Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 020 (Jesus' first miracle)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

4. Kaawake arano mo annabi Iisaa adii wadhude on Kanaa ka peera (Yuuhanna 2:1–12)


YUUHANNA 2:1-10
1 Baldhe tati bhawto dhun, peera wadhi ka wi’etee Kanaa, dhun ko e nder Jaliilu. Tawi yumma Iisaa no ton, 2 Iisaa e taalibaabhe mun bhen kadi saatinaa e on peera. 3 Bhay njaram wiinyu dhan lellii, yumma makko kanko Iisaa wi’i mo: Njaram dhan lellirii bhe. 4 Onsay Iisaa jaabii yumma mun, wi’i: Neene, ko hondhun faalanadhon mi? Ko fii saa’i an on hewtaali taho. 5 Yumma makko wi’i kurkaadhi dhin: Wadhee kala ko o wi’i on. 6 Tawi no dhon loodhe kaayhe jeegoo ebbhanaadhe fii ka Yahuudiyankeebhe bhen salligoo, tawi nde bee e majje no wadha embere liitir teemedere. 7 Iissa wi’i bhe yo bhe hebbin dhen loodhe ndiyan, kambhe kadi bhe loowi e majje haa dhe heewi. 8 Onsay o wi’i bhe yo bhe nyedhu, bhe nabhana ardotoodho fii nyaameteeji on. Bhe nyedhi, bhe nabhani mo. 9 Ardotoodho fii nyaameteeji on kadi mettii dhan ndiyan waylaadhan njaram wiinyu. Tawi o andaa ko honto dhan njaram iwi, kono tawi kurkaaduubhe yhoogubhe ndiyan dhan bhen kanyun no andi. Onsay o noddi wondho tiggude on, 10 o wi’i mo: Mo kala ko njaram moyyhan dhan adotoo yedhude, si yedhoya jaasudhan dhan, tuma yaraa moyyha. Kono an, hidha mari njaram moyyhan haa jooni.

Annabi Iisaa ardike taalibaabhe mun bhen ka aynde tuubuubuyee ka gaydhe faadhudhe Yurdayniwol haa e Jaliilu fii yo bhe tawe e weltaare ka peera on wadhata dhon. Ndun yaadu ndu kilooji 100 no holli wattitande tiidhunde wadhude nden hakkunde Ahadiiji dhin dhidhi. Jooni gomdhinbhe bhen duumaaki han kadi e dhowdi sariya on, kono ko e nder weltaare peewal iwungal e juudhe annabi Iisaa, pudhal naange ngen on e jooma bhuttu ngun on.

Hari annabi Iisaa lettitortaa wano Yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on lettorta non. Ko dhun wadhi si yaadugol makko e taalibaabhe makko bhen ka peera on wadhata dhon e hoore mun ko ko timmi kaawake. O wi'aali hita yimbhe bhen yaru njaram wiinyu, sabu himo waajii wondema hinaa ko naatiri ka hunduko tuuninta neddho, kono ko miijooji harmudhi. Annabi Iisaa bugitaaki lettitagol ka diina, kono himo hollude wonandema sugu dhan ngurndan dhon nafataa goddho. Bhernde men bonde nden ko mbaadi heyri ndin e jibinande heyre nden foddi e mun. Kitaabul-Mugaddasi on non no tonhi mandilugol e yarugol ko wi'etee kon beere maa alkoolu.

Taalibaabhe bhen dhowti annabi Iisaa ka peera. Natanayiila hari non, ko mo Kanaa (21:2). No gasa hara yumma annabi Iisaa no andunoo on jonboowo. On saa'i no gasa hara Yuusufu moodibo makko on wuuraano. Hari yumma Mariyama heynike, ko annabi Iisaa wonunoo afo ardinoodho on bheynguure nden.

Ko dhun wadhi si yumma Mariyama fewti e makko fii toragol mo yo o wallito musibbhe makko bhen bhe hebha ko bhe faalanoo kon. Gila ko o iwi Yurdayniwol, hari hinaa o hande kadi aaden meho; hari Ruuhu Seniidho on wattitike mo, ardike mo no o kurkorana Alla, golle dhe taalibaabhe makko bhen huuwooyta dhen yeeso ko woddha.

