Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 022 (People lean towards Jesus; Need for a new birth)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?
2. Iisaa no yewtidude e Nikodiyuusu (Yuuhanna 2:23 – 3:21)

a) Yimbhe bhen no fewtude e Iisaa (Yuuhanna 2:23-25)


YUUHANNA 2:23-25
22 Bhay wonoyii non o immintinaama e hakkunde maybhe bhen, taalibaabhe makko bhen anditoyi wonde hari o wi'uno dhun, onsay bhe gomdhini Bindi dhin e ngol kongol ngol Iisaa wi'unoo. 23 E nder ko Iisaa wonno Yerusalaam kon, dhun ko ka juldeere Yawtaneede, buy gomdhini innde makko nden sabu maandeeji hawniidhi dhi o wadhaynoo dhin. 24 Kono Iisaa hoolanooki bhe, ko fii hari himo anduuno yimbhe bhen fow, 25 awa kadi o hatonjinaa e humpiteede fii yimbhe bhen, ko fii himo andunoo ko woni ka nder bhernde neddhanke.

Jamaaji dhin no yahaynoo Yerusalaam fii juldeere Yawtaneede nden, ko dhon rewoobhe bhen tumbodiraynoo. Hibhe anditaynoo fii kun Baalun hisinnookun kun maamiraabhe mabbhe bhen nyaawoore Allan nden e hibhe sendoda teewu sadakaaji dhin nde bhe nafotoo.

Iisaa, Baalun Alla kun, ariino Yerusalaam, o huuwii kaawakeeji hawniidhi buy, o bhangini giggol makko ngol e bawgal makko ngal. Rewrude e dhun, o wonti mo fow sutii on, innde makko nden no e toni yimbhe bhen fow; hibhe nhurnhurta wi’a: «E hara ko annabaajo on nii, ko o Iiliiya wontoowo on yeeso, kaa ko o Almasiihu on?» Yimbhe buy ari e makko, bhe gomdhini wonde ko ka Alla o iwi.

Annabi Iisaa no jangude ka nder bherdhe mabbhe, kono o subbhaaki taho gooto e mabbhe ko wonana mo taalibaabhe. Hari bhe andaali taho allankaaku makko ngun, kono hibhe miijorde ontuma wa neddhanke. Hari ko fii jattinegol e ley njaggu Romiyanko’en ngun bhe sutinoo wondude e darde teddude e ngurndan keldudhan dhan ko aroyta kon. Annabi Iisaa no andunoo yimbhe bhen fow e bhernde kala. Hay e gooto alaano dhabbhirde Alla no laabhiri. Si tawno ko no laabhiri bhe wonnoo dhabbhirde Alla, bhe landotono yo bhe loote maande kisiyeere nden ka Yurdayniwol, bhe qirritoo junuubaaji mabbhe dhin bhe tuuba.

Almasiihu on no andi bhernde mon nden, e yhawa jippoo mon on e torndeeji mon dhin e junuubaaji mon dhin. Himo andi miijooji mon dhin e ka dhi yalti. Himo gelii ko faaladhon kon hebhude ngurndan newiidhan e feewudhan. E ko honed-tuma non newotodhon no mawnintinaare mon nden iwirana on? E ko honde tuma huccoton hoore mon no hebbiniredhon Ruuhu-Seniidho on?


b) Hidhen hatonjini e jibintinegol kesun (Yuuhanna 3:1-13)


YUUHANNA 3:1-3
1 Tawi no e hakkunde fedde Farisiyaabhe bhen hooreejo Yahuudiyankeebhe no wi'ee Nikodiyuusu, 2 on ari jemma takko Iisaa, o wi'i: Karamoko'en, medhen andi ko a jannoowo iwrudho ka Alla, ko fii hay gooto waawataa wadhude dhii maandeeji hawniidhi dhi wondhaa e wadhude, si tawii Alla aldaa e ootigi. 3 Onsay Iisaa jaabii, wi'i: Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, si neddho jibintinaaka, o waawataa yi'ude laamu Alla ngun.

