Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hasau -- John - 001 (Introduction)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Next Lesson

YAHAYA - Ruhan Santa A Duhu
Nazarin cikin Bisharar Almasihu bisa ga Yahaya

GABATARWA


Almasihu ya kira almajiransa su kasance shaidunsa. Bai rubuta labarin rayuwarsa ba, kuma bai aika wasika ga majami'u ba. Amma halinsa ya ba da babban ra'ayi akan zukatan mabiyansa, waɗanda Ruhu Mai Tsarki ya jagoranci ya ɗaukaka Ubangijinmu Yesu Almasihu. Sun ga ƙaunarsa, tawali'u, mutuwa da tashinsa daga matattu, ɗaukaka kamar Ɗaicin Ɗa daga wurin Uba, cike da alheri da gaskiya. Duk da yake masu bishara Matiyu, Markus da Luka sun bayyana maganganu da ayyukansu na Yesu, da kuma mulkin Allah a matsayin makasudin zuwansa, Yohanna ya gabatar da zuciyar Yesu da ƙaunarsa mai tsarki. Saboda haka ne ake kira Bisharar Yahaya Bishara mai muhimmanci, wanda shine kambi na dukan littattafan Baibul mai tsarki.

Wane ne marubucin wannan Linjila?

Uban kakannin Ikilisiya a karni na biyu sun yarda cewa Yahaya, almajiri na Yesu, shi ne marubucin wannan littafin na musamman. Yanzu mai bishara Yohanna ya ambaci sunayen manzanni da yawa, amma bai taba yin la'akari da sunan ɗan'uwansa Yakubu ba ko kansa domin baiyi kansa ya cancanci a ambaci shi tare da sunan Ubangijinsa mai ceto ba. Duk da haka, Bishop Irenaeus na Lyon a kasar Faransa, ya rubuta cewa Yahaya, almajiri na Ubangiji wanda ya ɗora a ƙirjinsa a lokacin Idin Ƙetarewa, shi ne wanda ya samar da wannan bishara, yayin da yake hidima a Afisa na Anatol a zamanin mulkin da Emperor Trajan (98-117 AD).

Wasu masanan sunyi zaton Yahaya, marubucin wannan bishara, ba almajiri ne wanda ya bi Yesu ba, amma daya daga cikin dattawan coci a Afisa wanda yake almajiri na manzo Yahaya, kuma an rubuta shi a baya. Wadannan masu sukar suna mafarki ne kuma ba su san Ruhun gaskiya ba, wanda ba ya karya, domin manzo Yahaya ya rubuta bishararsa a farkon mutum lokacin da ya ce, "Mun kuma dubi ɗaukakarsa." Ta haka ne mawallafin bishara shine ɗaya daga cikin masu shaidar ido ga rayuwa, mutuwa da tashin Yesu daga matattu. Kuma 'yan'uwan Yohanna su ne waɗanda suka ƙarawa a ƙarshen bisharar cewa, "Wannan shi ne almajirin da yake shaidar waɗannan abubuwa, ya kuma rubuta waɗannan abubuwa, mun kuma san shaidarsa tabbatacciya ce" (Yahaya 21:24). . Sun jaddada halaye na Yahaya wanda ya keɓe shi daga sauran manzanni, wanda shine cewa Yesu yana ƙaunarsa kuma ya bar shi ya durƙusa a ƙirjinsa a lokacin sadarwar farko. Kuma shi kaɗai ne da ya yi ƙoƙarin tambayar Yesu game da mai bashe shi, yana tambaya, "Ya Ubangiji, wane ne zai ceci ku?" (Yahaya 13:25).