Hari yumma Mariyama no hoolori Gedhal mun ngal, ko fii himo andi fii giggol on ngol no sifori. Ko gomdhingol e giggol Almasiihu on memminta sookewo Alla ngon. Yumma Mariyama wi'i kurkaadhi dhin wadhee kala ko o wi'i on. No woniri woo, himo felliti wondema annabi Iisaa huuway goddhun. Kongudhi dhi o fewtini dhin kurkaadhi dhin no nandita e waaju ngu mofte dhen fow haani gollitirde: wadhee kala ko o wi'i on. Awa ko Almasiihu on tun dhoftotodhen. Ko dhoftagol daalol makko ngol yaltinta kaawakee.

Loodhe salligordhe dhe wadhoraano dhen, dhe tawata nde bee no wadha embere liitir teemedere, hebbinaa. Saatinanooobhe bhen huutorno ndiyan salligii buy ko bhe salligotoo. Ka annabi Iisaa tawaa woo salligii on wayloto. Gooto tawetaake ka peera Baalun kun si wonaa o labbhina haa o laabhi poy.

Ko labbhinegol ngol aanini taho Almasiihu on. Si on peera waawaa non wadheede. Annabi Iisaa no wattitude ndiyan labbhidhay dhan, o lontinira dhan wiinyu moyyho on. En anda ko honno o huuwiri on kaawake. Kono fii peera Baalun kun, hidhen andi wonde yhiiyhan makko hibbaadhan dhan no yonana tawaabhe bhen fow. Dhun yaadaa e mandilugol. Ruuhu Seniidho on newnanaa mandilugol. Kono ko njaram wiinyu dhan yoni kon haa heewi ko maande yaafuyee junuubaaji dhin ko lannataa ko Almasiihu on yedhi kon yimbhe bhen. Yo yimbhe bhen fow tawe e weltaare wadhaynde nden ka kammuuli. Yo fow anditu fii bireedi e njaram wiinyu dhan nyande kala nde nafaqa Joomiraadho on wadhetee, maande Almasiihu on no wondi e men – yedha en yaafuyee, hara hidhen fowtoo e nder welo welo men.

YUUHANNA 2:11-12
11 Ko ndee maande hawniinde o attii wadhude kanko Iisaa, dhun ko ka wi’etee dhon Kanaa e nder diiwal Jaliilu wadhi. Ko nii o bhanginiri darja makko on, taalibaabhe makko bhen kadi gomdhini. 12 Ko bhawto dhun, o yaadi e yumma makko e neene-gootoobhe makko bhen e taalibaabhe makko bhen Kafernahuum. Bhe weeri dhon baldhe seedha.

Fii ko annabi Iisaa mari kon bawgal tagugol nhaldhini taalibaabhe bhen, dhun findini haqqile mabbhe dhen e ko o mari kon bawgal e hoore yaasi on. Bhe yi'i mangu makko ngun, bhe gomdhini ko o nelaadho Alla. Dhun addi yo bhe gomdhin mo. Hinaa nde wootere gomdhinal ngal mawnata, ko kala on dhoftiidho faamata fii maggal. Si on jangii fii kuudhe annabi Iisaa dhen, on taskike no luggiri maakuuji makko dhin, on faamay ittiri ko o mawni kon.

Annabi Iisaa iwiino ka bheynguure mun, himo hettanii kurkanagol Alla, hara piiji aduna fallaali mo. Kono o tayhaali jokkere endhan wondhan dhan hakkunde makko e yumma makko e neene-gootoobhe makko bhen. E saa'iiji goo, o yaadayno e taalibaabhe makko bhen. Musibbhe makko bhen yaadii e makko ka wi'etee Kafernahuum, saare mawde nden ka sera weendu ndun Tibariyuusu. Taalibaabhe bhen no hoolidhoo mo hoolaare haqiiqaare, hara hinaa fii seede mo o wadhunoo on tun ka wi'etee dhon Kanaa. Bhe humike e makko ko lannataa.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, medhen weltani maa fii ko saatindhaa men kon ka peera wadhudho on Kanaa, men naatiri weltaare e nder humodirgol e maadha. Yaafano men junuubaaji amen dhin, hebbin men Ruuhu maa Seniidho on. Men jokkoyte, men duumoo e nder peewal e laabhal maa ngal, wano huuwirdhaa dhun non, okkitirdhaa hoore maa sadaka fii dhuudhubhe.