Neddho wi’eteedho Nikodiyuusu yaltiti e nder on jamaa; hari ko o dewo keldhudho andanoodho, tawaano kadi e cappandhe jeedhidhadhoobhe bhen ka dental fewjoobhe bhen. O anditi fii bawgal Alla yaltitungal e Almasiihu on ngal. No gasa ka o faalanoo sincude ka lumbirtee hakkunde annabaajo keso on e juulirde Yahuudiyanko’en nden. Hari kadi, himo dhenyitii itttowo sadaka mawdho on wondude e jamaa on. Hari o fellitaa fota ko hombo e neddho woni annabi Iisaa. Ko jemma o hewtiri ka makko, himo faalaa tefude annabi Iisaa ado o tawtude mojobere on nden.

Ko o noddiri mo kon «Karamoko’en», no yaltintini miijo yimbhe dhuudhubhe yhettirnoobhe Almasiihu on wa aaden jannoowo Bindi dhin e nder dudhal taalibaabhe. Himo faami ko Alla neli annabi Iisaa, maandeeji dhin no seedintinii dhun. O qirritii dhun dhoo: «Medhen gomdhini Alla no wondi e maa e himo tanbiti-maa. No gasa hara ko an woni Almasiihu on.» Hino wa’i wa si o jabhii dhun e kene.

Annabi Iisaa jaabii dhen lande makko, hara hinaa tippude e on hakkundeejo hakkunde hooreebhe bhen e Almasiihu on. himo sutii majjere wonde nden ka miijo Nikodiyuusu e junuubaaji on dhin e ko on faalaa kon peewal. O waawiino wallitaade on woo nde o fennyinani mo niwre ruuhuyankeere makko nden. Dhun e tawde ko o dewo, Nikodiyuusu andaano tigi Alla. Annabi Iisaa laabhani mo poy, o wi’I mo: «Ko haqiiqa hay e aaden gooto waawataa andude Alla tippude e wakkilaara mun nden; himo hatonjini e tagiteede heydhintiniree Ruuhu Kammuyankeejo on.»

Almasiihu on bhangini nyaawoore nde jooma gande diinaaji’en bhen nyaawetee nden wondude e bhee sincoobhe sariyaaji humiidhi e miijo neddhanke tun. Ko fii andal Alla ngal humaaki e jandeeji okkoraydhi neddhanke haqqil dhin, kono ko e jibintinegol ngol kesun. Si hidhon jogii radiyoo, hara hinaa televisiyon, ko memmindhon radiyoo mon on woo, on waawataa yaltinde mbodo. Fii yo on yi’u mbodo, bee hebhon aala sertudho fes e radiyoo on. Ko non kadi wonirani aaden jokkudho on mbeleedhe dhen, dewal makko ngal e kuudhe makko dhen fow hollataa mo Alla, woni ka miijo woni ka fondo. No dhun laatora ka ruuhu bee wattitande moolanaande laatoo, e maanaa jibintinegol jibinande kammuyakeere e tagudi heyri.

YUUHANNA 3:4-5
4 Nikodiyuusu kadi jaabii, wi'i: ko honno goddho waawetee jibintinireede e nder nayewu mun? E hara himo waawa naatitude kadi ka dindimol neene makko, o jibintinee? 5 Iisaa jaabii kadi fahin, wi'i: Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, si neddho jibiniraaka ndiyan e Ruuhu Alla on, haray o waawataa naatude ka laamu Alla.

Ko Almasiihu on jaabii kon Nikodiyuusu wondema on andaa Alla, dhun jibhi on. Hari o nanaali fii jibintinegol ngol. Hara neddho no waawi naatitude ka dindimol neene makko? Ngol jaabawol tippugol e ko neddho andi kon woddhaa majjere. O faamaali wonde Alla Baabaajo on no waawi danyude faybhe immorde e Ruuhu makko on.

Annabi Iisaa no yidhunoo Nikodiyuusu. Ko o lanni ardaade on no o qirritora ko o andaa kon Laamateeri Alla ndin, o bhanginani mo non ko woni kon Goonga on. Hidhen haani gomdhinde wondema en naatataa ka Laamateeri si wonaa en rewu e jibintinegol ngol kesun, ko non tun dhun gasirta.