Yahaya yaro ne lokacin da Yesu ya kira shi ya bi shi. Shi ne ƙarami a cikin karamar manzanni goma sha biyu. Ya kasance masunta. Sunan mahaifinsa Zebede ne kuma sunan mahaifiyarsa Salome ne. Ya zauna tare da iyalinsa a Betsaida a bakin tekun Tiberiya. Ya shiga Bitrus, Andarawas da ɗan'uwansa Yakubu, tare da Filibus da Nataniel sa'ad da suka gangara zuwa Kogin Urdun zuwa Yahaya Maibaftisma wanda yake kira ga tuba. Mutane suka yi hanzari zuwa gare shi, tare da su Yahaya, dan Zabadi, wanda ya nemi gafara da baftisma a hannun Baftisma a cikin Kogin Urdun. Ya kasance dangin dan babban firist Annas domin ya san su kuma yana da ikon shiga fadar. Saboda haka, yana kusa da iyalin firistoci. Sabili da haka ya ambata cikin bisharar abin da sauran masu bishara basu yi ba, abin da Baftisma ya yi game da Yesu, wato cewa Ɗan Rago na Allah ne wanda yake ɗauke zunubin duniya. Ta wannan hanyar manzo Yahaya ta wurin jagorancin Ruhu Mai Tsarki, ya zama almajiri wanda ya san ubangijinsa Yesu cikin ƙaunarsa fiye da sauran.

Abinda ke tsakanin Yahaya da sauran masu bishara guda uku

Lokacin da Yahaya ya rubuta bishararsa, an riga an rubuta Linjila da Markus da Linjila da kuma sanannun a cikin Ikilisiya na ɗan lokaci. Masu bishara guda uku sun samar da littattafansu bisa ga littafin Ibraniyanci na ainihi inda manzannin suka taru ta hannun Matiyu faɗar Yesu don kada su ɓace, musamman a lokacin da shekaru suka shude kuma Ubangiji bai riga ya yi ba dawo. Mafi yawan ayyukan Yesu da abubuwan da suka faru a rayuwarsa suna da alaƙa a cikin tarin. Masu bishara sunyi kula da wadannan rubuce-rubuce da aminci. Likita likitan ya dogara ne akan wasu tushe tun lokacin da ya sadu da Maryamu mahaifiyar Yesu da shaidu masu ido daban-daban.

Yahaya, duk da haka, a cikin kansa, wani muhimmin mabuɗin ƙari ne ga sauran hanyoyin da aka ambata a sama. Ba ya son sake maimaita labarai da faxin da aka sani a coci, amma yana so ya kara musu. Duk da yake Bishara uku na farko sun furta ayyukan Yesu a cikin ƙasar Galili, yana nuna kawai tafiya guda ɗaya zuwa Urushalima da Yesu yayi lokacin hidimarsa, yana neman mutuwarsa a can, bishara na huɗu ya nuna mana abin da Yesu ya yi a Urushalima kafin, a lokacin da bayan aikinsa a yankin Galili. Yahaya ya shaida mana cewa Yesu ya kasance sau uku a babban birnin kasar, inda shugabannin al'ummarsa suka yi watsi da shi akai-akai. Kuma bayan da ƙarar adawa da shi, suka mika shi a kan giciye. Sabili da haka, muhimmancin Yahaya shine ya nuna hidimar Yesu a tsakanin Yahudawa a Urushalima, tsakiyar al'adun Tsohon Alkawali.

Mai bisharar na huɗu bai ba da muhimmanci ga mu'ujjizan da Yesu yayi ba, ya ambata kawai shida daga cikin su. Menene Yahaya yake so ya bayyana da wannan? Ya bayyana kalmomin Yesu a cikin salon wanda ya ce, "Ni ne" kuma wannan hanya ya bayyana halin Yesu. Masu wa'azin farko na uku sun mai da hankali akan ambaton ayyukansu da rayuwar Yesu, amma Yahaya ya maida hankalin karin mutum game da zane mutumin Yesu a ɗaukakarsa a idanunmu. Amma ina ne Yohanna ya sami waɗannan kalmomi, waɗanda ba a iya samun su da wasu ba, kuma abin da Yesu ya faɗa game da kansa? Ruhu Mai Tsarki ne wanda ya tunatar da shi game da su bayan Pentikos.

Domin Yahaya kansa yayi ikirari a lokuta daban cewa almajiran ba su fahimci gaskiyar wasu kalmomin da Yesu ya fada ba har zuwa lokacin bayan tashinsa daga matattu da kuma zuriyar Ruhu Mai Tsarki akan su. Ta wannan hanyar, sai ya fahimci ma'anar kalmomin Yesu, wanda ya ce game da kansa da kuma abin da yake dauke da kalmar "NI NE". Su ne halayyar bayyane na wannan bishara.Yahaya ya ambaci kalmomin Yesu, wanda ya fada ta wurin bambancin adawa, kamar haske da duhu, ruhu da jiki, gaskiya da ƙarya, rayuwa da mutuwa, da kuma daga sama da ƙasa. Ba mu da wuya mu sami waɗannan sababbin bishara. Amma Ruhu Mai Tsarki ya tunatar da Yahaya bayan shekaru masu yawa yayin da yake zaune a cikin harshen Helenanci na tasirin kalmomin da Ubangiji ya faɗa. Ya bayyana wa mai bishara cewa Yesu bai yi magana kawai a hanyar Ibrananci na Yahudanci ba, amma yana amfani da kalmomin Helenanci ga al'ummai.

