Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 059 (The devil, murderer and liar)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

f) Si satanas, mamumuno ug bakakon (Juan 8:37-47)


JUAN 8:37-39
37 Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham’ apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako kay dili man kamo modawat sa akong pagtulun-an. 38 Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong Amahan apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. 39 Sila mitubag kaniya “Si Abraham ang among amahan” Apan si Hesus mitubag, Kon tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat.

Ang mga Judio naghunahuna sa ilang kaugalingon nga mga kaliwat ni Abraham, ug nagdahom sa mao nga katarongan ang panglanggikit sa Amahan sa pagtuo sila makapanunod sa mga saad sa Dios nga iyang gihatag sa iyang matinumanon nga alagad.

Si Hesus wala magsalikway sa mga katungod sa maong relasyon, apan masubo nga ang mga kaliwat ni Abraham wala makadawat sa espiritu sa ilang mga katigulangan. Mao kini ang naghatag kanila ug katakus sa pagpamati sa tingog sa Dios ug sa pagtuman sa Iyang pulong. Maoy hinungdan nga ilang gisirad-an ang ilang kasingkasing sa pulong ni Hesus, ug kining mga pulonga napakyas sa pagsulod sa ilang kasingkasing aron unta sila malamdagan. Nagpabilin sila nga walay alamag ug walay pagtuo.

Ang mga gipamulong ni Kristo wala magbunga sa mabagang panon sa katawhan hinoon ila kining gisalikway ug sila naligotgot. Kasagaran kanila walay plano sa pagpatay kang Hesus, apan si Hesus nasayod ug iyang gipadayag ang tinguha sa ilang mga kasingkasing ug nasayod siya nga ang kaligotgot maoy pasiuna sa pagpatay.Sa wala madugay ang mga tao misingit nga nag ingon, Patya siya, “Ilangsang siya sa krus. Ilangsang siya sa krus” (Mateo 27:21-23; Juan 19:15).

Si Abraham nakadungog sa tingog sa Dios ug diha-diha mituman Kaniya.Labaw nga kahibulongan nga si Hesus wala lang namati sa tingog sa iyang Amahan kanunay apan nagtan-aw sa buhat sa Dios ug sa iyang pagkahalangdon. Ang iyang pinadayag completo, naggikan sa iyang lig-on nga pakigsandurot sa Dios. Si Hesus Espiritu, ug gikan sa Iyang Espiritu ang gugma gikan sa Iyang gugma.

Apan ang mga Judio nasilag sa Usa ka bugtong anak sa Amahan. Kini nagpamatuod nga sila wala mag-gikan sa tinuod nga Dios. Ang tinubgan sa ilang panghunahuna dili langitnon. Sa maong panagbangi, Si Jesus misulay sa pagdala kanila sa panghunuhuna mahitungod sa pag-ila sa ilang “amahan“.Dili gayod si Abraham.

JUAN 8:40-41
40 Apan karon nagtinguha kano sa pagpatay kanako, ang tawo nga nagsulti kaninyo sa kamatuoran, nga akong nadunggan gikan sa Dios. Si Abraham wala maghimo niini. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Ug sila miingon kaniya, “Dili kami mga anak sa gawas. Usa ray among Amahan, ang Dios.”

Ang mga Judio nasakit sa mga pulong ni Hesus tungod kay iyang gipasanginlan sila nga dili sila kagikan sa linya sa espiritu ni Abraham. Ang ilang pagsalig nga sila kaliwat ni Abraham naghatag og basihanan sa ilang pagtuo ug paglaom nga ilang gipasigarbo. Si Hesus maisugon sa pagpangita og sayop sa ilang kalambigitan ingon nga kaliwat ni Abraham ug sa pagbaliwala niini.

