Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 058 (Sin is bondage)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

e) Ang Sala mag-ulipon (Juan 8:30-36)


JUAN 8:30-32
30 Sa dihang siya naga-istorya niining mga butanga, daghan ang mituo kaniya. 31 Busa niini si Hesus miingon ngadto sa mga Judio kinsa mituo kaniya, “Kung kamo magpabilin sa akong pulong, kamo ang tinuod nga akong disipolo. 32 Inyong mahibal-an ang kamatuoran, ug ang kamatuoran makaluwas kaninyo.”

Ang pagpaubos ug makahinuklog nga testimonya ni Kristo naka-apekto sa kadaghanang naminaw. Sila nagtuo kaniya isip gikan sa Dios. Gibati ni Hesus ilang pagsalig kaniya ug sa ilang kaandam pagpatalinghog. Iyang giaghat sila nga dili lamang motuo sa Ebanghelyo, apan mamalandong sa iyang pulong ug magpabilin diha kaniya, susama sa sanga sa bagon; aron iyang Espiritu modagayday ngadto sa ilang kasingkasing ug hunahuna nga walay babag; Aron ilang mabuhat ang iyang kabubut-on, Bisan kinsa ang mutoman sa pulong ni Kristo makabati sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran dili lamang anaa sa hunahuna, apan praktikal nga pagbuhat sa pamatasan nga gipakig-ambit nato sa atong kinabuhi.

Ang kamatuoran sa Dios una sa tanan pamulong nga sinsero ug may kaalam; ika-duha, kini ang pag-ila sa Dios isip Amahan, Anak ug Balaang Espiritu sa pakighiusa sa gugma ug paningkamot. Sa dihang kita nalig-on diha ni Kristo, atong nasabtan ang kanindot sa Tulo ka Persona.

Ang pag-ila sa Dios makapausab sa atong kinabuhi. Kita nahibalo sa Dios pinaagi sa kadako sa atong paghigugma sa uban. Siya kinsa nga dili maghigugma wala kaila sa Dios. Sa pag-ila sa Dios pinaagi sa pulong ni Kristo kita gawasnon gikan sa kahakog. Ang paghisgot sa paghinolsol o pagsunod sa balaod dili magkapagawasnon kanato gikan sa pagka-ulipon sa sala; apan ang pag-ila sa gugma sa Dios, ang pagdawat sa kapasayloan, ug ang pag-abot sa Espiritu sa atong kinabuhi. Ang gugma sa Dios maoy makaputol sa kadena sa kahakog ug pagka maako-akohon.

JUAN 8:33-36
33 Sila mitubag niya, “Kami ang mga binhi ni Abraham, ug wala naulipon sa kang bisan kinsa. Giunsa nimo pag-ingon, “Ikaw mahimong gawasnon?” 34 Si Hesus mitubag nila, “Labawng tinuod Ako gasulti kaninyo, si bisan kinsa nga mohimo ug sala ulipon sa sala. 35 Ang ulipon dili magpuyo sa balay sa kahangturan. Ang anak magpabilin hangtud sa kahangturan. 36 Busa kung ang Anak naghimo nimong gawasnon, ikaw mahimong gawasnon gayud.

Naglibog ang mga Judio; ilang mga katigulangan mipuyo sa upat kagatos nga tuig ubos sa pagkaulipon sa Hari sa Ehepto, ug sila miila sa ilang kaugalingong gawasnon pinaagi sa Dios nga makagagahum, sukad Siya mipagawas nila sa pagkaulipon (Exodo 20:2). Busa ang mga pulong ni Hesus surangsurang nila sa dihang siya mipanghimakak nga sila gawasnon.

Si Hesus mipahiyos sa garbo niadtong kinsa nagsugod ug tuo kaniya. Iyang gipakita nila nga sila mga ulipon sa sala, ug mga dinakpan ni Satanas. Kung kita mapakyas pag-ila sa atong pagkaulipon dili na kita maghandum sa kaluwasan. Siya kinsa kaila nga dili niya malupig ang gahum sala mangayo sa Dios nga luwason siya. Dinhi makita nganong kadaghanan sa katawhan wala mangita kang Hesus. Sila gahunahuna sa ilang kaugalingon nga wala nagkinahanglan sa kaluwasan.

Si Hesus mainitong mipahibalo, “Bisan kinsa ang makasala, mahimong ulipon sa sala.” Daghan sa mga batan-ong nagsugod sa iyang kinabuhi nga adunay bakak, katapol ug walay hinungdan. Sila nagdula bahin sa sala ug mituna sa ilang imahinasyon; Sila misulay sa laing bisyo ug miutro niini hangtud nahimong batasan alang kanila. Sa dihang ilang nabati ang kahugaw ug daotang batasan ug nadungog ang pagbadlong sa ilang konsensya, ang panahon milabay na; sila karon nahimong ulipon sa ilang sala. Sila nadala sa pagbuhat ug krimen maski dili nila gusto. Sa maong higayon ilang gitunglo ang oras nga sila nagsugod sa pagpaminaw sa ilang mga daotang hunahuna. Ang tawo nahimong daotan, bisan sila gatabon sa kamatuoran luyo sa ilang maskara sa pagkarelihiyoso. Matag tawo kung wala si Kristo ulipon sa kalaw-ay. Si Satanas magdula kauban sa ilang lawas sama sa hangin ngadto sa ugang dahon.

