Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 053 (Disparate views on Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

b) Fii ko jamaa on e dental fewjoobhe bhen yeddondiri kon fii Iisaa (Yuuhanna 7:14-53)


YUUHANNA 7:45-48
45 Onsay suufaabhe bhen yiltitii ka hooreebhe yottinoobhe sadaka bhen e ka Fariisiyaabhe bhen, bhen wi’i suufaabhe bhen ; Fii hondhun on addaali mo? 46 Suufaabhe bhen jaabii bhe, wi’i: Hay gooto yewtiraali wano oo neddho yewtirata nii. 47 Fariisiyaabhe bhen jaabii bhe kanyun kadi, wi’i: E hara onon kadi, dhun faljiniii on? 48 Kaa hara no woodi goddho e yeesoobhe bhen maa goddho e Fariisiyaabhe bhen gomdhindho mo?

Fewndo ko Iisaa jannata ka juulirde mawnde, Fariisiyaabhe bhen no mottondiri hibhe tanyinii wonde golloobhe mabbhe bhen nangay Iisaa, bhe addana bhe mo. ‘Hooreebhe diina’ ko dhuudhoral non, hay si ko hooreejo gooto ardii dental fewjoobhe bhen e nder ngurndan makko dhan fow. Kono hooreebhe Roomiyankoobhe bhen no lontinaynoo bhen e saa’iiji goo ka jonde mabbhe. Ko dhun wadhi, hari ko hooreebhe buy woodi fewndo annabi Iisaa bhe Roomu lammini; bhe fow hibhe tawaa e bheynguureeji iwudhi dhin e gorol yottinoowo mawdho sadaka on. Bhen yimbhe hari ko Sadduusiyaabhe joginoobhe miijooji udditiidhi, bhe yidhaaka ka Fariisiyaabhe humiibhe bhen e sariya on.

Hari Fariisiyaabhe bhen no joodhodi e yottinoobhe sadaka bhen ka Dental. Hibhe bugitii miijo Gireekiibhe bhen, ko e sariya on e kuudhe moyyhe dhen ka mottodiral mabbhe gomdhinal mabbhe darii. Hari hibhe jogii bhernde sattunde, ko farillaaji mabbhe dhin bhe teddiniraynoo Alla.

Fariisiyaabhe bhen e Sadduusiyaabhe bhen hari no monii fii ko Iisaa ronkaa kon nangeede. Hari-le taalibaabhe bhen e jamaa on aynaano mo, kono hari kongudhi makko dhin no accude batte tiidhudhe e hoore yimbhe bhen fow haa ka tawata bhe suusaali habbhude mo, hibhe andi himo wondunoo e bawgal Alla ngal.

Bhay bhe nanii dhun, Fariisiyaabhe bhen yenni suufaabhe aynoobhe bhen juulirde nden, bhe wi’i: «Hara onon kadi on naatay e nder saffaaji oo dhaynoowo? Hay gooto e yimbhe teddubhe tawaabhe bhen ka Dental gomdhinaali mo. Hara gomdhindho jogiidho haqqil no jokka oo aaden mo Jaliilu.»

Hari buy no yidhi Iisaa, kono hari ko tawaabhe e yimbhe yawniibhe bhen. E nder mabbhe, anyaabhe no ton, wujjoobhe no ton, e yimbhe bhe ngurndan kaanudhan. Hari himo joodhodi e mabbhe, nyaamida e mabbhe, teddinira bhe ko o wondi kon e mabbhe. Kono huloobhe Alla bhen no yawitii on jamaa mo bhe yhettirnoo wa hudhaabhe. Ko basardhe sariyanko’en dhen bhe ndaariraynoo bhe. Ka haqiiqa, ko bhen anyaabhe jokkata Iisaa. Wobbhe e mabbhe qirritanino Yaaya junuubaaji mabbhe dhin. Wano non hooreebhe bhen no anyi bhen yimbhe fow, bhe yejjitii wonde ko haala woota bhe haalata e ko naamu gooto bhe jokki. Jamaa on fow ko gooto, ko gereeji wadhi hakkunde mabbhe woo e ko bhe sendondiri woo.

YUUHANNA 7:50-51
50 Onsay Nikodiyuusu jeydaadho e mabbhe kambhe Fariisiyaabhe bhen, dhun ko yiidoynoodho e Iisaa e saa’i goo, wi’i bhe: 51 E hara sariya men on no waawi nyaawude sifa oo neddho ado jentaade mo, anden ko hondhun o wadhi?

Hari Nikodiyuusu no fiidi fii ko Dental ngal woni kon e liddaade. O yiiduno e Almasiihu on, on holli mo ko o hatonjini kon e jibinegol kesun. Hari haa-jooni battane Iisaa dhen no lutti e makko, himo faalaa wallitaade on, hara o yaltinaali jamaa on ko o hittini ko fii makko. O tippi e sariya woodunoodho on ontuma, on sariya newnaa yo goddho nyaawe bhaawo makko.

Nyaawoobhe bhen no jalude non fii ko Nikodiyuusu hebhi kon haqqil. Hay si nyaawoobhe bhen mottodirii, ko dolokke tun non fayda; bhe happanay aaden mo bonnaali hay huunde, hara ko e penaale bhe bhaarori. Moyyhinoobhe bhen penaale, fii ko bhe tawi kon ko o annabaajo fenoowo wonii seedee yonudho bhayru ko mo Jaliilu – nokkuure nde Yahuudiyankeebhe bhen yawitii fii ko nde lo’i kon ka bannhe gollitirgol sariya on. Hay nokku windaaki ka Bindi laabhudhi wondema Almasiihu fodaadho on maa annabaajo ariray Jaliilu ka nyalaadhe sakkitiidhe. Fariisiyaabhe bhen no felliti fii ko bhe yewti kon hibhe jalude, hibhe jalude Nikodiyuusu. On no faalanoo sifaade fii Iisaa no o fellintinirana bhe fii kongudhi on tiidhudhi dhin, wano kanko tigi o fellintiniranaa non ado hannde.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun julnoobhe bhen e Fariisiyaabhe bhen foygintiniri yimbhe yawniibhe bhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)