Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 127 (Miraculous catch of fishes; Peter confirmed in the service of the flock)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)
5. Si Hesus mipakita didto sa lanaw (Juan 21:1-25)

a) Ang katingalanghang pagdakop sa mga isda (Juan 21:1-14)


JUAN 21:7-8
7 Ang mga tinun-an nga gimahal ni Hesus miingon kang Pedro, “Ang Ginoo kana!” Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo diay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. 8 Ang ubang mga tinun-an nangadto sa laphayan sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda dili kaayo sila layo sa lapyahan-nga 90 ka metros lamang.

Ang ebanghelista miila nga ang daghang kuha dili salagma. Siya tua sa sakayan, ug iyang nabaloan nga ang tawo didto sa lapyahan walay lain kondili si Hesus, mismo. Si Juan wala mosulti sa ngalan ni Hesus, apan matinahoron nga nag-ingon, “Ang Ginoo kana!”

Si Pedro nakugang samtang siya nakahimumdom nga si Kristo nagtudlo sa ikaduhang higayon mahitungod sa gikinahanglan nga leksiyon pinaagi sa pagpangisda. Iyang gitapis ang iyang sapaw, wala siya moadto sa Ginoo nga walay sapot. Siya miambak sa tubig ug milangoy paingon sa Ginoo. Sa ingon niini siya mibiya sa sakayan, ang iyang mga higala ug ang presko nga isda nga nag-inusara. Siya nakalimot sa tanan, tungod kay ang iyang kasingkasing nausa ra diha kang Hesus.

Si Juan nagpabilin sa sakayan, bisan pa ang iyang gugma sinsero sama kang Pedro. Kini nga batan-ong tawo uban sa iyang kaubanan mibugsay dinalian paingon sa laphayan mga 100 ka metros ang gilay-on. Sa wala madugay, sila nakaabot sa lapyahan aron pagtan-aw sa nakuha nga isda.

JUAN 21:9-11
9 Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. 10 Unya miingon si Hesus kanila, “Pagdala kamo diri ug pipila ka buok isda nga inyong nakuha.” 11 Busa mikawas si Simon Pedro ug gibira niya sa laphayan ang pukot nga puno sa dagkong isda - 153 ka bouk ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayod magisi ang pukot.

Sa dihang ang mga tinu-an miabot sa lapyahan, sila nakakita sa binagang uling nga may isda nga gisugba. Asa diay naggikan ang isda ug pan? Siya mitawag kanila gikan sa usa ka gatos metros nga gilay-on, kay sila walay makaon. Sa ilang pag-abot, sila nakakita ug sinugba, ug siya nangagda sa pagpangaon. Siya Ginoo ug tig-alagad sa bisita sa samang panahon. Pinaagi sa kaluoy naghatag kanila sa pag-ambit niining pag-andam sa pagkaon. Siya mitugot nga kita moapil sa iyang bulohaton ug sa mga abot. Kong ang mga tinun-an wala motuman sa iyang sugyot, walay silay kuha. Apan dinhi siya nag-imbitar kanila nga mangaon sila. Makakurat, ang Ginoo nga wala magkinahanglan sa pagkaon nga kalibotanon, miyuko nga mapainubsanon aron magpaambit uban kanila nga ang pagkaon gikinahanglan aron mabati nila ang iyang pagbati.

Ang numero 153 nagpasabot, sumala sa karaang kagawian nga nasunog, mao kana ang gidaghanon sa klase sa isda nianang panahona. Ang gusto ipasabot ni Hesus, “Ayaw pagpangisda sa usa ka klase nga katawhan, apan duol sa pagpili sa tanang mga nasod.” Ang tanan gihangyo sa pagsulod sa kinabuhi sa Dios.Ingon nga ang pukot wala magisi ilalom sa dagat bisan kini bug-at, mao usab ang Iglesia dili mabuak o mawala ang panaghiusa diha sa Balaang Espiritu, bisan ang ubang mga membro magpabilin nga dalo ug walay gugma. Ang tinuod nga Iglesia mahimong iya ug gikinahanglan gayod.

JUAN 21:12-14
12 Unya miingon si Hesus kanila, “Dali ngari ug pangaon kamo.” Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kon kinsa siya kay nakaila man sila nga siya mao ang Ginoo. 13 Busa miduol si Hesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. 14 Ikatulo kining pagpakita ni Hesus ngadto sa mga tinun-an human siya nabanhaw.

