Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 019 (The first six disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

3. Taalibaabhe arambhe bhen njeegoo (Yuuhanna 1:35-51)


YUUHANNA 1:47-51
47 Bhay Iisaa yi’ii Natanayiila no ara e makko, o sifii fii makko, o wi’i: E hino Israa’iilayankeejo haqiiqaajo mo aldaa e yhoyre. 48 Kanko Natanayiila o jaabii: ko honno andirdhaa mi ? Iisaa jaabii mo: ko ado Filiipu noddude ma, fewndo ko wonnodhaa ka ley yhibbehi, hari mi yi’ii ma. 49 Natanayiila wi’i: Karamoko’en, ko onon woni Biddho Alla on e Landho Israa’iila on. 50 Onsay Iisaa jaabii mo, wi’i: Ko fii mi wi’ii mi yi’ii ma ka ley yhibbehi gomdhinirdhaa ? A yi’ay ko bhuri dhundhoo mawnude. 51 Ka haqiiqa haqiiqa min andinii on, on yi’ay kammu ngun no udditii, malaa’ikaabhe Alla bhen no wadha yhawa jippoo e hoore Bhii-Aaden on.

Natanayiila jibhii fewndo ko o tawi annabi Iisaa jangii miiijooji makko dhin. Hari himo gomdhiniri no Ahadi Hindi ndin holliri non, sabu o qirritanino Yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on junuubaaji makko dhin e himo faalanoo fota Laamateeri Alla ndin. Hari hinaa Farisiyankoyaagal o wondi e mun, kono ko o ninsoowo ka bhernde fii junuubaaji makko dhin, himo toraade fota Alla yo on addu Almasiihu Dandoowo en on.

Annabi Iisaa hedhitike toraare makko nden ka woddhi, o yi'ii on no toroo mo ko tiidhi, himo jiccii e ley leggal. Ngal bawgal fennyingol piiji suudhiidhi e aaden ko Alla tigi jogitii ngal. Annabi Iisaa bugitaaki mo, kono o okkorii mo peewal ko o siforii fii makko wa misal suutaangal ka Ahadi Hindi, hoore habbagol ardu Almasiihu on.

Ko Almasiihu on manti mo kon itti sikkitaare Natanayiila nden. O jabhani annabi Iisaa, o teddini mo e nder lintugol indhe teddudhe iwudhe ka Kitaabul-Muggadasi toddhiidhe Almasiihu on: Bhiddho Alla e Landho Israa'iila. E nder ko o huutori kon dhen indhe, Natanayila no weebhitude wonkii makko kin, ko fii jannoobhe fii sariya on e Dental fewjoobhe Yahuudiyankeebhe bhen no yeddi ko wi'aa kon Alla no mari Bhiddho. Sugu dhin kongudhi ko tiwugol Alla e wi'e mabbhe. Yhettirgol Alla wa Landho Israa'iila'en addayno yo Heroodu tampin mo tampereeji sattudhi laamu roomiyanko'en dhin, bhe wadha mo e joge. On Jogiidho gomdhinal laabhungal no holli hittendi fodaariiji dhi annabaabhe bhen fennyinanaa dhin. Himo huli Alla bhuri yimbhe bhen, o teddinii mo e fee jonnugol Baabaajo on teddungal, hara o ndaaraali battane dhen.

Hari Gooto e taalibaabhe bhen jonnaali Almasiihu on sugu dhen indhe teddudhe. Hino nhaldhini ko tawi Almasiihu on bugitaaki dhe, o findinii faamu Natanayiila ngun e nder hollugol mo ko kammu ngun udditii kon. Hari nyannde kala malaa'ikaabhe bhe yi'otaako no hundi Almasiihu on, hibhe yhawa ka kammu, fewtinana Baabaabjo on kaawakeeji makko dhin, bhe yiltoda e juudhe heewudhe baraaji bhe jonnita dhi Bhiddho on. Ko non dhoyngol annabi Yaaguuba ngol laatori, sabu ko e makko kanko annabi Iisaa baraaji dhin fow bhangiri ko heewi. Wano oo saahaabaajo wi'eteedho Puulusa windiri non e oo aaya dhoo: «Mantoore wonanii Alla, Ben Iisaa-Almasiihu Joomi men on, on Hebbindho en kala barki iwruki e Alla ka kammuuli sabu Almasiihu on!» (Efeesi 1:3) Gila ko Almasiihu on jibinaa e ko o lootaa maande tuubuubuyeere nden, kammuuli dhin no udditii ko tayyhodirtaa. Hari aranun, kammuuli dhin no ombii sabu tikkere Alla nden, malaa'ikaabhe bhen no ayniri naatirgal ngal kaafaaje. Jooni ngal baafal hewtinayngal ka Alla no udditii sabu Almasiihu on.

Ka fuddhoode, Yaayaa no sifaade fii yewtere nde Almasiihu on huutorta: «ka haqiiqa, haqiiqa, midho haalande on…» Hakke kon ko wadhi e oo sulfu no teddi, no yawti faamu neddhanke fow, ko ko neddhanke-le handi e mun, wa danyere ka gomdhinal makko kesal ngal tippi dhon immorde ka Alla. Si annabi Iisaa tentininirii dhun non, ko bhay hidhen daraade miijitodhen fii faale makko on, bhayru kon ko haalaa no yaadi e fennyinande ruuhuyankeere yawtudhun haqqile men dhen.

Bhawto kon ko fennyinaa dhon, Almasiihu on no fewnude seeditoore Natanayiila nden fii hita jokke hebhu mo kanko e Moftal hesal ngal. O tentinaali si tawii ko kanko woni Landho fodaadho on e Bhiddho Alla on, kono o siforii hoore makko wa ‘Bhii Aaden on’. Nden innde dhon ko kayre annabi Iisaa huutoraynoo ko bhuri kon si mo haalude fii makko. Ko bhandu makko ndun tun haana bonneede; himo wa'i wa men – ko kaawake moolanaadho non, Bhiddho Alla on wontii neddhanke fii no o maayira wa Baalun Alla kun lonto men.

E on saa'i, nden innde ‘Bhii Aaden on’ ko fewti ko gundoo yewtaadho fii mun ka deftere annabi Danu'iila. Alla halfinii ‘Bhii Aaden on’ nyaawoore nden. Natanayiila faami wonde annabi Iisaa hinaa Landho on e Bhiddho on tun, kono ko o nyaawoowo aduna on – Allankaaku ngun e mbaadi neddhanke ndin. Wano non, annabi Iisaa ardike on gomdhindho e gomdhinal tiidhungal bhuri dhun. Hari sugu ngal gomdhinal weebha, ko fii hari ontuma annabi Iisaa ko suka iwudho e fulawaa. Kono rewrude e gomdhinal ngal, taalibaabhe bhen yi'ii mangu suudhingu e makko ngun – wondude e kammuuli udditiidhi dhin dow.

TORAARE: Medhen rewude ma, an Bhiddho Alla on e nyaawoowo aduna on. Ko tikkere tun men handi, kono medhen tororde maa yaafuyee sabu moyyhere e yurmeende maadha nde joganii nden bhen weldibbhe ma. Juuru e amen baraaji maa dhin wondude e hoore kala aaden wondho e dhabbugol ma, no bhe yi'ire bhe anda maa, bhe yidhe, bhe hoolo ma, bhe mawnina e nder andal e tama'u.

LANDAL:

  1. Ko hondhun woni hakkunde dhee inndhe dhoo – ‘Bhiddho Alla on’ e ‘Bhii Aaden on’?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)