Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 014 (Testimonies of the Baptist to Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
B - Almashiihu on ardike taalibaabhe mun bhen iwi ka tuubuubuyee haa ka weltaare peera (Yuuhanna 1:19 - 2:12)

2. Seeditooje meemooje bherdhe dhe Yaayaa Lootoowo on maande tuubuubyee seeditanii dhen Almasiihu on (Yuuhanna 1:29-34)


YUUHANNA 1:29-30
29 Bimbi ndey nyande, Yaayaa haccii ka Iisaa arata e makko, o ewnii, o wi’i: E hino Baalun Alla bhooraykun junuubi aduna on kun. 30 Ko oo woni mo mi wowlannoo on fii mun fewndo ko mi wi’i: Goddho aroyay bhaawo an, on ko Bhurdho lan mawnude, ko fii hari himo woodanoo ko adii lan.

Haa fewndo dhoo, hari Lootoowo maande tuubuubuyee on no gomdhini wonde Almasiihu on ko aranta ko fii wurtu ngol ko bhoylii kon no jamaa on laabhira, o wesoo gawri ndin; Almasiihu tikkoowo, jogiidho kaafa, arudho tayyhugol kala leggal nyawsungal. E wi'e makko, ardu Almasiihu on ko fii andingol fii nyalaande tikkere nden. Ko o wi'i: «Almasiihu on no hakkunde mon», taalibaabhe makko bhen huli, hibhe anditude fii junuubaaji dhi bhe wadhi dhin fow. Hibhe habbinoo nyaawoore nde saatotaako, yanaynde hara gooto andinaaka.

Almasiihu on, ko hebhi duubhi 30, bhattii Lootoowo maande tuubuubuyee on, o landii mo yo o lootumo maande tuubuubuyeere nden. Lootoowo maande tuubuubuyee on salii, wi'i: «Ko min haani arude yo a lootan. » (Matta 3:13-17). Yuuhanna no faalanoo yo annabi Iisaa yaafano mo junuubaaji makko dhin. Kono annabi Iisaa catii e hendagol maande tuubuuyeere nden no o timminira peewal ngal fow.

Annabi Yaayaa faamii wonde ko Laabhudho on arani hinaa fii mulugol yimbhe bhen, kono ko fii rondagol junuubaaji mabbhe dhin. Ko o jabhiri looteede maande tuubuubuyeere nden ko fii no o lontora Banii-Aadama en. Ardu Joomiraadho on laatortanooko e tikkere, kono ko e nder moyyhintingol e yaafagol. Fewndo ko o bhattinoo Ahadi Hindi ndin, Lootoowo maande tuubuubuyee on faamuno luggendeeji Nelal wongal ka giggol Alla. Nden wattitande timmunde waylii few miijooji makko dhin.

Bimbi nden nyannde, bhay annabi Iisaa artii, Yuuhanna toddhii mo, wi'i: «Ndaaree, faamon, udditon gite mon dhen, ko kanko!» Huunde jalbude maa konu malaa'ika wadhaano, ko Daaluyee Alla on andinaa no o andiree. On suka ko Laabhudo habbanoodho on, Joomiraadho on tigi, tama'u aduna on.

Yaayaa faalanooka yo yimbhe bhen luttu humaade e faamu kingu fii Almasiihu on, tippude e polgal laamuuji adunayankooji e nooneeji no haareeji wadhirtee.

Hari ko Baalun Alla kun, yankiniidho newiidho, hara hinaa Ngayuuri ndi bolondaa Daawuuda ndin, dolnundi e foolayndi.

Himo heewi Ruuhu Seniidho on, Yaayaa holliti: «Ko annabi Iisaa oo ronditotoo junuubaaji aduna on dhin. O subhii wonugol Baalun Alla kun, ko o mbaadi dewe kidhe sadakaaji dhin. Himo rindhani wonugol lonto yimbhe bhen fow. Giggol makko ngol ko tiidhungol e nafayngol. Ko kanko woni Laabhudho on e ko heddii kon e nder ko o ronditanii kon mo kala junuubaaji mun.» On mo wadhaali junuubu wattaama junuubu fii men, fii no o wontira peewal Alla e nder yubhodiral e Almasiihu on.

Seeditoore Lootoowo maande tuubuubuyee on ko tobbhere hittunde ka Linjiila, tumbo ngon ka Kitaabul-Muggadasi. O faamii wonde mangu Almasiihu on feenyay e nder tampere nde o tampanta en nden. Kisiyee Almasiihu on ko fii aduna on fow, himo yedhaa leyyhi dhin fow e jamaaji dhin fow. Galo e baaso, suka e mawdho, jangudho e mo jangaa, gooto yejjitaaka. Himo weebhani fii ko feyyhi kon, ko fewndii kon e ko aroyta kon. Mayde makko nden yobhii coggu kala junuubu. Sottande makko nde o lontori en nden no timmi. Gila nyannde o ari fii wonugol Baalun, o fawaama battane bonki kin, kono o bugitaaki hersudho on, o yawaaki mawnintiniibhe bhen, wurin o yidhii bhe. Himo andunoo hari ko bhe maccubhe junuubu e himo hebulii maayangol bhe.

Lootoowo maande tuubuubuyee on bhanginanii hedditiibhe bhen wonde ko Baalun Alla kun njattinibhe tikkere Alla nden. Ko kanko woni tampinaa on, baalun maayaynookun kun lonto mabbhe. No gasa bhen tawanoobhe no landaade wi'a ko honno goddho waawira rondaade ellaaji wobbhe goo. Kongudhi Yaayaa dhin udditi bhe gite dhen, kono haa hande, bhe waawaali faamude leggal altidiraangal ngal. Ko huunde hawniinde timminaynoo ebbhoore Alla nden rewrude e Almasiihu on.

Lootoowo maande tuubuubuyee on fillitii kadi wondema Iisaa no haanunoo timmingol on kisiyee, ko fii ko kanko woni Joomiraadho poomayankeejo on: «Ko o bhurdho lan mawnude e himo woodaa ko adii lan.»

Mangu Almasiihu on no tiidhi, kono ko giggol makko ngol ka leggal altidiraangal fennyini tumbere mawngu makko ngun. Windoowo Linjiila on qirritii dhun dhoo: «En punnike mangu makko ngun; hari himo wengii ka leggal altidiraangal e nder tampere makko nden, ko non o holliri ittiri giggol ngol o weebhitani en ngol.»

TORAARE: Yaa an Baalun Alla Laabhukun ronditiikun junuubu aduna on, yurme men. Yaa an Biddho Alla poomayankeejo, wontudho neddhanke, yaafano men junuubaaji amen dhin. Yaa an jeyaadho Naasirata mo hersiraali junuubaaji amen dhin, medhen rewu maa ko fii a yidhii men a wattii men timmubhe e nder yubhodiral e maa ka leggal altidiraangal. Medhen yidhumaa medhen weltani maa ko fii a ariraali wa nyaawoowo, kono ko wa Baalun arirdhaa. Medhen gomdhini maa, ko fii a ittii junuubaaji yimbhe bhen fow. Yedhu men faamu no men fennyinirana bheya no bhe andira a sottii bhe kambhe kadi.

LANDE:

  1. Ko hondhun woni firo «Baalun Alla kun»?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:31 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)