Si Hesus nagpadayag kanila nga ang mga buhat ni Abraham mao ang pagtuman uban sa pagtuo sa Dios samtang siya mibiya ingon nga dumuloong. Ang iyang pagsalig sa kamatinud-anon sa Dios gipasundayag samtang iyang gihalag ingon nga sakripisyo ang iyang anak nga si Isaac, sa iyang pagpaubos iyang gipakita sa iyang pag-umangkon nga si Lot. Apan ang mga Judio nagpakita sa ilang pagkamasupilon, pagkamasinupakon ug pagkawalay pagtuo ug ang ilang espiritu sukwahi sa espiritu ni Kristo. Mao nga sila nagbangi sa kamatuoran sa pagkatawo nga nagbarog sa ilang taliwala apan wala sila mamati sa tingog sa Dios pinaagi kaniya. Si Hesus wala moanhi ingon nga Anak sa Dios nga gipalibutan sa mga anghel nga puno sa himaya, apan mianhi siya ingon nga usa ka yanong tawo uban sa iyang awtoridad sa iyang mga pulong. Wala niya pug-sa ang mga tawo sa pagdawat sa Maayong Balita apan siya mianhi aron ipadayag ang gugma, gracia ug ngalan sa Dios. Sila misalikway sa maayong balita nga adunay kasuko ug sila nagtiaw-tiaw nga naghunahuna sa pagpatay kaniya. Kini nga mga kinaiyaha sukwahi sa mga buhat ni Abraham, Siya nakadungog, nagtuman ug nagkinabuhi sumala sa pinadayag sa Ginoo.

JUAN 8:42-43
42 Si Hesus mitubag kanila. Kon ang Dios pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios ug karon ako mianhi dinhi. Wala ako moanhi sa akong kaugalingon kong pagbuot kondili gipadala niya ako. 43 Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot modawat sa akong mensahe.

Si Hesus nagpamatuod sa mga Judio nga si Abraham dili ilang amahan ug siya migiya kanila aron makasabot sila sa ngalan sa tinuod nilang amahan nga ilang gisunod. Kung kinsa ang ilang amahan,mao usab sila.

Nabati sa mga Judio nga si Hesus nagpasabot kanila sa kalahian tali kaniya ug kanila. Sila mitubag nga dili sila mga anak sa pakighilawas, dili kami sama sa mga Moabihanon ug mga Amonihanon nga natawo diha sa sala (Genesis 19:36-38). Ug dili usab sila sagol nga kaliwat sama sa mga Samaryahon tungod kay sila nag-ingon man nga ang Dios ilang Amahan ug pinasikad sa Exodo 4:22 ug sa Deuteronomio 32:6 ug usab sa Isaias 63:16. Sa dihang si Hesus nagtudlo nga ang Dios mao ang iyang Amahan sila mitubag nga siya mao ang ilang Amahan usab sumala sa Kasulatan. Mao kini ang doctrina sa ilang pagtuo nga ilang gipakigbisugan ug giantos. Apan ang ilang pagsaksi bakak.

Si Hesus mipakita kanila sa hamubong panahon nga sila naglingla sa ilang mga kaugalingon. Siya miingon, Kung ang Dios inyong Amahan, mahigugma unta kamo kanako tungod kay ang Dios gugma man ug dili kasilag. Siya nahigugma sa Iyang Anak nga lalaki nga gikan Kaniya, ug ang anak nagdala sa iyang pagka-Dios. Si Hesus wala gayod mosulay pagsalig sa iyang kaugalingon apan didto sa Amahan. Sa tanang takna, siya nagsunod Kaniya ingon nga masinugtanon nga apostol.

Ug si Hesus nangutana sa mabagang panon, “Nganong napakyas kamo pagsabot sa akong gisulti? Wala ako magasulti sa langyaw nga pinulungan, apan akong gihalad ang akong Espiritu sa yanong pinulungan, nga bisan gani ang gagmayng bata makasabot niini”. Si Hesus mitubag sa iyang kaugalingon pangutana, “Dili kamo mamati, kay dili man kamo gawasnon apan ulipon; ang inyong mga espirituhanong kinabuhi nahisalaag. Nahisama kamo sa bungol nga dili makadungog sa pagtawag.

Minahal kung igsoon, kumusta man ang imong espirituhanong pagdungog, Makadungog ka ba sa pulong sa Dios sa imong kasingkasing? Madunggan ba nimo ang Iyang tingog nga nangandoy nga pagahinloan ka ug han-ayon ang imong kinasuluran? O basin hinoon nagpagarbo ka nga ikaw bungol, tungod sa talagsaon nga espiritu nga nagkupot kanimo? Namuhat ba ikaw sa Dios diha sa gahom sa Maayong Balita, o ang dautang espiritu nga nagpuyo diha kanimo ug imong gituman ang iyang mga mando?

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Hesus pagpamatuod sa mga Judio nga sila dili mga anak ni Abraham?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:16 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)