Menene manufar Linjila Yahaya?

Yahaya bai so ya gabatar da Yesu a cikin hanyar ruhaniya ko falsafar ilimi ba, amma ya fi mayar da hankali fiye da sauran a cikin jiki, rashin ƙarfinsa da ƙishirwa yayin rataye akan gicciye. Ya kuma bayyana a fili cewa Yesu shi ne mai ceton 'yan adam kuma ba kawai ga Yahudawa ba, domin shi Ɗan Rago na Allah ne wanda ya ɗauke zunubin duniya. Ya bayyana mana yadda Allah yake ƙaunar dukan 'yan adam.

Wadannan abubuwan da muka ambata sune hanya da hujjoji don kaiwa ga zuciya da ainihin wannan bishara, wato Yesu Almasihu Ɗan Allah ne. Dawwama ya bayyana a rayuwarsa ta duniya, da Allahntakansa a cikin bil'adama, da kuma ikonsa a cikin rauni. Saboda haka, cikin Yesu, Allah yana tare da mutane.

Manufar bayyana Yahaya bai san Yesu a cikin hanyar falsafa ba, amma don sanin Ubangiji ta wurin Ruhu Mai Tsarki akan bangaskiyar bangaskiya. Ta haka ne ya rufe bisharar da kalmomin sanannun kalmomi, "An rubuta waɗannan don ku gaskata cewa Yesu shine Almasihu, Dan Allah, kuma ku gaskanta ku sami rai cikin sunansa" (Yahaya 20:31). Rayuwar rai ga Allahntakar Yesu shine manufar bisharar Yahaya. Wannan bangaskiya ta haifar da mu cikin allahntaka, mai tsarki da rai na har abada.

Wanene Linjila Yahaya aka rubuta?

Wannan littafin, cike da shaidar gaskiya game da Almasihu, ba a rubuta shi don yin bishara ga marasa bangaskiya ba, amma an rubuta shi don gina Ikilisiya da kuma sa shi girma cikin Ruhu. Bulus ya riga ya fara majami'u a Anatoliya kuma lokacin da aka kurkuku a Roma, Bitrus ya tafi cikin majami'un da aka yashe kuma ya karfafa su. Lokacin da Bitrus da Bulus suka mutu, mafi yawancin lokuta a lokacin tsananta a ƙarƙashin Nero a Roma, Yahaya ya ɗauki matsayinsu ya zauna a Afisa, tsakiyar Kristanci a wancan lokacin. Ya kula da ikilisiyoyin da suka warwatse a cikin Asia Minor. Duk wanda ya karanta wasiƙunsa da na biyu da na uku na cikin Ruya ta Yohanna ya fahimci matsalolin da manzancin wannan manzo, wanda ya bayyana mana ƙaunar Allah cikin jiki cikin Yesu Almasihu. Ya yi yaƙi da masanan falsafa waɗanda suka mamaye garkensa kamar wolfetai kuma ya lalatar da tumakinsa tare da tunani maras kyau, ka'idodi masu tsabta da rashin ƙazantaccen rashin 'yanci saboda sun haɗu da gaskiya da tunanin banza.

Almajiran Yahaya mai Baftisma kuma sun zauna a Anatoliya, wanda ya girmama wanda ya kira su zuwa tuba fiye da Yesu Mai Ceton. Suna jiran zuwan Masihu wanda aka alkawarta, suna tunanin cewa bai zo ba tukuna. Ta wurin kwatanta mutumin Yesu, Yahaya ya saba wa dukan waɗannan ƙididdigar da suke adawa da Kristi. Ya ɗaga muryar sa yana shaida wa ruhohi masu adawa suna cewa, "Mun kuma dubi ɗaukakarsa, ɗaukaka ce ta makaɗaicin Ɗa daga wurin Uba, cike da alheri da gaskiya.

