Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 041 (Jesus withdraws from the clamor for his crowning; Jesus comes to his disciples in distress)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
B - Fii no Iisaa woniri non bireedi wurnoowo on (Yuuhanna 6:1-71)

2. Fii no Iisaa pottitori faalaabhe bhen yhettugol mo lammina (Yuuhanna 6:14-15)


YUUHANNA 6:14-15
14 Bhay bhen yimbhe yi'ii nden maande hawniinde nde Iisaa wadhi, bhe wi'i: Ko oo tigi woni Annabaajo haanudho arude ka aduna on. 15 Bhay Iisaa andii wonde bhe faandanike yhettugol mo lammina, o sortii e hakkunde mabbhe, o woni feere ka fello ton.

Ko Iisaa ariri ko fii hebhangol hoore makko yimbhe. Bhay bhe lanaama faggeede, yimbhe bhen mottodiri e nder tanyinaare. Hibhe kellana Iisaa, bhe teddiniri mo wa landho. Bhe faami wonde ko oo neddho mo Jaliilu woni aaden Alla on; Alla no yewtude rewrude e makko, bawgal Jom-Bhural on no feenyi e makko. Yaasi on dhoftoto mo. O yedhirno bhe bireedi wano annabi Muusaa warrunoo non ka wulaa. Ko kanko woni annabaajo fodaadho on fii ardagol e goonga on lenyol bugitaangol ngol (Sariya Dhimmo on 18:15). Hari hibhe miijii wonde si Iisaa lamminaa-ma, haray bhe gollataa hande kadi, ronkere kadi hebhataa bhe. «En jangay Bindi laabhudhi dhin, juulen, o nyammina en hara huunde en yobhaali. Sugu oo landho no waawi hebhude doole haa ka o foola kodheeli romiyanke’en dhin. No gasa hara himo waawi hay jippingol yiite ngen immorde ka kammu no o sunnira bhe. Taranen mo meetelol, lamminen mo.» E nder miijo wooto, hibhe bhadaade mo fii no bhe wakkora mo. Bhe tambitoto mo hoore hibhe tanyinii wonde o okkoray bhe kala ko bhe jatonjini e mun.

Ko hondhun Iisaa miijinoo fii kon ko jamaa on fokkitannoo wadhude? Hara o weltorno wakkilaare mabbhe nden? Hara o weltoranno bhe fii kon ko bhe hoolii mo? Hara o yanuno e nder nden ndarndande, o sinci laamateeri makko ndin e ballal bhen bhe gomdhinaa? Kaa o bugitino ebbhooje mabbhe dhen? O’oo, huunde o haalaali, o hammiri ka wulaa. O faalanooka tambitoreede juudhe yimbhe bhen, ko Alla tambitii mo kon yonanii mo. Iisaa no andunoo ko wonunoo kon bhaawo nden jinyande mabbhe; hibhe mandili haa feyyhiti, bhe waawataa jentaade ko goddho waajotoo bhe. Ko humondiral dhabbhere laamuuji oo aduna dhoo jogodirdhun e miijo wooto.

Iisaa faalanooka sincude laamateeri ka aduna gaa; ko o faaladhoo ko addirgol yimbhe bhen gooto gooto e tuubuubuyee wondude e jibinande heyre nden. Gooto waawataa naatude ka laamateeri si wonaa o rewru e jibinande dhimmere nden. Jamaaji dhin alaano faamude ko woni fii kaawakeeji hawniidhi dhin e maandeeji dhin. Ko fii nyaametee on ka aduna gaa bhe woni e mijaade fii mun; ko fii Ruuhu-Seniidho ittoowo on heege bhurnge ngen luggude o wonnoo miijaade fii mun. Kambhe ko fii laamu oo aduna e darja bhe wonunoo miijaade fii mun; o subhorii leggal altidiraangal ngal wa didoodi laamateeri makko ndin. Si on tuubaali e si on jibinaaka kesun, on jabbhetaake ka Almasiihu on.

