Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 021 (Cleansing of the Temple)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?

1. Fii ko juulirde nden labbhinaa kon (Yuuhanna 2:13-22)


YUUHANNA 2:13-17
13 Tawi juldeere Yahuudiyankeebhe bhen, dhun ko juldeere Yawtaaneede nden, bhadike. Onsay Iisaa yahi Yerusalaam. 14 O tawi yeeyoobhe na'i e baali e gabooji e wadhoobhe sensa-sensita no joodhii ka dingiral juulirde mawnde. 15 Onsay o moyyhini paatawol bhoggi, o radhii bhe fow ka dingiral juulirde mawnde wondude e baali dhin e na'i dhin, o saakiti kaalisiiji wadhaynoobhe sensa-sensita bhen, o libhi taabe dhen; 16 O wi'i yeeyaynoobhe gabooji bhen: Ittee dhu'un dhoo! Wota on wadhu suudu Baaba an ndun suudu yeeyirdu. 17 Onsay taalibaabhe makko bhen anditi wonde dhundhoo no windinoo: Giggol ngol mi joganii suudu maa ndun no e an wa yiite wonge lan nyaamude.

Annabi Iisaa yahi Yerusalaam ka juldeere Yawtaneede nden, tawi Yahuudiyankeebhe timmaybhe guuluje teemeddhe no dhon iwrubhe hen fow. Ko addunoobhe ko fii ittugol baaloy sadaka andingol bhe nyalaande nde Alla hisinirnoo nden maamiraabhe mabbhe bhen tikkere nden sabu Baalun layyanookun kun. Si yhiiyhan hibbaaka, junuubaaji yaafetaake. Ka moyyhintinal alaa, dewal nafataa dhon. Ko non Iisaa ittirnoo o pottini junuubaaji mabbhe dhin ka Yurdayniwol wa maande. O maayuno lonto mabbhe, o suppitii ka nder ndiyan, maandinangol en ko o fawtanii en kon tikkere Alla nden. Himo andunoo tigi ko kanko woni Baalun Alla subhaakun kun.

Ko o naati ka nder saare e ko o hewti ka juulirde mawnde, ko suudu ndun labaa kon bonnaali mo haqqil, kono himo lugginde miijo fii no yimbhe hebhirta kisiyee rewrude e sadaka makko ons. Ko hawnii kon ko ko yi’aali kon ka nder juulirde mawnde ton deyyhere findinaynde dewal nden. Ko o tawi ton ko tuundi e sonko, e na’i ko uumata, e yeeyoobhe ko yeddodirta e yhiiyhan mummunte. O nani sonko wadhoobhe sensa-sensita bhen, sensaynoobhe bhen kaalisiiji janani dhin, bhe wattita dhi e kaalisiiji Yahuudiyankeebhe bhen no hajjunkeebhe bhen soodira ko bhe faalaa kon.

Ngon sonko mabbhe fow no yaltintinnoo wonde peewal ngal no hebhora kaalisi e wakkilaare mo kala. Hajjunkeebhe bhen no miijotonoo wonde moyyhere nden e peewal ngal ko dewe e wakkilaare soodorta, bhe faamaa kisiyee hinaa kuudhe moyyhe hebhorta.

Ko tikkere haanude Iisaa bhangini yeeso ndun muraadu. Ko o wakkilanii kon dewal laabhungal ngal addi yo o saakitu kaalisiiji yeeyoobhe na’i dhin bhen. Wi’aaka o piyuno goddho, kono himo hollude en cabbi dhi Alla piyiroyta dhin bhen bhe sujjanaali mangu makko mawgu ngun. Dewal woo ka hoore leydi welataa Alla, si wonaa dewal jogiibhe ninse bhernde dhoftiibhe bhen Seniidho.

Annabi Iisaa aani fii ko bhen yimbhe welsidinii kon e fee laabhal Alla ngal. Nden welsidaare e nden majjere nde sutidhen e nder kaa diina hayfuka no holli nibhe buumudhe dhen bherdhe dhen e ruuhuuji dhin, hay si Sariya on jonnanoo-ma duubhi 1300 adii dhun. Ko non Iisaa yaytintiniri tikkere Alla nden e wakkilaare laabhude nden e nder ko o labbhini kon nden tumbere rewirde. Tumbere nden no yaltintini fow. Hari bee diina kan nyawdee fuddhoree ka dhadhi, no yimbhe bhen woniri non yeeso Alla nyawdee no haaniri.

YUUHANNA 2:18-22
18 Onsay hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen yhetti haala kan wi'i mo: Ko maande hawniinde honde waawudhaa men hollude fii bhangingol hidha gasa warrude nii? 19 Iisaa jaabii bhe, wi'i: Lancee ndee juulirde, mi immintinay nde e nder baldhe tati! 20 Onsay kambhe Yahuudiyankeebhe bhen bhe wi'i: E nder duubhi cappandhe nay e jeegoo nde juulirde no darneede, an non a immintinay nde e nder baldhe tati! 21 Kono tawi kanko juulirde nde o wonnoo wowlude fii mun nden, ko bhandu makko ndun. 22 Bhay wonoyii non o immintinaama e hakkunde maybhe bhen, taalibaabhe makko bhen anditoyi wonde hari o wi'uno dhun, onsay bhe gomdhini Bindhi dhin e ngol kongol ngol Iisaa wi'unoo.

