Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 024 (The cross)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?
2. Si Hesus nakig- estorya kang Nicodemus (Juan 2:23 – 3:21)

c) Ang krus, tinugyanan sa pagkatawo ug usab (Juan 3:14–16)


JUAN 3:14-16
14 Ug maingon nga ang halas giisa ni Moises didto sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang Anak sa Tawo, 15 aron ang tanan mga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon." 16 Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibotan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.

Mipadayon pagtudlo si Hesus kang Nicodemus ug mipatin-aw kaniya nga ang Esprituhanong pagpanganak dili ma kumpleto kung walay paghinulsol, pagtipas sa salabutan, ug pagtuo sa kamatayon ni Kristo nga maoy kaluwasan alang sa katawhan. Kini nga prinsipyo,giklaro ni Hesus kang Nicodemus pinaagi sa pagpunting sa mga niaging mga panghitabo sa Israel.

Kadtong mga tawo mibiyahe sa kamingawan sa Sinai nagbagulbol batok sa Dios, ug misupak batok sa iyang giya (Numero 21:4-9). Tungod niini, nagpadala ang Dios ug nagdilaab nga halas aron paakon sila, pagsilot sa ilang kagahi sa ulo; ang resulta daghan ang nangamatay.

Sa diha nga punto, daghan nakamatngon sa ilang sala, sila naghangyo kang Moises nga mangaliya sa Dios aron mawala iyang kapungot nila. Nagmando ang Dios kang Moises nga magbuhat ug halas nga tumbaga nga magtimaan sa paghukom sa Dios. Kini iyang gipataas ug ayo sa mga tawo; ebidensya nga ang sagradong kapungot nahuman na. Isip resulta sa bisan kinsa nga motan-aw niini senyales sa natapos nga paghukom, ug motuo sa grasya sa Dios, naayo gikan sa hilo sa nag dilaab nga halas.

Sukad pa sa unang pagtintal ni Eba, ang halas nahimong simbolo sa dautan. Pag-abot ni Hesus iyang gipas-an ang sala sa katawhan. Sa dihang siya nga walay sala nahimong sala alang kanato. Si Hesus susama sa rebultong halas sa kamingawan, kini walay hilo, busa si Hesus inosente sa sala, samtang iyang gidala ang atong mga sala.

Ang Anak sa Dios wala nagpakita sa kalibotan nga masilaw, apan mapaubsanon nga Anak sa Tawo, nagsapnay sa mga samad ug kasakit, nagpas-an sa tunglo sa Balaod. Sa tawhanong hulagway siya namatay alang kanato. ‘Anak sa Tawo’ usa ka timaan sa iyang kinabuhi. Sama nga ang pagpataas sa halas misimbolo sa pagtangtang sa balaang kasuko, mao pod ang paglansang ni Kristo sa krus nahimong simbolo sa pagkuha sa balaang kasuko. Tanan natong sala mipadulong ngadto sa iyang Anak aron maluwas ang tanan sa iyang kamatayon.

Bisan kinsa sa kamingawan nga motan-aw sa gipataas nga halas, ug mitoo sa saad sa Dios, naulian sa paak sa halas. Pagsalig sa maong mga senyales sa grasya mipatuman sa kinabuhi ug kalangturan ngadto sa mitoo. Bisan kinsa nga motan-aw sa krus ug mogunit sa gilansang mahimong makadawat sa kinabuhing walay katapusan.

Nasulat ni Pablo, "Ako gilansang sa krus kauban ni Kristo apan ako nabuhi, ug dili na ako apan si Kristo nagapuyo kanako" Akoa usab iyang kamatayon, mao usab iyang kinabuhi. Bisan kinsa nga motuo ug modawat sa tinugyanang kamatayon ni Kristo may kapasikaran ug mabuhi kaniya hangtud sa katapusan. Kini nga gikausahan maghatag kanato sa panagtigom sa iyang pagkabanhaw.