Iisaa hatonjinaano e mantoore woo. O jabhaali mantoore iwude nden ka yimbhe bhen, kono himo hedhaade hawa Baaba makko kan. O ombi bhernde makko nden e ko Ibuliisa ndarndii mo kon. O weddii fii toragol, o jarna Baabaajo on o tefa ka Alla fii no gite bumbhe bhen udditora rewrude e Ruuhu on. O jabhataano yimbhe bhen yhetta mo lammina, hara himo andi wonde bhe ewnoyto nyande goo bhe wi’a ‘Hosannaa’ bhe wi’ata kadi ‘fempee mo’ bimbi mun. Almasiihu on no andi bherdhe dhen fow o newnata goddho majja.


3. Fii no Iisaa faabornoo non taalibaabhe mun bhen (Yuuhanna 6:16-21)


YUUHANNA 6:16-21
16 Bhay wonii nibbhii, taalibaabhe makko bhen tippori ka weendu. 17 Bhe bakii e laakun fii yahugol e ngoya sengo weendu ndun, dhun ko Kafernahuum, tawi niwre nden wadhii, bhe yiitidaali e Iisaa taho. 18 Onsay hendu dolnundu wifi, ndiyan weendu ndun yeyhii. 19 Bhay wonii bhe awyhinii laakun kun wa kilomeeterji jowi maa jeego, bhe haccii Iisaa no seppa ara ka hoore ndiyan, himo bhadaade laakun kun, onsay bhe huli. 20 Kono Iisaa wi'i bhe: Ko min nii; wota on hulu. 21 Tawi hibhe faalaa mo yhettude tumba ka nder laakun, tun laakun kun hewti leydi ka bhe yahaynoo dhon.

Fewndo ko Iisaa fowtotonoo dhon ka nokkeeli toowudhi Golaana, o yi’i taalibaabhe makko bhen ka woddhi, bhen no ronki, hibhe cippida e kenii ngii. Bhay hari jemma on no bhadaade, o yahi ka wodhi ton himo seppa ka hoore ndiyan. O accidaali bhe e bone fewtudho bhe on. Taalibaabhe bhen yhettiri mo wa mbeelu, bhe huli. Yungotoobhe liyyhi dhin bhen no miijotonoo wonde ko ruuhuuji bhe yi’ata, sabu ko bhe neebhata kon ka nder baharu. Iisaa bhadii, o yewtiri bhe no bhe anditira mo, o wi’i bhe «Ko min.» Nden yewtere wonti tugalal ngal ka gomdhinal sahaabaabhe bhen. Ka Ahadi Hindi, hidhen yi’a ko nandita e dhun «WONDHO ON», fii hollugol ko Joomiraadho on wondi kon e gomdhinbhe bhen. Taalibaabhe bhen faami wonde Iisaa no jogii bawgal kala e hoore piiji dhin; ka juudhe makko, bireedi on sowondiray, morloodhe ndiyan dhan deyyhinto, kenii ngii fanka. Bhay bhe faamii dhun, bhe bhurti kadi hulude. O wi’i bhe wota bhe hulu. Nden yamiroore «WOTA ON HULU» no yaltiti laabiiji 365 ka nder Kitaabul-Muggadasi, e nder nyallal gootal hitaande kala, hinde fewti taalibaabhe bhen e saa’iiji dhin fow. Hebhee hoolaare wondema ko Almasiihu on wondi kon e mon no e dow kulol kala. No wonirdhon woo maa no sattiradhon woo ko tiidhi, Iisaa no wi’ude on: «Ko min, wota on hulu!»

Bhay taalibaabhe bhen anditii Iisaa, bhe nhaldhi, bhe torii mo yo o aru o yhawa ka nder laakun. Bhe hewti kisan sera on. Ko kaawake tammo hawniidho wadhudho on nii e nder nyallal ngal. Ko Iisaa laamii yaasi on e saa’aaji dhin, himo waawi ardaade laana Moftal ngal ka tumbo kenii ngii haa hewten ka yaheten ton. Himo yidhi taalibaabhe makko bhen, o aray e mabbhe, kono himo landii yo bhe hoolo mo hoolaare nde wondaa e jibhi-libhi. Himo tiidhinde hoolaare nde bhe joganii mo nden, ka nder nibhe e ndardandhe dhen, no o pottinira kulol mabbhe ngol, o mara bhe haa poomaa e nder humondiral mabbhe.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun Iisaa salorannoo jamaa on yhetta mo wadha mo landho?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:13 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)