Ko hondhun woni jibintinegol ngol kesun? Ko jibinegol, hinaa haala tun; dhun arirtaa sabu wakkilaare yimbhe bhen ko fii neddho waawataa jibintinaade, ko Alla woni mawdho on e okkowo ngurndan dhan on. Nden jibinande ruuhuyankeere ko moyyhere non, hinaa wattitugol ngol tun jikku, maa no needi yimbhe wadhirtee non. En fow ko en bombhe gila e cuccankaaku men, hoore en habbaki no moyyhitiren. Jibinande ruuhuyankeere nden ko ngurndan Alla dhan naatata e neddho on.

Ko honno non dhun laatorta? Annabi Iisaa wi’i Nikodiyuusu wonde nden jibinande ko ndiyan e ruuhu laatorta. Ndiyan dhan no yaadi e lootegol ngol maande tuubuubuyee ko Yaayaa lootaynoo yimbhe bhen kon wondude e loodhe salligorteedhe dhen ka peera on wadhunoo dhon. Tawaabhe bhen ka Ahadi Hindi no andunoo wondema ndiyan salligordhan dhan ko maande fii labbhingol junuubaaji dhin. Hino wa’i wa si annabi Iisaa wi’ii wonde: «Ko hadhu-maa jipporgol ka Yaayaa-Lootoowo maande tuubuubuyee on fii qirritagol junuubaaji maa dhin lootedhaa nden maande?» Nokkun goo, annabi Iisaa no maaki: «Kala faaladho jokkude lan, yo o hayfintino, o yhetta leggal makko altidiraangal ngal, o jokkam-mi» (Matta 16:24). Musiddho, qirrito bonnereeji maa dhin, jabhaa nyaawoore Alla nden sabaneede junuubaaaji maa dhin. Ko on bombhe, wombhe e hayrude.

Annabi Iisaa weltoraali lootande maande tuubuubuyeere nden tun, kono himo lootirde Ruuhu-Seniidho on on aaden tuubudho no o tagirana mo ngurndan kesan e nder bhernde wondude e ninse nden ». Bhawto o fempeede ka leggal altidiraangal, hidhen andinaa wonde ko e yhiiyhan makko dhan fondo men ngon labbhinirtee. Ko rewrude e Ruuhu-Seniidho on nden labbhidhande timmirta. Nde Ruuhu on poodhi neddho woo, o hebbinirte ngurndan poomayankejan dhan wondude e ko on Ruuhu funtinta kon; o wontay aaden moyyho mo annabi Iisaa ardii. Nden wattitande, nden jibinande dhimmere, neebhay ka nder bhernde gomdhindho on, wano woofonde banii-aadama nden jandhirta non ka nder teege Yuma mayre ado jibingol ngol.

Annabi Iisaa ko dhon fewtini waaju mun ngun, tobbhere hittunde nden e nder Laamateeri ndin. E ko hondhun non woni ndin Laamateeri? Hinaa dhabbhere laamu maa gandal jannayngal no jawle moobhirtee, kono ko humodiral hakkunde jibinaadho kesun on e Baabaajo on e Bhiddho on e Ruuhu-Seniidho on. On Ruuhu barkinaadho aray e makko nde o yhetti hoore makko o watti e juudhe Almasiihu on, o jabhiri on wa Landho dhofteteedho.

TORAARE: Joomiraadho Iisaa, midho weltani maa fii ko mi jibintinaa kon kesun, ko moyyhere maa nden tun laatini dhun. A udditanii lan gite an ruuhuyankeeje dhen. Newnanan no mi tabitira ka giggol maa. Udditu gite bhen wombhe Ma dhabbhirde no laabhiri, no bhe anditira fii junuubaaji mabbhe dhin, bhe qirritoodhi no bhe heydhintinire rewrude e bawgal Ruuhu-Seniidho on; yo bhe fawo e yhiiyhan dhan hibbudhaa-dhan fii no bhe naatira e nder humodiral duumiingal hakkunde mabbhe e maa.

LANDAL:

  1. Ko hondhun sendi dewal Nikodiyuusu ngal e faaleeji Almasiihu on dhin?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)