Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 092 (Abiding in the Father's fellowship appears in mutual love)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
D - Fii no bhe waynodiriri non ka laawol Jatsaymaani (Yuuhanna 15:1 - 16:33)

2. Ko tabital men e humondiral e Baabaajo on seeditorten fii ko yidhidirdhen kon (Yuuhanna 15:9-17)


YUUHANNA 15:9
9 Wano Baabaajo on yidhirimmi non, ko non min kadi mi yidhiri on. Tabitee e giggol an ngol.

Hakkee ko Baabaajo on yidhunoo Bhiddho on o uddituno kammu ngun fewndo ko on lootetenoo maande tuubuubuyeere nden e nder Yurdayniwol ngol. Ruuhu Seniidho on yhetti mbaadi gabooru tippii e makko, hawa nanii ka kammu no wi’a: «Ko oo woni Bhiddho an Yidhaadho, mo mi weltori on.» Nden fennyinannde Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder gooto on fewndo ko annabi Iisaa rondotoo junuubaaji aduna on dhin no ardaade Baalun Alla kun ka laawol sadaka. Maande tuubuubuyeere nde annabi Yaayaa lootaynoo nden ko maande hollude tuubuubuyee on fii yaafuyee junuubaaji dhin. Bhiddho on timminay muydhe Baabaajo on e fee yejjitugol hoore makko fii no sottiredhen. Ngol giggol hinaa ka Baabaajo e ka Bhiddho on hatti, kono hibhe humondiri e nder giggol ngol fii oo aduna bondho no bhe ebbhira fii sottande mawnde nden.

Annabi Iisaa no yidhiri en wano Ben makko yidhiri en non. Annabi Iisaa no dhoftii, enen non wonaa non. Gooto e men woodaaka poomaa. Ko feyyhi kon ko ko tawi kon Bhiddho on subhike en enen bhee junuubankeebhe, o labbhinii en. O yedhii en jibinande heyre ka bannhe ruuhu, o labbhinii en. Hinaa samakala o yhettiri en o huuwirana en no o huuwiri woo. Himo miijoo fii men saa’iiji dhin fow, fii men no aanini mo soono kala. Himo tefande en, himo windande en bhattaake giggol ka nder Linjiila. Himo wakkilinde en ka gomdhinal e ka giggol e ka tama’u. Hara hidhen gasaynoo moobhindirde giggol baabiraabhe e neeniraabhe aduna on fow, itten kala tuundi e bonki baanii-aadama ko woni e nder mun, dhun fow haray hino fandhi yeeso giggol ngol Almasiihu on yidhi en ngol, e maanaa giggol makko ngol lellataa ngol.

YUUHANNA 15:10
10 Si on dhoftike yamirooje an dhen, wano mi dhoftori yamirooje Ben an dhen non, haray on tabitay e giggol an ngol, wano mi tabitiri e giggol makko ngol non.

Annabi Iisaa no waajaade en: «Hita a seedu e giggol an ngol. Midho yidhu ma e midho habbii seedee fii giggol ngol yidhudhaa mi ngol an kadi. Ko honno torortaa Alla? Hara hidha yewtida e kammu ngun wano goddho e goddho yewtirta non? Ko hondhun wonudhaa e wadhande tampubhe bhen no jaaboraa giggol ngol o wadhan-maa ngol? Midho wakkilinde ma huuwugol ko moyyhi, dhun bhanginoyay moyyhere maa nden e laabhal maa ngal. Tabitu e giggol makko ngol. Ruuhu-Seniidho on ardoto ma huuwugol ko moyyhi kon, wano Allaahu on huuwirta non soono kala ko moyyhi.»

