Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 040 (Feeding the five thousand)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
B - Fii no Iisaa woniri non bireedi wurnoowo on (Yuuhanna 6:1-71)

1. Fii no Iisaa nyamminiri yimbhe guluuje njowo (Yuuhanna 6:1-13)


Ko ka saare Yerusalaam Iisaa fennyini allankaaku makko ngun ko o sellinnoo aaden e nyalaande fowteteende nden, hollugol gayngii ngin alaa kattudi no sendindiri giggol Alla ngol e miijooji mehi dhi sariyanko’en dhin. Bhe yhetti feere no bhe seedira e makko no yaawiri. Ruuhu-Seniiidho on nawri mo Jaliilu, ko dhon o lannoyta few seedude e aybhe makko bhen. Ka o yaari woo, yimbhe bhe sengo nano bhen no iwtiri bhaawo makko.

YUUHANNA 6:1-4
1 Bhawto dhun Iisaa yahi, wontiri gadha Weendu Jaliilu ndun. (ndun weendu no wi'ee kadi Tiberiyaada). 2 Tawi jamaa dhuudhudho no jokki mo sabu maandeeji hawniidhi dhi bhe yi'aynoo himo wadha dhin e hoore nawnubhe bhen. 3 Kanko Iisaa o yhawi dhon e hoore fello, o joodhodi dho e taalibaabhe makko bhen. 4 Tawi juldeere Yahuudiyankeebhe bhen, dhun ko Juldeere Yawtaneede nden, bhadike.

Gila ko Iisaa feli Sariyankoobhe bhen ka saare Yerusalaam, hibhe yhettana mo tun feere, tefa mo tefoore bonde. Kono saa’i makko on hewtaali taho. O pottii non nyaawirdu Dental fewjoobhe bhen Jaliilu ka o wadhunoo dhon kaawakeeji hawniidhi buy. Seena makko on immini jiibholdu moolanaandu, kono dhun jiibhaali Iisaa hay e seedha non. Himo andunoo wonde miijooji naafigiibhe bhe o fottunoo bhen ka saare mawnde naatii ka nder kodhooli ka o cukoytee ton kadi. O yaari non ka wi’etee dhon Golaani, hella funnaange Yurdayniwol no o luttidira kanko tun e taalibaabhe makko bhen. Kono non, jaamaaji weelaadhi kongudhi makko dhin faalaabhe yi’ude bhen kadi nafa kawaakeeji makko hawniidhi dhin, no jokkaynoo mo. E nden hitaande dhon, Iisaa yiltitaaki Yerusalaam ka Juldeere Yawtaneede, ko fii saa’i ka o maayata dhon hewtaali taho. O juulidi e wondibbhe makko bhen, lonto Juldeere Yawtaneede nden; dhun ko maande fii nafakka on ka kammu nde Dandoowo on tawtoyta laabhubhe bhen, bhe weltoda.

YUUHANNA 6:5-13
5 Onsay Iisaa bhanti gite dhen, yi'i on jamaa dhuudhudho no ara e makko. O wi'i Filiipu: Ko honto soodeten dhoo nyaametee fii ko bhee yimbhe nyaama? 6 Ko o wiirunoo dhun ko fii ndarndagol mo, ko fii hari himo andunoo ko hondhun o wadhata. 7 Filiipu jaabii mo, wi'i: Hay dinaruuji teemeddhe dhidhi yonataa ko soodee bireedi haa dhun yona fii yo mo kala hebhu seedha. 8 Goddho e taalibaabhe makko bhen no wi'ee Andaraawu, dhun ko oo minnyiraawo Sim'uunu Petruusu, wi'i mo: 9 suka no dhoo mardho bireediije jowi e liyyhi dhidhi. Kono ko hondhun dhun nafata oo jamaa dhoo fow? 10 Onsay Iisaa wi'i: Joddhinee yimbhe bhen. Tawi hudho buy no e nden nokkuure. Bhen joodhii, tawi ko wa bhe worbhe guluuje njowo. 11 Bhawto dhun Iisaa yhetti bireedi on, o jarni Alla, o senditani wonbhe dhon bhen. O wadhiri liyyhi dhin kadi wano non haa mo bee hebhi yeru faale mun on. 12 Bhay wonii bhe haarii, o wi'i taalibaabhe makko bhen: Moobhitee kunte luttudhe dhen fii wota hay huunde bonu. 13 Bhen hocci dhe, bhe hebbini debeeje sappoo e dhidhi ko nyaamaa luttinaa ko iwi e dhen bireediije jowi.

Bhay Iisaa yi’ii jamaa on no bhadoo, o tigitii ka Ben makko wondho on ka kammu, o jonniti mo mangural e teddungal, o dhoftii ko weelaabhe bhen hatonjini kon e mun. Ko fuddhoode kaawake on non. Baabaajo on no halfinde Bhiddho on golle weebhitaydhe dhen bherdhe dhen.

