Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 028 (Jesus leads the adulteress to repentance)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?
4. Si Hesus didto sa Samaria (Juan 4:1-42)

a) Si Hesus mihatod sa mananapaw ngadto sa paghinulsol (Juan 4:1-26)


JUAN 4:1-6
1 Ug sa pagkasayud sa Ginoo nga ang mga Fariseo nakadungog nga si Hesus nangabig ug nagpangbautismog labi pa ka daghang mga tinun-an kay kang Juan. 2 (bisan tuod dili gayud si Jesus mao ang nangunay sa pagpangbautismo kondili ang iyang mga tinun-an lamang), 3 Siya mipahawa sa Judea ug mibalik sa Galilea 4 Ug siya kinahanglan gayud nga mahiagi latas sa Samaria. 5 Busa nahiabut siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlan ug Sicar, duol sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose 6 Ug didto ang atabay ni Jacob; ug si Hesus, sanglit gikapuyan man siya tungod sa iyang panaw, milingkod tupad sa atabay. Ug kadto may ikaunom na ang takna.

Ang ebanghelista mitawag kang Hesus ug “Ginoo”, Siya kinsa naghari isip Haring walay kataposan labaw sa kasaysayan. Siya mosilot ug magpakita sa grasya. Siya mag-giya nila ug maghukom. Iyang nakita ang himaya ug pagpasidungog kaniya ngadto sa iyang halangdon titulo.

Ang mga Pariseo nagsugod paglihok, nangandam sa gubat. Ang pagsangyaw ni Kristo sa Judea usa ka masilakong kalamposan. Iyang gitawag ang mga tawo aron maghinulsol, magkumpisal sa ilang mga sala, sama sa Magbubunyag. Morag susama nga Iyang nasapawan ang Magbubunyag (maski wala siya nagbunyag, apan mibilin niini sa iyang mga disipolo). Gitudlo ni Hesus nga ang pagbunyag sa tubig usa lamang ka simbolo sa Pagbunyag sa Espiritu. Apan ang iyang panahon wala pa busa dili siya mismo ang nagbunyag.

Sa dihang ang mga Pariseo nga mga misupak midaghan, si Hesus mibiya padung sa amihan. Siya nagkinabuhi sumala sa plano sa iyang Amahan. Wala pa miabot ang panahon sa dayag nga panagbangi kalabot sa mga Pariseo. Gipili ni Hesus nga magbiyahe diha moagi sa bukid ug misulod sa Samaria, misubay sa mubo nga agianan sa Galilea.

Kining mga taga Samaria wala mailhang pundok sa Daang Testamento, sukad sila misagol sa kapundokan uban sa pipila ka mga Judeong dugo. Sa dihang mga Aseryano misakop sa Samaria niadtong 722 BC, ug gipalagpot halos sa kadaghanang binhi ni Abraham sa Mesopotamia, mitipok sila sa laing pundok didto sa Samaria. Busa niini, ang panagtipon nahitabo lakip ang paghiusa sa pagtoo.

Miabot si Hesus sa Sychar haduol sa Shechem, ang sentro sa orihinal nga Patriarka. Mao pod kini ang dapit diin ang kasabotan ni Joshua sa mga tawo ug Dios (Genesis 12:6 Josue 8:30-35). Adunay karaan nga atabay duol niini, gituhoan nga kang Jacob (Genesis 33:19). Ang bukog ni Jose gilubong duol sa Hablus (Josue 24:32). Kini nga lugar nahimong kasaysayan nga kinapusuran sa Daang Testamento.

Milingkod si Hesus tapad sa atabay, gikapoy sa layo nga lakaw ug ang kainit sa kaudtohon.Tinuod siya nga tawo, gikapoy ug giuhaw, dili multo o diosnong pagpakita nga mipormang tawo tawo Siya matuod nga tawo naa tanang hiyas sa tawong kaluyahon.

