Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 091 (Abiding in Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
D - Fii no bhe waynodiriri non ka laawol Jatsaymaani (Yuuhanna 15:1 - 16:33)

1. En rimii woo si en humike e Almasiihu on (Yuuhanna 15:1–8)


YUUHANNA 15:5
5 Ko min woni dayyhere nden, ko onon woni caldhi dhin. Kala on humondirdho e an, wano min kadi mi humondiri e makko non, on rimay buy. Ko fii on waawataa wadhude hay huunde bhaawo an.

Ko enen woni caldhi humiidhi dhin e dayyhere nden, iwudhi dhin e bhernde annabi Iisaa nden tigi. Dhun ko teddungal honno nee! O tagii ngurndan ruuhuyankejan dhan e men. Ko juddun gootun yaltitata e dayyhere nden, mawna haa wonta salndu tiidhundu e sellundu. Wano non, gomdhindho on jibindinte e jikkuuji moyyhi dhi Iisayankoojo mari dhin sabu annabi Iisaa e fee bannheeji dhin fow. Hinaa jikku moyyho iwudho on tun e gomdhinal ngal, kono ko sulfu on kadi. Hino farlii e mo kala humondirgol e annabi Iisaa.

Annabi Iisaa maaki laabiiji buy wonde himo humondiri E MEN. Ka Ahadi Heyri, gomdhindho kala no humii e annabi Iisaa. Hakkee ko ngal humondiral tiidhi, enen e makko en wontii huunde wootere.

Joomi men on no fellintinande en wonde ko wonudhen kon mutataa nde gomdhindhen, hinaa en majjubhe e nder dewal men ngal. Himo tiidhinde anniye men on, o hebbinira en Ruuhu makko on. Almasiihu on no faalaa ardagol en no mawniren e no o jonnira en mbaadi makko ndin, ndin ndi o ebbhannoo fii mun gila ka fuddhoode. Feere makko nden e moyyhuki makko kin hebbinay bhernde gomdhinbhe bhen. E ko honto non gomdhinal men ngal e giggol men ngol wontiri?

Ko hondhun woni faale yubbhondiral woodungal ngal hakkunde Bhiddho Allaahu on e yimbhe bhen? Ko fii hondhun annabi Iisaa maayani ka hoore leggal altidiraangal e ko fii hondhun Ruuhu on hebbiniri bherdhe gomdhinbhe bhen? E ko hondhun Joomi on habborii en? Himo habbii yo en rimu bhibbhe ruuhuyankeebhe, bhibbhe ruuhuyankeebhe bhen non ko: giggol e weltaare e bhuttu e munyal e yurmeeende e moyyhuki e sella-findeyaagal e newaare e waawugol hoore mun (Galaasi 5:22).

En waawataa huuwude dhin piiji moyyhi immorde e men. Hay piiji haanudhi dhin fii ngurndan dhan wano foofaango ngon e yaadu ndun e haala kan, hara en tawnaali julde e gomdhinal e giggol no satti jogitaade. Hidhen okkaa dokkal sabu ko wonudhen kon gomdhinbhe nafitorbhe ngurndan ruuhuyankejan iwaydhan dhan e juudhe annabi Iisaa tun. Yetten mo fii ko wonudhen kon aaden jogiidho ruuhu e fii bawgal Alla ngal marudhen ngal. Dhin piiji moyyhi fow ko dokke Alla non. On waawataa wadhude hay huunde e bhaawo an.

YUUHANNA 15:6
6 Kala mo humaaki e an, ko bugorteedho wa salndu tayhaandu yoori, sifa dhin caldhi ko moobheteedhi, bugee ka yiite, sunnee.