JAABAWOL:

 1. Ko fii hondhun annabi Iisaa yaadani e taalibaabhe mun bhen ka peera?

LANDE 1

Jangoowo teddudho,
hewtinan men jaabaaji 20 laabhudhi timmudhi e nder dhii noogay e nayiji dhi men jonni ley dhoo. Ontuma men nabhante jannde hikkotoode nden e dhii jandeeji dhoo.

 1. Ko hombo windi Linjiila nayabho on?
 2. Ko humodiral hongal woni hakkunde deftere nayabhere nden ka Linjiila e dheya arandhe nay dhen ka Linjila?
 3. Ko hondhun Linjiila mo Yuuhanna windi on faalaa andingol en?
 4. Ko hombo addanaa nden deftere?
 5. E hara ko honno sendirten nden deftere, watten nde tobbhe tobbhe jangeteedhe kala?
 6. Ko halfere teddude honde windii ka aaya arano e simoore aranere nden ka deftere wi'eteede nden Yuuhanna e ko nde firi?
 7. Ko piiji jeegoo hittudhi fewtudhi Almasiihu on hondhi Yuuhanna holli en ka fuddhode deftere nde o windi nden ka Linjiila?
 8. Ko hondhun sendi ndaygu ngun e nibhe dhen e bannhe faamu iwudho ka ruuhu?
 9. Ko sabu piiji hittudhi hondhi Yaayaa Lootoowo maande tuubuubuyee on woni kurkanaade?
 10. Ko hondhun woni hakkunde Almasiihu wondho ndaygu ngun on e adunaaru ndu nibhe dhen ngun?
 11. Ko hondhun jabhubhe bhen Almasiihu on hendotoo?
 12. Ko hondhun ko Almasiihu on wonti kon neddhanke firi?
 13. E ko honno faamirten heeweendi wondi ndin fow e Almasiihu on?
 14. Ko miijo heso hongo Almasiihu on addi ka aduna?
 15. E ko hondhun bhee bhe dental fewjoobhe Yaahudiyankeebhe bhurngal ngal mawnude imminnoobhe bhen woni e dabbhude e nder dhee lande dhe bhe landii Yaayaa Lootoowo maande tuubuubuyee on?
 16. Ko honno Lootoowo maande tuubuubuyee on noddiri yimbhe bhen fertanagol Joomiraadho on laawol ngol?
 17. Ko tobbhere honde bhuri hittunde e nder ko Lootoowo maande tuubuubuye on seeditii kon fii annabi Iisaa yeeso bhen bhe hooreebhe dental ngal imminoo bhen?
 18. Ko hondhun woni firo «Baalun Alla kun»?
 19. Ko fii hondhun annabi Iisaa wontiri okkoowo Ruuhu Seniidho on?
 20. Ko fii hondhun taalibaabhe bhen dhidho jokkani annabi Iisaa?
 21. E ko honno taalibaabhe arambhe bhen layinirnoo innde annabi Iisaa nden?
 22. E ko honno taalibaabhe arambhe bhen fennyinirani bheya innde annabi Iisaa nden?
 23. Ko humidiri dhee indhe dhidhi teddudhe dhoo ‘Bhiddho Alla on’ e ‘Bhii aaden on’?
 24. Ko addi yo annabi Iisaa nabhor taalibaabhe mun bhen ka peera on wadhata dhon?

Nabhee jaabaaji mon dhin, hara on yejjitaali windugol adereesi mon on ko laabhi e no jangorta e ndee innde wonde dhoo:

Waters of Life (L'Eau de la Vie)
B.P. 600 513
70305 Stuttgart
Allemagne

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:36 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)