Kita gihukman, ang pagtan-aw kang Hesus mao ang kaluwasan. Walay lain dalan padulong sa Dios nga makaluwas pinaagi sa Paglansang. Mao ang hinungdan nga ang Satanas mainitong musolong adlaw ug gabei sa duha ka prinsipyo sa kaluwasan. Ang Diosnong Pagkaanak ug Pagpalansang ni Kristo, denhi niining duha ka prinsipyo nakasalalay ang kaluwasan sa kalibutan.

Ang Dios gugma; Iyang kaluoy sama sa walay katapusang dagat. Tungod sa gugma, wala niya biya-e ang dautang kalibutan, apan iyang gipadayon iyang gugma kanato. Wala niya gisalikway ang makasasalang masupakon apan anaa iyang kaluoy. Ang sakripisyo sa Iyang Anak mipatuman sa tanang gikinahanglan para mahimong matarong alang sa atong kaluwasan, walay kaluwasan gawas gikan sa Anak.

Igsoon, mo sakripisyo ka ba sa gatusan nga salapi alang sa kaayuhan sa imong higala? O magpakamatay alang kaniya? Siguro kung imo siyang gihigugma, apan dili kon imo siyang kaaway. Kini gasulti sa kadako sa gugma sa Dios sa pagsakripsyo sa Iyang Anak alang sa mga daotang tawo nga maluwas sila.

Natuman ni Kristo ang kaluwasan sa kalibotan pinaagi sa krus. Kitang tanan nagkinahanglan sa sakripisyo ni Hesus. Ang tanang klase sa tawo, adunay natun-an o ignorante, buotan o maldito, dato o pobre, maayo o daotan, walay bisan kinsa nga matarong sa iyang kaugalingon. Si Kristo nakig-uli sa kalibotan ngadto sa iyang Amahan.

Kining kamatuoran, kahibulongan nga wala pa nasabti sa katawhan gawas niadtong kinsa mituo sa Gilansang. Imong relasyon sa pagsalig sa Mangluluwas maoy makabuot sa imong kaluwasan. Kung walay pagtuo ikaw magpadayon nga ubos sa kapungot sa Dios. Imong buhat isip dili matarong ug mahugaw sa kahayag ug kabalaan sa Dios. Si Nicodemus, ang legalista ug matarong nga magtutudlo kinahanglan maminaw niining pulong, pulong nga makakurat kaniya.

Si bisan kinsa nga modawat sa kaluwasan sa Krus, mituo sa Anak nga gibitay sa kahoy sa kaulaw siya mabuhi ug walay babag tali kaniya ug sa Dios. Nakapasalamat ka ba kang Hesus sa iyang pagpasaylo? Imo bang natugyan imong kinabuhi ngadto kaniya?

Si bisan kinsa nga motuo kang Kristo mabuhi; bisan kinsa ang mosunod kang Kristo dili mamatay. Bisan kinsa ang modawat kang Kristo makadawat ug kinabuhing walay katapusan. Ang pagtuo magpasalig kanato sa pagpuyo sa Bala-ang Espiritu. Kung imong napamatuod ang kalawom sa gipasabot sa bersekulo 14 hangtud 16 imong madiskubrehan ang unod sa ebanghelyo sa usa ka texto.

PAG-AMPO: Langitnong Amahan, kami gasimba kanimo sa imong walay kataposan nga gugma. Gihatag nimo ang imong bugtong Anak nga mamatay sa among dapit. Iyang gipas-an among mga sala ug pagsilot, ug gipalingkawas kami gikan sa imong kapungot. Kami gatan-aw ngadto sa krus, nagsalig, ug nagsimba ug nagapasalamat. Imong gipasaylo kami sa among mga sala ug nakig-uli sa kalibotan ngadto sa imong kaugalingon.Tabangi kami sa pag sabwag sa uban niining mensahe, aron sila makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa among pulong ni Hesukristo.

PANGUTANA:

  1. Giunsa nga si Kristo pareho sa Halas sa kamingawan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)