Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 006 (The Baptist prepares the way of Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
A - Fii ko daaluyee on wonti kon bhandu e fee Iisaa (Yuuhanna 1:1-18)

2. Lootoowo maande tuubuubuyee on no fertanaade Almasiihu on laawol ngol (Yuuhanna 1:6-13)


YUUHANNA 1:9-10
9 Dhun ko nguu ndaygu haqiiqawu arngu e oo aduna, ndayginayngu kala neddho. 10 Hari Daaluyee on no e oo aduna, awa kadi aduna on ko e makko tagiraa, kono aduna on andaali mo.

Ko Almasiihu on woni ndaygu haqiiqawu aduna on. Hebii duubhi teemeddhe, Ruuhu-Seniidho on hiitino fii ardu makko ndun rewrude e annabaabhe bhen. Defte dhen ka Ahadi Hindi no fennyini laabiiji buy ardu Almasiihu on ka aduna. Annabi Isaaya no hiitii dhun dhoo: «E hino nibhe dhen hundii leydi ndin, niwre nden hundi jamaaji dhin; kono an e hoore maa Joomiraadho on no immaade, mangural makko ngal no feenyude e maa» (Isaaya 60:2).

Ka deftere Yuuhanna 1:9-10, ndee halfere «aduna» no fillitaa laabiiji nay. E faamu makko kanko, firo nden halfere wonaa nibhe dhen ko fii hino windii: «Aduna on fow no e ley doole Bondho on» (1 Yuuhanna 5:19).

Ka fuddhoode hari aduna on bonaa, ko fii Alla tagirno mo no moyyhiri. Labeendi e moyyhere no hebbinoo aduna on. «Allaahu on ndaari ko o tagi fow, o tawi dun no moyyhi fota» (Fuddhoode 1:31). Allaahu on tagi neddho e nando makko, maamiraabhe men bhen yedhaa mangu makko ngun, hari ko bhe batte ndaygu Tagudho on wa ndaarorgal.

Kono sabu mawnintinaare nden, bhe wonti bombhe e murtubhe. Bhe acci humodiral woodungal ngal hakkunde mabbhe e Alla, bhe weebhitii e ruuhu nibhe dhen. Woddhitagol Alla ko bone addata, wano annabi Daawuuda holliri dhun non ka Zabuura 14:1: «Faadha haqqil no wi’a ka nder bhernde makko: Alla alaa! Bhe jiibhii hoore mabbhe, bhe wadhii kuudhe harmudhe; hay gooto alaa wondho wadhude ko moyyhi.»

Yuuhanna windoowo Linjiila on no seeditaade fii ko Almasiihu on ari kon e oo aduna bondho, wano naange ngen immorta non nge radhoroo seedha seedha nibhe dhen yeeso magge. Ndaygu Almasiihu on naatiraali ka aduna wa farnyitere bonnaynde yiitere. Ko bhuttu o naatiri, o ndaynginani yimbhe bhen fow. O ariraali wa nyaawoowo lettoowo, kono ko wa Dandoowo e Sottoowo. Yimbhe bhen fow no handi e ndaygu Almasiihu on. Si wonaa dhun bhe luttay e nder niwre. Ko Almasiihu on woni ndaygu haqiiqawu ngun, hinaa gooto si wonaa kanko. On mo jabhii ndaygun makko ngun e fee Linjiila on jikku makko ngun wattito, o wonta moyyhom o ndayginana yimbhe heddiibhe bhen.

Etodhen faamugol ngol kongol dhoo: «Tagoowo on arii e oo aduna.»  Jeydho on naatii ka jeyal makko, landho on bhattike jamaa makko on. Ko hombo immotoo fii fertagol laawol makko ngol? Ko hombo jangata anda goonga on fii ardu makko ndun e ko o arani kon? Ko hombo hebulii selugol faaleeji mun mehi dhin ka aduna no o jabbhora Alla wondho arude on? Ko hombo yi’ata on saa’i wattitoowo fow e mo sugu mun hebhotaako ka aduna, e maanaa nde Alla aroyta?

Tun nde wootere, Joomiraadho ari hakkunde junuubankeebhe bhen. O aru e nder bhuttu e no andortaako. O faalanooka jalbinirde aduna on mangu makko ngun, e bawgal makko ngal e mangural makko ngal. Ko yankinaare makko nden e giggol makko ngol e goonga makko on o fennyini. Gila ka fuddhoode tagoore nden, mawnintinaare adday yanal neddhanke. Fii makko kanko Ibuliisa, himo faalanoo tiidhunde, o darja o hebha haqqil wano Alla. Almasiihu Jom-bawgaljo on jibinaa non, himo hayfintinii, yankinii ka booboyaagal makko wallinaa ka dingiraa. Kanko e yankinaare makko nden, e bhuttu makko ngun e dhoftaare makko nden, o hebhii polgal. O cippike haa e nokkuuji bhurdhi jaasunde dhin ka banii-aadama'en fii no o mawninira yimbhe bhen fow o hisina bhe.

Hedhitee, onon yimbhe fow! Dhun e wonde on Kibaaru Moyyho jonnaama, en taway no yurmi ko tawi kon aduna on andaa e bhe faamaa fii ndaygu ngun. Yimbhe bhen andaali wondema Bhiddho on bhattike bhe e himo hakkunde mabbhe. Bhe lutti e mbundhan e feetere, fii kala hibhe jogii gande luggudhe e faamu ka haqqil. Bhe andaali wonde ko Alla tigi darii tumbo mabbhe. Bhe andaano Tagudho bhe on, bhe jabhaali Hisinoowo e nyaawoowo bhe on.

Si en fuddhorii on goonga sattudho faamude, en humpitoto huunde hittunde ka nder Laamateri Alla: en waawataa faamude fii Alla, hara ko haqqile men dhen e doole Banii-Aadama'en dhen tun huutordhen. Kala ko andudhen fii giggol Almasiihu on ko moyyhere e dokkal immorde ka Alla non, sabu ko Ruuhu-Seniidho noddata en rewrude e Linjiila on, o ndayginirana en dokke makko dhen o mara en ka gomdhinal haqiiqawol. Awa hidhen haani tuubude hara en tippaali e haqqille men dhen e ko wonkii men kin sutii kon. Mo kala e men no haani udditande haqqille mun dhen goonga mo ndaygu ngun addorta on, wano piindi leggal udditorta non si naange jalbii e mayri. Ko wano non, gomdhingol e Almasiihu on okkirta gandal haqiiqawal ngal. Nden fuddhoode gomdhinal ngal hinaa e juudhe men woni, kono ko Ruuhu Joomiraadho on gollata dhen golle e men, enen dhoftiibhe mo bhen.

TORAARE: Medhen weltani maa, Iisaa Joomiraadho on fii ko arudhaa kon ka aduna. Hinaa fii nyaawugol maa yottagol arirdhaa, kono ko fii ndaygingol e fii hisingol yimbhe bhen fow. Ko men bumbhe, men alaa haqqil. Yaafano men ellaaji amen dhin, yedhaa men bhernde dhoftotoonde. Udditu gite amen dhen, newnanaa men no men yi’ira maa. Udditu wonkii amen kin e jalbeendi maa bhuttundi ndin no men waawira wuurirde e fee Ruuhu-maa Seniidho on.

LANDE:

  1. Ko hondhun woni hakkunde Almasiihu on kanko ndaygun e aduna nibhe dhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)