Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 008 (The fullness of God in Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
A - Fii ko daaluyee on wonti kon bhandu e fee Iisaa (Yuuhanna 1:1-18)

3. Heeweendi Alla ndin ko e wontugol Almasiihu on neddhanke feenyi (Yuuhanna 1:14-18)


YUUHANNA 1:14
14 Daaluyee on wonti neddho, o hodhi hakkunde men, dhun ko on heewudho moyyhere e goonga; awa le en punnike mangu makko ngun, ngun mangu ngu Bhiddho baajjo on hebhi e Baabaajo on.

Ko hombo woni Iisaa-Almasiihu on? Ko Alla tigi e neddho tigi. Yuuhanna no holliri en on gundoo mawdho wa tobbhere mawnde Linjiila makko on. Nde himo sifoo fii ko daaluyee Alla on wonti kon bhandu, himo hollude en didoodi Linjiila makko on. Ko aaya 14 on woni saabiwal kala nele wontirdhe dhen yeeso. Si hawrii on faamii ko ndin lambiri ruuhuyankeeri firi kon, on waaway andude gandal luggungal simooje wontirdhe dhen yeeso.

Ko Almasiihu on wonti kon needho no serti fes e ko heydhintinaken kon ka ruuhu. En fow hidhen jogii bhandu, ko e fee baabaajo e neeneejo arirdhen. Ko ko dhun feyyhi si daaluyeewol linjiilawol ngol meemi en, heydhintiniri en ngurndan hesan dhan. Almasiihu on non jibiniraaka baaba iwudho ka aduna. Daaluyee Alla on aririi e yumma Mariyama wano malaa’ikaajo on yewtiri mo non: «Ruuhu Seniidho on aray e maa, bawgal Jom-Bhural on dhuwirte dhowdi mun ndin. Ko dhun si boobo seniidho hebhoyteedho on noddiroyte Bhiddho Alla» (Luuka 1:35). Ko e fee gomdhinal ngal o jabhiri ngal nelal labaangal, debbo mo andaa gorko on saawi e makko ko woowaka saaweede, ka Ruuhu Seniidho on humodiri dhon e yhiiyhan neddhanke dhan. Ko non Alla wontiri neddhanke.

Miijo men ngon no fandhi yeeso kon ko laatii. Gandal jannayngal fii ngurndan dhan waawataa sifaade on gundoo. Gandal yimbhe bhen waawaa faamude dhun. Jannoobhe fii Alla goo no faalaa lo'inde ko tawi kon e gite jooma gandal en Iisaa waawaa jibineede e fee wi'ugol ko e bhandu tun o ariri hara hinaa tigi-tigiiru muuseteendu e maapotoondu. Medhen qirritii non wonde Almasiihu on no timmi neddhanke, himo timmi Alla, dhin dhidhi nde wootere.

Ko ko Almasiihu on wonti kon neddhanke sifantoo en no hawriri fii jibinande labaande hawniinde nden. Bhiddho poomayankeejo Alla on, wonnoodho on binde Alla gila ka fuddhoode, yhetti mbaadi bhandu ndu alaa junuubu, ko fii Ruuhu Seniidho wondho e makko on foolii noone junuubu kala. Ko non Iisaa woniri aaden bajjo wuurirdho laabhal on mo wadhaali junuubu, mo alaa waadere.

Bhiddho Alla on jillodiri e bhen murtubhe, bhe yurmetaa e bombhe, bhen lannubhe mayde. Kono ko o poomayankeejo, mo maayataa sabu allankaaku makko ngun. O ndaaraali toweendi makko ndin, kono o yidhii en, o accitiii mangu makko ngu o joginoo ngun binde Baabaajo on, o hodhi hakkunde men. O wonii mo men, o faamii fota no fewndordhen non. E fee tampere nden, o ekkitike dhoftagol e dhi fow. O bugitaaki en, enen bombhe bhen. Ko fii bhattagol en Almasiihu on wontiri neddhanke no bhattoren Alla.

Bhandu Almasiihu on ndun no nandi e wonirdu ndun ka Ahadi Hindi ka Alla fottaynoo dhon e jamaa makko on. Hari Alla no e Almasiihu on, o feenyi e men himo yhetti mbaadi neddhankeeri ndin. Kala allankaaku tigiwu hari no e makko. Si en yhettii ko windii kon ka haala gereeki, Yuuhanna no wi’ude «wonii ka men». Dhun no firi wonde o darnaali suudu neebhoondu fii hodhidugol e men poomaa ka hoore leydi, kono o luttii yeru saa’i rabbhidhudho, wa bhee wangotoobhe hodhoobhe saa’iiji ka cuuroy bagi, bhe moobhita koy bhe yara kadi nokku goo. Almasiihu on lutti seedha hakkunde men, onsay o yiltitii ka kammu.