Bhay julnoobhe bhen lannaama humpiteede fii ko juulirde nden labbhinaa kon e ko yeeyoobhe bhen sonki kon, bhe yahi kisan, bhe landii annabi Iisaa, bhe wi’i mo: «Ko hombo yamiri maa huuwirgol nii? Ko hombo nelu-maa? Hollu men seedee haqiiqaajo mo hoolordhaa on.» Bhe hebhaali no bhe yeddira ko o labbhini kon juulirde nden; hibhe sutinoo wonde hinaa tikkere banii-aadama o huutori, kono ko wakkilaare seeniide fii tendingol suudu Alla ndun e fii artirgol Ruuhu rewirdho on e tumbo jamaa on; ko daliilu e faale ko o wondunoo kon bhe bhurnoo faaleede andugol. Annabi Iisaa wontii ganyo mabbhe sabu himo ebbhi wattitude juulirde nden, hara o rewraali e joodhoral yottinoobhe bhen sadaka mawdho on.

Annabi Iisaa felli bhe sabu dewal mabbhe nafigiyaagal ngal, ko fii ko jiibholdu jamaa dhuudhudho on e doole keyeeji dhin no bhurannoo bhe deyyhere wonde nden yeeso Alla. Ado dhun laataade, annabi Iisaa no sutinoo ko juulirde mawde nden lancetee kon battane dewal mabbhe mehidhugal ngal e majjere mabbhe nden. No dhee dewe ebbhanaadhe wadhirtee non e ko yimbhe bhen memmindintoo kon nde wootere nyande woo hisintaa bhe, ko wattitugol bhernde nden rewrude e goonga hisinoowo iwudho on ka Alla wattita bhe.

Dandoowo wontudho on aaden no hakkunde mabbhe. Ko Iisaa woni rewirdu haqiiqaaru ndun. Hari Alla no wondi e Almasiihu on, hibhe wondi ka juulirde mawde. E maanaa, Iisaa no wi’aynoo bhe: «Lancee juulirde bhandu an ndun, ko fii on waawataa ronditaade wakkilaare nde mi wakkilanii nden Alla. On wadhay ko satti wadhude, on muncay ndee juulirde, kono mi immintinoyay bhandu an ndun si baldhe tati feyyhii; mi yaltoyay ka yenaade. On ittoyay lan wonkii kin, kono midho wuuri, ko fii ko min woni Ngurndan dhan, Alla wontudho on bhandu. On waawataa lan warude.» Iisaa no bhanginde fii ummutal makko ngal no laabhiri. Ko ngal ummutal woni haa-hande kaawake bhurdho on kaawakeeji dhin fow hawnaade.

Bhen bhe yottinoobhe sadaka mawdho on imminoobhe bhen faamaali ngal misal wadhaangal e hoore juulirde mawde nden. Bhe ndaari tugaale moyyiniraadhe kaayhe daneeje dhen e warnyakere labiniraade kannhe nden, bhe miijii wonde Iisaa no tiwude ka wonunde Alla nde oo landho wi’eteedho on Heroodu darni. Hibhe haalude fii kaayhe, kanko himo haalude fii bhandu makko ndun. Dhen yeddorire hittudhe ka fuddhoode golle makko fillitoyto nde o nyaawoytee yeeso dental mawbhe bhen, tippude e seeditooje seeditotoobhe fenaande.

Jamaa on ka Ahadi Hindi faamaano fota ko woni firo ngal gomdhinal kesal ngal Almasiihu on sinci. Hay taalibaabhe bhen faamaano luggeendi firo kan diina hesidhuka, haa nyande ko annabi Iisaa maayunoo, immintinaa. Ko on saa’i non bhe faami fii ko Bhiddho on sottirani en junuubaaji dhin e ko o immintinaa kon.

E ndee handeere, himo wondi e men ka rewridu ruuhuyankeeru ndun wontandhen ndun kaayhe wuurudhe. Ruuhu-Seniidho on no ardaade taalibaabhe bhen no bhe yiitira ko bindhi kindhi dhin firi kon, ko kongol annabi Iisaa ngol ndayginani bhe. Bhe catii ko tiidhi ka gomdhinal, bhe wontiti rewirdu Alla Seniidho on ndun.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, ko an woni rewirdu Alla ndun e nokkure ka Alla fottata dhon e junuubankeebhe bhen. Wallu men no men waawira huutorde tuubuubuyee on e dewal ngal, hebbinaa men ko heewi no men wondira e Ruuhu-Seniidho on ka juulirde, men manta Baabaajo on soono-kala.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun Iisaa yhentanii juulirde nden e o radhanii yeeyoobhe bhen nder ton?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:53 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)