Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 010 (The fullness of God in Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
A - Fii ko daaluyee on wonti kon bhandu e fee Iisaa (Yuuhanna 1:1-18)

3. Heeweendi Alla ndin ko e wontugol Almasiihu on neddhanke feenyi (Yuuhanna 1:14-18)


YUUHANNA 1:17-18
17 Ko fii sariya on ko e Muusa ardi, kono sulfu on e goonga on ko e Iisaa Almasiihu on ardi. 18 Haa hande hay gooto yi’aali Alla; Kono Biddho Bajjo on, on wondho Alla, wondudho e Baabaajo on, on bhanginanii en fii makko.

Ko sendi kon Ahadi Hindi ndin e Heyri ndin no waawaa yewtireede wa ko sendi kon peewal hebhorteengal sariya on e hebhorteengal Sulfu on. Alla jonni annabi Muusa sariyaaji dhin sappo, sariyaaji sifiidhii fii sadakaaji dhin e no yimbhe bhen wondirta non hakkundeeji mabbhe nyande woo. On mo huuutorii dhen yamirooje no handunoo e ngurndan dhan. Kono bonnudho on goddhe e majje ko haanaano wareede. Ko wano non, sariya on ko nyaawoore addayde mayde, ko fii aaden timmudho hebhotaako. Jokkoobhe bhen diina no ninsaynoo ninse fow nyande kala, sabuna gollitirgol sariyaaji dhin fow hinaa ko gasata non. Yimbhe wakkiliibhe bhen seedha no yhettirnoo hoore mabbhe wa moyyhubhe, hibhe sikka ngurndan mabbhe no wela Alla. Bhe naati non e nder nganyaneendi e jokkirgol sariyaaji dhin faadhere haqqil. Bhe yejjitii giggol ngol, bhe naati e mantorgol peewal kuudhe mabbhe anyandhe dhen. Pellet-le, sariya on no o woniri non ko laabhudho sabu himo holli batte laabhal Alla ngal. Kono yeeso sariya on, aaden kala no nandi e bondho. Wano non, sariya on ko mayde e tampere addata en.

E nder ndun muraadu ka mayde saatii, windoowo Linjiila on no fuddhaade yewtude non fii innde Iisaa-Almassihuo on, himo siforaade fii makko wa njattinoowo en on e tampere e tikkere Alla nden. Oo neddho Iisaa mo Naasirata ko kanko woni Almasiihu fodaadho toddhaadho heewudho on Ruuhu Seniidho on e Almotoodho on. Ko kanko woni moobhitudho noone tama’u e kisiye kala. Almasiihu on ariraali e men addangol sugu sariya keso, kono o sottudho en e kuddi sariya on ndin. E fee ko o yidhi en kon, o timminanii en lontagol en e nder ko sariya on landii kon fow. O ronditanike en junuubaaji men dhin e nyaawoore aroyoore nden, o moyyhintinii hakkunde men e Alla. Alla wonaa ganyo men han kadi sabeneede junuubaaji men dhin, ko fii en hebhii bhuttu e fee makko rewrude e Iisaa-Almasiihu Joomi men on. Oo neddho Iisaa yhentike ka Baabaajo makko poomayankeejo on, o addani en Ruuhu Seniidho makko on. O windii sariya on ka bherdhe men, o hebbinirii faaleeji men bhurdhi dhin luggude miijoojii laabhudhi haqinqindhi teddudhi. En wuura han-kadi ka ley sariya, kono himo wuuri e men. Ko wano non Alla okkiri en doole timmingol ko giggol ngol landii kon fow.

Gila ardu Almasiihu on, ko e saa’iiji sulfu dhin wonudhen. Alla landaaki dokke, maa torndeeji maa sadakaaji kadi no weltiniren tun hoore men, kono o addii Bhiddho makko on fii yedhugol en peewal immorde ka Alla. On mo gomdhiniii mo, haray fewnaama ko timmi. Ko dhun si medhen yidhi mo, weltanii mo medhen okkitiri hoore amen wa sadaka wurdho ko fii o wattii men laabhubhe.

Almasiihu on yejjitiraali en wa aliyatiimaabhe, kono himo tabiti ka wondigal men e himo yedhude en dokke makko dhen. En handaa e yaafuyee junuubaaji men dhin, kanyun e yubbhodiral e Ruuhu Alla on. En handaa men e dokkal woo dokkal maa baraaji woo baraaji. Fow ko sulfu immorde ka makko. Sabuna ko tikkere nden e hayrande nden tun handudhen. Kono sabu yhubhodiral men ngal e Almasiihu on, en wontii bhibbhe Alla nafitoraybhe sulfu makko on. E hara on faamii ko sendidiri maccubhe junuubu bhen e faybhe sulfu bhen?