"Ya bayyana cewa mafi yawan waɗanda suka karɓa daga wannan bishara sun kasance masu bi na Yahudanci domin Yahaya ya yada wa kansu bayanai da yawa game da rayuwar Yahudawa waɗanda Yahudawa basu buƙaɗa musu. Bugu da ƙari, Yahaya bai dogara da bishararsa akan kalmomin Yesu da aka rubuta a wannan lokaci a cikin harshen Aramaic, fassara su cikin harshen Helenanci kamar sauran masu bishara ba. Maimakon haka, ya yi amfani da kalmomin Helenanci da aka sani a cociyarsa kuma ya cika su da ruhun Linjila kuma yayi shaida ga kalmomin Yesu cikin harshen Helenanci mai tsarki cikin dukan 'yanci da kuma ƙarƙashin jagorancin Ruhu Mai Tsarki. Sabili da haka, bisharar tana magana ne da sauƙi da zurfi kuma tare da mafi girma da ƙwararru fiye da duk ƙoƙarin fasaha. Sabili da haka, Ruhu Mai Tsarki ya ba mu cikin wannan bishara tasirin gaskiya a cikin sauki, saboda kowane matashi zai iya fahimtar ma'anarsa na har abada.

Yaushe aka rubuta wannan Linjila ta musamman?

Muna gode wa Ubangiji Yesu cewa ya jagoranci masu nazarin ilmin kimiyya a Misira shekaru da dama da suka gabata don gano wani papyrus wanda aka rubuta har shekara ta 100 AD, wanda an rubuta wasu daga cikin kalmomin bisharar Yahaya a rubuce-rubuce. Da wannan binciken, tsawon tattaunawa ya kawo ƙarshen kuma an kashe ma'anar mummunan sakamako saboda ƙididdigar ta nuna cewa an san Bisharar Yahaya a shekara ta 100 AD, ba kawai a Asiya Ƙananan ba har ma a Arewacin Afrika. Babu shakka cewa an san shi a Roma. Wannan gaskiyar tana ƙarfafa bangaskiyarmu cewa manzo Yahaya hakika shi ne wanda ya rubuta bishararsa, yana cike da Ruhu Mai Tsarki.

Menene abun cikin wannan Linjila?

Ba abu mai sauƙi ga mutum ya tsara tsarin littafi mai hanzari ba. Kuma yana da matukar wuya a raba bisharar Yahaya a sassa daban-daban. Duk da haka, muna bayar da shawarar wannan shafuka:

  1. Hasken hasken Allahntaka (1: 1 - 4:54)
  2. Haske na haskakawa cikin duhu kuma duhun bai fahimta ba (5: 1 - 11:54)
  3. Haske na haskakawa a cikin sakon manzanni (11:55 - 17:26)
  4. Haske ya rinjayi duhu (18: 1 - 21:25)

Mai bishara Yahaya ya ba da umarnin tunaninsa a cikin suturruka, kamar yadda yake a cikin sarkar ruhaniya, wanda kowace zobe ke kewaye da ɗaya ko biyu ra'ayi ko kalmomi. Ƙungiyoyin ba su rabu da juna ɗaya ba, amma ma'anar su ma wani lokaci ne.

Tunanin Ibrananci na Yahudanci na Yahaya, tare da zurfin hangen nesa na ruhaniya, ya dace da halayyar harshen Helenanci a cikin hadin kai na musamman, mai ɗaukaka. Ruhu Mai Tsarki ya bayyana mana kalmomin wannan bishara har yau. Ya zama mana ilimin ilimi da hikima ba tare da ƙarshen ba. Duk wanda yake karatun wannan littafi zai durƙusa a gaban Ɗan Allah kuma ya keɓe kansa ga godiya da yabo da ceto na har abada.

TAMBAYOYI

  1. Wanene marubucin bishara ta huɗu?
  2. Mene ne dangantaka tsakanin bishara ta huɗu da na farko da Linjila uku?
  3. Menene manufar bisharar Yahaya?
  4. Wa aka rubuta wannan bishara ta musamman?
  5. Yaya za a iya raba shi, da daidaita batun?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 02, 2019, at 07:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)