Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 093 (The world hates Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
D - Fii no bhe waynodiriri non ka laawol Jatsaymaani (Yuuhanna 15:1 - 16:33)

3. Fii ko Aduna on anyi kon Almasiihu on e taalibaabhe makko bhen (Yuuhanna 15:18 – 16:3)


YUUHANNA 15:18-20
18 Si aduna on non anyii on, andee o anyiino lan ko adii on. 19 Si tawiino ko on bhe oo aduna, aduna on yidhayno on, bhay ko on bhe makko, kono nde tawnoo hinaa on bhe oo aduna, awa kadi mi subhike on e hakkunde oo aduna, ko dhun wadhi si aduna on no joganii on ngayngu. 20 Anditee ngol kongol ngol mi wi’unoo on wonde kurkaadu bhuraa jom mun teddude. Si bhe cukkike lan, bhe cukkoyto on onon kadi. Si bhe dhoftike kongol an ngol, bhe dhoftoyto kondudhi mon dhin kadi.

Bhayru o lannii hollude humondiral timmungal woodungal ngal hakkunde makko e Alla, o fennyini ardu Ruuhu wakkiliniiwo on, annabi Iisaa no hebbulinde taalibaabhe makko bhen no bhe nhanyhora ngayngu aduna on ngun.

Aduna on yidhaa gomdhinal yimbhe annabi Iisaa bhen. Ko ngayngu ngun woni e ardaade aduna on, kono giggol ngol maray Iisayankoobhe bhen e nder ko bhe humondiri kon. Annabi Iisaa ittataa taalibaabhe makko bhen ka aduna sattudho fii nabhugol bhe e suriire labaande. Ko e nokkuure sattunde o nabhata bhe fii yo giggol mabbhe ngol foolu ngayngu sattugu ngun. Dhen golle hinaa golle weludhe fii, kono ko tippiro ruuhuyankewo. E nder kurkagol mabbhe ngol, daraniibhe bhen giggol ngol rondete ngayngu e toonye e nyiddineede, hara hinaa e mabbhe iwi, kono ko sabu jarribande nde ruuhuuji bondhi dhin imminta dhin e hoore maakuuji annabi Iisaa dhin. Joomiraadho mabbhe on, on timmudho e giggol e faamu ronditike ngayngu haa ka mayde. Dhun e tawde o fewtii e jokke muusudhe, o dogaali ka hare dhen wadhata dhon maa o iwa ka aduna, kono o maayii e fee yidhugol aybhe makko bhen.

Hinaa en malaa’ikaabhe. Miijooji bondhi dhin ko ka nder bhernde men iwata. Kono tippude e moyyhuki Almasiihu on kin, ruuhu heso no hodhi e men. Tuubuubuyee on no yaltini ko miijo men ngon waylaa kon. On jibiniraadho Ruuhu on hinaa mo oo aduna, kono ko ka Alla o iwi. O subhike en, on yaltii ka nder aduna. Ka haala gireeki, ndee halfere «moftal» no sappii mojobe subhaadhe dhen e yimbhe noddaabhe bhen bhaawo aduna on, bhen jonnoyteebhe golle. Awa aduna on no yhettiri Moftal ngal wa huunde hawniinde. E nder bheynguure, wobbhe no waawi jabhude Almasiihu on, bheya bugitoo mo. Ndun muraadu no waawi sendindirde yimbhe buy dhun adda ande tiidhunde e nder bheynguureeji dhin wano sugu mun hebhirnoo non annabi Iisaa (Yaayaa 7:2-9). E nder dhin muraadhi, on tabitudho e Almasiihu on no hattonjini e faamu tiidhungu e yankinaare fii no o rondora haybinande nden e cukke dhen. Si tawii sugu dhun hebhii on, hita on yejjita wonde dhun hebhiino annabi Iisaa e bhaawo hujja. Bhayru o yidhii bhe e o sellinii bhe, bhe fempi mo ka leggal altidiraangal wa si ko o bondho.

E hino fodaari annabi Iisaa ndin: yimbhe bhen lettay on, bhe piya on, kono wobbhe e mabbhe hedhitoto seeditoore mon nden wano bhe hedhornoo non seeditoore an nden. Ko wano Daalol wahayinaangol ngol ardornoo non hedhotoobhe mo bhen e gomdhinal ngal e giggol ngol, ko wano non seeditoore mon nden jibiniroyta ngurndan poomayankejan dhan wonande wobbhe e hedhotoobhe bhen. Gomdhindho kala ko nulaadho Almasiihu on e nder aduna anyudho bhe on. Ko dhun woni sabu noddaandu ndu noddadhon ndun immorde ka kammu.

YUUHANNA 15:21-23
21 Kono bhe wadhay on dhun fow sabu innde an nden, bhay bhe andaa Nuludho lan on. 22 Si tawno mi araali, maa mi wowlanaano bhe, harayno bhe felnaaki. Kono jooni non bhe alaa laamitorgal fii junuubaaji mabbhe dhin. 23 Ko fii kala anyudho lan, haray anyii Ben an.

