Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 007 (The Baptist prepares the way of Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
A - Fii ko daaluyee on wonti kon bhandu e fee Iisaa (Yuuhanna 1:1-18)

2. Lootoowo maande tuubuubuyee on no fertanaade Almasiihu on laawol ngol (Yuuhanna 1:6-13)


YUUHANNA 1:11-13
11 O arii ka makko, kono bhe makko bhen jabbhaaki mo. 12 Kono kala jabbhiibhe mo, gomdhini e innde makko nden, ko bhen o newnani wonugol bhibbhe Alla, 13 dhun ko bhen hebhaabhe immorde e Alla, hara hinaa immorde yhiiyhan maa e mbeleedhe bhandu maa e faale neddhanke.

Ko wadhi si jamaa Ahadi Hindi ndin noddiraa bhe Alla ko bhay Joomiraadho on yubbhodirii e bhen junuubankeebhe tippude e ahadi ndin, bhawto ko o labbhini bhe. O ardii bhe ko timmata duubhi teemeddhe temeeddhe. O remiri ka bherdhe mabbhe keri sari sariya on, o hebulini bhe jabhugol Linjiila on. Ko non taariika zurriya Ibraahiima on fewtiniri gite mun dhen e ardu Almasiihu on. Ko feenyugol makko ngol woni gadha e gaanin Ahadi Hindi ndin.

Ko huunde nhaldhinde ko tawi kon bhen subhaabhe fii jabbhagol Iisaa Joomiraadho on bugitike mo, bhe hendaaki kadi ndaygu makko ngun. Bhe subhii wuurugol ka nder nibhe sariya on, hibhe hawji hewtugol ka nyaawoore. Bhe ronkini hoore mabbhe hendagol moyyhere nden, bhe yidhi kuudhe mabbhe dhen bhuri kisiyee wondho on e Almasiihu on. Bhe tuubaali, bhe sattini bherdhe mabbhe dhen yeeso ruuhu goongaajo on.

Hari jamaa on ka Ahadi Hindi ko jamaa Alla, aduna on fow kadi men, sabu ko Jom-Bhural on woni ko tagi kaayhe dhen e kulle dhen wondude e yimbhe bhen fow. Ko dhun wadhi si jamaaji aduna on fow e jamaa Ahadi Hindi ndin no rondodii dongal gootal. Tagudho en on e karamokoojo men on ka nder bhernde men e ka cuudhi men, ko hombo jabbhotoo mo? Ko Alla jeyi on. Hara on wadhii hoore mon e sookeeje Joomiraadho on? Hande, jamaaji bhurdhi dhin no yurmi ka tawi dhi hebulaaki weebhitaade e ndaygu Almasiihu on. Dhi faalaaka hebhude nafa ndayguujii dhin fii foolugol tekkeendi nibhe mabbhe dhen. Hidhi salanaade Bhiddho Alla on e nder dhun.

Zurriya annabi Ibraahiima kala maa neddhanke, si en yhettii fow, kala udditandho Almasiihu on bhernde mun nden, o watti ngurndan makko dhan e juudhe Dandoowo tiidhudho on, hebhay kaawake moolanaadho. Ko fii ndaygu kammuyankehu ngun ndayginiranay mo ndaygu iwungu ngun ka Alla, o foola nibhe hodhudhe dhen ka nder bhernde makko. Ko bhuri dhun, bawgal Alla ngal naatoyay ka nder bhernde makko, ngal heydhintina nder nderjo makko on. Almasiihu on njattinay on e nder maccangaaku junuubu ngun. O yedhay on hettaare faybhe Alla bhen. Si hidhon yidhi Almasiihu on, onsay Ruuhu-Seniidho on hodhay e mon, o fuddhoyoo golle kisiyee on ka nder ngurndan mon.

E hin-le Yuuhanna windoowo Linjiila on wi’aali wonde en wontoyay maa en wontii faybhe Alla, kono en wonay faybhe Alla e fee mawnugol ka ruuhu. Ko sendi kon dhin kongudhi dhidhi hinaa ko faddhi ko fii on gomdhindho Almasiihu on naatay e nder ngurndan heccidhudhan. E nder mun, o jandhay o wonoya mokobaa no o timmira ka ngurndan ruuhuyankejan. Bawgal Joomiraadho on heydhintinay en tagudi ndin, ngal labbhina, ngal watta en timmubhe.