Ronkugol yidhude giggol ngol Alla yidhiri ngol ko junuubu. Almasiihu on no bhantude en haa ka moyyhere Alla nden hewti dhon: «Wonee yurmeteebhe wano Baaba mon Jom-Bhural on woniri non Yurmeteedho.» No gasa hara hidhon sikka dhun waawaa wonde. Si ko yeeso neddhanke, haray hidhon mari goonga. Kono on andaa ko Almasiihu on faalaa kon e ittiri ko o waawi kon huuwude e men. Himo hebbinde on Ruuhu makko on fii no waawiron yidhirde wano o yidhiri on non. Ko e ngon miijo wooto oo sahaabaajo maaketeedho Puulusa wi’iri en : «Mi waawii fow sabu on tiidhindho lan.»

Annabi Iisaa no seeditaade wondema o yawtaali haa-hande keerol ngol muydhe Alla dhen wadhani mo dhen. Himo duuminoo soono kala e giggol Allaahu on ngol. Almasiihu on wallay en no andiren Bhuttu Alla ngun e toraare wadhirteende nden Ruuhu on e kurkorgol giggol ngol.

YUUHANNA 15:11
11 Ko mi yewtirani on nii ko fii yo weltaare an nden wonu e mon, e fii yo weltaare mon nden onon kadi wonu timmunde.

Bhernde neddhanke nden no yoomi nde jogaaki tama’u fannii hinde sendaa e Alla. Almasiihu tabitunoodho on e giggol Ben makko ngol no heewi welo-welo e weltaare. Beyti e mantooje no wondunoo e makko soono-kala. Himo faalaa okkidude en maayo giggol makko ngol e kisiyee makko on ko wonda e men nder. Ko Alla woni Alla jom-weltaare nden.

E nder lintande piiji dhi Ruuhu on rimata dhin, ko weltaare nden hikkii e giggol ngol. Ka junuubu on foolaa dhon, weltaare nden yaajay dhon. Almasiihu on no faalaa bheydangol en weltaare ka kisiyee men, o wallitoo en no hewtiren yimbhe heddiibhe bhen. Aaden wondudho e weltaare marantaa dhun hoore mun tun, kono ootigi faalete yo bheya heddiibhe hendo yaafuyee on bhe andaa no weltortee fii pellital ngal ka Alla. En weltoyto ontuma ko fii dhuudhubhe dandoyte. Wano sahaabaajo maaketeedho Puulusa on maakiri non: «Alla no yidhi yo yimbhe bhen fow dande, bhe ara e andugol goonga on.» Fennyinannde Kibaaru Moyyho on ko bhundu weltaare non ka tumbere tampereeji e haareeji.

YUUHANNA 15:12-13
12 E hino yamiroore nde mi yamiri on nden : Yidhindiree wano mi yidhiri on non. 13 Hay gooto alaa giggol bhurngol mawnude wano okkitirgol ngurndan mun dhan fii yibbhe mu’un bhen.

Annabi Iisaa yo yidhi en, himo andi innde men nden e jikku men on e taariika men feyyhudho on. Andeeji men dhin e tampereeji men dhin no aanini mo. Himo jogii ebbhoore e himo faalaa ardagol en fii ko fewti en kon yeeso. Soono kala himo jebbilii yewtidugol e men nde hidhen toroo mo, o yaafanto en junuubaaji men dhin, o ardoo e nder ngurndan laabhudhan e nder goonga e laabhal.

Bhayru annabi Iisaa no yidhi en, himo faalaa yo en yidhindir. Soono kala hidhen miijoo fii bheynguure men nden e yibbhe men bhen, hidhen faami fii satteendeeji mabbhe dhin e no bhe fewndori non. En fuddhike faamude fii no bhe woniri non e fii kuudhe mabbhe bhen. Hidhen hebha feere ittugol bhe e nder satteendeeji mabbhe, okkora bhe ballal haqiiqawal, yhetten saa’ii fii wondugol e mabbhe. Si bhe faayii, en yaafanto bhe, hara en yaltintinaali ellaaji mabbhe dhin e faljereeji mabbhe dhin.