Aranun dhun, Iisaa ndarndii taalibaabhe bhen andugol si gomdhinal mabbhe ngal no mawnude, si tawii ko jawle aduna dhen bhe catii e mun, si miijooji mabbhe dhin ko dhi oo aduna, e nder landagol ngol Filiipu ko honto bhe hebhata nyaametee. Ko nii jaaborayno dhen: ka bireedi judhetee. Iisaa ko fii Ben mun woni e miijaade. Enen ko fii sattere kaalisi e ngurndan dhan. Ko fii Walloowo on Iisaa woni e miijaade. Filiipu kan miijii kisan fii coggu ngun dhoo yo o hoolaade. Kala sutiidho kaalisi yi’ataa feere Alla nden. Miijooji taalibaabhe bhen ko bhoyliidhi: hari ka bireedi judhetee e ka farin unetee woo alaano hella dhon, bhe waawataano habbaade haa bireediije dhen judhee. Yimbhe bhen no wondi dhon e heege bhawto hedhagol mabbhe ko juuti.

Tun nde wootere, Ruuhu on tindini Andaraawu, on yi’i paykun jogiikun bireediije jowi e liyyhi dhidhi. On taalibaajo holli dhun Iisaa. Himo aani, dhun e tawde o faamii wonde nyaametee woodunoodho on yonataano few. Iisaa addi taalibaabhe bhen no bhe jabhira ko bhe ronki kon hebhude kutu. Bhe andaano ko bhe wadha, bhe andaa faale Alla on, bhe andaano kadi ko hondhun Iisaa wadhata.

Iisaa yamiri taalibaabhe bhen yo bhe joodhor wa arubhe e peera.

Hari tutateeri haakoori ndin no hundi leydi ndin, dhun ko maande fii gomdhinal fudhayngal ngal ka bherdhe. Yimbhe guluuje njowo, kanyun e rewbhe e paykoy, hibhe dhuudhi nee! Bhurbhe e mabbhe yi’aali haa-hande Iisaa, maa kuudhe makko dhen. Kono bhe joodhii e yamiroore makko.

Iisaa yhettiri doy bireediije dhen, o subhii hollugol ontuma non bawgal makko ngal. O holliti Ben makko bireediije dhen jowi, o jarni mo fii kon ko fandhi. Himo andunoo wonde Alla barkinay on seedha, dhun sakkitora heewude. Wonugol anditoowo fii seedha ko marudhen kon, e teddingol ngol Ben makko woni gundoo fii oo kaawake hawniidho makko. Hara on jabhirii hoore anditangol mo ko Alla okkori on kon seedha, kaa hidhon wullitaade fii mun? Hara hidhon sendodude e weldibbhe mon bhen ko yonantaa on kon? Hari Iisaa hinaa anyandho; giggol Alla ngol no tabiti e makko. Himo teddini Baabaajo on, himo sendodude e yimbhe bhen fow barki Alla kin.

Oo kaawake hawniidho mo seedeebhe bhen nayo ka Linjiila seeditii on fii mun fuddhoraali maagara woo. No gasa hara ko joodhinoobhe bhen tun takko Iisaa seeditinoo fii dhun. Bhe ndaari bhe tawi wonde bireediije dhen no ara tun arude fewndo ko dhe senditetee; no gasa hara ka dhe iwri dhon ko ka lannataa dhon. Hibhe wadha yaha ara, hibhe okkora mo kala yeru faale mun on. Dhun ko seedee fii moyyhere Alla nden. Alla no yedhude yaafuyee makko on e Ruuhu makko on no yaajiri. Yhettee ko faaladhon kon; hoolee fota wondema hidhon gayna dhun. Sendodee e wobbhe goo barki mon kin. Barkiniree bhe wano barkiniradhon non, on wontoyay ontuma bhundu baraaji fii hedditiibhe bhen.

Ko Kanaa Iisaa waylunoo ndiyan dhan njaram wiinyu, ko Golaana o sowindiri bireediije dhen jowi fii no o faggira yimbhe guluuje njowo. Hino nhaldhini fii ko tawi kon wonde hari bireedi no woodi ka lanoode nafakka bhuri ka fuddhoode! Debeeje sappoo e dhidhi heddino. Iisaa yamiri bhe wota bhe bonnu huunde e ko heddii kon. Hande bhee bugotoobhe ko bhe heddini kon ka nyooge no haani hersude, hara hibhe andi yimbhe guluuje no maaya heege nyande kala. Hita on bonnitir baraaji dhi jonnadhon dhin sabu welsidaare mon nden. Kono hoccitee ko heddii kon e moyyhere nde wadhanadhon nden. On yedhoyte ko yawti bhuri ko gaynoton marude kon.

Anditee fii suka jeynoodho on bireediije dhen. Ko o seedee kaawake hawniidho mo Iisaa wadhi on, o weltino ko labaa fii kon ko o yi’i. Pellet o yejjitataano hande kadi kon ko feyyhunoo e dhin saa’iiji.

TORAARE: 'Mi jarnii ma Iisaa Joomiraadho fii munyal maa ngal e giggol maa ngol. Yaafano men ko men lelliraa kon gomdhinal. Jannu men no men fewtira e maa e nder andeeji amen dhin, hara men hooloraali bawdi amen ndin, kono ko yo men tippu e galu maa ngun. Medhen weltani maa fii galuuji ruuhuyankeeji dhi okkudhaa men dhin, hay fii ko men dhuudhiraaka kon jawle adunayankeeje dhen. A barkinay hay seedha amen on, wallaa men fii wota men funsitu maa men welsidoo e dokke dhe yedhudhaa men dhen.

LANDAL:

  1. Ko gundoo hombo wonunoo sabu sowindiregol bireediije dhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)