JUAN 4:7-15
7 Ug dihay usa ka babayeng Samarianhon nga miabut aron sa pagkalos ug tubig. Ug si Hesus miingon kaniya, "Paimna ra ko." 8 Kay ang iyang mga tinun-an nangadto man sa lungsod aron sa pagpalit ug makaon. 9 Ang babayeng Samarianhon miingon kaniya, "Naunsa ba nga ikaw nga usa ka Judio mihangyo man nga paimnon ko nga usa ka babayeng Samarianhon?" Kay ang mga Judio ugod wala may pakigharong sa mga Samarianhon. 10 Ug si Hesus mitubag kaniya, "Kon nasayud ka pa lamang sa gasa sa Dios, ug kon kinsa kining nagaingon kanimo, `Paimna ra ko,` mangayo ka gayud unta kaniya ug ikaw hatagan niyag buhi nga tubig."11Ang babaye miingon kaniya, "Senyor, ikaw wala ganiy arang ikatimba, ug ang atabay lalum; asa man nimo kuhaa kanang imong buhi nga tubig? 12 Labaw ka pa ba sa among ginikanan nga si Jacob nga maoy naghatag kanamo niining atabay, ug sa tubig niini nag-inom siya ug ang iyang mga anak ug ang iyang mga hayop?" 13 Si Hesus miingon kaniya, "Ang tanan nga magainom niining tubiga pagauhawon pag-usab, 14 apan bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya dili na gayud pagauhawon; kay ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon." 15 Ang babaye miingon kaniya, "Senyor, hatagi ra ko nianang tubiga aron dili na ako uhawon, ni moanhi pa dinhi aron sa pagkalos."

Samtang si Hesus nag tindog sa atabay, adunay babaye nga taga Samaria miduol nga magkuha ug tubig. Siya mianha dili lang sa kabuntagon, O gabie susama sa uban babae, apan sa udto. Wala niya gihandum nga makatagbo ug si bisan kinsa; sa iyang maot nga dungog siya gitamay sa tanan bisan asa siya moadto. Si Hesus, sa layo, nakabantay sa kahasol sa iyang kasinkasing, ug nabantayan iyang kauhaw aron malimpyohan. Naka desisyon siya nga tabangan niya.Wala niya gipagawas ang Napulo ka Sugo, wala pod niya gikasab-an, apan siya sayon nga nangayo ug mainom; siya mitan-aw kaniya nga mohatag kaniyag mainom. Pero sa dihang si Hesus nailhan niya nga usa ka Judio siya nagduhaduha. Kay adunay panagbulag taliwala sa mga Judeo ug Samarianhon. Ngani, matag pikas ug pikas walay muhikap sa mga gamit sa kusina sa kahadlok nga mahugawan. Samtang si Hesus, mitratar susama nga walay ritual nga mobabag taliwala nila, nagrespito kaniya pinaagi sa iyang gihangyo.

Ang tumong ni Kristo mao ang pag-aghat sa kagutom sa Dios niining makasasala. Kay ang dapit duol sa atabay, tukma nga hisgutan ang tubig. Kini nakapukaw sa iyang kagustohan nga madawat ang gasa sa Dios. Iyang giplastar ang gugma sa Dios isip maoy tumong. Dili ang paghukom ang gahulat kaniya apan ang gasa sa Dios nga giandam alang sa iyang grasya. Unsa ka katingalahan nga milagro.

Ang grasya dili moabot gikan sa hangin apan moabot diha sa persona ni Hesus lamang. Siya ang gahatag sa talento ug balaang grasya. Apan siya nakita sa babaye isip ordinaryong tawo lamang. Ang himaya ni Kristo bisan pa natabunan gikan sa iyang mga mata, apan iyang putli nga gugma klarong misilak una kaniya. Siya miingon kaniya nga ang buhing tubig iyang gipanag-iyahan. Ang langitnong ilimnon nga iyang gihalad makatagbaw sa kalag nga uhaw. Ang katawhan naghandom sa gugma ug kamatuoran ug nagtinguha sa pagbalik ngadto sa Dios. Siya kinsa moadto kang Hesus matagbaw sa iyang kauhaw.