Sahaabaabhe bhen no felliti dhun bhawto ko bhe woni seedeebhe mangu Almasiihu on. Ko e fee kellangol mo weltanoo mo bhe seeditorani mo. Bhe wonuno seedeebhe seeditorbhe gite mun dhen fii ko Bhiddho Alla on woni kon gaa e nder bhandu. Gomdhinal mabbhe ngal walli bhe faamude giggol e munyal ngal e yankinaare nden e laabhal makko ngal e allankaaku Iisaa on. Ko Alla tigi bhe yi’i e nder laabhal makko ngal fow. Ka Ahadi Hindi, kaa haala «mangu makko» no moobhiti ko Alla jogii kon fow. Ko cuucal Yuuhanna sahaabaajo on seeditori fii maral Iisaa ngal fow. O yi’ii mangu mawngu suudhiingu ngun wondude e nhari makko kin e mawngu makko ngun.

Rewrude e Ruuhu Seniidho on, Yuuhanna noddii Alla Baaba, o noddii Iisaa Bhiddho. Dhee kalfe hinaa fuuteteedhe. Ko Ruuhu on wahayinii kon seeki kon wirngallo suudhungo en ngon innde Alla nden, fellitinana en wonde Laabhudho poomayankeejo, Tagoowo Jom-Bhural on ko o Baaba e himo jogii Bhiddho laabhudo, mawnudho, poomayankeejo e heewudho giggol, wa makko. Alla hinaa oo nyaawoowo foola tun, muncoowo yottotoodho, ko o yurmeteedho jom bhuttu e munyiidho, Bhiddho makko on men kadi. Si en faamii Baabajo on e Bhiddho on, en meemay bhernde Ahadi Heyri ndin. On mo yi’ii Bhiddho on, haray yi’ii Baabaajo on. Nden fennyinande waylii mbaadi Alla ndi taweten ndin e dhiya diinaaji, dhun udditii en gite dhen e laamateeri giggol ngol.

Hara hidhon faalaa andude Alla? Awa jangee ngurndan Almasiihu on dhan! Ko hondhun taalibaabhe Iisaa bhen yi’i? Ko honno nyoggirten seeditoore mabbhe nden? Bhe yi’ii giggol Alla yaadugol ngol e moyyhere e goonga. Miijitee fii dhen kalfe tati e nder toraare, on yiitay heeweedi mangu Alla wongu ngun e Almasiihu on. E fee moyyhere makko nden, Iisaa no arude e men ka tawi dhon en rindhanaa dhun sabu bonki men kin. En fow ko en bonnubhe; feewudho woo alaa e men. Ardu makko ndun no sifii fota fii moyyhere makko nden. O hersiraa noddirgol bhe musibbhe makko, o labbhinii en, o lootii en, o heydhintinii en o hebbinirii en Ruuhu makko on. E hara dhen kuudhe hisinooje wonaa «moyyhere e hoore moyyhere»? Wurin hino yawti dhun: en hebhiii ndarde heyre, ko fii Almasiihu on okkii en feere hebhugol no noddiredhen faybhe Alla. Nelal fii moyyhere nden hinaa dhayne maa miijo iwungo e neddanke, kono ko ndarde heyre. Ko Almasiihu on wonti kon neddhanke ko seedee haqinqindho golle Alla dhen, wattudhe en dhen timmubhe e nder kisiyee makko on. Ko moyyhere nden woni tugalal gomdhinal men ngal.

TORAARE: Medhen sujjude yeeso maa, an oo boobo wondho ka digiraa, wano ngaynaakoobhe bhen e jooma gande'en huuwirnoo non ka saare wi’eteende Baytilahiimi. Ko a Alla wontudho neddhanke, mo hersiraa noddirgol men musibbhe maa. Ndaygu maa ngun no jalbude ka nibhe. Labbhin bherdhe amen dhen, no dhe wontiranana ma dingiraa poomayankeejo. Wondude e gomdhinbhe bhen fow, midho mawninde ma mi mante fii mawngu mangu maa ngun wontii kon bhandu yankiniindu. Medhen toraade ma men jeeje no fennyinirana kawtal amen ngal no bhe faamira moyyha ko haanani bhe kon hesun, bhe saatina maa.

LANDAL:

  1. Ko Almasiihu on wonti kon neddhanke ko hondhun firi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:23 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)