Annabi Iisaa no jannude taalibaabhe makko bhen wonde bhawto yhettineede makko nden, bhe fawoyte cukke sabu innde makko nden. Yahuudiyankeebhe bhen habbanooki Almasiihu newordho wa baalun, kono ko wa mbirtaadho e dhabbhoowo laamu fii sortugol bhe e ley jaggu ngu bhe woni ngun e mun. Nden faljere fewntudne tama’u kisiyee laamu ngun no iwi e angal faamu mangu mawgu Alla haqiiqawu ngun. Hari bhe waawaa sendindirde hakkunde diina e laamu. Hibhe jogii alla wadhoowo hare. Bhe andaano Baabaajo Iisaa Joomi on, on ko Alla jom wakkilaare e jom bhuttu fow. Hii-hii, himo newni yo hareeji dhin wadhir wa nyaawoore, kono sugu dhin hareeji e dhen lette darnataa Laamateeri ndin. Ko Ruuhu makko on darnata ndi, ndi darniree goonga e laabhal.

Ko Almasiihu on ariri ko fii wonugol lonto sariyaaji sedhiidhi Ben makko dhin, kono Yahuudiyankeebhe bhen bugitike Ruuhu giggol e moyyhintiniiwo on. Hibhe jokkii tun hare e hunyheendi. Jamaaji bugitiidhi dhin fow Almasiihu yedhoowo bhuttu ngun on yanay e junuubu mo Yahuudiyankeebhe bhen yani e mun on. Junuubu mabbhe on hinaa bonnitugol mabbhe ngol piiji dhi feewaa dhin, kono ko ko bhe salanii kon Alla e ko bhe bugitii kon Ruuhu makko okkoowo bhuttu ngun on.

Neddho on bugitoto annabi Iisaa, kono Laamateeri makko ndin e bhuttu makko ngun, tentiniii non sabu angal dewal mabbhe ngal e fee Alla Goongaajo on. Yimbhe bhen no sutorii allaaji mabbhe dhin no bhoylaare mabbhe nden woniri non. Kono kanko annabi Iisaa ko Alla jom-giggol on o fennyinani en. On mo bugitike ngol giggol haray ootigi naadii hoore makko e laawol hunyeendiwol ngol e bongol ngol, on mo bugitike kadi Almasiihu on, haray ko Alla Goongaajo on bugitii.

YUUHANNA 15:24-25
24 Si tawno mi wadhaali e hakkunde mabbhe dhee kuudhe dhe hay gooto wadhaali, harayno bhe felnaaki, kono jooni non bhe yi’ii, bhe anyii lan, bhe anyii Ben an. 25 Kono bee ngol kongol windiingol ka Sariya mabbhe laatoo, dhun ko ngol wi’ungol : Bhe anyii lan e bhaawo hujja.

Annabi Iisaa bhangini wonde fennyinande fii ko Alla woni kon Ben makko wonay nyaawoore e hoore bhen liddodotoobhe Ruuhu makko on e kaawakeeji makko heewudhi dhin. Annabi Iisaa huuwii piiji hawniidhi wano sellingol nyawbhe bhen e radhagol jinnaaji dhin e deyyhingol kenii ngin e nyammingol ngol yimbhe timmoobhe guluuji hay maybhe o immintinii. Allaahu on no huuwude e mabbhe e fee maandeeji e seedeeji tagudi heyri ndin. Yahuudiyankeebhe bhen yiitaali huunde ko hitti e nder dhin maandeeji, sabu nafa dhabbhere laamu e jawle fii leydi ndin woo alaa nder ton. Kono bhay bhe yi’ii hoolaare wonde nden e nder giggol annabi Iisaa ngol, dhen kuudhe makko tigi wonani bhe peggal sabu bhe gomdhinaa Baabaajo on. Ko wano Yahuudiyankeebhe bhen uddirnoo non wonkiiji mun dhin e poodhande Ruuhu-Seniidho on, ko wanon non hande kadi yimbhe miliyonji woniri e kaso ruuhu tampinoowo on Alla. Bhen bhe qirritaaki wonde ko Almasiihu on woni Bhiddho Alla on ko anyubhe taalibaabhe makko bhen non, ko bhe woni andaa tigi Alla, hibhe duumii e nder junuubaaji mabbhe dhin, hibhe tiwa Tatoobhe Laabhubhe bhen tato e nder gooto on. E hin-le non, annabi Iisaa donkinaali bhe, kono o huuwii kuudhe makko dhen sabu giggol ngol e rewrude e jiyaabhe makko bhen. Ebbhidanee fii ngon tippiro ruuhuyankewo. Toree Allay o yedhu on bawgal makko ngal e munyal makko ngal, ebbhidanodhon fii tampere nden.

TORAARE: Iisaa Joomi, men jarnii ma fii ko timmindhaa kon muydhe maa dhen dhun kala e tawde yimbhe bhen no hollude ma ngayngu. Jannu men no men yidhira aybhe amen bhen e no men ardoroo bhe e kisiyee on. Udditu bherdhe subhaabhe bhen no bhe hedhora hawa maa kan e no bhe huuwira faale maa on, e nder jabhugol Ruuhu maa wakkilinoowo on. Ardo men, bhurtu yedhude men doole e munyal.

LANDE:

  1. Ko fii hondhun aduna on anyiri Almasiihu on e yibbhe makko bhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)