Mitanyag si Hesus sa mga gasa ngadto sa kang bisan kinsa nga mangayo niini. Kinahanglan atong ikumpisal atong mga gikinahanglan, sama sa pagpadayag ni Hesus sa iyang mga kinahanglan sa tubig. Si bisan kinsa nga dili mo yukbo sa iyang ulo ug mangayo, dili makadawat sa libre nga langitnong tubig.

Ang babae napakyas sa pagsabot kang Hesus. Mitubag siya sa praktikal nga pamulong, "Wala kay sudlanan para magdala sa tubig ug ang atabay lawom kaayo, unsaon nimo paghatag kanako ug tubig?” nianang panahona siya nahibulong sa nasinating kaayo ug gugma ni Hesus. Dili susama sa iyang mga silingan wala siya nag biaybiay niya. Siya layo kaniya pinaagi sa pagkamahalangdon, apan mihigugma kaniya sa iyang pagka balaan. Wala siya sukad nakatagbo ug tawo nga putli sama niya. Busa siya nangutana, "Ikaw ba ang mas labaw kay sa among amahan nga si Jacob? Aduna ka bay lakang nga kahibulongan ug maghatag kanamo sa bag-ong atabay?”

Si Hesus mitubag nga dili kalibutanong tubig iyang gipasabot, kay si bisan kinsa nga mu-inom ug tubig paga-uhawon pag usab. Ang lawas sayon mupahunob sa tubig ug mupagawas niini.

Sa laing bahin, mihatag si Hesus kanato sa buhing tubig, ug mitagbaw sa matag espirituhanong kauhaw. Ang mga Kristiyano mangita sa Dios ug nakakita niya. Dili sila pilosopo nga naghinuktok sa kamatuoran apan wala makakab-ot niini. Nakaplagan sila sa Dios, nakaila sila kaniya sa iyang kinaiya. Iyang gugma kanunay gapuno kanato. Iyang pagpadayag wala nahimong malaay o wala sa petsa, apan kini naglambo, bag-o matag adlaw ug preskong kaalam sa Dios dili lang sa hunahuna, apan nagdalag gahom, kinabuhi, kahayag ug kalinaw. Ang Balaang Espiritu maoy gasa sa Dios nga langitnong tubig.

Sa katulo nga higayon gibalikbalik ni Hesus ang pagkamatuod nga siya lamang ang nag inusarang tighatag sa buhing tubig. Walay relihiyon o pundok, walay kaparentihan ug kahigalaan nga makatagbaw sa imong espiritung pagkauhaw, si Hesus lamang nga imong Manluluwas.

Kinsa kadtong makadawat sa regalo sa Dios mausab. Ang kauhaw usa sa mahimong tuburan sa tubig miawas aron panalanginan ang uban, hatagan sila ug grasya, kalipay, ug gugma uban pang prutas sa Espiritu Santo. Sa pagpabilin kang Kristo kita makadawat sa iyang grasyang nagtubod, busa himoon kitang regalo sa Dios ngadto sa kadaghanan.

Namatikdan sa babaye nga si Hesus matuod sa iyang pakighinabi kaniya ug dili magickiro. Nangutana siya bahin sa buhing tubig. Siya mikumpisal sa iyang gikinahanglan, apan nagpadayon sa pag hunahuna nga si Hesus naghisgot sa kalibutanong tubig. Siya nagtoo nga ang pagdawat sa maong tubig magpasabot nga dili na siya magkinahanglan sa banga nga ipatong sa iyang ulo ug makig-uban ngadto sa mga gabiaybiay kaniya.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, tighatag sa buhing tubig. Tagbawa among kauhaw sa kaalam ug gugma. Pasayloon kami sa among pagkalimbungan; limpyohi kami gikan sa matag mansa, aron ang Balaang Espiritu mokanaog kanamo, ug mag-uban kanamo hangtod sa kahangturan. Mahimo unta kaming tuboran sa tubig, aron daghan ang makainom gikan sa gadagayday sa imohang Espiritu nga ibubo sa among kasingkasing. Tudlo-e kami nga malumo, maalampuon, mahigugmaon ug magmasaligon.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang gasa nga gihatag ni Hesus kanato? Unsa ang mga kalidad niini?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)