe bhen», haray no nandi wa si Pilaatu landho diiwal ngal no moobhindirde aybhe landho mawdho roomu on takko makko. Battane dhun darnde Pilaatu nden no sebhitii. O faalanooka accitirde golle makko dhen sabu annabi Iisaa, hay si tawii goonga on ko sengo annabi Iisaa wontiri. Ngol kulol fooluno cataare makko nden, o ebbhidanii nyaawugol annabi Iisaa, o happana mo. O rewi e nooneeji salligagol fii wota yhiiyhan annabi Iisaa dhan yantu e hoore makko. O faamini wonde o wadhii nyaawoore feewunde, kono ka nder bhernde makko, himo andi wonde kuugal makko ngal feewaa.

YUUHANNA 19:13-16a
13 Bhay Pilaatu nanii din kongudhi, o yaltini Iisaa ka yaasi, kanko Pilaatu o joodhii ka nyaawirde e nokkuure no wi’ee Meltaande, nden no wi’ee kadi e haala Yahuudiyanke Gabbata. 14 Tawi ko nden nyande hebulanagol Juldeere Yawtaneede nden, wa ka tumbere nyalorma, o wi’i Yahuudiyankeebhe bhen: E hino Landho mon on. 15 Kono bhe ewnii, bhe wi’i: Yo o ware! Yo o ware! Fempee mo! Pilaatu kadi landii bhe: Yo mi fempu Landho mon on? Onsay hooreebhe yottinoobhe sadaka bhen jaabii mo, wi’i: Menen men maraa landho goo si wonaa landho mawdho Roomu on. 16 Onsay o watti mo e juudhe mabbhe fii yo o fempe.

Hari Pilaatu no yawitii tama’u mo Almasiihu Yahuudiyankeebhe bhen habbii on, e himo wadhi jalnori no bhe yhettiri non laamu Roomu ngun. O wi’i: «On toonyii annabi Iisaa fii himo wi’i ko o landho! Yhettee laamu mon hayfungu ngun! Hidhon nandi e makko, teddungal woo on maraa!»

Yahuudiyankeebhe bhen faami wonde on jalnori ko dhabbhi ko lontinirgol wullitande nde bhe wullitii nden e hoore annabi Iisaa yawre e hoore toonyubhe bhen.

Bhe sonki bhe wi’i: «Fempee mo, ko hudhaadho! Wengu mo ka hoore leggal altindiraangal!»

Musibbhe, wonunoobhe ewnaade bhen ko reewoobhe Alla non tippude e sariya mabbhe on, kono hari bhe wubhinii, bhe waawataa anditude giggol Alla ngol wontugol ngol neddho e deyyhere makko nden wondude e laabhal Alla timmungal wongal ngal e annabi Iisaa. Hibhe anyi mo, hibhe faalaa seedude e makko. Diinayaagal mabbhe ngal woo, wakkilaare mabbhe nden woo poodhataa yimbhe bhen ka Alla. Ko giggol feenyugol ngol tun e Almasiihu on udditata gite men dhen no waawiren andude yurmeende makko nden e sadaka makko on.

Pilaatu yaltini aybinande makko nden fow haa dhun immini yo Yahuudiyankeebhe bhen noddir mo «Landho», dhun addi seedee wondema jamaa on fow no faalaa yo annabi Iisaa ware. Pilaatu dhabbhi lamitorde yeeso toonye wondhe dhen ka wonkii makko, kono jamaa murtudho on ko huunde wootee faalanoo: ko fempugol annabi Iisaa ka leggal altidiraangal. Hinaa hito jamaa on woni hito Alla ngon sabu yimbhe bhen no falja soono kala, Seytaane kadi huutora lo’ere mabbhe nden.

Julnoobhe bhen tikki sabu jalnori ko Pilaatu woni e wadhude kon. Bhe haali ko nhaldhini: «Ko landho mawdho Roomu on tun men mari landho!» Ko naafigiyaagal hongal nii! Hari dental julnoobhe bhen no huli laamu almasiiyaabhe bhen, hibhe anyi Heroodu, landho naafigiijo on. Ko kanko woni landho mawdho jogitiidho on gandal gireeekiyankeebhe bhen e tanbitiidho on sariya on e bhuttu ngun ka nder leydi. E fee dhun, bhe bugitii piiji hiitaadhi dhin ka Ahadi Hindi e tama’uuji humiidhi dhin e ardu Almasiihu on ndun. Baaba penaale dhen no tindinde faybhe makko bhen. Kono non annabi Iisaa no daranaade goonga on, himo hedhaade hawa Alla wonka kan ka haqqile makko, o bonnaali few laabhal makko ngal.

Ka sakkitorun, Pilaatu wadhi nyaawoore nden, ko nganyaneendi ndin e yhoyre nden e dhayne dhen ardii mo. Bhiddho Alla on fanki, o tippi e tindinoore Ben makko nden, on newnudho yo landho diiwal ngal fempu Bhiddho makko on ka hoore leggal altidiraangal. Rewrude e nden nyaawoore bhoyliinde, annabi Iisaa moyyhintinii hakkunde yimbhe bhen e Alla ko timmi. Ruuhuuji bondhi dhin no miijoo wonde dhi foolii, kono dhun no tawaa e muydhe Alla dhen.

TORAARE: Iisaa Joomi, medhen sujjande ma. Ko an woni Baalun Alla bhooraykun junuubu aduna on. Okkor men bhernde yurmeteende e laabhunde e feewunde. Wallito men fii wota men huutor bheya yimbhe fii nafa amen tun, yedhaa men kadi doole no men subhora mayde nden edii dhayne dhen e jillondirgol e bonki kin.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun Pilaatu nyaawani annabi Iisaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:15 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)