En wontiraali faybhe Alla sabu ko yhettiradhen dhun kon tun, kono ko rewrude kadi e jibinande ruuhuyankeere nden. Dokkal Ruuhu Almasiihu on ka bherdhe men hebbinay en hoolaare Joomiraadho on. Dokkal Ruuhu Almasiihu ngal okkadhen ngal ka bhernde men no hebbini en hoolaare immorde ka Joomiraadho on. Ko nden hoolaare immorde ka Alla hibbaa kon e gomdhinbhe bhen no holli bawgal woo alaa e nder oo aduna e saa'iiji aroyooji dhin hadhaygal bhe hebbinireede kon ko iwi ka Alla. Ko Almasiihu on woni dayyhere gomdhinal ngal e timminoowo ngal on.

Faybhe Alla bhen e faybhe aduna on ebbhodirtaa. Tagaadho kala ko rewrude e baabaajo e neenejo ariri ka aduna, woni e anniyee maa si wonaa. No gasa bhe torodike Alla, bhe dhoftike ko Ruuhu on tindini bhe kon. Kono kala dondi ruuhu e haqqil e bhandu ndi ronudhen e juudhe mawbhe men ndin nandaa ko fandhi e jibinande men heyre iwude nden ka Alla. Ko fii heydhintinegol ngol ka ruuhu ko huunde laabhude fuddhiinde ka Alla, wondho on sabu jibinande Iisayankeejo kala. Ko fii ko kanko woni Baaba men ruuhuyankeejo tigi-tigiijo on.

Paykun wo waawaa jibintinaade. Ko goddho jibinikun. Wano non jibinande men ruuhuyankeere nden ko huunde moyyhere laabhude tun. Almasiihu on awii awdiiji Linjiila makko on ka bherdhe men. On mo no yidhi dhin awdiiji, jabhay dhi huutora. Ko e makko ngurndan poomayankejan dhan mawnata. Barki wonanii hedhotoobhe daaluyeewol Alla ngol huutora.

Jibinegol e nder bheynguure iisayankoore maa tawegol e moftal iisayankowal wattataa en faybhe Alla, bee hebhen gomdhinal ngal e innde Almasiihu on. Ngal gomdhinal no bhangini bee bhattodhen mo, naaten ka nder welayeeji makko, faamen bhuttu makko ngun, mawnen e nder fawagol e bawgal makko ngal. Ngol mawnugol gasii woo si en tumbii hoore men en wattii e juudhe makko, hoore hidhen gomdhini o hisinay en, o wattita en no nandiren e makko. Gomdhingol Almasiihu on ko humodiral laabhungal hakkunde men e makko e ahodagol ahadi poomayankeeri. Nden jibinande ruuhuyankeere laatotaako e men bhaawo gomdhinal. En waawataa haalude wonde jibinande heyre nden no mawni maa no satti bhuri gomdhinal ngal, maa kadi gomdhinal ngal no weebhi bhuri heydhintinegol ngol. Dhin fow no fota.

Haa-jooni, Yuuhanna windoowo Linjiila on toddhaaki taho innde Iisaa-Almasiihu on. Ko o wadhi ko sifanagol gomdhinbhe bhe wonaa Yahuudiyanko bhen no annabi Iisaa woniri, e fee huuutorgol kalfe yaadudhe e miijooji mabbhe dhin. E hara on faamii dhii firooji jowi sifiidhi fii kuudhe moyyhe Almasiihu on dhe windoowo Linjiila on hittini dhen fii mun? E hara on udditii bhernde mon nden no bawgal dhin piiji makko moyyhi wondira e mon? Onsay on wontay tigi faybhe Alla!

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, midho sujjude yeeso maa. Midho yidhu maa udditan maa bhernde an nden. A arii e an fii kala midho wondi e junuubaaji, a labbhinii ellaaji an dhin fow. Yaa an Joomiraadho, mi udditanii ma baafe bhernde an nden. Ar hodhaa ka an rewrude e Ruuhu-Seniidho on.

LANDAL:

  1. Ko hondhun jabhubhe bhen Almasiihu on hendotoo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:22 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)