Ko annabi Iisaa woni mbodo kattudi giggol ngol. O weltoraali tun haala e ballal, kono o okkitirii hoore makko fii junuubankeebhe bhen. O wuuranaali en tun, kono o maayii lonto men. Ko leggal altidiraangal ngal woni meetelol giggol ngol, ko kangal sifantoo en fii giggol Alla ngol. Himo faalaa yi’ude hidhen yottina nelal fii kisiyee on, wadhen kaalisiiji men dhin e saa’aaji men dhin fow sadaka gooto. Si o noddii en fii fennyinangol yimbhe bhen Linjiila on, e yo en wadhan bhe ko annabi Iisaa wadhani en kon, himo habborii en yo en jonnu hoore men enen tigi wondudee keyeeji men dhin e doole men dhen. O toranike bhen wadhubhe mo ko boni, o yhettirii bhe wa yibbhe makko. O toranike aybhe makko bhen: «Baaba, yaafo bhee, ko fii bhe andaa koo ko bhe woni wadhude.» O noddiraali bhe musibbhe maadhun bhibbhe Alla, ko yidhaabhe o noddiri bhe. Sabu ko o maayani kon fii sottugol hay bhee bhe handaa e giggol makko ngol.

YUUHANNA 15:14-15
14 Si on wadhii ko mi yamiri on kon, haray ko on yibbhe an. 15 Mi innataa on hande kadi kurkaadhi, ko fi kuurkaadu andaa ko jom mun wadhata. Mi wi’ii on yibbhe, ko fii ko mi andiri Ben an kon fow mi andinii on.

Ko onon woni «yidhaabhe» Alla bhen. Himo noddirde en en fow yidhaabhe. No gasa hara hidhon weddii onon tun, on andaa ko ka hombo yahoton. Fewtee annabi Iisaa on maayandho on wuurani on kadi. Bhuri makko alaa giddho, himo hebulii wallitagol on sooo kala. Himo andi miijooji mon dhin, himo fadii on. Fii no tabitiron e giggol makko ngol, hidhon haani yidhude bheya yimbhe sugu giggol ngol o yidhi bhe ngol. Yimbhe tikkidiranbhe waawataa wi’ude ko bhe yibbhe Almasiihu on. Giggol makko ngol no landii yidhidirgol hakkundeeji meedhen. O noddirii en yidhaabhe makko. Ko kanko jeyi en bhayru ko kanko tagi en, himo waawi yhettirgol en wa jiyaabhe makko. O ittii en e nder maccagaaku, o bhantii en. Himo hollitude en fii kuudhe allankaakuuje makko dhen. O accataa en e nder niwre kono o jannay en innde Baabaajo on e bawgal leggal altidiraangal ngal e giggol Ruuhu Seniidho on. E nder ko o hollata en kon gundoo Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder gooto on, himo fennyinannde en goongaaji wirniidhi poomayankeeji dhin. Baabaajo on wattii dhin piiji e juudhe makko fii yo o fennyinan en dhi. Giggol makko ngol hakkee ko tiidhi ngol wallitoto en no sendoden e makko kuugal makko ngal e moyyhere makko nden e teddungal makko ngal e bawgal makko ngal e ngurndan makko dhan. O habbhitaaki wurin e rewrugol e farillaaji fii no yhettiredhen wa bhibbhe maa fii no jeydiren e makko, kono himo poodhude en e makko fii yo o wattu en bhibbhe makko.

YUUHANNA 15:16-17
16 Awa kadi hinaa onon subhii lan, kono ko min subhii on, toddhii on kadi, fii yo on yahu rimoyon, kon ko rimudhon lutta, e yo Baabaajo on yedhu on kala ko toridhon mo e innde an. 17 Ko mi yamiri on, ko yo on yidhindir.