Gitigom ni Hesus ang iyang mga tinun-an libot sa kalayo sa iyang gugma. Walay usa nga nangahas pagsulti kaniya, kay ang tanan nasayod nga kining estranghero mao ang Ginoo mismo. Gusto nila nga gakson siya, apan ang kahadlok ug kalisang nagpugong kanila. Ang kahilom nabungkag ni Hesus ug gipanalanginan sila samtang siya nagsugod sa pagpang-apud-apod sa pagkaon. Tungod niini siya nagpasaylo kanila ug nagbag-o kanila. Ang tanang tinun-an nabuhi sa kapasayloan sa ilang Ginoo kanunay; kong wala ang iyang pagkamatinud-anon sa pakigsaad, sila malalag. Mahinay ang ilang pagsalig o paglaom. Sila wala niya badlonga, apan gilig-on sila uban sa iyang milagrosong pagkaong pampabaskog. Kini mao ang sukdanan nga gisunod ni Hesus sa pagbuhat sa mga milagro human sa Pagkabanhaw.


b) Si Pedro nagpamatuod sa pag-alagad sa panon (Juan 21:15-19)


JUAN 21:15
15 Human nilag pangaon, nangutana si Hesus kang Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga?” Siya mitubag, Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw.” Si Hesus mitubag, “Pakan-a akong mga nating karnero”.

Pinaagi sa iyang pulong sa Kalinaw, si Hesus nagpasaylo sa iyang mga tinun-an, ang ilang mga sala uban sa paglimod ni Pedro sa una niyang pagpakita. Apan ang paglimod ni Pedro nagkinahanglan ug espesyal nga pagtagad. Ang iyang kaluoy nagpakita diha sa mga pulong sa Dios, siya nga nagasulay sa mga kasingkasing. Wala siyay gisulti nga pulong mahitungod sa paglimod aron hatagan siya ug igong panahon alang sa pagsusi sa kaugalingon ug katumanan sa kaugalingon. Iyang gitawag si Pedro sa iyang tinuod nga ngalan, Simon anak ni Juan, sa iyang pagbalik sa iyang daang mga pamaagi.

Ingon man usab, si Hesus nangutana kanimo karon, “Nahigugma ba ikaw kanako? Gituman ba nimo ang akong mga pulong ug misalign sa akong mga saad? Imo bang nabati ang akong pagkatinuod ug naglakaw haduol kaniya? Niapil ka ba sa akong mga ranggo ug gitugyan ba nimo ang imong mga kabtangan, panahon ug kusog alang kanako? Ang imo bang mga hunahuna kanunay ba kanako ug nahiusa ba ikaw kanako? Gipasidunggan mo ba ako sa imong kinabuhi?”

Si Hesus nangutana kang Peter, “Nahigugma ka ba kanako labaw pa niining mga butanga?” Si Pedro wala motubag, “Dili, Ginoo, Dili ako mas maayo kay sa uban, Ako kang gilimud.” Si Pedro nagpabilin nga adunay kompiyansa sa kaugalingon ug mitubag oo, apan limitado ang iyang gugma pinaagi sa paggamit sa Greko nga pagpahayag sa pagbati, dili langitnong gugma nga namugna gikan sa Balaang Espiritu ug pagtuo nga adunay kompiyansa.

Si Pedro wala gibadlong sa iyang huyang nga gugma, apan gi-agda sa atong Ginoo aron pagmatuod sa iyang gugma pinaagi sa pag-amoma sa iyang mga tinun-an. Si Hesus nagkomisyon niining napandol pag-usab nga tinun-an nga motan-aw sa iyang mga tawo nga bata pa sa pagtuo. Ang Karnero sa Dios nagpalit sa mga nating karnero sa iyang kaugalingon. Andam ka ba pag-alagad nianang mga tawo, sa pagpailob uban kanila, giyahan sila nga mapailubon, ug maghulat sa ilang kahamtong? O dunay kay labaw pang gidahom gikan kanila aron sila makahimo sa paglahutay? O imo ba silang biyaan nga molakaw gikan sa panon ug gision sila? Si Hesus una nangutana kang Peter aron mag-atiman niadtong mga bata pa sa pagtuo.

JUAN 21:16
16 Unya miingon na usab si Hesus kaniya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?” Si Simon mitubag pag-usab, Oo, Ginoo; nasayod ka nga gihigugma ko Ikaw.” Si Hesus miingon kaniya, “Atimana ang akong karnero.”