Hino farlii on humagol e Almasiihu on. Sengo goo, hidhen sutii wonde ngurndan Ruuhu on e humagol ngol e Almasiihu on ko dokke Alla. Sengoo goo kadi hidhen faami wondema on mo seedii e Almasiihu on no nandita e aaden wonuno e wartaade. On sudhotoodho wondudho e sattere ko bugeteedho ka nder yiite tikkere Alla nden. Nde saa’i on hewti woo, malaa’ikaabhe bhen mottidiray bugitiibhe bhen Almasiihu on, o bugoo bhe ka nibhe. Wonkii bhen yimbhe okkataa bhe bhuttu ko bhuri e fandhude. Bhe yi’ay Alla yurmeteedho on ka woddhitii haa poomaa. Bhe faamoyay non wonde aranun nun hari himo hiwunoobhe e nder giggol makko ngol. Bhayru non bhe hawkii mo, bhe yawitike Dandoowo on bhe wonii muyanaabhe sunneede ka nder yiite poomayankeewe.

YUUHANNA 15:7
7 Si on humike e an, kongudhi an dhin kadi wonii e mon, haray toree kala ko faaladhon, dhun newnante on.

On mo humike e Almasiihu on, haray wuuridii e makko e nder nabhidal luggungal. Hakkunde yimbhe jombidirbhe gila ko neebhi, mo bee no andi miijooji oya e anniyeeji makko dhin. Wano non, on yidhudho Almasiihu on no andi anniye makko on, himo humii e yubbhondiral hakkunde makko e Joomi makko on. Ko yo en jangu nyande kala Kitaabul-Muggadasi on no faaliredhen ko o faalaa kon kanko kadi, bhayru miijooji men suudhiidhi dhin hebbinirte daaluyeeji makko dhin.

Awa en torortaa faaleeji men wondudhi e ganyaneendi dhin, kono en jokkay fota no laamateeri Alla ndin bhantota. En wontoyay tefoobhe wakkiliibhe e nder tippiro ruuhuyankewo ngon. Onsay bhernde men nden hebbinirte mantooje e andital. E tindinoore Ruuhu-Seniidho on, en addanay Laabhudho on andeeji men dhin fow e soxolaaji tampubhe bhen e aanubhe bhen. Annabi Iisaa ko rewrude e ko o torotoo kon Alla o huuwiraynoo. Himo newnani en yo en sendodu e makko kuugal makko hisinayngal ngal. Hara hidhon toroo Alla? Wano honno? Hara hidhon torora Alla bawgal Ruuhu-Seniidho on? Muydhe Alla dhen ko piiji heewudhi faalaa: Himo faalaa laabhal men ngal. Himo yidhi kadi yo yimbhe fow dande, bhe ara e andugol goonga on. Si hawrii hidhen mari jikku wondudho e yankinaare, ko non innde Alla nden mawninirtee. Toree Joomi mon on yo o yedhu on ruuhu yidhudho toragol Alla fii ko rimoton kon no bheydora e no mawniniron Ben mon wondho on ka Kammu wondude e Almasiihu on, on ardotoodho on.

YUUHANNA 15:8
8 E hino no Baaba an mawninirtee: ko yo on rimu ko dhuudhi, wonon taalibaabhe an.

Annabi Iisaa no yidhi yo on rimu bhibbhe buy. Hinaa laabhal fandhugal o weltorta ka nder ngurndan mon, maa anniyeeji dhi aaden nundhudho jogii, maa jaasere andital mon ngal. Hinaa non! Faale makko on ko yo on laabhu ko timmi, wonon timmubhe wano kanko o woniri non timmudho, e no yimbhe bhen fow dandiree. Hita on weltor ko jaasi kon!

TORAARE: Medhen yidhu maa, yo Iisaa Joomi amen, sabu a hersiraali jabhirgol men wa faybhe maadha. Medhen toraade maa fii rutande bhe noddudhaa bhen fow ka maa. Medhen lintirde gooto gooto inndhe mabbhe dhen. Medhen gomdhini wonandema a hisinee bhe ka leggal altidiraangal. Ko hendagol mabbhe Ruuhu Seniidho on kisiyee mabbhe on bhangiri. Yo innde Baabaajo on e innde maa nden mawnine e nder Ruuhu-Seniidho on. Men waawataa wadhude hay huunde e bhaawo maa.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun humondiran dhen e Almasiihu on, kanko kadi o humondirani e men?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:00 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)