Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 018 (The first six disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

3. Taalibaabhe arambhe bhen njeegoo (Yuuhanna 1:35-51)


YUUHANNA 1:43-46
43 Bimbi nden nyande, tawi kanko Iisaa himo faalaa yahude Jaliilu, o tawoyi Filiipu, o wi’i mo: Jokkan. 44 Tawi Filiipu on ko mo Bayti-Sa’iida ka saare oo wi’eteedho Andaraawu e Petruusu. 45 Onsay Filiipu tawoyi oo wi’eteedho Natanayiila, o wi’i mo: Men yi’ii on mo fii mun windii ka Sariya Muusaa e ka defte annabaabhe bhen, dhun ko Iisaa oo jeyaadho Naasirata, bhiddho Yuusufu. 46 Onsay Natanayiila wi’i mo: Hara huunde moyyhere no waawai yaltude Naasirata? Filiipu jaabii mo wi’i : Aru ndaaraa.

Ka aayeeje feyyhudhe, en yi'ii piiji feyyhunoodhi dhin e nder baldhe nay jokkodirdhe dhen. Nyallal aranal ngal, yimbhe imminaa immorde Yerusalaam; nyallal dhimmal ngal, Yaayaa bhangini wondema ko Iisaa woni Baalun Alla kun; nyallal tammal ngal, annabi Iisaa nodditi taalibaabhe nayo; nyallal nayabhal ngal, o nodditi Filiipu e Natanayiila yo bhe tawtitu mojobere taalibaabhe bhen.

Ko annabi Iisaa yahi ka Filiipu. Pellet o humpitorno e fee lootoowo maande tuubuubuye on fii ko annabi Iisaa woni kon hakkunde mabbhe. O nhaldhi fii ko Lootoowo maande tuubuubuyee on toddhii kon annabi Iisaa wi'i : ko an woni Baalun Alla kun. Filiipu suusaali bhattade annabi Iisaa. Himo faalanoo andude Joomiraadho on, kono himo yhettiri hoore makko wa mo rindhanaa humodirde e iwudho ka Alla. Awa ko annabi Iisaa yahi hella makko, o fitti miijooji makko jiibhiidhi dhin, o wakkilini mo immagol jokka mo.

Annabi Iisaa no waawi subhagol yimbhe makko bhen, bhayru ko kanko tagi bhe, yidhi bhe, sotti bhe kadi. Hinaa enen subhotoo jabhugol mo, ko kanko adotoo yi'ugol en; o dhabbhitii en, o yiitii en, o noddii en ka golle makko.

Gooto jokkataa mo si wonaa o nodda, goole moyyhe hebhotaako si wonaa e yamiroore Almasiihu on. On wondho gollude ka Laamateeri Alla, hara o subhaaka fii huuwugol ko o haani kon huuwude, haray ko tampintinagol o woni, o falla kadi hedditiibhe bhen. Kono dendaangal hedhitiidho Almasiihu on, hebulii dhoftagol mo, yi'ay ka Almasiihu on watti yili e makko, tambitii saa'i kala.

Filiipu yahi kisan fennyingol Kibaaru Moyyho on, o holliti dhun Natayiila weldiddho makko on: «Men yi'ii Almasiihu on!», o wi'aali «Mi yi'ii». O tawnu hoore makko e ko Moftal ngal qirritii kon.

Hino nandita e si annabi Iisaa hollitii taalibaabhe mun bhen no nelal makko ngal yarata non, kono o yewtaali huunde fii jibinande makko nden ka wi'eteedho dhon Baytilahiiimi, maa fii Yuusufu wondho on ben makko ka aduna gaa. Taalibaabhe bhen humpitanooki huunde fii ngurndan makko dhan.

Natanayiila no jogii haqqil fii faamugol Bindhi Laabhudhi dhin. O dhabbhituno fodaariiji sifiidhi dhin fii Almasiihu on ka defte annabi Muusaa e ka annabaabhe bhen. Himo humpitinoo wonde Almasiihu on ko Baytilahiimi jibintee, maa kadi ko o yaltoowo e nder bolondaa Daawuuda on, o laamoto jamaa makko on. Natanayiila hebhuno satteende jabhugol wonde Almasiihu on ko Naasirata iwata, saare tosokere nde fii mun haalaaka ka Ahadi Hindi, awa kiitol wo yewtaali fii mayre. O anditi wonde ko e nden nokkuure mojobere Zelootiibhe feyyhintinoobhe keerol bhen murtannoo Roomu. Ndun murtaldu donkinano fota, wonkiiji heewudhi saami e nder mun.

Dhin piiji hittaa e Filiipu. Weltaare makko nden no tiidhi fii ko o fotti kon e Almasiihu on. Ko o weltii kon fota pottini sikkitaare Na­tanayiila nden fow. O hombi kala yeddodiral, o wi'i: «Aru, yi'aa.» Ko nden ebbhoore woni tuggalal fennyinande kibaaru moyyho on, nde faamina goddho no o andirta goonga on, nde wi'a, «Aru, yi'aa». Hita on naatu e yeddodire fii annabi Iisaa, kono andee doole makko dhen e wondigal e makko. Seeditoore men nden hinaa e miijooji moyyhinaadhi tippi, kono ko e aaden wondho tigi Joomiraadho on.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, men jarmii maa fii ko weltindhaa kon bherdhe amen dhen. Ardo men e humodiral maa labaangal ngal no men addira wobbhe goo ka maa. Okkor men faale no men waajora e fee giggol e munyal, yaafanoodhaa men kulol amen e diwnol amen, yaafano men kadi ko men falli kon wobbhe. Wallu men no men bhanginira innde maa nden e fee cuucal.

LANDAL:''

  1. Ko honno taalibaabhe arambhe bhen fennyinirani bheya innde annabi Iisaa nden?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)