Humondiral mon ngal e annabi Iisaa fawaaki e anniye mon on e faale mon on e gandal mon ngal, kono hingal fawii e giggol makko ngol e faale makko on e noddaandu makko ndun. Hari ko on maccubhe junuubu, wonubhe en nder pilcol seytaane ngol e haanaabhe wareede. Hari on jogaaki feere no yaltiron ka kaso, kono annabi Iisaa subhike on gila poomaa, o jattinirii on yhiiyhan makko hittudhan dhan. O wattii on yibbhe makko e ronoobhe dondi wondundi e halal. Subhagol makko ngol ko e moyyhere makko nden yowii. Onon non, hidhon haanii subhaade jabhugol mo maa rongugol jabhugol mo. O subhino yimbhe bhen fow fewndo ko o montani bhe bhe fow junuubaaji mabbhe dhin ka hoore leggal altidiraangal. Hinaa fow woni e nanude noddaandu makko ndun. Wobbhe no subhii luttugol ka nder nibhe junuubu. Bhe andaa ko hondhun woni hettaare bhibbhe Alla bhen. Almasiihu on noddii on fii yo on jattine e nder junuubu on e no wuuriron e nder humondiral e makko. Hino woodi ko jattiniradhon: ko fii kurkanagol Joomi mon on e yimbhe bhen hoore anniye. Karhireede wa jiyaadho tawaaka nder ton. Annabi Iisaa subhike wonugol jiyaadho rewrude e giggol ngol. Ko kanko woni misal men ngal. Hinaa fii hoore makko aanini mo, kono ko fii yibbhe makko bhen.

Awa himo tanyhinii yi’ugol ka hittindhon fii yibbhe mon bhen, wano ngaynaakaajo hittiniri non fii wuro mun ngon. Bhayru doole men dhen no mari kattudi, en waawataa jattinde goddho e nder maccangaaku junuubu. Annabi Iisaa no wakkilinde en yo en toror innde makko nden. Sabu si en torike annabi Iisaa yo o ardo jattinaabhe bhen e yo tiidhin bhe ka peewal e ka ruuhu, yo o okkor bhe ko bhe hattonjini kon e mun ka wonkii e ka bhandu e ka ruuhu, Joomiraadho on jaabinay immorde e yidhi makko on. Ko giggol ngol woni gundoo toraare jabhaande nden. Si on toranike yibbhe mon bhen no laabhiri e nder kin hakkil, Almasiihu on huuway goddhun e moodhon: o fennyinanoyay on junuubaaji mon dhin, o rewna on e yankinaare, o ardoo on no wuuriron ngurndan wondudhan e faamu e nafa e bhurdhan wondude e yankinaare. Onsay Joomi on jaabiniranay on e fee yedhugol musibbhe mon bhen kisiyee on. Men wakkilinii on tabitugol e toraare Alla nden. Annabi Iisaa hinaa seedha tun yedhata en, ko ko rimata ko juuti. On mo gomdhii torndeeji mon dhin e seeditoore mon nden, ootigi wuuray haa poomaa, o iway e mayde o ara e ngurndan.

Ko bhuri kadi gomdhinal ngal e torndeeji dhin e seeditoore nden, annabi Iisaa no yamiri yo en yidhu aybhe men bhen giggol haqiiqawol e laabhungol. Ronditodhon bhe e dow munyal, fii kala hibhe wondi e jikku sattudho. Newanee bhe, wano Alla neworani on non. Yo ndaygu giggol mon ngol jalbu ka nder nibhe oo aduna bondho haa nyoli. Wonee jiyaabhe ittoobhe sadaka e hedhotoobhe e huuwoobhe, hara wonaa haala tun. Yo giggol Almasiihu on ngol layu rewrude e mon.

TORAARE: Iisaa Joomi, men jarnii ma fii ko jattindhaa men kon e nder maccagaaku junuubu e ko wattudhaa men kon yidhaabhe maa. Wallito men no men yidhira yimbhe bhen fow wano yidhirdhaa men non. Medhen sujjande ma men wattii hoore amen e juudhe maa. Jannu men fii dhoftagol no men rimira bhibbhe wondubhe e giggol yaajungol.

LANDAL:

  1. Ko hondhun annabi Iisaa wadhani bhee wonubhe e nder maccagaaku junuubu fii no bhen wontira yidhaabhe makko?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:00 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)