On sulfu hinaa iwudho tun ka bhernde Laabhudho on. Dhun ko giggol tippugol e ko sariya on tigi jonni en kon no feewiri. Alla waawataa yaafanaade mo o faalaa yaafanaade woo. Sabu junuubu junuubankeejo kala ko mayde nden nyaawirtee kisan kisan. Ko Almasiihu on fempaa kon non ka leggal altidiraangal lonto men timminii tis peewal ngal. Awa jooni non sulfu wontanii en halal, yurmeende makko nden wontanii en huunde haqiiqaare nde dillintaako. Ko sulfu on e yubhodiral men e Almasiihu on woni sariya ka tippeten dhon ka nabhidal men e Alla.

No gasa ka landodhon dhun dhooo: Ko hombo woni oo Alla huuwoowo kala ko faalaa, hara himo humii e sariya makko on?

E hino jaabawol amen ngal: diinaaji buy etorii fota fii faamugol Alla e nooneeji sattudhi. Kono hidhi nandi e bhardhe jagginaadhe ka hoore leydi dhe waawataa hewtude ka kammu. Kono Almasiihu on no wa’i wa bhargal iwungal ka Alla jaggangal ka leydi. Fottugol men e Alla rewrude e makko accataa gooto e nder angal tama’u.

Gooto e men yi’aali Tagudho poomayankeejo on sabu junuubaaji men dhin no sendi en e Laabhudho on. Ko yewtotodhon fii Alla kon no nandi e haalaaji mehi. Kono non ko kanko Almasiihu on woni Bhiddho makko on gila saa’iiji dhin fow, goddho e tawaadho on e nder Tatoobhe bhen e nder gooto on. Wano non, Bhiddho on no andunoo Baabaajo on kadi. Ko fennyinanoo kon fow adii dhun timmaa. Ko Almasiihu on woni Daaluyee Alla timmudho on, ko kanko moobhidiri goonga on fow.

Ko e hondhun nelal Almasiihu on ngal fibhii?

Iisaa jannii en no bhattoren Alla nde hidhen toroo wano nii: «Baaba amen wondho ka kammu». O fennyinanii en e nder dhun Alla ko Baabaajo ka wonande makko. Alla hinaa hipportoodho laamu makkon ngun, yanoowo e yimbhe maa lancoowo. Hinaa o yi’oowo yimbhe no tampa o fankira wa mo andaa. Himo dankorde en wano baabaajo dankorta non bhiddho mun. Si paykun yanii e nder loope, baaba makko yaltinay kun e nder dhen loope, o loota kun, o accidataa kun e bonnere nyaawayde kun. Gila nyande humpitidhen Alla wonii Baabaajo men on, haray en hentii hoore men e angal tama’u ko andeeji men e junuubaaji men neldata en. Baabaajo on labbhinii en o jabbhike en. Hidhen wuuridi e Alla haa poomaa. Ndee wattitande ka diina moolanaande feenyude ka aduna dhoo e innde Baabaajo on ko miijo heso Iisayankoho ngo Almasiihu on addori ngon. Ndee innde baabayankoore no moobhidiri maakuuji e kuudhe Almasiihu on kala.

Ado o wontude neddhanke, Almasiihu on no wondunoo e Ben makko. On mbodo no holli ko laabhi yhubhodiral giggol woodungal ngal hakkunde Almasiihu on e Alla. Bhawto ko o maayi, Bhiddo on imminintinaa ma, o yiltitike ka Baaba makko. O joodhaaki tun ka sengo nyaamo Alla, kono himo ka wonunde makko. Dhun no firi himo e makko, ko bhe gooto. Awa kongudhi Almasiihu on fow ko goongaaji. E fee Almasiihu on, hidhen yi’ude Alla. No Bhiddho on wa’i non, ko non Baabaajo on wa’i, no Baabaajo on wa’i non kadi, ko non Bhiddho on wa’i.

TORAARE: Baaba amen wondho ka kammu, medhen jarnu maa medhen weltani maa sabu a nelii Almasiihu on, on Bhiddho maa yidhaadho on. Medhen sujjude yeeso maa ko fii a njattinini men e kulol moolanaangol iwungol ngol e sariya on, a windii e amen peewal iwungal ka Alla. Medhen weltani maa fii ko wadhandhaa men kon fow, medhen mawnini mantuma maa sabu moyyhereeji dhi men yedhaa dhin e innde maa baabaare nden.

LANDAL:

  1. Ko miijo heso hongo Almasiihu on addi ka aduna?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:25 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)