Ug ang Anak sa Dios militok sa iyang harianon pulong, “Sa karon Ako anaa kaninyo ug nahibalo sa inyong kaulipon. Ako sarang ug andam nga mohimong gawasnon kanimo ug muhogas sa imong sala. Ako mianhi dili alang sa taphaw nga kabag-ohan sa kalibutan, o pagdisiplina nimo uban sa mabangis nga balaod. Dili, Akong tuyo mao sa pagpalingkawas kanimo gikan sa gahum sa sala ug sa gahum sa kamatayon ug sa katungod nga giangkon ni Satanas. Ako magbag-o kanimo, mupokaw kanimo, aron ang gahum sa Dios kanimo mahimong tambal sa sala. Sa walay duda si Satanas motintal nimo sa liboan kapamaagi. Ikaw madusmo, apan dili isip ulipon, apan isip anak nga gakupot sa kaikag sa imong bag-ong katungod.”

“Ikaw gitubos sa kahangturan, gibayran pinaagi sa akong dugo, gipalit gikan sa merkado sa sala. Ikaw espesyal sa Dios. Iyang gitanyag imong kagawasan aron ikaw mahimong gawasnong anak. Gawasnon gikan sa sala, Ako gadala kanimo ngadto sapakig-ambit sa Dios, kay ang serbesyo ug pagpasalamat wala gipugos. Ako ang mangluluwas kinsa mitabang kanimo gikan sa pagkabilango sa sala ngadto sa gingharian sa Dios. Ako ang Anak sa Dios, adunay gahum nga molingkawas sa tanang naminaw sa akong tingog.”

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, kami gasimba ug gadayeg kanimo, kay ikaw ang makagagahum nga Mangluluwas, kinsa anaa sa krus nga mipalingkawas kanamo sa katapusan gikan sa panlupig ni Satanas. Imong gipasaylo ang among tanang kalapasan. Imong gilimpyohan kami aron dili magpabilin nga ulipon sa kasuko ug kasilag, apan aron mo-serbisyo sa Dios isip anak nga gawasnon ug malipayon.

PANGUTANA:

 1. Unsaon natong mahimong tinuod nga gawasnon?

PASULIT - 3

Hinigugmang tigbasa, ipadala kanamo imong insaktong 17 ka tubag gawas niining 19 ka pangutana. Kami dayon magpadala kanimo sa sunod niining mga pagtuon.

 1. Unsay sekreto sa pagpakaon sa lima kalibo?
 2. Sa unsang rason nga si Hesus nagdumili nga makoronahan nga hari pinaagi sa kadaghanan?
 3. Giunsa ni Hesus pagdala sa katawhan gikan sa kagustohan sa pan ngadto sa pagtuo sa iyang kaugalingon?
 4. Unsay ipasabot sa “Pan sa Kinabuhi”
 5. Giunsa ni Hesus pagtubag sa mga bagolbol sa iyang mga tigpaminaw?
 6. Nganong si Hesus miingon ngadto sa iyang mga tigpaminaw nga sila mokaon sa iyang lawas ug mo-inom sa iyang dugo?
 7. Giunsa nga mohatag ug kinabuhi ang Espiritu sa pakig-usa diha sa lawas ni Kristo?
 8. Unsay mga pasabot sa mga pagpamatuod ni Pedro?
 9. Ngano nga ang kalibutan nasilag kang Hesus?
 10. Unsay nagpamatuod nga ang ebanghelyo nagagikan sa Dios?
 11. Nganong si Hesus ang nag-inusarang tawo kinsa tinuod nakaila sa Dios?
 12. Unsay gitagna ni Hesus bahin sa umaabot?
 13. Nganong si Hesus adunay katungod mo-ingon, “Kung bisan kaninyo gi-uhaw ipa-anhi kanako aron mo-inom?”
 14. Nganong ang pari ug ang mga Pariseo mitamay sa kadaghanan sa mga yanong tawo?
 15. Nganong ang mga manunumbong sa mga mananapaw mibiya gikan sa presensiya ni Hesus?
 16. Giunsa sa testigo ni Hesus sa iyang kaugalingon isip kahayag sa kalibutan labot sa kahibalo sa langitnong Amahan?
 17. Unsay mabuhat sa pagtuo sa Usa kinsa mitawag sa Iyang Kaugalingon “Ako Siya” ang gipasabot?
 18. Giunsa ni Hesus pagpahibalo sa iyang pag-unong sa Tulo ka Persona?
 19. Unsaon nga kita mahimong matinud-anong gawasnon?

Dumdomi sa pagsulat sa imong ngalan ug imong tibouk pinuy-anan sa tubag sa pahina sa pasulit, dili lamang sa sobre. Ipadala niining pinuy-anan:

Waters of Life,
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:16 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)