Si Hesus wala motugot nga si Pedro mosulti sa dili tinuod, “Mitubag ka ba kanako nga madalii-dalion sa dihang ikaw miingon, ‘Gihigugma ko ikaw’? Dili ba ang imong gugma tawhanon ug adunay depekto? Dili ba ang imong gugma matandogon ug balatian o kini gibase sa sinsero nga pakigdait?

Ang pangutana nakapatandog sa kasingkasing ni Pedro, nga mapaubsanon nga mitubag, “Ginoo nakahibalo ka sa tanan, nasayod ka sa akong mga limitasyon ug mga abilidad. Ang akong gugma wala matago gikan kanimo. Ako tinuod nga nahigugma kanimo ug andam sa pagtugyan sa akong kinabuhi alang kanimo. Ako napakyas ug mapakyas pag-usab. Apan ang imong gugma nagpasiga sa walay kataposang gugma diri kanako.”

Si Hesus wala maglimod sa pag-angkon ni Pedro, apan miingon, “Ingon nga nahigugma ka kanako, higugmaa usab ang mga hamtong nga mga membro sa akong Iglesia. Kining pag-amoma sa pastor dili sayon. Daghan kanila mga gahian, wala magkinabuhi nga matidnud-anon, matag usa naglakaw sa iyang kaugalingong dalan. Nangandoy ka ba nga makaantos sa akong mga karnero diha sa imong mga abaga ug makapuyan? Ikaw ang responsable kanila.”

JUAN 21:17
17 Unya sa ikatulong higayon siya miingon, “Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?” Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Hesus sa ikatulo nga higayon, “Gihigugma mo ba ako?” Ug si Pedro miingon kaniya, “Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw!”

Si Pedro milimod sa iyang Ginoo sa tulo ka higayon, si Hesus nanuktok sa pultahan sa iyang kasingkasing sa tulo ka higayon ug sa ingon niini gisulayan sa katinuoran sa iyang gugma. Iyang gipasabot ang pagkinahanglan sa langitnong gugma nga moabot gikan sa Balaang Espiritu, ingon nga si Pedro nakadiskubre sa iyang kaugalingon: Wala niya kini madawat hangtod ang Balaang Espiritu mikanaog kaniya sa adlaw sa Pentekosta. Siya nagpadayon pagpangutana, “Ikaw ba gayod nagapos kanako labaw pa sa bisan unsang tawhanong relasyon, hangtod imong ihalad ang imong kinabuhi sa kaluwasan sa kalibotan?” Sa ika tulo nga higayon, si Pedro mitubag diha sa kasub-anan ug kaulaw, ug nag-ingon nga ang Ginoo nasayod sa iyang kasingkasing.

Si Pedro mikompisal nga si Hesus igsakto sa pagtagna sa iyang ikatulo nga paglimod sa wala pa kini mahitabo, ug si Kristo nasayod sa tanan. Mao nga si Pedro mitawag kaniya nga tinuod nga Dios, kinsay nasayod unsay naa sa kailadman sa tawo. Mao kana ang bulohaton sa pastor, gihatag ngadto kang Pedro- pag-atiman sa mga karnero.

Ikaw ba usa ka pastor nga nag-atiman sa panon sa Ginoo? Imo bang nakita ang mga lobo ug ang daotang espiritu nga nagpadulong? Hinumdomi, ang tanan nakasala, dili takos nga pasidunggan uban sa pagbantay sa sa mga katawhan sa Dios, gawas sa kaligdong sa krus. Sa walay pagduhaduha, ang mga magbalantay nagkinahanglan ug dugang kapasayloan matag-adlaw kay sa mga karnero; kasagaran sila nagpasagad sa ilang resposibilidad.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, ikaw ang Dako nga Magbalantay. Ikaw nagtawag kanako ingon nga magbalantay, ako dili takos, Ako nagsunod kanimo ug nahuyang. Imong gihatag ang mga karnero sa imong mahigugmaong kaluoy. Ako silang itugyan kanimo, naghangyo kanimo nga atimanon sila, maghatag kanila sa kinbuhing walay kataposan, tipigan sila sa imong mga kamot; aron walay makakuha kanila. Balaana sila ug hatagi sila ug pasensiya, pagpaubos, pagsalig, pagtuo ug paglaom aron matukod ang imong gugma. Dili mo ako biyaan, apan higugmaon mo ako hangtod sa walay kataposan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang nakapatandog nimo sa ilang panaghisgot taliwala ni Hesus ug Pedro?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 11:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)